شرایط ثمن معامله چیست


به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد.یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی ،اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است. «غرامات بنا به ماده391قانون مدنی شامل میزان کاهش ارزش ثمن در زمان پرداخت ثمن به مشتری تحت عنوان بازگرداندن قدرت خرید به خریدار است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت ملک در نظر گرفته شود»

عدم پرداخت ثمن معامله

مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیله طرفین تعیین گردیده تأدیه نماید عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای شرایط ثمن معامله چیست قانونی دارد.

ثمن معامله چیست؟

تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی، در صورتی که مشتری ثمن را درمورد مقرر تأدیه نکند بایع می تواند با وجود شرایط مربوط، از خیار ثمن استفاده کرده و معامله را به هم بزند و هم می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند.
البته به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی، هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در صورتی که طرفین معامله هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری موکول کند و هیچکدام به طرفین دیگر شرایط ثمن معامله چیست معامله اطمینان نداشته باشد، در اینصورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد نزد دادگاه می سپارد تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.

هزینه تسلیم پرداخت ثمن

هزینه های تسلیم ثمن مطابق قانون بر عهده خریدار است. ماده ۳۸۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است» حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی که «هزینه های اجرای تعهد بر عهده متعهد است» می باشد؛ البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند. ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر می دارد: «هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد، باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.»

عدم پرداخت ثمن معامله

حال سوال این است که چه ضمانت اجراهایی برای بایع ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند مشتری را ملزم به پرداخت ثمن کند؟ آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بیع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟

امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

الف) مطالبه خسارت قانونی: اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم شرایط ثمن معامله چیست پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل نماید مانند اینکه با وجود سررسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه‌ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه‌گذاران مصوب ۱۳۹۱ در پرداخت خسارت عمل نکند یاد یا تأخیر در انجام آن داشته باشد متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

ب) مطالبه خسارت قراردادی:

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم پرداخت به موقع ثمن یا پاس نشدن چک ها یا ضمانت هایی که از باب ثمن به بایع داده شدند را تعیین نمایند که از آن تحت عنوان وجه التزام یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

ایجاد حق فسخ برای خریدار

اختیار فسخ یا فسخ شدن معامله ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد که حسب مورد به توضیح هر یک می پردازیم.

الف) خیار فسخ به تجویز قانون: بر اساس ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد. اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبلغی را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

البته اگر با یک به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد و هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند، یا مشتری تمام شرایط ثمن معامله چیست ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود. اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. همچنین است اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد، خیار بایع را ساقط نمی کند البته اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می شود.

ب) خیار فسخ به تجویز قرارداد: حالتی است که طی مبایعه‌نامه توافق مقرر می شود در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در زمان مندرج در مبایعه نامه یا برگشت چک ثمن معامله بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در حقوق از آن به عنوان «خیار تخلف از شرط» یاد میشود.

البته در بعضی از مبایعه نامه ها مشاهده می گردد که فروشنده شرط می گذارد در صورتی که به هر دلیلی هر یک از چک های موضوع مبایعه نامه از بابت ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، معامله منفسخ گردد. هر چند چنین شرطی در مقررات مدنی وجود ندارد؛ لیکن این نوع شرط در مبایعه نامه ها صریح و قانونی بوده در عالم حقوق از آن تحت عنوان «شرط فاسخ» نام می‌برند.

شرایط ثمن معامله چیست

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " اثبات پرداخت ثمن معامله , ادعای عدم پرداخت ثمن معامله , پرداخت نقدی ثمن معامله , پرداخت ثمن معامله , ثمن معامله " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " اثبات پرداخت ثمن معامله , ادعای عدم پرداخت ثمن معامله , پرداخت نقدی ثمن معامله , پرداخت ثمن معامله , ثمن معامله " مشاهده کنید.

ثمن معامله

سلام ایا ننوشتن ثمن معامله در قولنامه باعث ابطال آن میشود و چگونه میتوانم از طریق دیوان آن را پی گیری کنم؟.

مدرک اثبات پرداخت بدهی

اینجانب آپارتمانی را به شخصی فروختم و مبلغ 5میلیون تا زمان تخلیه نزد خود نگه داشت وقتی خونه را تخلیه کردم و بهش تحویل دادم مبلغ 3میلیون به حسابم ریخت و تو قرارداد هم رسیدش را نوشتیم و 2میلیون دیگر را گفت بعدا میدم ولی الان یکساله که نداده و ادعا میکنه که بدهکار نیست میگه اگه بدهکار بودم خونه را تحو.

مطالبه ثمن معامله

باسلام. پدربزرگ من حدود ٤٠ سال قبل زمينی را قولنامه كرده اند كه خريدار مبلغ اندیي را به عنوان بيعانه پرداخت كرده است و قرار بوده است كه خريدار مابقي ثمن معامله را هفت ماه بعد در دفترخانه تحويل دهد. ولي خريدار به دفترخانه مراجعه نكرده است و پدر بزرگ بنده هم متاسفانه اقدامي انجام نداده است تا از طريق .

درخواست مشاوره فوری دارم

باسلام
در سال 1387 پدربزرگم فوت کرد و دو دختر بیشتر نداشت مادرم و خالم که یه خونه قدیمی پدر بزرگم به ارث گذاشت درسال 1390 مادرم خونه از خالم بصورت شفاهی خرید قیمت کردیم 80 میلیون شد مادرم گفت یه زمین دارم میفروشم پولتا میدم قبول کرد که وقتی زمین فروش رفت بیاد پولا بگیره مادرم خونه را خراب کر.

پرداخت مابقی ثمن

باسلام. پدر بنده 40سال پیش زمین صنعتی را در تهران خریداری نمود که بخشی از پول را به فروشنده پرداخت شرایط ثمن معامله چیست و زمین را تصاحب نمود. بابت الزام به تنظیم سند از طریق دادخواست اقدام نمودیم که حکم دادگاه مقرر بر الزام به تنظیم سند از طرف فروشنده و پرداخت درصد مابقی ثمن معامله به نرخ روز از طریق خریدار گردید.
.

ثمن معامله

باسلام و خسته نباشید. بنده فروردین ماه 98 یه اپارتمان خریداری کردم و آذرماه هم فروختم اما حالا یه اظهارنامه اومده در خونم که ثمن معامله پرداخت نشده. درصورتی که حتی توی مبایعه نامه هم نوشته شده که من پول خونه رو نقدا بهش پرداخت کردم. حالا من چجوری میتونم ثابت کنم که من پول این اقا رو دادم؟؟ باتوجه .

پرداخت ثمن معامله

مبلغی را به حساب دوستم ریختم .. و قرار شد در عوض ان زمینی را به من واگذار کند. قولنامه را نوشتیم .. و در معامله ثمن معامله خیلی ناچیز نوشتیم من که برایم گرفتن زمین .. مهم بود و با قولنامه این امر محقق شده بود دیگر معترض نشدم . درخواست الزام دادم ایشان در جواب گفتن که ثمن معامله پرداخت نشده .. ایا .

سوال ملکی

سلام من یک سال پیش یه باغ بنام من شد و در املاک در قولنامه قید شده ثمن معامله رو نقدا دریافت کرده و من جای کاری از ایشون گرفتم حالا ایشون بعد از یک سال از من ادعای کلاهبرداری کرده ایا پرونده کلاهبرداری است و در ضمن ایشون سند زده وقتی سند میزنه یعنی تموم دیگه؟؟؟.

واریز بدهی به حساب دادگستری

با سلام و احترام
پسر عموی بنده یک سال پیش یک وکالت بلاعزل بهم دادن که حق عزل من رو نداره. من رفتم ملک به اسم خودم کردم. حالا من به شماره حساب بابت ملکش پول واریز می‌کنم. پول رو به حسابم برگشت میده و میخواد معامله را فسخ کنه. در حالی که در دفترخانه حق عزل وکیل از خودش سلب کرده. آیا من باید.

با سلام
من 6 سال پیش زمینی را خریدم اقدام کردم سند تک برگ گرفتم جواز ساخت هم گرفتم ولی نساختم فروشنده همسایه من است حالا زمین رو فروختم مبایعه نامه هم دارم ولی فروشنده اول درخواست پول میکند با اینکه پشت مبایعه نامه تسویه کردم امضا هم گرفتم و باعث مزاحمت شده چه باید کرد ممنون.

خرید خودرو

خودرویی در سال 96 از آشنا خریداری نمودم و به جهت آشنایی قولنامه نزد فروشنده باقی ماند ولی مدارک ماشین تحویل گرفته شد و ثمن معامله بصورت پیش پرداخت خرید خودرو برای فرزند فروشنده به حساب ایران خودرو واریز گردید حالا فروشنده با ارائه قولنامه و به این بهانه که هر دو نسخه نزدش می باشد دادخواست ثمن قولنا.

چگونگی پرداخت بدهی

بنده وکالتی داشته ام و ملکی را فروخته ام و پولش را گرفته ام و به موکل اظهارنامه برای ارائه شماره حساب داده ام.
اما یکسال است پاسخی نمیدهد و نسبت به ثمن معامله اعتراض دارد . ظاهرا وکیلی به ایشان گفته هر چقدر دیرتر پول را بگیری بهتر است چون خسارت تاخیر هم میگیری و .
چه اقدامی باید بکنم.

اظهارنامه

باسلام و خسته نباشید حدود 18سال پیش پدربزرگم ده هکتار زمین داشته که پدرم سهم دوتا عمو و عمه هامو داده و اونا هم سند زمین کشاورزی رو زدن بنام پدرم الان اومدن شکایت کردن که حقشون رو پدرم نداده و ثمن معامله رو پرداخت نکرد و اظهارنامه فسخ معامله برای پدرم ارسال کردن. با تشکر.

اثبات پرداخت ثمن معامله

سلام.
بنده 5 سال پیش یک پنجم چاه عمیق خریداری کردم و با مبایعه نامه نوشته ایم وجه کل نقدا پرداخت شده و همان روز هم سند صلح در دفترخانه تنظیم شده در سال 99 شکایت کرده اند که پول ثمن معامله را پرداخت نکرده اید فسخ معامله را خواسته اند 40 میلیون ثمن معامله هست و چهل میلیون پرداخت شده حتی در مبایع.

مشکل در اثبات پرداخت معامله ملکی

با سلام.
بنده سال 97 ملکی را در روستا خریداری کردم و در بنگاه معاملات ملکی قولنامه رسمی با کد رهگیری گرفتم و مبلغ ملک رو در قولنامه 100میلیون تومان نوشتیم و در توضیحات قولنامه درج شده که در مورد پرداخت 100میلیون خریدار و فروشنده خارج از بنگاه به توافق رسیده اند . و الان برای تنظیم سند با فروش.

تسویه حساب قولنامه ملک

با سلام
ر. (من) آپارتمانی از م. خریده است. م. نیز آپارتمان را از ع. خریده است. بعد از صدور سند به نام ع. سند مستقیما به نام ر. منتقل می شود. مبلغی از ثمن معامله که بابت سند بوده است توسط ر. از بانک وام گرفته می شود و چک وام در وجه ع. که سند به نام او بوده است، صادر می شود. حال اگر ر. از م. رسی.

اثبات پرداخت ثمن معامله

با سلام خدمت تمامی وکلای شریف.
بنده یک دستگاه نیسان خریداری کردم که قولنامه اش را دستی نوشتیم و با امضای دو شاهد بدون زدن اثر انگشت. قولنامه اثر انگشت طرفین معامله را ندارد و من نصف پول معامله رو به کارتخوان محل کار ایشون که انبار پخش می باشد و کارتخوان هم به اسم فروشنده نمیباشد، کارت کشیدم و .

اثبات پرداخت ثمن معامله

سلام. من برای 3 دانگ منزل مسکونی که به نام من هست و 3 دانگ دیگر آن به نام پدرم هست، طلا های مادرم و مقداری پول نقد که برای مادرم بود شرایط ثمن معامله چیست به پدرم دادم و پدرم 3 دانگ منزل رو مبایعه نامه ای به نام من کرد. الان شکایت کرده است که پولی دریافت نکرده است. دادگاه شهرستان شکایت پدرم را رد کرد. من در آن دادگاه حضو.

اثبات پرداخت ثمن معامله

با سلام. بنده 7 سال پیش 40 میلیون نقد به دایی ام پرداخت کردم و قولنامه و هیچ چیزی ننوشتیم و ایشان در محضر سند قطعی یک دانگ‌ منزل را به نام مادرم زدند. دوباره محضر هم دایی ام آمده است. الان بعد از 7 سال دادخواست پرداخت ثمن کرده است. در محضر سند قطعی نوشته هم نقدا دریافت شده است. الان من چطوری اث.

ادعای عدم پرداخت ثمن معامله

سلام. بنده سال 94 به دلیل طلبی که از شراکت با یک آقایی داشتم، با پس دادن رسیدها، قرارداد ها و چک هایی که دست من داشت یک منزل مسکونی از او گرفتم و قرارداد بین ما هم جنبه مضاربه داشت که سرمایه از من و کار از ایشان بود. حالا داستان ملک چطوری هست؟ صاحب اول این ملک هم مثل بنده با این آقا کار میکرد به او .

الزام به تنظیم مبیع

با سلام ، بنده یه قطعه زمین مسکونی به صورت قولنامه ای خریداری نمودم که ثمن معامله در بنگاه رد و بدل نشد و با خواست فروشنده بیرون از بنگاه پرداخت میشه به این صورت که فروشنده بخشی از پول رو دستی می گیره و مابقی رو میره از چند نفر جنس خریداری می کنه و پول طبق خواست فروشنده به حساب اونها واریز می شه و .

اثبات پرداخت ثمن معامله

سلام. 23 سال پیش به اصرار بنده آپارتمانی تهیه کردم که با وام همسر گرفته شد و خودم همه پول خرید رو با ارث مادری ام و پس انداز خودم نقدی و دستی به ایشان پرداختم. ایشان به خاطر این که دسته چک داشت به فروشنده میپرداخت. ایشون بعد از 8 سال با بانک تسویه کرد و همان روز به نام من سند زد. حالا با همسر به اخت.

اثبات پرداخت ثمن معامله

سلام وقت بخیر
اینجانب یک واحد آپارتمانی از فامیل خود در سال 97 به مبلغ 120 م ت بدون نوشتن مبایعه نامه خریداری کردم . واحد آپارتمانی به دلیل بدهی کارفرما به بانک فاقد سند بود در سال 1400 پس از تسویه بدهی بانکی سند واحد بنام فروشنده صادر شد
الان میخواستم مبایعه نامه بنویسیم و یک وکالت فر.

پرداخت ثمن معامله به دلار

سلام من یک زمین از همسرم خریده ام به مبلغ 500 میلیون تومان و من معادل دلاری آن را چون دلار داشتم پرداختم و در مبایعه نامه نوشته که نقدا دریافت کردم و خودش و برادرش نیز امضا کرده اند
الان بعد از چهار سال که در آستانه طلاق هستیم می‌گوید من پولی دریافت نکردم ، آیا می‌تواند معامله را .

اثبات بیع و پرداخت ثمن

درود و عرض ادب اساتید محترم خواهشمندم کمکم کنید
پول وکیل ندارم
بنده سال 78 ملکی را خریده ام و بیست فقره چک دادم
و شماره چک ها را در مبایعه نامه نوشته شده که به فروشنده پرداخت شده است، اصل مبایعه نامه مفقود شده
فقط چند برگ برابر با اصل مبایعه نامه رو دارم
در ته برگ چک ها.

خرید ملک و اتهام بطلان معامله

سلام. بنده سال 94 یک واحد مسکن مهر نیمه کاره از یکی از اشناها خریدم و 18 میلیون به ایشان پرداخت کردم 12 میلیون چک و مابقی در کارت خوان ایشان حال ایشان میفرمایند هیچ پولی به بنده پرداخت نشده و مبایعه نامه را من فقط امضا کرده ام و رفته ام و متن را خود شما نوشته اید و بطلان معامله هست. شماره چک داخل مب.

ثمن معامله

عرض سلام و درود
بنده بازاری هستم .
دو ماه پیش ملکی خریدم و تو بند ماده ثمن معامله مبلغ سه میلیارد ریال نوشته شده .
روز بعد قرارداد به اسرار فروشنده بنده مبلغ ثمن را به صورت ارزی (دلار) پرداخت کردم کل مبلغ رو یکجا
تو توضیحات نوشته شد که به خواسته فروشنده مبلغ به دلار پرداخت .

اثبات دادن وجه نقد

سلام وقت بخير
پدرم دوسال پيش ششدانگ منزلشوبه بنده وكالت بلاعزل داد و مبايعه نامه نوشتيم ك مبلغ يك ميلياردوصدفروخته منم تقريبا يك سوم پولشو نقدي تونستم بدم بقيشم پدرم گفت نميخواد بدي ودست نوشته دادك كل پولودريافت كرده و صلح نامه و قرداد دستي هم نوشتيم و منم بامداركي ك داشتم سندزدم بنام خودم حال.

دادراه چیست؟

دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم شرایط ثمن معامله چیست را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل می‌کند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آن‌ها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آن‌ها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار می‌دهد تا به صلاحدید خود به این درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند.

معرفی دادراه

 • صفحه اول
 • درباره دادراه
 • دادراه چگونه کار می کند
 • مشاوره حقوقی آنلاین – چند نکته
 • سوال حقوقی و چگونگی طرح سوال حقوقی
 • مشاوره حقوقی رایگان و سوال و جواب درباره آن

قوانین، مقررات و شرایط استفاده

 • شرایط عضویت در دادراه و استفاده از دادراه
 • تعرفه عضویت وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی
 • مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه
 • شرایط استفاده کاربر از مشاوره تلفنی دادراه

تماس با دادراه

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4

ایمیل شکایات: [email protected]

Enamad

© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.

شرایط ثمن معامله چیست

ثَمَن به معنی بهای کالای مورد معامله است. از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز عبادات سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف ثمن

[ویرایش]
ثمن به بهایی اطلاق می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‌شود.

۲ - رکن بودن ثمن در عقد بیع

[ویرایش]
ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‌ شمار می‌رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

۳ - نقد و مدّت‌دار بودن ثمن

[ویرایش]
نقد و مدّت‌دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت‌دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‌دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).

۳.۱ - بیع نقد


در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ کند

۳.شرایط ثمن معامله چیست ۲ - بیع نسیه


در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست.

لیکن پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری شرایط ثمن معامله چیست آن، از مال فروشنده تلف شده است.

۴ - سایر احکام ثمن

[ویرایش]
با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم می‌شود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدّم می‌گردد.


کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام می‌تواند ثمن را از او بگیرد.

۵ - حکم معاملات متعدد بر ثمن معامله فضولی

[ویرایش]
اگر چند بیع بر مال غیر واقع شود، یا این است که این چند بیع، بر خود آن مال واقع شده است یا بر عوض آن. و بنابر دوم (که معامله روی عوض واقع شده) یا از یک نفر بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامی (پی‌درپی) واقع می‌شود، مثل اینکه خانه زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس را به گاوی بفروشد و پس از آن گاو را به رختخوابی بفروشد و همچنین. و یا آن‌که بر ثمن‌ مشخصی چندین بار واقع می‌شود، مثل اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد. مالک در تمام این صورت‌ها حق دارد هر کدام از این‌ها را بخواهد اجازه دهد و با اجازه مالک همان عقد اجازه داده شده صحیح می‌شود و اما غیر آن عقد، احتیاج به شرح و تفصیلی دارد که مناسب این مختصر نیست.

۶ - عدم خیار حیوان‌ در ثمن

[ویرایش]
هرکس حیوانی را بخرد برای او از وقت عقد تا سه روز خیار ثابت است. و در اینکه فروشنده نیز در صورتی‌که ثمن‌ حیوان باشد، این خیار را داشته باشد اشکال است، بلکه نبود آن خالی از قوت نیست‌.

۷ - بیع خیار

[ویرایش]
جایز است که برای بایع، شرط خیار شود، در صورتی‌که تا مدت معیّنی عین ثمن‌ یا آنچه شامل مثل آن هم می‌شود را به مشتری برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نیاورد، بیع لازم می‌شود و این در عرف، بیع خیار نام دارد. و ظاهراً صحیح باشد که شرط کنند که بایع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و یا قسمتی از معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند. و در برگرداندن ثمن، کفایت می‌کند که بایع آنچه را که از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگرچه خریدار از گرفتن آن خودداری کند. پس اگر ثمن را حاضر کند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمکن کند، ولی خریدار از گرفتن آن سرباز زند و خودداری نماید، بایع می‌تواند فسخ کند.

شرایط استرداد ثمن | هرآنچه باید درباره ابطال معامله و استرداد ثمن بدانید

استرداد ثمن

استرداد ثمن چیست؟ استرداد ثمن چه شرایط و مراحلی دارد؟ برای استرداد ثمن بایستی به چه وکیلی مراجعه کرد؟ دعاوی مربوط به استرداد ثمن میان خریدار و فروشنده اتفاق می‌افتد. ثمن در واقع وجه رایج مملکت یا مالی است که هنگام معامله در بین خریدار و فروشنده جابه جا می‌شود. در برخی از مواقع معامله بهم می‌خورد و پولی که در این میان رد و بدل شده است بایستی به صاحب اصلی آن باز گردد. به این مسئله استرداد ثمن می‌گویند که شرایط به خصوصی دارد. امروز در وکیل پرس قصد داریم تا هرآنچه بایستی راجع به استرداد ثمن بدانید را به شما آموزش دهیم. لطفا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

استرداد ثمن چیست؟

استرداد به معنای برگرداندن وجه معامله است. اگر معامله به هر دلیلی بهم بخورد، دعوای مربوط به استرداد ثمن از سوی خریدار مطرح می‌شود که مسئول رسیدگی به این گونه از پرونده‌های حقوقی، وکیل ملکی است. در این میان یک نوع دعوای دیگر به نام مطالبه ثمن معامله نیز وجود دارد که در این حالت از سمت فروشنده اقامه می‌شود که ما در این مقاله به این موضوع نمی‌پردازیم.

دعاوی مربوط به استرداد ثمن از سوی خریدار مطرح می‌شود. زمانی خریدار می‌تواند تقاضای استرداد ثمن را داشته باشد که معامله بعد از مدتی به هر دلیلی از بین رفته باشد و وجهی که به عنوان ثمن به فروشنده پرداخت کرده است را بخواهد پس بگیرد.

برای هرگونه مشاوره در زمینه پرونده‌های حقوقی ملکی می‌توانید با وکیل پرس تماس بگیرید.

دعوای استرداد بیع و ثمن چیست؟

چه زمانی می‌توان برای طرح دعوای استرداد ثمن اقدام نمود؟ بیع به معنای معامله بین فروشنده و خریدار است. اگر معامله فسخ شود، فروشنده موظف است تا ثمن یا وجهی را که خریدار پرداخت کرده است هرچه سریع‌تر به او پس بدهد.

اگر فروشنده از پس دادن ثمن در زمان مناسب امتناع کند، خریدار بایستی در ابتدا از طریق اظهارنامه از فروشنده تقاضای استرداد ثمن معامله را بکند. چنانچه باز هم فروشنده از بازپرداخت ثمن خودداری کند، خریدار بایستی اثبات کند که با وجود تسلیم اظهارنامه به فروشنده،‌ حق و حقوق خود را دریافت نکرده است. بعد از اینکه خریدار این مسئله را اثبات کرد، از طرف دادگاه بازپرداخت ثمن به نرخ روز محاسبه و تصویب می‌شود. البته این کار به راحتی نیست و پیشنهاد ما به شما این است که حتما با وکلای خبره در این زمینه مشورت کنید.

برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان با بهترین وکلای ملکی تهران کلیک کنید.

استرداد ثمن معامله در صورت تلف مال مورد معامله

از آنجایی که در قانون همیشه شرایط متفاوتی را در نظر می‌گیرند، گاه پیش می‌آید که مال یا ملک کاملا قانونی معامله شده است اما قبل از اینکه به طور کامل به دست خریدار برسد، اصطلاحا تلف می‌شود. منظور از تلف شدن در اینجا از دست رفتن می‌باشد.

از آنجایی که مال یا ملک هنوز قبض بوده است، مسئولیت تلف شدن مال یا ملک با فروشنده است. در این مواقع خریدار می‌تواند تقاضای استرداد ثمن نماید و قانون از او در این زمینه حمایت می‌کند.

نحوه استرداد ثمننحوه بطلان معامله و استرداد ثمن

در دعاوی مربوط به استرداد ثمن، خریدار خواهان است و فروشنده خوانده. ثمن در معامله، دین و طلبی است بر گردن فروشنده که بایستی به خریدار پرداخت شود زیرا ثمن جزو دعاوی منقول به حساب می‌آید.

بعد از اینکه دادگاه خوانده (فروشنده) را به پرداخت ثمن محکوم کرد، خواهان بایستی درخواست صدور اجرائیه نماید. چنانچه اصل ثمن در دست خوانده باشد، ثمن توقیف شده و به خواهان مسترد می‌شود. اما در برخی از موارد ثمن در دست خوانده نیست؛ در نتیجه بایستی از طریق روش‌های دیگر ثمن به خواهان پرداخت شود. خوانده بایستی اموال خود را به دادگاه معرفی کند تا از این میان آنها، وجه مورد نیاز تامین شود.

اگر خوانده در این زمینه همکاری لازم را نداشته باشد، دادگاه با گرفتن استعلام از اداره راهور، ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی اموال منقول و غیر منقول را پیدا کرده و به اندازه‌ی طلب خریدار، آن را توقیف می‌کند.

اگر بازهم امکان توقیف اموال خوانده وجود نداشته باشد، دادگاه می‌تواند برای خوانده تا زمان استرداد ثمن خریدار، حکم حبس تعیین نماید. این مسئله درست طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. خواهان تا زمانی که حق و حقوق را دریافت نکرده است، فروشنده در حبس باقی می‌ماند.

استرداد ثمن معامله در صورت مستحق للغیر بودن مورد معامله

اول از همه بایستی مال مستحق للغیر را برای شما معلوم کنیم. مال مستحقق للغیر به مالی گفته می‌شود که در واقع متعلق به فروشنده نیست و مالک آن شخص ثالث دیگری می‌باشد.

برخی از معاملات طبق قانون اساسی معامله فضولی نامیده می‌شود. در این نوع از معامله، فروشنده مالی را معامله کرده است که متعلق به خودش نبوده است و یا اینکه خریدار با پول دیگران اقدام به خرید کرده است. دادگاه در مرحله‌ی اول سعی می‌کند تا مالکین اصلی را پیدا کند تا معامله را تصحیح کند.

اگر معامله تصحیح نشود، ضرری که در این میان به یکی از طرفین وارد شده است بایستی توسط فرد فضول جبران شود. فرد فضول در این معامله می‌تواند خریدار یا فروشنده‌ای باشد که بی‌خبر از شخص ثالث دیگری اقدام به انجام این معامله کرده است.

حال برای اینکه ضرر و زیان فرد خریدار در این معاملات جبران شود، دو حالت مختلف وجود دارد. آگاهی فرد خریدار در مورد فساد معامله تعیین کننده میزان خسارت است. اگر فرد خریدار از فساد در معامله مطلع باشد، تنها می‌تواند تقاضای استرداد ثمن نماید. چنانچه خریدار از فساد در معامله باخبر نباشد می‌تواند علاوه بر درخواست استرداد ثمن، درخواست شرایط ثمن معامله چیست خسارت نیز از طرف مقابل داشته باشد.

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد.یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی ،اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.

«غرامات بنا به ماده391قانون مدنی شامل میزان کاهش ارزش ثمن در زمان پرداخت ثمن به مشتری تحت عنوان بازگرداندن قدرت خرید به خریدار است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت ملک در نظر گرفته شود»

پرداخت غرامت و خسارت همیشه بر عهده بایع یا فروشنده است و تمامی حق و حقوق خریدار در این زمینه بایستی جبران شود. فروشنده بایستی علاوه بر اصل پول، خسارت‌های ناشی از تورم را نیز جبران کند.

استرداد ثمن با وکیل ملکیمدارک مورد نیز برای استرداد ثمن

برای اینکه بخواهید درخواست استرداد ثمن بدهید به یک سری از مدارک نیاز دارید:

اگر مدارک فوق را برای طرح دعوا در اختیار ندارید، میتوانید از سایر مدارکی که در ادامه برای شما آورده‌ایم برای اقامه دعوا استفاده کنید:

نکاتی که بایستی در ارتباط با دعوای استرداد ثمن به آن توجه کرد:

 1. اگر در معامله چیزی جز وجه نقد، ثمن معامله باشد،‌ فروشنده یا بایع موظف است که عین آن را به خریدار پرداخت نماید. حتی اگر مال مورد نظر تلف شده باشد، باز هم دینی به گردن بایع است که آن را جبران کند.
 2. اگر وکیلی که انتخاب می‌کنید، بعد از دریافت مال از فروشنده، آن را به شما پس نداد، در واقع خیانت در امانت کرده است و بایستی دادخواست مطالبه وجه از طرف فروشنده مطرح شود.
 3. اگر در دادگاه برای استرداد ثمن اقامه دعوی می‌کنید، لازم است تا دادخواست تایید فسخ یا بطلان را هم‌زمان نیز انجام شود.
 4. دادخواست فسخ قرارداد یا معامله بایستی زودتر و یا هم‌زمان با دادخواست استرداد ثمن اتفاق بیفتد در غیر اینطورت اگر دادخواست استرداد قبل از فسخ به نتیجه برسد، قابلیت استماع ندارد.
 5. اگر مال یا ملکی مستحق للغیر شناخته شود، خریدار می‌تواند برای جبران خسارت در کنار اصل مال اقدام کند. البته مادامی که از فساد در معامله آگاه نباشد.

برای هرگونه مشاوره در زمینه امور حقوقی خود می‌توانید روی تیم وکیل پرس حساب کنید. وکیل پرس مجموعه‌ای از وکلای طراز اول تهران را دور هم جمع کرده است و سابقه‌ای درخشان در روند پیگیری و به نتیجه رساندن انواع پرونده‌های حقوقی دارد. تیم ما به صورت 24 ساعته آماده پاسخ گویی به سوالات شما در خصوص قوانین و امور حقوقی متفاوت است.

ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله

ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله

یکی از دلایلی که فروشنده‌ها به واسطه آن می‌توانند قرارداد خود را فسخ کنند، ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله یا همان خیار تاخیر ثمن می‌باشد، که در ادامه به شرایط تحقق این حق می پردازیم.

نکته: ثمن به مالی گفته می شود، که به عنوان عوض در عقد بیع قرار گیرد، و بواسطه ی آن بهای مبیع پرداخت می شود، و می تواند شرایط ثمن معامله چیست هم وجه نقد باشد و یا خلاف آن باشد.(معاوضه)

شرایط ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله

طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی، در صورتی‌ که یکی از شرایط ذیل محقق شود، بایع بواسطه آن، حق ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله را خواهد داشت.

ییع بودن معامله

نکته: اگر عقد، در قالبی غیر از بیع منعقد شده باشد، بایع (فروشنده) ، حق ابطال قراداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله را ندارد، به عنوان مثال در خیار حیوان بایع از چنین حقی برخوردار نمی باشد.

مختص بایع بودن

حق ابطال قراداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله تنها مختص بایع می باشد، فلذا خریدار از چنین حقی برخودار نمی باشد.

عین معین یا کلی در معین بودن مبیع

به عنوان مثال، در عین معین بایستی کالا مورد معامله مشخص باشد، مانند، خرید خودرو توسط شخص الف از شخص ب، در این جا خودرو عین معین میباشد.

حال بودن ثمن معامله و مبیع

مبیع و ثمن هر دو باید حال باشد فلذا اگر یکی از این دو معجل (دارای زمان) باشد، دیگر فروشنده از حق ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله برخوردار نخواهد بود، زیرا که فروشنده ظرف مدتی باید وجه ثمن معامله به خریدار تسلیم نماید.

مانند: هنگامی که شما از یک فروشگاه، کالایی را اقساطی خریداری می نمایید، ثمن معامله را در اقساط مشخص پرداخت می کنید، لذا بایع از چنین حقی دراین گونه معاملات برخوردار نمی باشد.

گذر زمان

باید به مدت 3 روز از زمان انعقاد عقد بیع بگذرد، تا خیار تاخیر ثمن برای فروشنده ایجاد شود، و بواسطه ی این حق بتواند، معامله مربوطه را فسخ نماید.

اسقاط حق ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله

اگر قرارداد شامل یکی از شروط ذیل باشد، دیگر بایع حق ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله را ندارد، این موارد شامل؛

التزام به بیع از سوی بایع

طبق ماده 403 قانون مدنی، اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید، و به قراین معلوم شود که مقصود التزام به بیع بوده است، خیار او ساقط می شود.

تسلیم تمام مبیع

طبق ماده 404 قانون مدنی، هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع حق فسخ‌ معامله را نخوهد داشت.

عدم پرداخت ثمن معامله

اگر بایع قسمتی از مبیع را تحویل خریدار داده باشد، و قسمت دیگری را تحویل ندهد، نسبت‌به قسمتی که تحویل نداده‌است، می‌تواند درخواست ابطال قرارداد به دلیل مردم پرداخت ثمن را معامله تقدیم دادگاه نماید.

به عنوان مثال: فردی 100 کیلوگرم برنج از انبار آقای الف خریداری می نماید، ولیکن بنا به دلایلی آقای الف 50 کلیوگرم برنج به آقای ب تحویل می دهد، لذا در خصوص آن 50 کلیوگرم برنجی را که تحویل نداده است، می تواند از حق خود استفاده نماید.

مهلت فسخ قرارداد

به دلیل آنکه خیارات فوری می باشند، صاحب خیار در آن مدت اگر از حق( خیار تاخیر ثمن) خود استفاده ننماید، حق وی ساقط می شود. ولیکن ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله، دارای فوریت نمی باشد، ولیکن بهتر است بایع زودتر از حق خود استفاده نماید.

سوالات پرتکرار

اگر مشتری ثمن را حاضر کرده باشد، ولیکن فروشنده از تحویل ثمن خودداری نماید، تکلیف چیست؟

طبق ماده ی 405 قانون مدنی، فروشنده دیگر حق ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله را ندارد.

آیا خریدار از این حق برحودار می باشد؟

خیر، طبق ماده 407 قانون مدنی، این حق مختص فروشنده (بایع) می باشد.

اگر مشتری برای پرداخت ثمن، ضامن قرار بدهد، یا بایع ثمن را حواله نماید، تکلیف چیست؟

طبق ماده 408 قانون مدنی، اگر مشتری برای پرداخت ثمن معامله، ضامن قرار بدهد، یا بایع ثمن را حواله نماید، بایع حق ابطال قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله را نخواهد داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.