روی DAX سرمایه گذاری کنید


تابع FV محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری در اکسل

توابع مالی اکسل کمک می کنند تا سود و زیان خود را برآورد کنیم. تابع FV برای محاسبه ارزش آینده پول بعد از دوره زمانی مشخص با نرخ تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد.

= FV ( rate , nper, pmt , pv , type )
= FV ( ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ , ارزش ﻓﻌﻠﯽ , ﻣﻘﺪار ﭘﺮداﺧﺖ در ﻫﺮ دوره ,ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ دوره ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ , ﻧرخ بهره )

این تابع اکسل پنج ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند:
• ورودی اول: نرخ بهره وام سالیانه ( rate )
• ورودی دوم: دوره پرداخت اقساط بر حسب ماه یا سال یا روز یا … (nper)
• ورودی سوم: پرداخت انجام شده در هر دوره ( pmt )
• ورودی چهارم: مقدار ارزش فعلی ( pv )
• ورودی پنجم: زمان پرداخت ( type )

با تشکر از آقای همایون زاده که ما را در اصلاح این مطلب بخصوص تعریف صحیح ورودی های این تابع یاری کردند.

به نکات زیر در هنگام استفاده از این تابع استفاده کنید:

نکته: ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ در ﺻﻮررﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد، ﭘﯿﺶ ﻓﺮض آن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

نکته: برای ورودی نوع پرداخت، اگر پرداخت در دوره اول باشد باید با عدد ۱ وارد شود و اگر پرداخت در پایان دوره باشد با عدد صفر وارد می شود. در صورتی که هیچ عددی تایپ نشود، پیش فرض صفر (پایان دوره) می باشد.

نکته: Pmt اگر در هر دوره پرداخت داشته باشیم، قبل از پرداخت(-) و اگر در هر دوره دریافت داشته باشیم(+).

نکته: آرگومان Pmt مقدار پرداخت در هر دوره زمانیه و در زمان پرداخت وام نمی تواند تغییر کند بنابراین با استفاده از ارگومان Type می توان زمان پرداخت را تعیین کنیم. مثلا اگر برای آرگومان Type عدد صفر را در نظر بگیریم، اولین پرداخت یک ماه پس از دریافت وام خواهد بود و اگر عدد یک را در نظر بگیریم اولین پرداخت، همزمان با دریافت وام رخ خواهد داد.

حال با چند مثال ساده به توضیح این تابع می پردازیم:

مثال اول: فرض کنید که می خواهیم مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال را در یک بانک به عنوان سپرده در ابتدای هر ماه واریز کنیم با توجه به اینکه نرخ سود بانک ۱۲٪ است و تعداد ماههایی که این مبلغ می بایست به حساب واریز شود نه ماه است حال می خواهیم موجودی خود را در شش ماه آینده محاسبه نماییم. (فرض بر اینکه موجودی کنونی صفر باشد).
نکته: با توجه به اینکه در ابتدای ماه پول را واریز می کنیم در انتهای ماه سود به حساب ما واریز می گردد.
نکته: عدد ۱۵۰٫۰۰۰ ریال می بایست منفی باشد زیرا عمل پرداخت است.

روش محاسبه در شکل ذیل می باشد:

تابع FV محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری

با توجه به اینکه شکل بالا، بطور کامل بیانگر فرمول است در مثالهای ذیل از روش خطی فرمول استفاده می شود.

مثال دوم: شخصی چهار سال دیگر بازنشسته می شود، این شخص تصمیم دارد حقوق ماهیانه خود را که بطور میانگین مبلغ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال است، در حساب بانکی که نرخ سود آن ۱۶٪ است پس انداز نماید. اگر قرار باشد بعد از اتمام کار (بازنشستگی) کل وجه سپرده به همراه بهره آن را یک جا دریافت نماید، بانک چه مبلغی را به فرد مذکور پرداخت خواهد کرد؟

= FV (%16/12 ;4*12 ; -7500000) = 499,768,525

مثال سوم: اگر در پایان هر سال مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال در پروژه ای به مدت پنج سال سرمایه گذاری شود در حالی که نرخ بهره ۸٪ باشد، چه مبلغی در پایان سال پنجم باید دریافت شود؟

= FV (%8 ;5 ; -10000) = 58,666

مثال چهارم: ارزش افزوده مبلغ ۱۵٫۰۰۰ ریال با نرخ های ۵٪، ۱۰٪ و ۱۵٪‌ به ترتیب برای دوره های ۱۰، ۱۲ و ۱۸ سال چقدر است؟

= FV(5% ;10 ; -15000) = 188,668
= FV(10% ;12 ; -15000) = 320,764
= FV(15% ;18 ; -15000) = 1,137,545

تابع FV محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری در اکسل

توابع مالی اکسل کمک می کنند تا سود و زیان خود را برآورد کنیم. تابع FV برای محاسبه ارزش آینده پول بعد از دوره زمانی مشخص با نرخ تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد.

= FV ( rate , nper, pmt , pv , type )
= FV ( ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ , ارزش ﻓﻌﻠﯽ , ﻣﻘﺪار ﭘﺮداﺧﺖ در ﻫﺮ دوره ,ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ دوره ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ , ﻧرخ بهره )

این تابع اکسل پنج ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند:
• ورودی اول: نرخ بهره وام سالیانه ( rate )
• ورودی دوم: دوره پرداخت اقساط بر حسب ماه یا سال یا روز یا … (nper)
• ورودی سوم: پرداخت انجام شده در هر دوره ( pmt )
• ورودی چهارم: مقدار ارزش فعلی ( pv )
• ورودی پنجم: زمان پرداخت ( type )

با تشکر از آقای همایون زاده که ما را در اصلاح این مطلب بخصوص تعریف صحیح ورودی های این تابع یاری کردند.

به نکات زیر در هنگام استفاده از این تابع استفاده کنید:

نکته: ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ در ﺻﻮررﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد، ﭘﯿﺶ ﻓﺮض آن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

نکته: برای ورودی نوع پرداخت، اگر پرداخت در دوره اول باشد باید با عدد ۱ وارد شود و اگر پرداخت در پایان دوره باشد با عدد صفر وارد می شود. در صورتی که هیچ عددی تایپ نشود، پیش فرض صفر (پایان دوره) می باشد.

نکته: Pmt اگر در هر دوره پرداخت داشته باشیم، قبل از پرداخت(-) و اگر در هر دوره دریافت داشته باشیم(+).

نکته: آرگومان Pmt مقدار پرداخت در هر دوره زمانیه و در زمان پرداخت وام نمی تواند تغییر کند بنابراین با استفاده از ارگومان Type می توان زمان پرداخت را تعیین کنیم. مثلا اگر برای آرگومان Type عدد صفر را در نظر بگیریم، اولین پرداخت یک ماه پس از دریافت وام خواهد بود و اگر عدد یک را در نظر بگیریم اولین پرداخت، همزمان با دریافت وام رخ خواهد داد.

حال با چند مثال ساده به توضیح این تابع می پردازیم:

مثال اول: فرض کنید که می خواهیم مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال را در یک بانک به عنوان سپرده در ابتدای هر ماه واریز کنیم با توجه به اینکه نرخ سود بانک ۱۲٪ است و تعداد ماههایی که این مبلغ می بایست به حساب واریز شود نه ماه است حال می خواهیم موجودی خود را در شش ماه آینده محاسبه نماییم. (فرض بر اینکه موجودی کنونی صفر باشد).
نکته: با توجه به اینکه در ابتدای ماه پول را واریز می کنیم در انتهای ماه سود به حساب ما واریز می گردد.
نکته: عدد ۱۵۰٫۰۰۰ ریال می بایست منفی باشد زیرا عمل پرداخت است.

روش محاسبه در شکل ذیل می باشد:

تابع FV محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری

با توجه به اینکه شکل بالا، بطور کامل بیانگر فرمول است در مثالهای ذیل از روش خطی فرمول استفاده می شود.

مثال دوم: شخصی چهار سال دیگر بازنشسته می شود، این شخص تصمیم دارد حقوق ماهیانه خود را که بطور میانگین مبلغ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال است، در حساب بانکی که نرخ سود آن ۱۶٪ است پس انداز نماید. اگر قرار باشد بعد از اتمام کار (بازنشستگی) کل وجه سپرده به همراه بهره آن را یک جا دریافت نماید، بانک چه روی DAX سرمایه گذاری کنید مبلغی را به فرد مذکور پرداخت خواهد کرد؟

= FV (%16/12 ;4*12 ; -7500000) = 499,768,525

مثال سوم: اگر در پایان هر سال مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال در پروژه ای به مدت پنج سال سرمایه گذاری شود در حالی که نرخ بهره ۸٪ باشد، چه مبلغی در پایان سال پنجم باید دریافت شود؟

= FV (%8 ;5 ; -10000) = 58,666

مثال چهارم: ارزش افزوده مبلغ ۱۵٫۰۰۰ ریال با نرخ های ۵٪، ۱۰٪ و ۱۵٪‌ به ترتیب برای دوره های ۱۰، ۱۲ و ۱۸ سال چقدر است؟

= FV(5% ;10 ; -15000) = 188,668
= FV(10% ;12 ; -15000) = 320,764
= FV(15% ;18 ; -15000) = 1,137,545

خالص ارزش حال (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) در اکسل

خالص ارزش حال(NPV) و نرخ بازده داخلی(IRR) دو معیار مهم در مقایسه و الویت بندی طرح های سرمایه گذاری هستند. استفاده صحیح از این دو معیار در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری مستلزم درک درستی از مفاهیم و کاربرد های این دو ابزار است.

در این مطلب، ابتدا به تفصیل به مفاهیم این دو معیار خواهیم پرداخت و در ادامه به دستورهای مربوط به آنها در نرم افزار اکسل اشاره خواهیم کرد. اما قبل از آن لازم است با مفاهیم ارزش زمانی پول، تجمیع کردن و تنزیل کردن آشنا شویم.

ارزش زمانی پول (Time Value of Money)

بنا بر این مفهوم مالی، ارزش یک ریال در آینده با ارزش یک ریال در زمان حال برابر نیست. زیرا با پولی که در اختیار داریم می توانیم سرمایه گذاری کنیم و درآمد کسب کنیم. فرض کنید به ما، به ازای ارائه خدمات، باید مبلغی معادل ده میلیون تومان پرداخت شود. دو روش پرداخت نقد به مبلغ ده میلیون تومان در زمان حاضر یا چک تضمینی به مبلغ سیزده میلیون تومان در سال آینده پیشنهاد می شود. توجه کنیم ما در اینجا پدیده ی تورم را نادیده می گیریم!

به نظر شما ما باید کدام روش را انتخاب کنیم؟ جواب ما بستگی به این دارد که ما با چه نرخ بازگشت سالانه ای(r) می توانیم در حال حاضر بر روی پول خود بازگشتی معادل A تومان بدست آوریم. اگر ما می توانیم با نرخ بیش از ۳۰٪ پیشنهاد شده، بر روی سرمایه خود بازگشتی بدست آوریم، حتما باید مبلغ نقد ده میلیون تومان را بپذیریم. در غیر این صورت باید پیشنهاد دریافت سیزده میلیون در سال بعد را قبول کنیم.

نکته: نرخ بازگشت سالانه ای(نرخ هزینه فرصت یا نرخ سود انتظاری) در حقیقت نرخی است که سرمایه گذار قادر است تا از سرمایه ی خود در خارج از طرح سرمایه گذاری نیز بهره برداری کند. بدین ترتیب این نرخ از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است. به بیان دیگر اشتباه خواهد بود اگر این نرخ را همیشه برابر با نرخ بهره بدانیم. نرخ هزینه فرصت هنگامی برابر با نرخ بهره است که بهترین حالت جایگزین برای افراد در خارج از طرح سرمایه گذاری، بانک باشد.

تجمیع کردن(Compounding)

یافتن ارزش آینده جریان نقدی در حال حاضر را، تجمیع کردن می نامند. بنابراین اگر ما بتوانیم سرمایه اولیه (Present Value) خود را با نرخ بازگشت سالانه (دوره) r% و به مدت t سال (دوره) سرمایه گذاری کنیم، ارزش آینده ی سرمایه (Future Value) ما برابر خواهد بود با:

با سرمایه گذاری اولیه به ارزش ۵ میلیون تومان در یک پروژه سرمایه گذاری با نرخ بازگشت سالانه ای ۲۲٪، مقدار کل دارایی ما در پایان سال پنجم برابر خواهد بود با:

تنزیل کردن(Discounting)

با استفاده از فرمول بالا به راحتی می توان ارزش حال جریانات نقدینگی در آینده را نیز محاسبه کرد. به عبارت دیگر ارزش حال متناظر با مبلغی معادل با FV در پایان سال t و با فرض نرخ بازگشت دوره ای معادل r% برابر است با:

به طور مثال طبق فرمول بالا ارزش حال معادل ۵۰۰ هزار تومان در دو سال آینده با نرخ ۲۳ درصد برابر است با:

به روش مشابه می توان ارزش حال زنجیره ای از جریانات نقدی را محاسبه کرد:

خالص ارزش حال npv

مفهوم خالص ارزش حال(Net Present Value)

در یک بیان کلی خالص ارزش حال اینگونه تعریف می شود:

در نگاه اول، به نظر می رسد تعریف روی DAX سرمایه گذاری کنید بالا نامفهوم است. اجازه دهید با طرح مثال ساده ای به درک درستی از این تعریف به ظاهر پیچیده برسیم.

فرض کنید مدیر مالی شرکت x در حال تصمیم گیری برای سرمایه گذاری به ارزش یک میلیارد تومان در یک پروژه جدید است. این مدیر مالی چگونه می تواند تصمیم به رد یا پذیرش این طرح سرمایه گذاری کند؟

ابتدا لازم است مدیر مالی زنجیره جریانات نقدی حاصل از سرمایه گذاری در پروژه جدید را پیش بینی کند. در قدم بعدی باید نرخ تنزیل (نرخ هزینه فرصت) را تعیین کند. مدیر مالی باید با توجه به نرخ تنزیل تعیین شده، جریانات نقدی آینده حاصل از سرمایه گذاری در پروژه جدید را تنزیل کند. جمع این جریانات نقد تنزیل شده، ارزش حال( PV ) است. در نهایت با کم کردن سرمایه گذاری اولیه (یک میلیارد تومان) از ارزش حال، خالص ارزش حال حاصل می شود.

اگر مقدار خالص ارزش حال مثبت شود، طرح دارای توجیه اقتصادی جهت پذیرش است. بالعکس و در صورتی که خالص ارزش حال محاسبه شده مقداری منفی باشد، این معنی را خواهد رساند که تحت این شرایط پذیرش طرح سرمایه گذاری به نفع شرکت نخواهد بود. در نهایت اگر مقدار خالص ارزش حال برابر صفر شود شرکت نسبت به پذیرش و رد سرمایه گذاری در طرح، بی تفاوت خواهد بود.

نکته: به یاد داشته باشیم خالص ارزش حال نشان دهنده ی مقدار مطلق روی DAX سرمایه گذاری کنید سود اقتصادی یا به عبارت دیگر ارزش ریالی سود اقتصادی است.

چرا طرح سرمایه گذاری دارای NPV مثبت قابل پذیرش است؟

اگر قیمت روز سهام شرکت x پنج هزار تومان باشد و به طور مثال یک میلیون سهم داشته باشد ، ارزش بازار این شرکت، پنج میلیارد تومان است. فرض کنیم موجودی نقد شرکت x یک میلیارد تومان است که می تواند این مبلغ را در پروژه جدید سرمایه گذاری کند. بنابراین ارزش سایر دارایی ها چهار میلیارد تومان است. مدیر مالی باید تصمیم بگیرد که آیا یک میلیارد تومان موجودی نقد را در پروژه جدید سرمایه گذاری کند یا نه؟همان طور که قبلا گفتیم جمع جریانات نقد تنزیل شده همان PV است. بنابراین انتخاب های مدیر مالی مانند تصویر زیر است:

خالص ارزش حال(NPV) و نرخ بازده داخلی(IRR) در اکسل

واضح است که پروژه جدید هنگامی دارای توجیه اقتصادی جهت پذیرش است که ارزش حال آن بزرگتر از یک میلیارد تومان باشد و این زمانی اتفاق می افتد که خالص ارزش حال (NPV) مثبت باشد.

محاسبه NPV در اکسل

اگر جریانات نقدینگی طرح سرمایه گذاری طی پنج سال عمر طرح به صورت جدول زیر باشند، با فرض اینکه نرخ هزینه فرصت شرکت x معادل با ۱۵ درصد باشد، خالص ارزش حال این طرح سرمایه گذاری چه مقدار خواهد بود؟

خالص ارزش حال(NPV) و نرخ بازده داخلی(IRR) در اکسل

مانند تصویر زیر باید هر یک ار جریانات نقدی حاصل از سرمایه گذاری را به سال صفر تنزیل کنیم. توجه کنیم که مقدار هزینه و سرمایه گذاری اولیه در سال صفر رخ داده است و واضح است که ارزش حال آن برابر با یک میلیارد است.

خالص ارزش حال(NPV) و نرخ بازده داخلی(IRR) در اکسل

و در نهایت با جمع این جریانات تنزیل شده با میزان سرمایه گذاری اولیه، مقدار NPV محاسبه می گردد. مقدار به دست آمده برای خالص ارزش حال مقداری مثبت است. این بدان معنی خواهد بود که شرکت با سرمایه گذاری در طرح می تواند سودی بیش از ۱۸ درصد بر آورده ی خود به دست آورد.

npv

واضح است که استفاده از دستور اکسل برای محاسبه NPV آسان تر است چرا که خود اکسل تمام جریانات نقدی را به سال صفر تنریل می کند.

نحوه ورود اطلاعات مربوط به این دستور به صورت زیر است:

در فرمول بالا منظور از rate نرخ هزینه فرصت دوره و منظور از value2 ،value1 و …جریانات نقدی در طول عمر طرح است.

نکته: توجه کنیم که در استفاده از دستور NPV در اکسل نباید جریان نقدینگی سال پایه را در فرمول NPV حساب کنیم.

خالص ارزش حال(NPV) و نرخ بازده داخلی(IRR) در اکسل

همان طور که مشاهده می کنید هر دو روش، مقدار یکسانی برای خالص ارزش حال به دست خواهند داد.

خالص ارزش حال(NPV) و نرخ بازده داخلی(IRR) در اکسل

الویت بندی طرح های سرمایه گذاری بر اساس NPV:

در شرایطی که تمام طرح های سرمایه گذاری پشنهاد شده به ما، دارای خالص ارزش حال مثبت باشند، به منظور رتبه بندی طرح های سرمایه ‌گذاری بهتر از معیار نسبت خالص ارزش حال(NPV Ratio) استفاده کنیم.

معیار نسبت ارزش حال نشان دهنده میزان سود اقتصادی حاصل از اجرای طرح سرمایه گذاری به ازای هر یک ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

Inv نشان دهنده ی میزان سرمایه گذاری اولیه است.

به طور مثال در مقایسه ی معیار نسبت ارزش حال دو طرح زیر می بینیم که طرح ۲ الویت اجرا در مقایسه با طرح ۱ دارد.

خالص ارزش حال(NPV) و نرخ بازده داخلی(IRR) در اکسل

شایان ذکر است در صورت وجود محدودیت در منابع مالی، باید از روش برنامه ریزی خطی و تکنیک بهینه سازی مقید در جهت حداکثر کردن خالص ارزش حال سبد طرح های سرمایه گذاری(Project Portfolio) استفاده کنیم. حتما در یک مطلب آموزشی، به بررسی ابزار کاربردی Solver در اکسل خواهیم پرداخت.

نرخ بازده داخلی (IRR)

نرخ بازده داخلی (Internal Rate of Return) نرخ تنزیلی است که بر اساس آن خالص ارزش حال جریانات نقدینگی طرح سرمایه گذاری برابر صفر می شود. به بیان دیگر در این نرخ جمع ارزش های حال(جریانات نقد تنزیل شده) برابر با سرمایه گذاری اولیه خواهد بود و بدین ترتیب، میزان سود اقتصادی برابر با صفر خواهد شد.

دستور IRR در اکسل

این دستور در اکسل به صورت زیر است:

منظور از Values، زنجیره جریانات نقدی است و Guess گزینه اختیاری است و منظور از آن نرخی است که حدس می زنیم نزدیک به نرخ بازده داخلی باشد. اگر مقداری برای آن تعیین نکنیم اکسل به صورت پیش فرض، آنرا ۱۰٪ در نظر می گیرد.

اکسل به صورت پیش فرض اینگونه برای دستور IRR در نظر گرفته است که جریانات نقد در انتهای دوره تحقق می یابند. بنابراین در مواردی چون مثال ما که جریانات نقدینگی در ابتدای دوره تحقق یافته است، بهتر از ابزار کاربردی Goal Seek برای محاسبه IRR استفاده کنیم.

ابزار کاربردی Goal Seek

خالص ارزش حال(NPV) و نرخ بازده داخلی(IRR) در اکسل

در صفحه Data و در زیر مجموعه What-If -Analysis گزینه ای به نام Goal Seek وجود دارد.

خالص ارزش حال(NPV) و نرخ بازده داخلی(IRR) در اکسل

همان طور که گفتیم نرخ بازده داخلی نرخ تنزیلی است که NPV را صفر می کند. در مثال قبل NPV را محاسبه کردیم. حال برای بدست آوردن نرخ بازده داخلی، نرخ هزینه فرصت را باید به گونه ای تغییر دهیم که در نهایت به نرخی برسیم تا مقدار محاسبه شده برای خالص ارزش حال برابر صفر شود.

در مقابل گزینه Set Cell سلول مربوط به خروجی که در اینجا NPV است باید وارد شود. در مقابل To Value باید صفر قرار دهیم چرا که IRR نرخی است که در آن NPV صفر می گردد. در نهایت در مقابل By Changing Cell باید نرخ هزینه فرصت را قرار دهیم. اکسل نرخ های متعددی را به جای نرخ هزینه فرصت قرار می دهد و در نهایت به نرخی می رسد که در آن خالص ارزش حال برابر صفر می شود.

خالص ارزش حال(NPV) و نرخ بازده داخلی(IRR) در اکسل

مقدار IRR در این مثال ۲۳٪ خواهد شد. این نرخ نشان دهنده ی حداکثر نرخ تامین مالی است و در نرخ های بالاتر از این نرخ، خالص ارزش حال منفی می شود.

محدودیت های استفاده از نرخ بازده داخلی(IRR)

دقت شود که نرخ بازده داخلی نشان دهنده ی مقدار عملی بازگشت سرمایه در طرح سرمایه گذاری نیست بلکه نشان دهنده حداکثر مقدار بازگشتی است که سرمایه گذار می تواند کسب کند. بنابراین باید از به کارگیری این اصطلاح رایج که IRR نشان دهنده درصد تحقق یافته بر سرمایه است پرهیز کرد. البته می توان این مشکل را با استفاده از نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR) برطرف کرد. آموزش جداگانه ای را برای بررسی دستور MIRR در نظر گرفته ایم.

محدودیت دیگر نرخ بازده داخلی مربوط به زمانی است که خالص جریانات نقدینگی در کلیه سطوح نرخ هزینه فرصت، همواره مثبت و یا همواره منفی باشد. در این صورت دیگر قادر به محاسبه نرخ بازده داخلی نخواهیم بود و با خطای !NUM# مواجه می شویم.

آشنایی با Faang در سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری

آنها فقط پنج شرکت هستند ، اما ارزش آنها بسیار بیشتر از شرکتهای عظیم بین المللی مانند FTSE 100 یا FTSE 100 است که سهام 40 شرکت بزرگ انگلیسی را در بورس اوراق بهادار لندن دارند. این بیشتر از شرکتهایی است که دارای شاخص Hang Seng در هنگ کنگ هستند و بیشتر از شرکتهای آلمانی Dax و Cac XNUMX فرانسه است. بیش از همه آن شرکت ها با هم! بلکه تمام قاره ها را پشت سر می گذارند. بنابراین آیا گروه شرکت های FAANG به رشد مداوم خود ادامه می دهند یا خیر؟ ما را دنبال کنید.

به پنج شرکتی که منظور ماست ، مخفف FAANG گفته می شود که اولین حرف کلمات شرکت های فیس بوک ، آمازون ، اپل ، نتفلیکس و گوگل است. این پنج غول فناوری آمریکایی هستند. سهام این شرکت ها از افزایش یا ثابت است با وجود برخی از موانع و مشکلاتی که برخی از این شرکتها با آن روبرو بوده اند ، در چند سال گذشته تا نیمه اول 2018 در یک حلقه عالی قرار داشته اند.

این شرکت ها توسط رئیس جمهور ایالات متحده در معرض نبردهای تجاری قرار گرفتند ، به ویژه ایده محدود کردن سرمایه گذاری چینی ها در شرکت های آمریکایی و محدود کردن صادرات فناوری آمریکایی به چین. در دوره های گذشته این شرکت ها با مشکلاتی روبرو بودند اما قیمت سهام آنها همچنان رو به افزایش است. ارزش کل این پنج شرکت حدود 3.25/XNUMX تریلیون دلار است (تریلیون برابر با هزار میلیارد یا یک میلیون میلیون).

آشنایی با بازار بورس آلمان (فرانکفورت)

بورس آلمان

اگر اخبار اقتصادی حوزه یورو را دنبال کرده باشید، معمولاً وقایع بازار مالی کشور آلمان مورد توجه رسانه‌های مالی بوده و بسیار مهم تلقی می‌شود. از همین روی و در ادامه سری مقالات معرفی بازارهای مالی جهان، در این مطلب به معرفی بازار بورس آلمان (بزرگترین اقتصاد اروپا) می‌پردازیم.

بورس آلمان

آلمان یکی از مهم‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه اقتصاد و سیاست است، که در عرصه‌ جهانی نیز جزء کشورهای تأثیرگذار در زمینه‌های مختلف محسوب می‌شود.

در این مقاله نیز طبق روال مطالب قبلی به تشریح ابعاد مختلف بازار بورس آلمان یعنی بورس فرانکفورت پرداخته و سعی در آن داریم، که تا حد زیادی با ماهیت و تاریخچه این بازار آشنا شویم.

نگاه اجمالی به وضعیت اقتصاد و بازارهای روی DAX سرمایه گذاری کنید مالی آلمان

بورس آلمان

بازار بورس و اوراق بهادار آلمان مجموعاً شامل ۸ بازار زیرمجموعه واقع شده در نقاط مختلف این کشور اروپایی است. وضعیت مبادلات مالی هر کدام از این بازارها برای اقتصاد اروپا و جهان بسیار مهم محسوب می‌شوند.

با تولید ناخالص داخلی اسمی ۴ تریلیون دلاری و شاخص برابری قدرت خرید ۴٫۳ تریلیون دلاری خیلی جای تعجب نیست، که آلمان یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی دنیا را داشته و در تجارت جهانی بسیار مؤثر باشد.

طی سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی این کشور همواره رو به رشد بوده و علاوه بر بزرگترین اقتصاد اروپا، اخیراً به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا، چین و ژاپن تبدیل شده است.

آلمان دومین صادر کننده کالا در جهان و اولین در قاره اروپا می‌باشد؛ اما یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار آلمان ترغیب می‌کند، نقدشوندگی بالای بازارهای مالی این کشور است.

تاریخچه بورس فرانکفورت آلمان

سابقه مبادلات مالی در فرانکفورت به قرن یازدهم میلادی باز می‌گردد، که در آن زمان نمایشگاه‌های تجاری قرون وسطایی در این شهر برگزار می‌شد. این روند ادامه یافت و در قرن شانزدهم این شهر با اقتصادی مبتنی بر خدمات مالی و سرمایه‌گذاری به یک مرکز تجاری شلوغ مبدل شد.

در سال ۱۵۸۵ میلادی بازرگانان فرانفکورت به منظور ثابت نگهداشتن نرخ ارز اقدام به تأسیس بازار بورس نمودند. در نهایت طی همین سال‌ها همگام با لندن و پاریس در فرانکفورت نیز یک بازار اوراق بهادار تشکیل شد. البته شایان ذکر است، که غول‌های صنعت بانکی نظیر «مکس وربرگ» و «مایر امشل روثچیلد» در رونق گرفتن بازار بورس فرانکفورت تأثیر به‌سزایی داشتند.

پس از اتمام جنگ جهانی دوم و برقراری ثبات سیاسی نهایتاً در سال ۱۹۴۹ میلادی بورس فرانکفورت رسماً به بزرگترین بازار مالی آلمان تبدیل شد. در ادامه فعالیت این بازار و در سال ۱۹۶۹ موج تغییرات عصر دیجیتال به بورس فرانکفورت رسید، تا معامله‌گران با استفاده از سیستم BÖGA به معاملات الکترونیکی دارایی‌ها و اوراق بهادار خود بپردازند.

در سال ۱۹۹۳ کنترل این بازار به شرکت Deutsche Bӧrse AG (یا همان دویچه بورس که در ادامه متن به معرفی آن می‌پردازیم) سپرده شد.

فرآیند معاملاتی بازار بورس آلمان

بازار بورس فرانکفورت یا Frankfurter Wertpapierbörse به اختصار در میان سرمایه‌گذاران و رسانه‌های مالی «FWB» نامیده می‌شود. تالار فیزیکی این بازار در ناحیه «Innenstadt» و در منطقه تجاری موسوم به «Bankenviertel» واقع شده است.

بر اساس آمار دویچه بورس (به زبان آلمانی دویچه بورزه) یا همان شرکت اداره کننده بورس فرانکفورت در مارس ۲۰۱۹ ارزش بازار بورس فرانکفورت حدوداً ۱٫۹۹ تریلیون دلار بوده و در جایگاه دوازدهمین بازار بورس بزرگ جهان قرار گرفته است.

برای درک سازوکار بازار بورس فرانکفورت ابتدا باید با مأموریت سازمانی دویچه بورس یا Deutsche Börse AG آشنا شویم. دویچه بورس (تأسیس در سال ۱۹۹۳) یک نهاد سازمان‌دهنده بازار مالی و ارائه دهنده خدمات معاملاتی بوده و عمده فعالیت‌های آن شامل تهاتر، تسویه، نگهداری اوراق بهادار و مشتقات، جمع‌آوری داده‌های بازار و پشتیبانی از سامانه‌های معاملات الکترونیکی است.

در حال حاضر این شرکت با بیش از ۵۰۰۰ نفر نیرو و تأسیس دفاتر متعدد در نقاط مختلف جهان به سرمایه‌گذاران بازارهای مالی در ایالات متحده، اروپا و آسیا خدمات ارائه می‌کند.

دویچه بورس از طریق دو پلتفرم معاملاتی «Xetra» و «Börse Frankfurt» بازار نقدی بورس فرانکفورت را اداره می‌کند. Xetra پلتفرم معاملات الکترونیکی مربوط به خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، شاخص‌ها، ETFها و قراردادهای کالاهایی در بازار بورس فرانکفورت است. حدود ۹۰ درصد از معاملات سهام این بازار در Xetra انجام می‌شوند.

در طرف مقابل تالار Börse Frankfurt محلی برای انجام معاملات عمده اوراق بهادار میان سرمایه‌گذاران (شرایط خاص) است. در این بازار امکان دسترسی به انواع دارایی‌ها در خود بازار مالی آلمان یا بورس‌های بین‌المللی وجود دارد.

شاخص DAX 30 چیست؟

همان‌طور که در توضیحات فوق بدان پرداختیم؛ به دلیل موقعیت اقتصادی برتر کشور آلمان و وجود کسب‌‌وکارهای مختلف در این کشور، انبوهی از شرکت‌های فعال در حوزه‌های گوناگون در بورس فرانکفورت عرضه و پذیرش شده‌اند.

از مهم‎ترین این شرکت‌ها نیز می‌توان به هواپیمایی لوفت هانزا، شیمیایی و داروسازی بایر، آرایشی و بهداشتی هنکل، صنایع مورتوی باواریا یا همان برند خودرویی معروف BMW، آرایشی و بهداشتی بایرسدورف، خودروسازی فولکس واگن و پوشاک هوگو باس اشاره نمود.

شاخص‌های اصلی معاملاتی در این بازار مالی شامل TecDAX، LDAX، CDAX، VDAX، MDAX، SDAX و EuroStoxx 50 می‌باشند. با این حال شاخص «Deutscher Aktieninde» که معروف به DAX یا DAX 30 است، به عنوان شاخص اصلی و محبوب‌ترین آن‌ها درنظر گرفته می‌شود.

دلیل اهمیت این شاخص را می‌توان در این دانست، که ۳۰ شرکت ارزشمند بورس فرانکفورت در شاخص دکس فهرست شده و مجموعاً حدود ۸۰ درصد از کل ارزش این بازار را به خود اختصاص می‌دهند! شاخص دکس علاوه بر بازار سهام به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت اقتصادی آلمان درنظر گرفته می‌شود.

روزها و ساعات کاری بورس آلمان

بورس فرانکفورت نیز ساعات کاری مشخصی دارد، که برای معاملات در پلتفرم Xetra از ساعت ۹ صبح تا ۵:۳۰ عصر و معاملات تالار از ساعت ۸ صبح تا ۸ عصر به وقت محلی صورت می‌پذیرند. همچنین بازار مالی فرانکفورت طی روزهای دوشنبه تا جمعه به جز تعطیلات رسمی (ملی) فعالیت می‌کند. این تعطیلات شامل روز سال نو، کریسمس، آدینه نیک، روز بعد عید پاک، دوشنبه سفید و روز کارگر می‌باشند. البته شب سال نو و کریسمس هم جزء تعطیلات محسوب می‌شوند.

چهار ساعت توقف در بورس آلمان!

در صبح روز پانزدهم آپریل سال ۲۰۲۰ زمانی که فقط ۲۵ دقیقه از زمان شروع معاملات روزانه گذشته بود، سامانه معاملات Xetra به ناگهان دچار اختلال شده و فرآیند معاملات به طور کامل متوقف شد.

البته در همین زمان معاملات خارج از این سامانه طبق روال قبلی در حال انجام بود. علاوه بر فرانکفورت اختلال در بورس‌های سایر کشورهای حوزه بالکان نظیر اتریش و چک نیز گزارش شد. در نهایت پس از چند ساعت مشکل برطرف شده و معاملات این بازارها از سرگرفته شدند.

کارشناسان فنی دویچه بورس دلیل بروز این اختلال را قطع ارتباط داخلی بین دو سیستم معاملاتی اعلام کردند. بر اساس گفته‌های آن‌ها علائمی از هک نرم‌افزاری در نتایج تحقیقات متخصصان فنی وجود نداشته است.

پس از آشنایی با بازار بورس فرانکفورت در مقاله بعدی به معرفی بازار مالی دیگر اقتصاد بزرگ اروپایی یعنی فرانسه خواهیم پرداخت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.