اصول اولیه موج


این وبلاگ جهت معرفی مرکز آنژیوگرافی بیمارستان فوق تخصصی بعثت همدان
و همچنین ارائه مطالب آموزشی در مورد قلب و عروق با محوریت
آنژیوگرافی عرق کرونر،
کتتریسم ،
EPS و Ablation
توسط حمید بابايی راه اندازی شده است.

صافکاری

به طور کلی وقتی تغییر در ورق ایجاد میشود ساختمان مرتب ومنظم درونی آن به هم می خورد ودر نواحی مختلف آن تغییرات سطحی (برجستگی، فرورفتگی ،پیچیدگی) به وجود می آید. برای از بین بردن معایب یاد شده نیاز به رعایت اصولی است. این اصول عبارتنداز:بر طرف کردن بی نظمی ها وناهماهنگی های روی سطوح با انجام توزیع کاملا یکنواخت وهماهنگ مولکولی به کمک یکی از روش های زیر برای برطرف کردن قسمتهای تغییر فرم داده شده ورق های فلزی از روش های زیر استفاده می کنند.

 1. تقلیل دادن سطح گسترش یافته ورق به وسیله غلتک زدن، جمع کردن.
 2. کشیدن وطویل نمودن قسمت کوتاه ورق به دو روش قابل اجرا میباشد.
 • به وسیله عمل چکش کاری (صافکاری دستی)
 • در اثر نیروی فشار متناسب با تغییر فرم (صافکاری با ماشین های نورد)
 • قــرار دادن ورق تحت تأثیر نیروی کشــش وایجاد نمودن یک انبســاط دائم در قسمت کوتاه ورق (صافکاری با ماشین کشش)

صافکاری به وسیله ابزار دستی

از این روش صافکاری در مواقعی که کار محدود باشــد استفاده شده وبرای ورق ها بــا طول زیاد کاربرد نــدارد وبیش تر برای تعمیرات به خصوص بــرای صافکاری بدنه اتومبیل به کار برده میشود.

برای صافکاری با دســت علاوه بر ابزارهای خاص تجربه ومهارت فرد صافکار نیز شرط لازم واساسی می باشد .

در این روش صافکاری ابزارهای مختلفی به کارگرفته می شوند که عمده ترین آن ها شامل صفحه صافی،سندان های مختلف صافکاری، چکش صافکاری، چکش چوبی ،قالب تنه ومشتی می باشد .

برای انجام عمل صافکاری با دست لازم است ابتدا محل یا محل های تغییر فرم داده شده را مشخص نموده وسپس با وسایل مورد نیاز اقدام به عمل صافکاری نمود .

اصول صافکاری دستی ورق های فلزی

صافکاری ورق کوژدار،بافرض این که قســمت تغییر فرم داده شــده به صــورت یک برآمدگی دروســط ورق قرار گرفته باشــد.اینکــه ورق موردنظربه صورت دایره باشد.برای بر طرف کردن قسمت بر آمده می بایست چکش کاری را از حد فاصل قسمت بر آمده ناحیه صاف ورق شروع شده وبه لبه های ورق ختم مینماییم .

ضربات چکش خیلی نزدیک به هم وروی شعاع های فرضی بر روی کار وارد می شود .ضربات از سنگین شروع وبه سمت لبه کار به مرور سبک تر می شود. (شکل ۳-۱)پس از پایان مرحله اول برآمدگی کمی کوچک تر میشــود حال می بایست مرحله دوم را ماننــد مرحله اول شــروع نمود.برای این منظورضربات چکــش را مانند مرحله اول به صورت شــعاع های جدید وبین شعاع های مرحله اول انجام می دهیم. (شکل ۳-۲) پس از پایان مرحله دوم بر آمدگی کوچکتر شده ومی بایست مرحله سوم ومراحل بعدی رانیز به همین شکل انجام می دهیم

صافکاری ورق تابیده:

برای صافکاری ورقهای تابیده شده عمل چکشکاری از لبه های ورق شروع وبه سمت وسط ورق ختم میشود.برای جلوگیری از ازدیاد طول بیش از حددر وسط ورق می بایست ضربات چکش رادر لبههای ورق سنگین وبا پیش روی به سمت وسط ورق از شدت ضربات کاسته وضربات سبکتری وارد نمود.در این روش صافکاری نیزمانند روش قبلی ضربات به صورت شعاعی وارد شده و در مراحل مختلف انجام میشود.

صافکاری‌ورق‌های‌که‌بر‌آمدگی‌در‌گوشه‌آ ‌نها‌باشد

بــرای بر طرف نمــودن این بر آمدگی ها عملیات چکــش کاری را از اطراف ناحیه تغییر فرم داده شده شروع وبه لبه ورق ختم نمود.

صافکاری‌ورق‌های‌که‌دچار‌تغییر‌فرم‌های‌گوناگون‌شده‌اند

در صنعت به ندرت پیش می آید که تغییر فرم پیش آمده به صـورت ســاده با شــد وگـاهی پیش می آید که قســمتی از ورق دچار فرو رفـتـگی شده و قسمت دیـگر موجب پیچیدگی شــود .برای صافکاری این ورق ها می بایست مانند حالت های ذکر شده قبلیاقدام نموده وقسمت های که لازم است ضربات از داخل به خارج ویا بلعکس ازخارج به داخل نیاز باشد به صورت تفکیکی انجام می شود .

روش‌صافکاری‌با‌استفاده‌از‌گرما

در این روش صافکاری محل مورد نظر را که باد کرده اســت را مشــخص می کنند.نقطه وســط محل باد کرده را با استفاده از مشــعل جوش کاری اکسی گاز گرم نموده وبا استفاده از ابزارهای دستی مانند چکش ویا قالب تنه به آن ضربه می زنند. این عمل را در چند نقطه از محل بادکرده ورق ادامه می دهند تاســطح قطعه کاملا صاف شــود.

بایــد دقت شــود که محل های مورد نظــر بیش از حد لازم گرما داده نشــود . زیرا این امر موجب آســیب رسانی به نقاط دیگر میشــود وممکن است بـاعث فرورفتگی های نقاط دیگر شــود. برای جلوگیری از این مســئله لازم است گرما را کنترل نمـوده وبرای جلوگیری از انتقال حرارت به نقاط دیـگر اســتفاده از پارچه های خیس وقرار دادن آن در مجــاورت محل های گرما دیده می توان از این مســئله جلوگیری کند

صافکاری‌با‌ابزار‌ماشینی

یکی از ماشین های ساده صافکاری چکش های پنـوماتیـکی است که نیروی محرکه آن ها هوای فشرده است از این ماشینها معمولاً بیشتر برای صافکاری سطوح ورقهـای فلزی تغییر شکل یافته در کارگاه اصول اولیه موج های صنایع فلزی وکارخانه های اتاق سازی اتومبیل استفاده می شود.برای صافکاری قطعات ســاخته شــده یا بــرطرف کردن تغییر شــکل های فیزیکیورق های فلزی از این ماشــین استفاده میشــود. به این ترتیب که با قرار دادن قطعه بین ســندان وچکش ماشین و وارد شدن ضربه های پی درپی وجابه جایی یکنواخت ومدام تغییر شــکلهای موجود روی ســطوح (ناصافی، ناهمواری های لبــه ورق، فرورفتگی ،برآمدگی وغیره ) بر طرف میشــود . برای این که هنگام صافکاری سطح قطعات کاملا صــاف باقی بماند بایــد به چند نکته توجه کرد.در هنگام آغــاز وپایان صافکاری بایدسعی کنیم که ضربات چکش روی لبه کار وارد نشود باید بدون متوقف ساختن چکش ورق را به طور سریع زیر ماشین برد یا از زیر آن خارج کرد.

ســطوح تماس سِندان وچکش ماشین باید همیشه وبویژه هنگام صافکاری ورق های غیر آهنی کاملا صیقلی وپرداخت شــده باشــد . و در مواردی ماننــد صافکاری ورقهای آلومینیومی سندان را چرب می کنند

پتک‌های‌بادی

این پتک هابا هوای فشرده کارمی کندتوسط یک موتور الکتریکی به حرکت در می آید.چرخ لنگ ۴ حامل میله اتصال۳در ارتباط با پیســتون ۲ می باشد(پیســتون وسر چکش) ضربه زن ۶ در درون ســیلندر ۷ جابه جا میشود به محض بالا رفتن ضربه زن ودر نتیجه مکیده شــدن هوا از طریق ســوپاپ(دریچه) به داخل سیلندر میشود وبه محض این که پیستون ۲ شروع به پایین رفتن می کند هوای داخل سیلندر به (ضربه زن ۶ ) به طرف پایین فشار میآورد . وضربه زن به نوبه خود به هوای زیر خود فشار آورده وآن را از طریق ســوپاپ (دریچه۸) خارج می کند چنانچه این دریچه بســته باشد هوای زیر ضربه زن ۶ فشرده شــده وضربه زن را درون سیلندر در ارتفاع معینی نگه می دارد از این وســیله برای تنظیم نیرو وشدت ضربه ها به هنگام صافکاری اســتفاده می شود. سطح و رویه های در تماس با کار وسندان بالایی ۹ وسندان زیری۱۰ که بر روی جایگاه ۱۱ اســتوار ومحکم شــده باید همواره تمیز وپرداخت شــده باشد .

برای جلوگیری از ضایع شــدن ورق فلز چکش ضربه زن و ســندان کاملاً هم مرکز باشندبا چرخاندن اهرم تنظیم به طرف پایین ضربات چکش محکم تر وبا گردانیدن آن به طرف بالا ضربات با شدت کم تری به سطح ورق وارد میشود.

در هنــگام عمل صــاف وهموار کردن صفحات فلزی را بر روی ســندان زیری در وضعیت افقی قرار داده وبا هر دو دست به شکلی آن را گرفته و جابه جا می کنیــم که نقاط ناهموار آن در معرض ضربات چکش قرار گیرند. تا صاف وهموار گردنند.شــدت ضربات در نقاط ضخیم تر ورق بیشــتر ودر نقاط نازک تر ویا اطراف محل برآمدگی یا فرورفتگی باید نرم تر تنظیم گردد.

صافکاری به وسیله ماشین های نورد

ماشین هایی که برای صافکاری ورق های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد به ماشین با نوردهای سخت وماشین با نوردهای انعطاف پذیر تقسیم می شوند.

ماشین با نوردهای سخت

این ماشین ها دارای دو ردیف غلتک از فولاد سخت به قطرهای مختلف از۷۵ تا۱۸۰

میلی متر برای ورق های فلزی به ضخامت های ۲ تا ۲۱ میلی متر ساخته شده اند که به طوریک در میان روی هم قرار گرفته اند

در بعضی از این ماشــین ها نگهدارنده هایی از فولاد سخت روی نورد ها مستقر شده کــه وظیفه آن هاحمایت نوردهای پایینی وبالایی در برابر خمیدگی ها اســت که بر اثر مقاومت ورق ها ایجاد می شود. در دو طرف ماشین دو میز فلزی برای قرار گرفتن ورق قبل وبعد از عمل صافکاری وجود دارد.

ابتــدا ورق از بین غلتک ها عبور داده می شــوند وبا ایجاد مــوج های یکنواخت به نســبت قابل توجه ای از نامنظمی های آن ها کاســته میشــود.برای این که قسمت های کوتاه و طویل ورق به طور یکنواخت در معرض نیروی وارده غلتک ها واقع شود و عمل مزبور آســان تر صورت پذیرد در نواحی کوتاه ورق نوارهای از ورق به ضخامت ۸/۰ تا ۲میل وبه طول وعرض متناســب با قسمت های روی کوتاه ورق قرار می دهند تا فشار نوردها مؤثر واقع شود وازدیاد سطح در محل لازم ایجاد شود .

در این روش صافکاری لازم اســت پس از عبور ورق از زیر غلتک آنها را پشــت و رو کرده و سپس عبور داد.

ماشین‌با‌نوردهای‌انعطاف‌پذیر‌

تعداد نوردهای این ماشین زیاد است (۲۳عدد)وجنس آن ها از فولاد با حد ارتجاعی بالا است. بر روی نوردهای بالایی وپایینی نیز تعدادی غلتک های کوچک قرار گرفته اندکه وظیفه آن ها حمایت و پشتیبانی از نوردهای اصلی است و به غلتک های حمایت کننده موسوم می باشند . در ردیف بالایی حمایت کننده هایـی نیز وجود دارند که روی قید های عرضی ماشین نصب شده اند وثابت هستنند وهنگام صافکاری نوردهای بالایی را حمایت می کنند.حمایت کننده های پایینی می توانند هر یک به طورجداگانه ومستقل عمل کنند ودر هر قســمت از طول نوردها بالا وپایین روند وفشــار لازم را اعمال کنند.مجموعه نوردهای ردیف بالایی می تواند برای موجدار کردن ورق بالا وپایین رود ودر بعضی از ماشین ها این مجموعه ممکن است به سمت راست یا چپ متمایل گردد.

صافکاری به وسیله ماشینهای کششی

یکی دیگر از فرآیندهای صافکاری ورق های فلزی کشیدن ورق به وسیله ماشین هاکششی است.از این ماشینها غالباً درکارخانه های فولادسازی به منظور صاف ومسطح کردن ورق های فلزی اســتفاده می کنند . صافکاری با این شیوه یکی از بهترین روش ها است ولی به دلیل آن که به نیروی زیادی نیاز دارد بایستی از دستگاه های خیلی بزرگ وقوی استفاده شود.

صافکاری با این روش در دو مرحله انجام میشود:

مرحله اول: کشیدن ورق با سرعت زیادونیروی کم به منظور از بین بردن تغییر شکل موقت یا ارتجاعی آن(قرار گرفتن ورق به وضع افقی ومسطح.)

مرحله دوم: کشــیدن با نیروی زیاد وســرعت کم برای بزرگ یا طویل شدن نواحی کوتاه ورق به طور پیوسته.

مطالب علمی و آموزشی در مورد قلب و عروق

عرض يا زمان هر مربع بزرگ0/2 ثانيه است كه در يك دقيقه (0/2÷60 ثانيه ) 300 مربع بزرگ خواهد شد . در نتيجه اگر 300 را تقسيم بر تعداد مربعهاي بزرگ بين دو موج R بنمائيم ضربان قلب در يك دقيقه بدست خواهد آمد .

Heart Rate = 300

تعداد مربع هاي بزرك بين دو موج R متوالي

استفاده از مربع هاي كوچك در تعيين تعداد ضربانات قلب

کاغذ الکتروکاردیوگرام

عرض يا زمان هر مربع كوچك 0/04 ثانيه است در نتيجه در هر دقيقه 1500 مربع كوچك خواهيم داشت .

حال چنانچه 1500 را تقسيم بر تعداد مربعهاي كوچك بين دو موج R بنماييم تعداد ضربان قلب در يك دقيقه بدست خواهد آمد .

Heart Rate = 1500

تعداد مربع هاي کوچک بين دو موج R متوالي

استفاده از خطوط عمودي 3 ثانيه و 6 ثانيه در تعيين تعداد ضربانات قلب ريتم هاي نامنظم:

در بالاي نوارهاي EKG خطوط عمودي وجود دارند كه فاصلةزماني بين هر دوخط 3 ثانيه (15 مربع بزرگ )ميباشد .بنابراين در هر دقيقه 20 عدد خط عمودي خواهيم داشت. حال چنانچه تعداد موجهاي R بين هر و خط عمودي را شمرده و ضربدر 20 نماييم ، تعداد ضربان قلب در يك دقيقه بدست مي آيد .

در صورتيكه بخواهيم ضربانات قلب را با اين روش دقيقتر محاسبه كنيم تعداد موجهاي R بين 6 ثانيه (30 مربع بزرگ ) را شمرده و ضربدر 10 مي نمائيم .

ساير روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب در نوار EKG

موج P معرف انقباض عضلات دهليزي است . ارتفاع طبيعي آن 2/5 ميلي متر يا كمتر و زمان آن 0/11ثانيه يا كمتر ميباشد .

موج P در ليدهاي V2,AVF,II,I تا V6 مثبت ، در AVR منفي و در ليدهاي V1,III بي فاز يك است .

ولتاژ موج P كمتر از QRS است زيرا ضخامت دهليزها كمتر از بطن ها ميباشد.

شکل ECG و نام‌گذاری اجزای آن

انواع موج P:

موج P دو لتي (mitral) -در هيپرتروفي دهليز چپ بصورت موج P با ارتفاع بيش از 2/5 ميلي متر بي فازيك در اشتقاق V1 مثبت و منفي است . همچنين بصورت موج P پهن بيش از 0/1ثانيه و شكافدار در اشتقاق هاي II,I ديده مي شود ..

موج P ريوي (pulmonal)- در هيپرتروفي دهليز راست بصورت موج P بلند و نوك تيز. با ارتفاع بيش از 2/5 ميلي متر در اشتقاق هاي AVF , III , II

موج P سه لتي(tricuspid)- در هيپرتروفي توام دهليز چپ و راست بصورت موج P پهن و شكافدار بيش از 0/11 ثانيه در اشتقاق هاي II,I ديده مي شود

موج P نودال - در ديس ريتمي هاي نودال چون دهليزها از پايين به بالا بصورت معكوس دپولاريزه مي شوند ،موج P بصورت منفي ديده مي شود.

1- آیا امواج P وجود دارد؟

2- آیا امواج P شکل طبیعی دارند؟

3- اصول اولیه موج آیا همه امواج P شکل و سایز یکسانی دارند؟

4- آیا به ازای هر موج P یک کمپلکس QRS وجود دارد؟

فاصله P-R درسندروم هاي لون كانونگ لوين ، ولف پاركينسون وايت،تاكيكاردي هاي دهليزي و جانکشنال ،جدايي دهليزي بطني كوتاه مي شود .

فاصله P-R در بلوك دهليزي بطني ،هايپر تيروئيديسم افزايش ميابد .

تعیین PR Interval

تعیین فاصله از ابتدای موج P تا ابتدای کمپلکس QRS

سپس از خودتان بپرسید:

1- آیا PR Interval در محدوده نرمال 20-12 ثانیه قرار دارد؟

2- آیا این فاصله در کل ECG ثابت است؟

كمپلكس QRS

كمپلكس QRS ،معرف دپولاريزاسيون عضلات بطنهاست .

ابتداي آن از آغاز موج Q تا انتهاي موج S ميباشد .

كمپلكس QRS از چندين قسمت مثبت و منفي بشرح زير تشكيل يافته :

1 – موج Q اولين قسمت پايين رونده ( منفي ) كمپلكس بوده و زمان آن كمتر از 0/03ثانيه و ولتاژ آن كمتر از ¼ ارتفاع موج R ميباشد و ناشي از دپولاريزاسيون سپتوم بين بطني است .

2 – موج R بدنبال موج Q قسمت بالا رونده ( مثبت ) كمپلكس را تشكيل ميدهد .

3 – موج S موج منفي بعد از موج R را گويند .

چنانچه امواج QRS ارتفاع كمتر از 5 ميليمتر داشته باشند با حروف كوچك qrs نشان داده و اگر ارتفاع بيش از 5 ميليمتر داشته باشند با حروف بزرگ QRS نشان ميدهند .

شکل ECG و نام‌گذاری اجزای آن

QS چنانچه QRS فاقد R بصورت فقط يك موج منفي باشد QS خوانده ميشود.

R'R" موجهاي مثبت بعد از موج R اوليه را به ترتيب R' و R" نامند .

S'S " موجهاي منفي بعد از موج S اوليه را به ترتيب S' و S" نامند.

ارزیابی زمان کمپلکس QRS

شمارش مربع های بین شروع کمپلکس تا پایان آن

سپس از خودتان بپرسید:

1- آیا زمان کمپلکس QRS طبیعی است؟

2- آیا همه کمپلکس های QRS شکل و اندازه یکسانی دارند ؟ (اگرنه، هریک را اندازه گرفته و آنها را بتنهایی توصیف نمایید)

3- آیا هر کمپلکس QRS بدنبال موج P ظاهر می شود؟

موج T

موج T معرف رپولاريزاسيون عضلات بطني است و پس از كمپلكس QRS ديده ميشود .

موج T معمولا" با كمپلكس QRS هم جهت ميباشد .

در ليد AVR منفي است و در ليدهاي V3,II,I تا V6 مثبت ميباشد. در V2,V1,AVL,AVF,III متغير ميباشد .

ارتفاع موج T در ليدهاي اعضاء تا 5 ميليمتر و ليدهاي جلو قطبي تا 10 ميليمتر ميباشد و زمان آن 19/0 ثانيه است .

مکانیسم ( T مثبت ) :

ایمپالس ها از سطح آندوکاردی در عضله بطنی بطرف خارج یعنی سطح اپیکاردی انتشار می یابد .

بزرگترین قسمت عضله بطنی که اول از همه رپولاریزه میشود ، در سطح خارجی بطنی(اپيكاردي ) قرار دارد و سطوح آندوکاردی آخر از همه رپولاریزه میشود .

Ø زيرا فشار زیاد در داخل بطنها در جریان انقباض ، به مقدار زیادی جریان خون کرونر را به آندوکارد کاهش میدهد و از این راه روند رپولاریزاسیون را در سطوح آندوکاردی آهسته تر میکند .

بنابراین چون سطوح خارجی بطنی(اپيكاردي ) و قبل از سطوح داخلی (آندوکاردی) رپولاریزه میشوند ، لذا جهت رپولاریزاسیون بطنها هم جهت جریان دپولاریزاسیون است ، در نتیجه موج T در EKG طبیعی مثبت مي شود.

اشكال موج T :

ممكن است مثبت ، منفي ، ايزوالكتريك ، پهن ، دي فازيك ، شكافدار ، مدور ، يا اسلار باشد .

1- آیا موج T وجود دارد؟

2- آیا همه امواج T شکل طبیعی دارند؟

3- آیا ممکن است که موج P در موج T پنهان شده باشد؟

4- آیا همه امواج T ارتفاع طبیعی دارند؟

5- آیا همه امواج T با کمپلکس QRS هم جهت هستند؟

از ابتدای QRS تا پایان موج T

QT Interval

از شروع QRSتا پایان موج T

آیا فاصله QT در محدوده نرمال 0/36- 0/44 ثانیه قرار دارد؟

شکل ECG و نام‌گذاری اجزای آن

ارزیابی سایر اجزای ECG

به وجود امواج اکتوپی یا امواج هدایت شده از طریق ابرنسی یا ناهنجاری های دیگر توجه کنید.

قطعه ST را ارزیابی کنید و به وجود موج U دقت نمایید.

ادامه موج U :

موج U در هيپوكالمي يا در تأخير در رپولاريزاسيون بطن ها برجسته تر ميشود . داروهايي مثل اپينفرين،كنيدين، ديگوكسين و اختلالاتي مثل تيروتوكسيكوز نيز ممكنست موجب افزايش آن گردند.

موج U در رپولاريزاسيون عضلات پاپيلاري يا رپولاريزاسيون سيستم پوركنژ هم جهت با موج T و ¼ ارتفاع آن ميباشد .

موج U در هايپرتانسيون ،ايسكمي ميوكارد ،و فشار روي بطن چپ منفي مي گردد.

اكثر اكستراسيستول هاي بطني در فاز سوپر نرمال همزمان با موج U رخ مي دهند .

قطعه : ( ST Segment )

اين قطعه از انتهاي موج S ( نقطة J ) تا شروع موج T ادامه دارد و معرف رپولاريزاسيون زودرس بطني است .

زمان ST حدودا" 0/2ثانيه است .

بالا رفتن قطعه ST

بالا رفتن قطعه ST نشاندهنده آسيب ميوكارد ، انفاركتوس تمام جداري ، اسپاسم عروق كرونر، آنوريسم بطن چپ است :

1- بالا رفتن قطعه ST با شيب بالارو ناشي ازآسيب ميوكارد ،اسپاسم عروق كرونر، نكروز ميوكارد

2- موج T بلند وتيز ناشي از، انفاركتوس فوق حاد ميوكارد

3-تحدب به طرف بالا ناشي از، انفاركتوس حاد ميوكارد

پايين رفتن ST با :

1-شيب بالارو ناشي از دپولاريزاسيون دهليزها به دليل افزايش دامنه موجP وتاثير دپولاريزاسيون دهليزي بر قطعه ST است.

2- شيب پايين رو ( صاف ) ناشي از اختلال شديد در جريان خون عروق كرونر،هيپوكالمي است

3- تقعر به طرف بالا ناشي از مصرف ديژيتال،پريكارديت ،رپولاريزاسيون زودرس ، هيپوكالمي، ميوكارديت

4-منفي شدن موج T ناشي از مصرف ديژيتال، انفاركتوس زير اندوكارد،هايپرتروفي بطن (تغييراتST-T Pattern يا ST-strain ناشي از فشار روي بطنها)

(تغييراتST-T Pattern يا ST-strain ناشي از فشار روي بطنها)

بروز فشار بر بطن در ECG با بروز انحراف قطعه ST بر خلاف جهت كمپلكس QRS بنام ST Strain(ST-T Pattern ) خوانده مي شود .

ST Strain(ST-T Pattern ) در هايپرتروفي بطن چپ ديده مي شود .

حالا با دسته بندی یافته های خود ECG را بترتیب زیرتفسیر نمایید:
1- محل شروع ریتم: بعنوان مثال گره SA، دهلیز، AVN و یا بطنها
2- سرعت: طبیعی( 100-60)، برادیکاردی( کمتر از 60) و تاکیکاردی ( بیش از 100)
3- ریتم: طبیعی یا غیرطبیعی، بعنوان مثال فلوتر، فیبریلاسیون، بلوک قلبی، ریتم اسکیپ یا سایر آریتمی ها

محور الكتريكي قلب : ( Mean Axis )

محور الكتريكي قلب عبارت از جهتي است كه موج دپولاريزاسيون مي پيمايد تا به رشته هاي عضلاني قلب رسيده و آنها را تحريك كند .

ميزان و جهت فعاليت الكتريكي بوسيلة يك فلش ( Vector ) مشخص ميشود .

در جريان دپولاريزاسيون بطني ، ايمپالسهاي تشكيل شده در گره S-A موجب ايجاد هزاران پتانسيل الكتريكي در بسياري از سلولهاي قلبي ميشود كه معدل الكتريسيته حاصل از لحاظ جهت و مقدار بوسيلة يك فلش لحظه اي نشانداده ميشود . معدل اين وكتورهاي لحظه اي ، فلش بزرگي بنام Mean QRS Vector است .

وكتور بزرگ مشخص كننده جهت كلي موج دپولاريزاسون بطني است .

روش هاي محاسبة محور الكتريكي قلب :

( Determination of Heart Axis )

جهت تعيين محور الكتريك قلب بر حسب درجه ، دايره اي كه قلب در مركز آن قرار گرفته ، در نظر گرفته ميشود . دو خط افقي ( نمايندة اشتقاق I ) و خط عمودي ( نمايندة اشتقاق AVF ) كه همديگر را در مركز دايره قطع ميكنند در نظر گرفته ميشود.

در خط افقي ( اشتقاقI ) دست چپ قطب مثبت ودست راست قطب منفي قرار دارد .

سمت چپ خط افقي زاوية صفر درجه وسمت راست آن زاوية 180+ درجه قرار دارد .

در خط عمودي ( اشتقاقAVF ) پاي چپ قطب مثبت و پيشاني قطب منفي محسوب ميگردد .

سمت پايين خط عمودي زاوية 90+ درجه و سمت بالاي آن زاوية 90- درجه است .

محور الكتريكي طبيعي قلب

حال با توجه به اطلاعات فوق محور قلب را به طرق زير تعيين ميكنيم:

1 – اگر جمع جبري كمپلكس QRS در اشتقاقهاي AVF , I نوار الكتروكارديوگرام مثبت باشد محور الكتريكي قلب بين صفر و 90+ درجه قرار داشته و طبيعي محسوب ميگردد .

( توجه : اگر كمپلكس QRS در اشتقاقهاي AVF , AVl , III , II , I مثبت باشد محور الكتريكي قلب 45 درجه و كاملا" طبيعي است ) ( Normal Axis )

انحراف محور به سمت راست

2 – اگر جمع جبري كمپلكس QRS در اشتقاق I منفي باشد و در اشتقاق AVF مثبت باشد ، محور الكتريكي بين 90+ درجه و 180 + درجه در سمت راست قرار داشته بنابراين انحراف محور به سمت راست RAD (Right Axis Deviation ) خواهيم داشت .

انحراف محور به سمت راست

انحراف بسيار شديد محور به سمت راست ( Extreme RAD )

اگر جمع جبري كمپلكس QRS در اشتقاق I منفي و در AVF نيز منفي باشد ، محور الكتريكي بين 180+ درجه 90- درجه قرار داشته بنابراين انحراف بسيار شديد محور به سمت راست ( Extreme RAD ) خواهيم داشت .

انحراف محور به سمت چپ

4 – اگر جمع جبري كمپلكس QRS در اشتقاق I مثبت و در AVF منفي باشد، محور الكتريكي بين صفر و 90- درجه قرار داشته بنابراين انحراف محور به سمت چپ خواهيم داشت.

انحراف محور به سمت چپ

این وبلاگ جهت معرفی مرکز آنژیوگرافی بیمارستان فوق تخصصی بعثت همدان
و همچنین ارائه مطالب آموزشی در مورد قلب و عروق با محوریت
آنژیوگرافی عرق کرونر،
کتتریسم ،
EPS و Ablation
توسط حمید بابايی راه اندازی شده است.

کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت

کتاب راهنمای تصویری معامله امواج الیوت نوشته وین گرمن و جفری کندی ترجمه دکتر علی محمدی و فائزه حاجلو توسط انتشارات کتاب مهربان منتشر شده است.

Women's clothing size
SizeXSSML
Euro 32/34 36 38 40
USA 0/2 4 6 8
Bust(in) 31-32 33 34 36
Bust(cm) 80.5-82.5 84.5 87 92
Waist(in) 24-25 26 27 29
Waist(cm) 62.5-64.5 66.5 69 74
Hips(in) 34-35 36 37 39
Hips(cm) 87.5-89.5 91.5 94 99

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

این کتاب به دنبال آموزش دانش پایه ای از الگوهای مختلف اصول امواج و چگونگی تطبیق آنها می باشد.

ما برای زندگی در یک زمان یا زمان دیگر معامله می نماییم. هر یک از ما در آن زمان از اصول امواج الیوت به عنوان نخستین اقدام استفاده می کنیم. راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت فرایندهای فکری هر یک از ما در طول هر معامله را آموزش می دهد؛ آنچه که بایستی دیده شود ،آنچه که بایستی نادیده انگاشته شود،آنچه که صحیح بود و آنچه که اشتباه بود.
فهرست مطالب :

 • فصل اول - نحوه ی معامله با امواج الیوت
 • اصول اولیه موج
 • فصل دوم - معامله در زیگزاگ ها و مسطح ها برای ورود به موج پیشرو
 • فصل سوم - یک مثلث چگونه شما را برای حرکت بعد آماده می کند
 • فصل چهارم - مسلط شدن بر موج C در یک زیگزاگ
 • فصل پنجم - استفاده از قطری های پایانی جهت معامله در بازگشت های تیز و سریع
 • فصل ششم - به کارگیری اندیکاتورهای تکنیکال
 • فصل هفتم - معاملات عمومی آپشن
 • فصل هشتم - معاملات پیشرفته تر آپشن
 • فصل نهم - تفکیک افکار

موضوع بورس مولف وین گرمن، جفری کند ناشر کتاب مهربان مترجم علی محمدی، فائزه حاجلو شابک 978-600-7317-24-2 تعداد صفحات 264 سال چاپ 1399 قطع کتاب وزیری نوع جلد شومیز نوبت چاپ 4

نظر دهید

تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود

گزارش کردن نظر

گزارش ارسال شد

گزارش شما نمی تواند ارسال شود

بررسی خود را بنویسید

نظر ارسال شد

نظر شما نمی تواند ارسال شود

سایر ویژگی‌ها

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از مبتدی تا حرفه ای

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از مبتدی تا حرفه ای

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از مبتدی تا حرفه ای

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از مبتدی تا حرفه ای اثر صالح عبادی لمر نشر دیباگران تهران منتشر شده است

کتاب جامع معامله گری چارتیکال جبل عاملی

کتاب جامع معامله گری چارتیکال جبل عاملی

کتاب جامع معامله گری چارتیکال جبل عاملی

کتاب اصول نوسان گیری در بازارهای مالی راهنمای مبتدیان برای استفاده از ابزارها و استراتژی های مالی

کتاب اصول نوسان گیری در بازارهای مالی راهنمای مبتدیان برای استفاده از ابزارها و استراتژی های مالی

کتاب اصول نوسان گیری در بازارهای مالی راهنمای مبتدیان برای استفاده از ابزارها و استراتژی های مالی

کتاب راهنمای متاورس برای مبتدی ها کتابی برای یادگیری متاورس واقعیت مجازی و سرمایه گذاری در NFT ها

کتاب راهنمای متاورس برای مبتدی ها کتابی برای یادگیری متاورس واقعیت مجازی و سرمایه گذاری در NFT ها

کتاب راهنمای متاورس برای مبتدی ها کتابی برای یادگیری متاورس واقعیت مجازی و سرمایه گذاری در NFT ها

کتاب راهنمای متاورس برای مبتدی ها کتابی برای یادگیری متاورس واقعیت مجازی و سرمایه گذاری در NFT ها اثر اندرو کلمنس ترجمه مرسده تهرانی توسط انتشارات گام اول منتشر شده است

کتاب راهنمای NFT ها کریپتو آرت

کتاب راهنمای NFT ها کریپتو آرت

کتاب راهنمای NFT ها کریپتو آرت

کتاب الفبای NFT ها شناخت و درک مفاهیم اولیه NFT

کتاب الفبای NFT ها شناخت و درک مفاهیم اولیه NFT

کتاب الفبای NFT ها شناخت و درک مفاهیم اولیه NFT

کتاب الفبای NFT ها شناخت و درک مفاهیم اولیه اثر بارون رویس ترجمه مرسده تهرانی توسط انتشارات گام اول منتشر شده است.

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم اثر نیکلاس داروس ترجمه سمیرا صوفی از نشر آراد منتشر شده است.

کتاب مفاهیم و کاربرد نمایانگرهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

کتاب مفاهیم و کاربرد نمایانگرهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

کتاب مفاهیم و کاربرد نمایانگرهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

کتاب مفاهیم و کاربرد نمایانگرهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی اثر علیرضا مهدی پور از نشر آراد منتشر شده است.

 • تهران.خ انقلاب.خ شهدای ژاندارمری.بین خ فخر رازی و خ دانشگاه . پ 64
 • 021-66978267
 • [email protected]

برای دریافت آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین محصولات ثبت‌نام کنید.

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان از سال 1392 فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی آغاز کرد. طی سال های اخیر با بهره مندی از یک فروشگاه آنلاین توانستیم همراه شما دوستان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی به هر دو صورت حضوی و مجازی باشیم. این فروشگاه با بهره مندی از فروش اینترنتی سعی بر این دارد که مشتریان عزیز بدون اتلاف وقت و با صرف تنها زمانی کوتاه بدون دغدغه ترافیک کتاب خود را خرید کنند . ما با بهره مندی از یک تیم قوی سعی در جلب رضایت شما همراهان عزیز داریم و متعهد هستیم کتاب شما را به هر نقطه از ایران عزیزمان ارسال کنیم. میدانیم که همیشه نقص هایی در هر حرفه ای است، بنابراین به تازگی قسمت پیشنهادات و نظرات محصول راه اندازی کردیم و امیدواریم با نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر یاری رسانید . ما با گوش جان پذیرای نظرات شما دوستان هستیم.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تاریخچه تحلیل تکنیکال (آشنایی و بررسی سیر تکامل تحلیل تکنیکال)

مقدمه ای از تاریخچه تحلیل تکنیکال :

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل بازارهای مالی است و طرفداران زیادی دارد، افراد برای حضور در بازارهای مالی برای تجزیه و تحلیل سهام شرکتی یا قیمت یک کالا به اصول اولیه موج نمودار قیمتی آن مراجعه می‌کنند. تحلیل تکنیکال روشی است که همه‌ی اصول آن بر طبق قیمت آن سهام یا کالا می‌باشد و آنچه از رفتار قیمت برداشت می‌شود و کلیه ابزاری که با استفاده از آن روی قیمت بتوان حرکت‌های آینده سهامی یا قیمت کالایی را پیش‌بینی کرد را گویند. تحلیل تکنیکال دانشی تجربی است که به تدریج در طی دویست سال گذشته تکامل‌یافته است و افراد بسیاری در رشد و هدایت آن نقش داشته‌اند. اگرچه مشاهدات تجربی، روانشناسی و تحلیل رفتار طبیعی انسان‌ها در ساختار این علم نقش پیداکرده است، اما استدلال و منطق هم در بستر آن جریان دارد. در ادامه این مطلب با تاریخچه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا می شویم.

تاریخچه تحلیل تکنیکال پیش از نظریه داو

منشأ پدید آمدن تفکر تحلیل بازار بر پایه روش‌های تکنیکی به بیش از سیصد سال پیش بازمی‌گردد. زیرا همه‌چیز از مشاهدات معامله گران به تغییرات قیمت کالا و سهام آغازشده است.

هلندی‌ها و ژاپنی‌ها اولین تحلیل گران تکنیکی

گفته می‌شود در طی قرن هفدهم میلادی فردی به نام “جوزف وگا” با بررسی تکنیکی نسبت به روند قیمت‌ها، در بازار هلند معامله انجام می‌داده است. در ژاپن و در طی قرن هجدهم میلادی، تکنیک‌های تحلیل شمعی رواج یافت که پایه‌گذار آن شخصی بود به نام “مونه هیسا هما” ( Munehisa Homma )

ژاپنی‌ها در ابتدا از نمودارهای شمعی برای ثبت و بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها و به ویژه برنج استفاده می‌کردند. با رشد بازارهای مالی، و به دلیل آنکه الگوهای شمعی به آسانی در ذهن تحلیل گران و معامله گران نقش می‌بندند، تکنیک‌های شمعی ژاپنی توسعه بیشتری یافت و در سایر بازارها مورد استفاده قرار گرفت.

با وجود آنکه ژاپنی‌ها نخستین قدم را برای تحلیل پیشینه تاریخی قیمت‌ها برداشتند، اما زمینه‌های پیشرفت تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت در ایالات‌متحده و توسط چارلز داو پایه‌ریزی شد. زیرا ژاپنی‌ها تا آن زمان صرفاً ابزاری را برای پیش‌بینی معرفی کردند، اما نمی‌توان زاویه نگرش و نظریات چارلز داو را با تکنیک‌های متداول آن دوره در یک سطح دانست.

در تاریخچه تحلیل تکنیکال داو تنها به معرفی یا کشف چند ابزار یا روشی مخصوص نپرداخت، بلکه تحلیل تکنیکال را به عنوان یک علم پایه‌ریزی کرد و اصولی در ارتباط با سرمایه‌گذاری، رفتار بازار و تغییرات قیمت‌ها مطرح نمود.

پایه‌گذاری تحلیل تکنیکال سنتیپیش گامی چارلز داو

“چارلز هنری داو” Charles Henry Dow روزنامه‌نگاری آمریکایی بود که در نوامبر ۱۸۵۱ در شهر “استرلینک کانک تیکات” Streling Connecticut به دنیا آمد. در سن ۲۹ سالگی به شهر نیویورک رفت و بسترهای لازم برای ورود او به بازارهای سرمایه فراهم شد. نوشتن گزارش‌ها و مقالات کمک کرد که به عنوان خبرنگار مالی در یک روزنامه نیویورکی به نام “The New York Mail & Express” مشغول به کار شود. در همین زمان بود که از “ادوارد دیویس جونز” Edward Davis Jones که در زمینه ی تحلیل گزارش‌های مالی مهارت داشت، دعوت به همکاری کرد. آن‌ها در نوامبر ۱۸۸۲ خبرگزاری خودشان را بانام “داو، جونز و شرکا” تاسیس کردند. پس از مدتی شریک دیگری به نام “چارلز برگ استرسر” Charles Bergstresser به آن‌ها پیوست. آن‌ها در مدت کوتاهی بیش از هزار مشترک داشتند و خبرنامه‌شان به عنوان مهم‌ترین منبع اخبار سرمایه‌گذاران تبدیل شد. در جولای ۱۸۸۴ داو ترکیبی از میانگین اولیه سهام را با نام میانگین‌های داوجونز پدید آورد که از ۹ سهم راه‌آهن و دو شرکت صنعتی تشکیل می‌شد. میانگین صنعتی داوجونز در ۲۶ می ۱۸۹۶ بر اساس میانگین دلاری ۱۲ سهم برتر و پیشرو در صنایع آن زمان آمریکا پایه‌ریزی شد. یک سال بعد یعنی در ۱۸۹۷ میانگین سهام راه‌آهن هم معرفی شد. امروز از ۱۲ سهمی که میانگین صنعتی داوجونز را به وجود آوردند، هیچ‌کدام وجود ندارد و فقط سهام شرکت جنرال الکتریک در آن باقی‌مانده است. بعدها داو با تاسیس روزنامه وال‌استریت ژورنال در سال ۱۸۸۹ به عنوان سردبیر در آن روزنامه پذیرفته شد که بعدها این روزنامه یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین روزنامه‌ها در حوزه بازار سهام نیویورک شد.

آشنایی مردم با دیدگاه‌های داو

دیدگاه‌های چارلز داو در اوایل سال ۱۹۰۰ میلادی در بین مردم بیشتر شناخته شده و با گذشت زمان نظریات اولیه تکامل پیدا کرد. او با صرف زمان زیاد و تلاش خستگی‌ناپذیر به بررسی بورس نیویورک و روند قیمت سهام پرداخت. او از طریق نوشتن مقالات در ” وال‌استریت ژورنال ” باعث آشنایی مردم با دیدگاه‌های و اصول و مبانی نظرات خود گردید. به همین دلیل است که پژوهش‌های او در بازار سهام آمریکا را می‌توان مبدانی برای رشد و گسترش تحلیل تکنیکال در طی صد سال اخیر دانست.

تمرکز نظریه‌ها و دیدگاه‌های وی بر روی ساختار حرکت و روند قیمت بوده و پیروان وی موفق شدند با تکامل دیدگاه او، در تاریخچه تحلیل تکنیکال روشی را برای تحلیل و پیش‌بینی آینده قیمت تحت عنوان تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به جهان معرفی کنند. آخرین نوشته‌های داو در آوریل ۱۹۰۲ منتشر شد و کسی که فراتر از زمان خود می‌اندیشید، هشت ماه بعد در ۴ دسامبر ۱۹۰۲ در شهر بروکلین نیویورک و در سن ۵۱ سالگی از دنیا رفت.

بدون تردید داو سهم بزرگی در شکل‌گیری دانش تحلیل تکنیکال و شناخت بازار سرمایه و چگونگی عملکرد آن به مردم داشته است. او به خوبی بازار را درک کرد و با بینش کافی هشدارها و نظرات حرفه‌ای خود را باصداقت برای سرمایه‌گذاران می‌نوشت.

باگذشت سال‌های هنوز شاخصی که او پایه‌ریزی کرد به عنوان مطرح‌ترین نماگر بازار سهام و استفاده‌کنندگان از دانش تحلیل تکنیکال است. نام این شاخص به یاد آورنده کسی است که مبانی و اصول نظریه‌اش به خوبی رفتار بازارها را توضیح می‌دهد و برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیل گران الهام‌بخش است. هنوز پایه‌های نظریه داو پاسخ گوی نیاز سرمایه‌گذاران است و تا امروز کسی نه آن‌ها را به طور کامل رد کرده و نه جایگزینی برای آن معرفی‌شده است.

گفتارها و دیدگاه‌های وی در مورد رفتار بازار و مباحث روند به «نظریه داو» شهرت یافته است که اساس و بنیان دانش تحلیل تکنیکال را می‌سازد. نظریه داو بر مبنای فلسفه‌ای است که می‌گوید قیمت یا شاخص بازار، هر عامل مهم و معنی‌داری را به درون خود جذب می‌کند و آشکارا آن را بازتاب می‌دهد. امروزه بسیاری از ابزارهای که در دانش تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل گران قرار می‌گیرد. مبنای شکل‌گیری آن‌ها نظریات داو می‌باشد.

اصول نظریه داو در تاریخچه تحلیل تکنیکال

 • بازار همه‌چیز را منعکس می‌کند (همه‌چیز در قیمت لحاظ شده است)
 • قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند (تغییرات قیمت تصادفی نیست)
 • تاریخ تکرار می‌شود (واکنشی تکراری به محرک‌های مشابه در بازار نشان داده می‌شوند)

۱ بازار همه‌چیز را منعکس می‌کند و همه‌چیز در قیمت لحاظ می‌شود

درصورتیکه افراد این اصل را به درستی و کاملاً درک نکرده باشند، شاید یادگیری تحلیل تکنیکال برای آن‌ها امری بیهوده باشد چون تحلیلگران تکنیکال این اصل را مهم‌ترین باور خود می‌دانند. یک تحلیل‌گر تکنیکال اعتقاد راسخ دارد فاکتورهای بنیادی، سیاسی، جغرافیایی و همه موارد و اتفاقات دیگر در قیمت یک سهم اثر خود را می‌گذارد و نیازی به بررسی این موارد نیست و فقط باید به تحلیل نمودار قیمت پرداخت. پس تنها کاری که باقی می‌ماند بررسی حرکات قیمت است که تحلیل تکنیکال دلیل آن‌را عرضه و تقاضا می‌داند. قیمت نیز تابعی از عرضه و تقاضاست و چنانچه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت سهام افزایش و درصورتیکه میزان عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت سهام کاهش می‌یابد.

۲ قیمت‌ها دارای روند هستند و تغییرات قیمت تصادفی نیست

تحلیلگران تکنیکال باور دارند قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند به معنی اینکه بعد از شکل‌گیری یک روند، قیمت تمایل دارد در همان جهت و روند قبلی به حرکت ادامه دهد تا زمانی که روند مخالف اصول اولیه موج آن شکل بگیرد. این فرضیه را می‌تواند بیان دیگری از « قانون اول نیوتن » درباره حرکت دانست و می‌توان آن را به این صورت نیز گفت که قیمت‌ها تا زمانی که عواملی بازدارنده آن‌ها را از روند خود منحرف نکرده‌اند، تمایل دارند به روند فعلی خود ادامه دهند.

۳ تاریخ تکرار می‌شود

اصل مهم دیگری که در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که تاریخ (در قالب حرکات قیمت) تمایل دارد تکرار شود. تحلیل تکنیکال برای بررسی حرکات قیمت در بازار و درک روندها از نمودارها و الگوهای قیمت استفاده می‌کند. باوجودی­که از این نمودارها و برخی از الگوها بیش از ۱۰۰ سال است که استفاده می‌شود، تحلیلگران تکنیکال هنوز اعتقاد به مناسب بودن آن‌ها دارند چون الگوهایی تکراری را در تحرکات قیمت نشان می‌دهند.

در تحلیل تکنیکال از ابزارهای متفاوتی ازجمله: حمایت و مقاومت‌ها، خطوط روندها، کانال‌های قیمتی استفاده می‌شود. در تحلیل تکنیکال روش‌های متفاوتی با استفاده از اندیکاتورها و روش‌های مبتنی بر قیمت وجود دارد.

سال‌ها بعد شخصی به نام الیوت سبک جدیدی از تحلیل تکنیکال را معرفی کرد، که معتقد بود قیمت‌ها در امواج مشخصی در حرکتند.

تاریخچه نظریه موج الیوت در تحلیل تکنیکال

۱۹۳۸ کتاب اصول موج به عنوان اولین مرجع برای مبحثی که امروزه به نام نظریه موج الیوت شناخته می‌شود منتشر شد.۱۹۶۴ الیوت دو سال قبل از مرگش در سال کتاب راز هستی تلاش و کارهای خود را نوشت. ۱۹۷۸ فروست و رابرت پرچتر با همکاری هم کتاب نظریه امواج الیوت را منتشر کردند.۱۹۸۰ پرچتر در کتاب تلاش‌های بزرگ الیوت اثری ماندگار باقی گذاشت.

اصول اولیه موج

سه جنبه مهم در نظریه موج وجود دارد: الگو ، نسبت و زمان

الگو در نظریه موج به الگوهای موج و اشکال آن اشاره دارد که مهم‌ترین جزء نظریه است.

تحلیل نسبت‌ها برای تعیین نقاط صحیح و قیمت‌های هدف از طریق اندازه‌گیری ارتباط بین موج‌های مختلف کاربرد دارد. روابط زمان برای تائید کردن الگوهای موج و نسبت‌ها بکار می‌رود.

نظریه موج الیوت اصولاً برای میانگین‌های بزرگ بازار سرمایه بکار می‌رود مخصوصاً برای میانگین صنایع داوجونز.

ابتدایی ترین تعریف این نظریه: بازار سرمایه بر اساس یک آهنگ یا ریتم مکرر شامل ۵ موج افزایشی حرکت می‌کند که در ادامه با ۳ موج کاهشی همراه می‌شود. بعدها تحلیلگران دیگری با اضافه کردن و روش‌های متفاوتی امواج الیوت را معرفی کردند.

اصول اولیه موج

تعداد صفحات : ۹۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

یک آنتن یک موج هدایت شده روی یک خط انتقال را به یک موج فضای آزاد در حالت ارسال و برعکس در حالت دریافت تبدیل می کند . بنابراین ، اطلاعات می تواند بدون هیچ گونه ساختار و وسیله واسطه ای بین نقاط و محلهای مختلف انتقال یابد .

فرکانسهای ممکن امواج الکترومغناطیسی حامل این اطلاعات طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد .

مقاله شامل سه فصل می باشد که آنتن های حلقه ای، آنتن های حلقوی کوچک و آنتهای یاگی – یودا را بررسی می کند.

آنتن های حلقوی کوچک : یک حلقه حامل جریان که حداکثر ابعادش کوچکتر از حدوداً یک دهم طول موج لحظه باشد ، اصول اولیه موج موسوم به یک آنتن حلقوی کوچک است . در اینجا نیز کوچک به معنای کوچک از لحاظ الکتریکی یا کوچک در مقایسه با یک موج می باشد .

در این بخش دو روش را برای تحلیل و تعیین خوصا تشعشعی آنتهای حلقوی کوچک به کار می بریم :

اولاً نشان می دهیم که یک حلقه کوچک دوگانه یک دو قطیب ایده آل است . با استفاده از دوگانگی مستور در معادلات ماکسول ، نتایجی را که برای دو قطبی ایده آل به دست آوردیم ، برای تعیین میدانهای یک حلقه کوچک تعمیم می دهیم .

ثانیاً ، میدانهای ناشی از یک حلقه کوچک را مستقیماً به دست آورده و نشان می دهیم که نتایج با میدانهای حاصل از کاربرد اصل دوگانگی یکسان است .

واژه های کلیدی: آنتن های حلقه ای، آنتن های حلقوی کوچک و آنتهای یاگی – یودا

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول
۱- آنتن حلقوی ۹
۱-۱- حلقۀ کوچک . ۹
۲-۱- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله . ۱۳
۳-۱- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو اصول اولیه موج قطبی کوتاه …۱۶
۴-۱- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه …۲۰
۵-۱- آنتن حلقه ای . حالت کلی … ۲۱
۶-۱- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت .. ۲۶
۷-۱- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص .. ۳۰
۸-۱- مقاومت تشعشع حلقه ها … ۳۱
۹-۱- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت . ۳۷
۱۰-۱- جدول فرمول های حلقه . ۳۹
۱۱-۱- آنتهای حلقوی مربعی ۴۰
۱۲-۱- آنتهای حلقوی دایروی .. ۵۳
۱۳-۱- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت . ۶۱
فصل دوم
۲- آنتهای حلقوی کوچک … ۶۵
۱-۲- دوگانگی . ۶۶
۲-۲- آنتن حلقوی کوچک .. ۷۱
فصل سوم
۳- آنتهای یاگی یودا .. ۷۷
منابع و مأخذ ۹۱

فهرست منابع و مأخذ :

کتاب : ( آنتنها ) اصول و مبانی

مؤلف : جان دی . کراس

ترجمه : دکتر زهر امامی

کتاب : ( آنتنها ) ساختار و کاربرد

گردآوری و ترجمه : دکتر زهر امامی

کتاب : (تحلیل و طراحی آنتنها )

مؤلف : وارن ال . استتزمن

ترجمه و تدوین : دکتر همایون عریضی

مقدمه :

از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است . در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت می گرفت . با افزایش مسافات لازم برای مخابرات ابزارهای مختلفی مانند طبلها ، بوقها و غیره ارائه شدند .

برای مسافات طولانیتر روشها و وسائل ارتباطات بصری مانند پرچمهای خبری و علائم دودی در روز و آتش در شب به کار برده شدند .

البته ابزارهای مخابراتی نوری از قسمت مرئی طیف الکترومغناطیسی استفاده میکنند. تنها در تاریخ اخیر بشر است که طیف الکترومغناطیسی خارج از ناحیه مرئی برای ارتباطات راه دور از طریق امواج رادیوئی به کار برده شده است .

آنتن رادیوئی یک قطعه اساسی در هر سیستم رادیوئی می باشد . یک آنتن رادیوئی یک ابزاری است که امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیوئی را فراهم می سازد .

به عبارت دیگر ، یک آنتن یک موج هدایت شده روی یک خط انتقال را به یک موج فضای آزاد در حالت ارسال و برعکس در حالت دریافت تبدیل می کند . بنابراین ، اطلاعات می تواند بدون هیچ گونه ساختار و وسیله واسطه ای بین نقاط و محلهای مختلف انتقال یابد .

فرکانسهای ممکن امواج الکترومغناطیسی حامل این اطلاعات طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد .

باند فرکانسهای رادیوئی در ضمیمه ارائه شده اند . یکی از بزرگترین منابع انسان طیف الکترومغناطیسی است و آنتنها در استفاده از این منبع طبیعی نقش اساسی را ایفاء کرده اند . یک تاریخ مختصر تکنولوژی آنتنها بحثی از کاربردهای آنها ذیلاً ارائه می شود .

مبنای نظری آنتها بر معادلات ماکسول استوار است . “جیمز کلارک ماکسول” (۱۸۳۱ – ۱۸۷۹ ) در سال ۱۸۶۴ در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد مبنی بر اینکه نور و امواج الکترومغناطیسی پدیده های فیزیک یکسانی هستند .

همچنین پیش بینی کرد که نور و اختلالات الکترومغناطیسی را می توان بصورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد .

فیزیکدان آلمانی “هاینریش هرتزگ” (۱۸۵۷ – ۱۸۹۷) در سال ۱۸۸۶ توانست صدق ادعاو پیش بینی ماکسول را مبنی بر اینکه کنشها و پدیده های الکترومغناطیسی می توانند در هوا منتشر شوند ، نشان دهد .

هرتز کشف کرد که اختلالات الکتریکی می توان توسط یک مدار ثانویه با ابعاد مناسب برای حالت تشدید و دارای یک شکاف هوا برای ایجاد جرقه آشکار کرد .

منبع اولیه اختلالات الکتریکی مورد بررسی هرتز شامل دو ورق هم صفحه بود که هر ورق با یک سیم به یک سیم پیچ القائی وصل می شد .

این اولین آنتن مشابه آنتن دو قطبی ورق خازنی مورد بحث در بخش ۲-۱ می باشد . هرتز آنتهای دو قطبی و حلقوی و نیز آنتهای انعکاسی سهموی استوانه ای نسبتاً پیچیده ای را دارای دو قطبیهائی در امتداد خط کانونی شان بعنوان تغذیه ساخت .

مهندس برق ایتالیایی “گوگلیلمو مارکونی” نیز یک استوانه سهموی میکروویو در طول موج ۲۳ سانتیمتر را برای انتقال کد اولیه اش ساخت . ولی کارهای بعدیش برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موجهای بلندتر بود .

برای اولین مخابرات رادیوئی در ماورای اقیانوس اطلس در سال ۱۹۰۱ آنتن فرستنده شامل یک فرستنده جرقه ای بود که بین زمین و یک سیستم شامل ۵۰ عدد سیم قائم متصل می شد .

سیم ها از هم باز شده و توسط یک سیم افقی متصل به دو دکل نگه داشته می شد . آنتن گیرنده توسط بالونهائی آویزان می شدند . مارکونی اهمیت مرتفع کردن آنتها را در این فرکانسهای پائین در حدود ۶۰ کیلوهرتز درک می کرد .

فیزیکدان روسی ” الکساندر پوپوف ” (۱۸۵۹ – ۱۹۰۵) نیز اهمیت کشف امواج رادیویی را توسط هرتز تشخیص داد و یک سال قبل از مارکونی شروع به کار و فعالیت در مورد روشهای دریافت آنها نمود .

اغلب افتخار کاربرد اولین آنتن در اولین سیستم رادیوئی را در سال ۱۸۹۷ برای ارسال یک سیگنال از کشتی به ساحل در مسافت سه میل به او می دهند .

در هر حال ، این مارکونی بود که رادیوی تجارتی را توسعه داده و مخابرات رادیوئی را در ماورای اقیانوس اطلس ایجاد کرد . مارکونی را می توان پدر رادیو آماتور دانست .

توسعه آنتها در سالهای اولیه به علت عدم وجود و در دسترس نبودن مولدهای سیگنال محدود بود . در حدود سالهای ۱۹۲۰ پس از آنکه لامپ تریود “دوفارست” برای ایجاد سیگنالهای امواج پیسوته تا ۱ مگاهرتز به کار رفت ، ساخت آنتهای تشدیدی (با طول تشدید) مانند دو قطبی نیم موج امکان یافت .

در این فرکانسهای بالاتر امکان ساخت آنتها با ابعاد و اندازه های فیزیکی در حدود تشدید (یعنی نیم طول موج) فراهم شد .

قبل از جنگ دوم جهانی مولدهای سیگنال مگنیترون و کلایسترون میکروویو (در حدود ۱ گگا هرتز) همراه با موجبرهای تو خالی اختراع و توسعه یافتند . این تحولات منجر به ابداع و ساخت آنتهای بوقی شد ، گر چه سالها قبل “چندر بوز” (۱۸۵۸- ۱۹۳۷) در هندوستان اولین آنتن بوقی الکترومغناطیسی را ساخت .

در سال ۱۹۳۴ اولین سیستم رادیو تلفنی میکروویو تجارتی بین انگلستان و فرانسه در فرکانس عمل ۸/۱ گگا هرتز برقرار شد .

در خلال جنگ دوم جهانی یک فعالیت وسیع طراحی و توسعه برای ساخت سیستمهای رادار منجر به ابداع انئاع مختلف آنتهای مدرن مانند آنتهای بشقابی (منعکس کننده) ، عدسیها و آرایه های شکافی موجبری شد .

حال ، نظر خود را به کاربردهای آنتها معطوف می کنیم . انتقال انرژی الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط انتقال) صورت گیرد و یا می تواند از طریق آنتهای فرستنده و گیرنده بدون هیچ گونه ساختار هدایت کننده واسطه ای انجام گیرد .

اگر فاصله بین فرستنده و یک گیرنده برابر r باشد ، تلفات توان برای خط انتقال متناسب با ۲ (e – α r ) است .

α ثابت تضعیف خط انتقال می باشد . اگر آنتها در یک سیستم خط دید به کار رود ، تلفات توان متناسب با است . عوامل مختلفی در انتخاب بین خطوط انتقال یا آنتها دخالت دارند .

بطور کلی ، خطوط انتقال در فرکانسهای پائین و فواصل کوتاه عملی هستند فرکانسهای بالا اغلب به علت پهنای باند موجود به کار می روند . با افزایش فواصل و فرکانسها تلفات سیگنال و هزینه های کاربرد خطوط انتقال بیشتر می شود و در نتیجه استفاده از آنتها ارجحیت می یابد . استثناء قابل توجه این قاعده خط انتقال فیبر نوری در طیف مرئی می باشد .

در چندین کاربرد باید از آنتها استفاده کرد . برای مثال ، آنتها را باید در مخابرات رادیو سیار شامل هواپیماها ، فضاپیماها ، کشتیها ، یا خودروهای زمینی به کار برد . آنتها در سیستمهای رادیوئی سخن پراکنی شامل یک ایستگاه فرستنده و تعداد نامحدود گیرنده ها که احیاناً مانند رادیوی خودرو متحرک و سیار است ، نیز به کار می رود .

کاربردهای غیر سخن پراکنی مانند سیستمهای رادیو سیار شهرداری (مانند پلیس ، آتش نشانی ، اصول اولیه موج امداد ، بهداشت و بهداری) و رادیو آماتور نیز به آنتها نیاز دارند در کاربردهای غیر مخابراتی مانند رادار نیز آنتها لازم هستند .

عوامل دیگری که در انتخاب نوع سیستم انتقال تأثیر می گذارند ، شامل دلایل تاریخی ، ایمنی و اطمینان پذیری هستند .

قبل از آنکه تکنولوژی رادیوئی در دسترس باشد ، شرکتهای تلفن آغاز به اتصال پایانه های بی شمار ارسال و دریافت توسط خطوط انتقال کردند . اخیراً شرکتهای تلفن استفاده بیشتری را از رادیو به عمل می آورند .

در آمریکا بیشتر از نصف مکالمات تلفنی دور (بین شهری) توسط ارتباطات رادیوئی میکروویو انجام می گیرد . خطوط انتقال یک درجه از ایمنی را فراهم می سازند . در یک سیستم رادیوئی بی سیم هر فرد مجهز به یک گیرنده مناسب می تواند به یک انتقال اطلاعات گوش فرا دهد ، ولی برای تخطی به خطوط انتقال با سیم یک اتصال فیزیکی ضرورت دارد .

برای ایجاد ایمنی در یک ارتباط رادوئی در سیستمهای رادیوئی پیچیده تر کدگذاری را می توان به کار برد . ولی ، ایمنی مخابرات در معدودی از ارتباطات مخابراتی لازم است.

اطمینان پذیری عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود . برای مثال ، سیگنالهای رادیوئی توسط شرایط محیطی مانند ساختارها و موانع در طول مسیر سیگنال ، یونسفر و جو تأثیر می پذیرند .

بعلاوه ، تداخل همواره تهدیدی برای سیستمهای رادیوئی می باشد . کلیه این عوامل همراه با یک مقایسه هزینه سیستمهای خطوط انتقال و سیستمهای رادیوئی متشکل از آنتها باید ملحوظ و در نظر کرفته شود .

هر ساله هزینه دستگاههای رادیوئی کاهش یافته و اطمینان پذیری آنها بهبود می یابد . این عوامل به کاربرد سیستمهای رادیوئی ارجحیت می دهد . بنابراین ، تقاضا برای آنتها و نیاز به دانش فنی در مورد عملکرد آنها همواره وجود خواهد داشت .

در دو بخش بعد این فصل یک مرور مختصر اصول میدانهای الکترومغناطیسی و حل معادلات ماکسول را برای مسائل تشعشع ارائه می دهیم . پس از آنکه چند رابطه اساسی را استنتاج کردیم ، کابرد مستقیم معادلات ماکسول تنها در چند مورد خاص ضرورت دارد . باقیمانده این فصل به بررسی اصطلاحات آنتها و چند مثال ساده اختصاص دارد .

همچنین کاربردهای آنتها در سیستمهای مخابراتی و رادار مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

فصل اول

۱- آنتن حلقه ای

ابتدا ، پترن میدان یک حلقۀ کوچک به نحو بسیار ، ساده ای نتیجه گیری می شود ؛ با در نظر گرفتن آنکه حلقه مربعی و دارای چهار دو قطبی خطی کوتاه است . سپس این معادلات بر اساس روش طولانی تری بر مبنای این فرض که حلقۀ کوچک معادل یک دو قطبی کوتاه مغناطیسی است ، تکمیل خواهد شد .

سرانجام ، حالت کلی آنتن حلقه ای با جریان یکنواخت برای حلقه هایی با هر اندازه عمل می شود . با وجود آنکه غالب نتیجه گیریها در مورد حلقه های دایره ای است ، دربارۀ حلقه های مربعی نیز بحث و نشان داده می شود که حلقه های دایره ای و مربعی وقتی سطح آنها کوچک باشد ، میدانهای دور یکسانی دارند و در صورتی که سطح آنها بزرگ باشد میدانهایشان مختلف خواهد بود .

۱-۱- حلقۀ کوچک

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.