قرارداد سلف موازی


دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده‌های نفتی در بورس کالای ایران- قسمت دوم

رینگ صادراتی: جلسه معاملاتی بورس برای معامله کالاهایی می‌باشد که مقصد آن‌ها صرفاً بازار هدف بین‌المللی است.

قرارداد سلف موازی استاندارد: قراردادی است که براساس آن مقدار معینی از دارایی پایه براساس مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می‌رسد. وجه قرارداد مذکور باید نقدی در مهلت تسویه و طبق مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی پایه در سررسید تحویل شود. در طول دور ه معاملاتی قرارداد، خریداران می‌توانند به فروش قرارداد سلف موازی استاندارد به میزان خریداری شده به شخص دیگری اقدام كنند. این دو قرارداد ازهم مستقل هستند و فروشنده به استناد گواهی سلف موازی استاندارد، خریدار را به فروشنده اولیه (شرکت ملی نفت ایران) جهت تحویل فیزیکی حواله می‌دهد. در این قرارداد سلف موازی حالت پذیرند ه حواله مسؤولیت مراجعه به فروشنده اولیه را پذیرفته و حق رجوع به قرارداد سلف موازی فروشنده در معامله ثانویه را ندارد.

قیمت پایانی: قیمتی است که براساس روش تعیین شده در این دستورالعمل برای هرنماد معاملاتی در پایان هرجلسه رسمی معاملاتی توسط بورس محاسبه و اعلام می‌شود.

گواهی سلف موازی استاندارد: سندی است که توسط اتاق پایاپای صادر شده و مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از هر قرارداد سلف موازی استاندارد می‌باشد. این گواهی قرارداد سلف موازی در طول دور ه معاملاتی مبنای انجام معاملات و پس از پایان آن دوره مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف موازی استاندارد خواهد بود.

ماه قرارداد: ماهی است که طی آن تحویل فیزیکی براساس برنامه بارگیری اعلامی توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.

مهلت تسویه : مهلت زمانی تسویه وجوه قرارداد سلف موازی استاندارد از سوی خریدار است که طبق مشخصات قرارداد تعیین می‌شود.

ماده 2- مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به پیشنهاد بورس به تصویب هیأت پذیرش می‌رسد و حداقل شامل موارد زیر است:

مشخصات دارایی پایه و حسب مورد استاندارد دارایی پایه

نام و مشخصات تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان

دوره معاملاتی قرارداد

کارمزد معامله و تسویه و تحویل

دامنه نوسان قیمت روزانه

حداقل تغییر قیمت

سقف سفارش و سقف خرید

حداقل و حداکثر خرید جهت تحویل فیزیکی

روش‌های مورد قبول جهت تسویه معاملات، مهلت‌های تسویه مربوط به آن و سایر شرایط آن

سایر اطلاعات و مستندات به تشخیص هیأت پذیرش

تبصره: کلیه مستندات پیوست مشخصات قرارداد جزو لاینفک آن می‌باشند.

ماد ۀ 3- دارایی پایه قرارداد سلف موازی استاندارد قرارداد سلف موازی از بین محصولات پذیرفته‌شده در بورس انتخاب می‌گردد و امیدنامه دارایی پایه نیز باید به همراه مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد منتشر گردد.

ماد ۀ 4- بورس اطلاعیه عرضه قرارداد سلف موازی استاندارد را که مشتمل بر موارد زیر است حداقل یک روز كاری قرارداد سلف موازی قرارداد سلف موازی پیش از آغاز دوره معاملاتی از طریق سایت رسمی خود منتشر می‌كند:

مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد

تاریخ شروع و پایان دوره معاملاتی

تاریخ سررسید و زمان‌بندی امور تحویل

سایر شرایط تسویه قرارداد سلف موازی فیزیکی و نقدی

اطلاعات و اسنادی که جهت تحویل فیزیکی باید به شرکت ملی نفت ایران ارایه شود و مهلت ارایه آن

سایر اطلاعات به تشخیص بورس

تبصره: قیمت پایه عرضه در اولین روز معاملاتی، قبل از شروع اولین جلسه معاملاتی یک قرارداد سلف موازی استاندارد توسط شرکت ملی نفت ایران به بورس اعلام و از طریق سایت رسمی بورس اطلاع‌رسانی می‌شود.

فصل دوم- سفارشات و معاملات

ماد ه 5- معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد در رینگ داخلی و رینگ صادراتی براساس مقررات این دستورالعمل انجام می‌شود. رینگ مورد معامله باید در تعریف نماد معاملاتی و اطلاعیه عرضه قید شود.

ماد ۀ 6 – معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد در بورس از طریق کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود. کلیه کارگزارانی که مجوز قرارداد سلف موازی فعالیت در بازار معاملات نقدی دارایی پایه را دارند و وثایق لازم را جهت انجام معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نزد اتاق پایاپای تودیع کرده‌اند، می‌توانند قرارداد سلف موازی استاندارد آن دارایی پایه را نیز معامله كنند.

تبصره: میزان وثایق موضوع این ماده و شرایط تودیع آن بر اساس مصوب ه هیأت مدیر ه بورس تعیین می‌شود.

ماد ۀ 7 – پذیرش خریدار و صدور کد معاملاتی برای وی جهت انجام معاملات قرارداد سلف قرارداد سلف موازی موازی استاندارد نفت و فراورده‌های آن به شرح زیر انجام می‌شود:

مشتری با مراجعه به قرارداد سلف موازی کارگزار فرم درخواست پذیرش و مستندات لازم جهت احراز هویت و پذیرش مشتری را طبق مقررات و براساس فرم نمونه بورس ارایه می‌كند.

کارگزار فرم و اطلاعات موضوع بند یک را دریافت و ضمن مطابقت مستندات با اصل آن، کلیه مستندات را ممهور به مهر کارگزاری نموده و به اتاق پایاپای ارایه می‌كند.

اتاق پایاپای فرم درخواست پذیرش مشتری قرارداد سلف موازی را برای شرکت ملی نفت ایران ارسال می‌كند.

شرکت ملی نفت ایران ضمن بررسی صلاحیت خریداران نسبت به اخذ مستندات لازم از ایشان جهت تحویل فیزیکی اقدام و درصورت تأیید صلاحیت مشتری تأییدیه پذیرش وی را به بورس ارسال می‌كند.

اتاق پایاپای بر اساس تأییدیه ارسالی شرکت ملی نفت ایران برای خریداران پذیرش شده کد معاملاتی صادر و به کارگزاران اعلام می‌كند.

تبصره 1: شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به تفکیک خریداران سقف خرید در یک روز یا برای یک دور ه معاملاتی قرارداد را تعیین و به بورس اعلام كند. بورس براساس اطلاعات ارایه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران کد معاملاتی خریداران را محدود می‌كند.

تبصره 2: صدور کد معاملاتی خریدار برای یک‌بار انجام می‌شود. لیکن پذیرش خریدار توسط شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به تشخیص آن شرکت، به تفکیک دارایی پایه نیز صورت گیرد.

ماد ۀ 8- دریافت سفارش مشتریان به صورت کتبی، تلفنی، از طریق اینترنت و یا سایر روش‌های تعیین‌شده مطابق مقررات خواهد بود.

ماد ۀ 9- کارگزاران مکلفند فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب درخواست به بورس و یا سازمان ارایه كنند.

ماد ۀ 10- جهت رعایت نوبت مشتریان، ثبت زمان دقیق و تاریخ، هنگام تکمیل فرم سفارش الزامی است. کارگزاران مکلفند براساس اولویت زمانی دریافت سفارش مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایند.

ماد ه 11- ساعات و روزهای انجام معامله قرارداد سلف موازی استاندارد و مدت هریک از مراحل جلس ه معاملات توسط هیأت مدیره بورس تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره 1: تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل 3 روز کاری قبل از اعمال، باید به اطلاع عموم برسد.

قرارداد سلف موازی

تامین مالی 1000 میلیارد تومانی با روش قرارداد سلف موازی در بورس انرژی

مدیر عامل بورس انرژی از عرضه موفقیت آمیز 2000 میلیارد ریال قرارداد سلف موازی استاندارد نیروگاه سنندج مپنا خبر داد و اعلام کرد: حجم کل تامین مالی حوزه انرژی از طریق این بورس با استفاده از قراردادهای سلف موازی استاندارد به بیش از 10 هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی - تخصصی کالا و انرژی به نقل از ملت بازار، سید علی حسینی با بیان این موضوع که با احتساب عرضه امروز حجم کل تامین مالی حوزه انرژی از طریق این بورس با استفاده از قراردادهای سلف موازی استاندارد به بیش از 10 هزار میلیارد ریال رسیده، اظهار داشت: در این عرضه مجموعاً 5,238,710 قرارداد با قیمت ثابت هرقرارداد 650،820،3 ريال ظرف چند ثانیه مورد معامله قرار گرفت که این موضوع نشان دهنده جذابیت بسیار بالای این اوراق برای سرمایه‌گذاران است.

وی سپس اشاره کرد اوراق مذکور به ترتیب منضم به اختیار فروش و خرید 22 و 23 درصدی بوده و بازارگردان نیز با نرخ سود روزشمار سالانه 21 درصد نسبت به نقدشوندگی اوراق در طی دوره معاملاتی اقدام می کند.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: بازارگردان این اوراق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا و متعهد خرید در عرضه اولیه، شرکت تأمین سرمایه امین و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا بوده و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کد معاملاتی بورس انرژی هستند طی دوره معاملات ثانویه از طریق کارگزاری‎های دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی، می توانند نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند.

این مقام مسئول در پایان با بیان این موضوع که صنعت انرژی ایران امروز شاهد هشتمین تامین مالی از طریق بورس انرژی بود، افزود: چندین تامین مالی دیگر از قبیل قراردادهای سلف‌ موازی استاندارد نفت خام سبک صادراتی میدان نفتی آذر، اوراق برق شرکت‌های تولید نیروی برق پرشیان فولاد، نیروگاه ارومیه و نیروگاه شريعتي و گاز مایع پتروشیمی بندر امام به تصویب هیات پذیرش بورس انرژی رسیده است که ان شاالله به زودی با طی انجام مراحل مقرراتی شاهد عرضه آنها از طریق تالار سبز خواهیم بود.

قرارداد سلف موازی

testimonial-avatar

تصمیم جدید سازمان بورس برای سهام عدالت

تصمیم تازه سازمان بورس برای سهام عدالت و ۵۰ میلیون سهام‌دار

testimonial-avatar

پذیره نویسی صندوق قرارداد سلف موازی سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارا الگوریتم

خرید نماد دارا از طریق سیستم آنلاین کارگزاری خوارزمی امکان پذیر می باشد.

testimonial-avatar

نماد سنفت۹۸۴ امروز عرضه می شود

انتشار اوراق سلف موازی نفت خام توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی

testimonial-avatar

در مراکز منتخب احراز هویت کارگزاری خوارزمی آماده خدمت‏ رسانی به کلیه فعالین بازار سرمایه هستیم

testimonial-avatar

کارگاه سرمایه گذاری در بورس

کارگاه سرمایه گذاری در بورس مدرس: آقای حسن قاسمی مدیر عامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی

testimonial-avatar

هفتمین معامله کارگزاری آینده نگر خوارزمی در بازار دارایی های فکری فرابورس ایران

عرضه اختراع "جوراب مقاومتی آبی" در بازار دارایی¬های فکری فرابورس ایران توسط کارگزاری آینده¬نگر خوارزمی

testimonial-avatar

مدیریت سبد دارایی در بورس

بهترین استراتژی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری ( بورس، مسکن، طلا و. )

testimonial-avatar

دوره سرمایه گذاری و موفقیت در بورس

معرفی ابزارهای مالی در بورس ایران و روش انجام سرمایه گذاری در بورس به همراه مقدمات تحلیل بنیادیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.