درآمد جانبی چیست؟


شرح عناصر صورتهای مالی در حسابداری

عناصر صورتهای مالی در خدمات حسابداری یعنی طبقات کلی اقلام تشکیل ‌دهنده صورت های مالی مانند تکه هایی از یک پازل هستند که توسط آن ‌ها صورت های مالی ساخته می‌شوند . این عناصر اصلی که شامل دارایی ‌ها ، بدهی‌ ها ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمدها ، هزینه‌ ها ، آورده صاحبان سرمایه و ستانده صاحبان سرمایه است معرف منابع اقتصادی یک واحد تجاری ؛ ادعاهای علیه با علایقی نسبت به آن منابع ؛ و آثار مالی مبادلات یا سایر رویدادهای اقتصادی که موجب تغییر در آن منابع اقتصادی یا ادعاهای علیه آن ‌ها شده‌اند می‌باشند .

دارایی ‌ها

دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع که درنتیجه معاملات با سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است.

بدهی‌ ها

بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. درواقع بدهی‌ ها به‌عنوان اختصاص احتمالی آتی منافع اقتصادی که درنتیجه تعهدات فعلی شخصیت حسابداری در رابطه با انتقال دارایی‌ ها با ارائه خدمات به سایر شخصیت‌ ها در آینده که درنتیجه مبادلات یا رویدادهای گذشته ایجادشده است، تعریف می‌گردند.

حقوق مالکانه ( حقوق صاحبان سرمایه )

حقوق مالكانه یا خالص دارایی‌ها، حق مالی (منافع) باقیمانده در دارایی‌های یک واحد تجاری پس از کسر کل بدهی‌ها از کل دارایی‌ها است. به علت اینکه حقوق مالکانه، یک حق باقیمانده است، نمی‌توان آن را مستقل از دارایی‌ها و بدهی‌ها اندازه‌گیری نمود. رابطه بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالكانه، مبنایی است برای معادله حسابداری :

حقوق مالكانه + بدهی ‌ها = دارایی ‌ها

که با تغییر محل عناصر تشکیل‌دهنده معادله حسابداری خواهیم داشت :

بدهی‌ ها - دارایی‌ ها = حقوق مالکانه

حقوق مالکانه را حقوق صاحبان سهام یا سرمایه نیز می ‌نامند.

درآمد ها و هزینه ‌ها

صورتهای مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه (به‌عنوان صاحب سرمایه) و دیگر تغییرات حقوق صاحبان سرمایه تمایز قابل می‌شود. تغییرات اخیر، درآمد و هزینه نامیده می‌شود که تعریف آن‌ها به شرح زیر است:

درآمد

افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

هزینه

کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

بر این اساس درآمد و هزینه واژه‌ هایی کلی هستند که دربرگیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه باشد. بنابراین درآمد دربرگیرنده درآمد ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد (نظیر درآمدهای غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد. به‌گونه‌ای مشابه، هزینه دربرگیرنده هزینه‌های تحمل شده ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (هزینه عملیاتی) و سایر انواع هزینه (نظیر هزینه‌های غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد.

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی، جریان ‌های ورودی ادواری دارایی‌ها یا تسویه بدهی ‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشند که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمد زا حاصل می‌شود و تشکیل ‌دهنده عملیات اصلی یا عمده فعالیت‌ های یک واحد تجاری است.

هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های عملیاتی، مصرف ادواری دارایی‌ها و یا تحمل بدهی‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمدزایی که فعالیت‌های اصلی یا عمده واحد تجاری را تشکیل می‌دهند، به وقوع می‌پیوندند.

سود یا زیان عملیاتی

اختلاف بین درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی نشان‌دهنده سود یا زیان عملیاتی می‌باشد. نتیجه خالص فعالیت ‌های اصلی و مستمر، شاخصی است که توان واحد تجاری را از نظر سودآوری به نمایش می‌گذارد.

درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

درآمد های غیرعملیاتی افزایش در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ ها می ‌باشند که درنتیجه مبادلات فرعی (جانبی) و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند. به‌بیان‌دیگر، درآمدهای غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی منتج می‌گردند که از درآمدهای عملیاتی، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی نمی‌شود . هزینه‌های غیرعملیاتی ، کاهش‌هایی در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ها هستند که درنتیجه مبادلات فرعی جانبی و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند . هزینه‌های غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی ناشی می‌گردند که از هزینه‌های عملیاتی ، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی می‌شوند

سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

کلیه عملیات واحد تجاری به‌استثنای عملیات متوقف‌شده، عملیات در حال تداوم تلقی می‌شود. سود یا زیان عملیات در حال تداوم به دو بخش عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می‌شود که پیش‌ازاین درباره آن‌ها به‌تفصیل بحث کردیم

هزینه‌ های غیر عملیاتی - درآمد های غیر عملیاتی + سود یا زیان عملیاتی = سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

عملیات متوقف ‌شده

یک بخش از واحد تجاری است که واگذار یا برکنار شده یا به‌عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی‌شده است و دارای سه ویژگی های زیر است :

بیانگر یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

قسمت از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری با برکناری یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

و یا یک واحد فرعی است که صرفاً به قصاد فروش مجدد خریداری‌شده است .

سود یا زیان حاصل از عملیات متوقف ‌شده باید به‌طور جداگانه در متن صورت سود و زیان نمایش شود.

سود خالص یا زیان خالص

بر اساس استاندارد های حسابداری ، سود خالص یا زیان خالص حال به ‌عبارت‌دیگر، خالص دارایی ‌های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات سود خالص یا زیان خالص حاکی از تغییرات ادواری در حقوق مالکان دارایی‌ های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات با سایر رویداد های اقتصادی که منجر به درآمدها و هزینه‌ها می‌شوند ، می‌باشد . ازاین‌رو سود خالص با زیان خالص شامل تمام تغییرات صورت گرفته طی یک دوره در حقوق مالکان ، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌ های مالکان و توزیع بین آن‌ها و چند تغير حاد دیگر در خالص دارایی‌ها می‌باشد. ازنظر ریاضی ، سود خالص با زیان خالص با استفاده از درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی و غیر عملیاتی به شکل زیر تعیین می‌شود سود یا زیان عملیات متوقف ‌شده و درآمد ها و هزینه‌های غیرعملیاتی به سود یا زیان عملیاتی به سود خالص یا زیان خالص .

سود (زیان) جامع

به تغییر در حقوق صاحبان سرمایه خالص دارایی‌های یک واحد تجاری در طی یک دوره که از مبادلات و سایر رویدادها و وضعیت ‌های حاصل از منابع غیر مالکانه ناشی می‌شود، سود (زبان) جامع اطلاق می‌شود . به ‌بیان‌دیگر سود (زیان) جامع عبارت است از سود ( زیان ) خالص به‌ علاوه ( منهای ) تمامی تغییرات دیگر در حقوق صاحبان سرمایه در طی دوره، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع‌های بین آن‌ها یعنی ستانده آن‌ها به شکل سود سهام، دریافت دارایی در تصفیه ، دریافت دارایی در باز خرید سهام توسط واحد تجاری و . .

با توجه به‌ مراتب فوق ، درآمدها و هزینه‌های تحقق ‌نیافته ناشی از تغییرات ارزش آن دسته از دارایی‌ها و بدهی‌هایی که اساساً به‌منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات نگهداری شده و به‌موجب استانداردهای حسابداری مربوطه ، مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور می‌شود (از قبیل درآمدها و هزینه‌های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود)، تنها در صورت سود و زیان جامع گزارش می‌گردد . در مورد صورت سود و زیان جامع و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌ تفصیل در مقالات مورد استفاده برای یک شرکت حسابداری بحث خواهیم کرد .

آورده و ستانده صاحبان سرمایه

گذاری مالکان (آورده مالکان) در واحد تجاری و توزیع بین مالکان (ستانده مالكان) را مبادلات مالکانه با معاملات صاحبان سرمایه می‌نامند . انتشار سهام عادی شرکت به سرمایه‌گذاری مالکان منجر می‌شود . سود نقدی سهامی که توسط شرکت اعلام و به دارندگان سهام عادی پرداخت می‌شود، توزیعی است که بین مالکان صورت می‌گیرد . انتشار سهام و پرداخت سود نقدی سهام، هر دو، از مبادلات مالکانه محسوب می‌شوند.

آورده صاحبان سرمایه عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد تجاری جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه. ستانده صاحبان سرمایه نیز عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال دارایی ‌ها به صاحبان سرمایه با ایجاد بدهی در قبال آن‌ها به‌منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود .

نکته مهم : در مبادلات مالکانه درآمد با هزینه شناسایی نمی‌شود .

صورتهای مالی اساسی و عناصر تشکیل‌دهنده آن

در تشریح اهداف گزارشگری مالی گفتیم گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در رابطه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری ارائه نماید. صورت‌های مالی ابزاری جهت دستیابی به این اهداف هستند. حال ، مختصر به توصیف محتویات چهار صورت مالی اساسی می‌پردازیم.

ترازنامه که آن را صورت ‌وضعیت مالی نیز می‌نامند، دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه یک واحد تجاری را در پایان هر دوره حسابداری گزارش می‌کند. صورت سود و زیان ؛ درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و سود با زیان عملیات متوقف‌ شده و در نتیجه سود یا زیان خالص را گزارش می‌نماید. بنابراین، این صورت مالی ، عایدات یک شرکت را طی یک دوره حسابداری خلاصه می‌کند. صورت سود و زیان جامع ، شامل خلاصه‌ای از مبادلات تأثیرگذار بر حقوق مالکانه (به‌جز مبادلات مالکانه) طی یک دوره حسابداری می‌باشد. صورت جریان وجوه نقد به‌طور خلاصه، جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تأمین مالی طی یک دوره حسابداری را دربر دارد.

لازم به ذکر است که یادداشت‌های توضیحی جزء لاینفک صورت‌های مالی بوده و مجموعه کامل صورت‌های مالی شامل موارد ذیل هستند :

  1. صورت‌های مالی اساسی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد)
  2. یادداشت‌ های توضیحی

اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌ گیری برای عناصر صورتهای مالی

در قسمت قبل، عناصر صورت‌های مالی را تعریف کردیم ، به روابط بین آن‌ها اشاره نموده و عناصر تشکیل‌دهنده آن را معرفی کردیم . همچنین اینکه چگونه مبادلات و سایر رویدادهای اقتصادی بر این عناصر اثر می‌گذارند را موردبحث قراردادیم . اما سخنی از زمان ثبت عناصر موردنظر به میان نیامد. اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌گیری برای این عناصر، رهنمودی در رابطه با این موضوعات در اختیار می‌گذارند. در این قسمت به شناسایی و اندازه‌گیری عناصر صورت‌های مالی می‌پردازیم.

آنچه از خاطرتان می‌گذرد در دو قسمت ارائه می‌گردد . اول ، بحث در مورد اصل بنیادین شناسایی که اساس شناسایی تمام عناصر صورت‌های مالی قرار می‌گیرد. سپس بحث در مورد اصولی که بیشتر به‌طور اخص اساس اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری قرار می‌گیرند. علاوه بر این، برخی اصول شناسایی و اندازه‌گیری را موردبحث قرار می‌دهیم که بدیل های دری اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری هستند.

اصل بنیادین شناسایی (شناخت)

شناسایی عبارت است از فرآیند رسمی ثبت اثرات مالی یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر مشمول آن اطلاعات در صورتهای مالی به‌عنوان یک دارایی، یک بدهی، یک درآمد، یک هزینه، یا نظير آن. شناسایی هم شامل شناسایی اولیه (ثبت) یک ‌قلم و هم شامل تغییرات متعاقب در مبلغ ثبت‌ شده آن قلم می‌شود. با استناد به اصل بنیادین شناسایی، یک‌قلم که از یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر ناشی می‌گردد درصورتی‌که ضوابط زیر را برآورده سازد ، باید شناسایی شود (در صورت‌های مالی گزارش گردد) :

قلم مورد نظر تعریف یک عنصر صورت ‌های مالی را در برگیرد.

قلم موردنظر دارای خاصه‌ای (صفتی) باشد که بتوان آن را به شکل قابل ‌اتکایی در قالب ریال (واحد پولی) ، اندازه‌گیری نمود.

شواهد کافی مبنی بر وقوع تغییر در یک عنصر صورت‌های وجود داشته باشد. وجود شواهد، رفع ابهام است به‌عبارت ‌دیگر ، هر چه در مورد یک ‌قلم، شواهد بیشتری وجود داشته باشد و هر چه کیفیت این شواهد بیشتر باشد ، در مورد وجود ، ماهیت و اندازه‌گیری آن قلم ابهام کمتری وجود خواهد داشت و آن قلم از اتکاپذیری بیشتر برخوردار خواهد بود.

این سه ضابطه شناسایی در مورد تمام عناصر صورت ‌های مالی کاربرد دارند و مشمول محدودیت قانونی منافع بر هزینه ‌ها قرار می‌گیرند . منافع مورد انتظار از شناسایی یک ‌قلم باید از هزینه‌های مورد انتظار ارائه و استفاده از اطلاعات موردنظر بیشتر باشد . علاوه بر این، فقدان اهمیت ، برخورد اقتضایی را توجیه می‌کند . توجه کنید چگونه این سه ضابطه شناسایی پیشگفته ، به همراه محدودیت فزونی منافع بر هزینه‌ها و آستانه اهمیت، خصوصیات کیفی و تعاريف عناصری که در بخشهای قبلی مورد بحث قرار گرفت را تکمیل کرده و به هم پیوند می دهند .

قبل از بحث پیرامون اصل های مشخص تری که اساس اصول عمومی پذیرفته ‌شده حسابداری قرار می‌گیرند، باید بر ضابطه شماره ۲ شناسایی تعمق ورزیم، زیرا ممکن است روشن نباشد منظور از واژه "خاصه" یا "صفت" در ضابطه ۲ چیست خاصه یا صفت به ویژگی یک‌قلم اطلاق می‌گردد. برای مثال، خاصه‌های یک دارایی شامل حجم آن، رنگ آن و وزنش می‌باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به خاصه‌های مالی نظیر بهای تمام‌شده تاریخی یا قیمت های جایگزینی جاری یک قسم علاقمند هستند. گرچه ضابطه شماره ۲ اجازه میدهد هر خاصه‌ای گزارش شود، ولی خاصه منتخب باید به‌طور قابل‌اتکایی قابل اندازه‌گیری برحسب ریال باشد.

اثرات جانبی

شکست بازار
اثرات خارجی (برونریزها)
کالای عمومی
اثرات جانبی (خارجی) (به انگلیسی: Externality) وقتی وجود خواهند داشت که یک بنگاه یا فرد می تواند فعالیتی را انجام دهد که به طور مستقیم بر دیگران (بنگاه یا فرد دیگر) اثر (مثبت یا منفی) بگذارد، لیکن به ازاء آن پولی پرداخت یا دریافت نمی کند. به این معنی که فرد یا بنگاه ایجادکننده اثر جانبی هزینه ها یا منافع ناشی از این عمل را در محاسبات خود وارد نمی کند.تعریف بالا با وجود ساده بودن، دارای نکته مهمی است که می تواند منشأ بعضی از ابهام ها بشود. هنگامی که می گوییم به طور مستقیم، منظور کنارگذاشتن هر گونه اثری است که به وسیله قیمتها انتقال می یابد. یعنی اثر جانبی وجود دارد اگر مثلاً بهره وری یک ماهی گیر از منتشر شدن ضایعات پالایش نفت در نزدیکی صیدگاه متأثر شود، اما نه از طریق سودآوری ماهی گیر که از قیمت نفت متأثر می گردد. اثر نوع اخیر در هر بازار رقابتی وجود دارد، اما هیچ نوع عدم کارایی را ایجاد نمی کند. درواقع، با فرض رفتار قیمت پذیری، بازار به طور دقیق سازوکاری است که یک نتیجه بهینه پارتو (بهینه اجتماعی) را ایجاد می کند. این نشان می دهد که وجود یک اثر جانبی، نه فقط یک پدیده تکنولوژیکی، بلکه حاصل کارکرد مجموعه ای از بازارهای موجود است.
اثرات جانبی از لحاظ تأثیرگذاری بر آحاد اقتصادی به دو دسته مثبت یا منفی تقسیم می شود. اثر جانبی مثبت زمانی اتفاق می افتد که فعالیت بنگاه یا فرد تولیدکننده اثر جانبی باعث افزایش مطلوبیت واحدی شود که از آن تأثیر می پذیرد. به عنوان مثال وقتی که یک نفر خلاقیتی به خرج می دهد و فکر یا کالای بدیعی عرضه می کند که تحولی در جامعه ایجاد می کند شاید بابت آن مبلغی هم دریافت کند اما اثرات مثبت آن به مراتب بیشتر از قیمت آن است. این اثرات به کل جامعه می رسد. ابداع فکر الگوریتم که منجر به ایجاد رایانه شد، شاید برای مبدع آن درآمد چندانی ایجاد نکرده باشد لیکن منافع مثبت این فکر نصیب کل جامعه بشری شده است. یا در یک مثال دیگر محله ای را در نظربگیریدکه یکی ازهمسایه هااقدام به نصب لامپ برای روشنایی محوطه بیرون ساختمان خودمی کند ولی در واقع این کارا و باعث افزایش روشنایی خانه های مجاوروبه دنبال آن افزایش مطلوبیت آنهامی شود.
اثر جانبی منفی زمانی اتفاق می افتد که فعالیت بنگاه یا فرد تولیدکننده اثرجانبی باعث کاهش مطلوبیت واحدی شود که از آن تأثیر می پذیرد. به عنوان مثال کارخانه ای را در نظر بگیرید که فولاد تولید می کند. این کارخانه دود کوره های خود را به هوا می فرستد که درآمد جانبی چیست؟ اثر منفی بر محیط اطراف و از جمله بر فعالیت های کشاورزی و نیز سلامت افراد پیرامون کارخانه دارد. امااین کارخانه به ازای این فعالیت که سایرین را متأثر می کند مجبور به پرداخت مبلغی نیست و لذا کالای خود را ارزانتر از حالتی که مجبور به پرداخت هزینه تحمیل شده بر سایرین می بود، عرضه می کند. افراد پیرامون کارخانه مجبور به پرداخت هزینه آلودگی هوا و محیط زیست هستند. اگر کارخانه مجبور می شد که هزینه های تولید آلودگی را بپردازد مسلماً مقدار کمتری آلودگی تولید می کرد.

آموزش کسب درآمد از استیکینگ NFT

استیکینگ NFT چیست و چگونه کار می‌کند؟

یکی از جدیدترین روش‌های کسب در آمد در حوزه کریپتوکارنسی، استیکینگ NFT است. این روش به هولدرهای NFT اجازه می‌دهد تا در ازای دریافت پاداش، دارایی‌های خود را به پلتفرم‌های DeFi بسپارند؛ آن‌ها می‌توانند همه این کار‌ها را بدون نیاز به فروش مجموعه توکنNFT خود انجام دهند.

روند پاداش دهی به سهامداران به صورت اثبات سهام (pos) است؛ شبیه به ییلد فارمینگ دیفای، کاربران می‌توانند بر اساس بازده درصدی سالانه (APY) و مقدار NFT‌هایی که قفل کرده‌اند، پاداش‌هایی را کسب کنند. می‌توان گفت استیکینگ NFT دارای کاربرد‌های بسیاری است که می‌تواند ارزش بیشتری از جمع‌آوری کلکیسیون‌های هنری دیجیتالی داشته باشد. در این مقاله از ارز تودی قصد داریم در مورد روش استیک کردن NFT، کسب درآمد و کاربرد‌های آن بیشتر صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.

استیکینگ NFT چیست؟

احتمالا بار‌ها کلمه استیک کردن را شنیده‌اید، اما استکینگ NFT به چه معناست؟ استیکینگ NFT، به معنی قفل کردن توکن‌های غیر مثلی روی یک پلتفرم یا پروتکل در ازای پاداش‌های سهام و سایر مزایا است. یعنی کاربران می‌توانند علاوه بر داشتن درآمد جانبی، مالک دارایی خود باقی بمانند؛ توجه داشته باشید که استیک کردن هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد، اما عملکردی مشابه به تکنیک‌های‌ ییلد فارمینگ (yield farming) دیفای را ارائه می‌دهد. یعنی می‌توانید بر اساس بازده درصدی سالانه (APY)، دوره استیکینگ و تعداد توکن غیرمثلی استیک شده را با قفل کردن NFT‌ها در یک پلتفرم، پاداش‌هایی کسب کنید.

ویژگی منحصر به فرد بودن هر NFT منجر به ایجاد علاقه سرمایه‌گذاران و کلکسیونر‌ها به HODL کردن شده است. استیکینگ یا سهامداری NFT‌ها روش جدیدی را برای کسب درآمد از دارایی‌ها در اختیار قرار می‌دهد که ممکن است، تعداد افراد بیشتری را به پیوستن و افزایش تقاضای بازار برای NFT‌های قابل استناد ترغیب کند؛ این روش دقیقا مشابه استیک کردن ارز‌های دیجیتال است. شما فقط به یک کیف پول ایمن و مطمئن نیاز دارید که از NFT‌ها پشتیبانی کند. با این حال، هر NFT را نمی‌توان برای جوایز استیک کرد. به همین خاطر بهتر است قبل از این کار، تاریخچه و اطلاعات دقیق آن را بررسی کنید.

در کجا می‌توان توکن‌ غیر مثلی را استیک کرد؟

معمولاً فرصت‌های زیادی برای استیک کردن از طریق بازی‌های کسب در آمد به دست می‌آیند. برای مثال، MOBOX و Zookeeper. پلتفرم توکن فن بایننس و دوج کپیتال، در حال ایجاد قابلیت‌های سهامداری NFT بر روی پلتفرم‌های خود هستند.

بازی MOBOX

در نظر داشته باشید که بازی MOBOX یک بازی متاورس برای کسب درآمد است که ترکیبی از‌ ییلد فارمینگ DeFi با NFT‌ها است. این بازی مبتنی بر زنجیره هوشمند Binance است و به بازیکنان اجازه می‌دهد در ازای MBOX، ارز دیجیتال بومی این بازی، NFT‌ها را استیک کنند. نام دیگر این بازی MOMOverse و نام NFT آن MOMOs است.

بازی MOBOX

بازار NFT جایی است که می‌توانید MOMO را ضرب کنید، از آن کسب درآمد کنید و یا توکن‌های جدید را بخرید. هر MOMO دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و قدرت هش است که به صورت تصادفی تولید می‌شود. شما می‌توانید با قرار دادن MOMO‌های منحصر به فرد، نماد حاکمیت MBOX را پرورش دهید. هر روز، هرچه MOMO‌های بیشتری جمع‌آوری کنید، پاداش‌های MBOX بیشتری دریافت خواهید کرد.

توکن‌های غیر مثلی همچنین می‌توانند در MOBOX و دیگر پلتفرم‌های شریک MOBOX و NFT‌های حاصل از پروژه‌های مشترک مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، می‌توانید از NFT‌های PancakeSwap Profile Staked خود در MOMOverse بدون نیاز به حذف آن‌ها در صرافی پنکیک سواپ استفاده کنید. این مسئله به شما این امکان را می‌دهد که در مبارزات تیمی در PancakeSwap شرکت کنید و جوایز خود را در قالب توکن کیک دریافت کنید و همچنین از آن‌ها در بازی‌های MOBOX برای دریافت جوایز استفاده کنید.

بازی زوکیپر (ZooKeeper)

زوکیپر نیز یک برنامه غیر متمرکز DApp‌ و ییلد فارمنیگ بازی‌سازی شده است که استیکینگ NFT را در چندین استخر نقدینگی با مضمون طلسم ارائه می‌دهد. مزرعه (فارمینگ) دوگانه در همه استخر‌های نقدینگی در Zookeeper مجاز است، به این معنی که می‌توانید هم توکن کاربردی ZOO و هم توکن WanSwap Liquidity Provider (WASP) را به عنوان پاداش دریافت کنید.

بازی زوکیپر (ZooKeeper)

برای دریافت پاداش بیشتر APY خود، می‌توانید توکن‌های خود را برای مدت زمان مشخصی، حداکثر تا ۱۸۰ روز قفل کنید. همچنین می‌توانید NFT‌هایی به نام ZooBoosters را استیک کنید تا پرداخت‌های خود را افزایش داده و زمان قفل شدن WSLP خود را کوتاه کنید. ZooBoosters کارت‌های NFT هستند که ممکن است با گذاشتن توکن‌های باغ وحش یا خرید صندوق‌های طلا در DApp به دست‌آورید.

آشنایی با پلتفرم توکن بایننس فن ( Binance Fan Token)

لازم است بدانید که بایننس اولین صرافی ارز دیجیتال است که خدمات شارژ کردن NFT را ارائه می‌کند. دارندگان توکن ممکن است NFT‌های پشتیبانی شده تیم مورد علاقه خود را در پلتفرم توکن فن بایننس شارژ کنند تا از مزایای بیشتر توکن بایننس فن بهره‌مند شوند. تیم‌های ورزشی توکن‌های Binance Fan را که توکن‌های کاربردی هستند، در این پلتفرم برای ارائه فراهم می‌کنند.

آشنایی با پلتفرم توکن بایننس فن (Binance Fan Token)

توکن‌های Binance Fan به طرفداران ورزشی دسترسی به مزیت‌های منحصربه‌فرد باشگاه مورد علاقه‌شان را از جمله تخفیف‌های انحصاری روی بلیت‌ها و یادگاری‌های نسخه محدود و همچنین اختیارات رای‌گیری و تصمیم‌گیری در مورد امور باشگاه را ارائه می‌دهد. در نظر داشته باشید که NFT PowerStation پلتفرم توکن فن بایننس یک ابزار گیمیفیکیشن جالب است؛ طرفداران می‌توانند با شارژ کردن NFT‌های پشتیبانی شده در NFT PowerStation تیم‌های مربوطه، مزایای بیشتری بایننس فن توکن دریافت کنند. هرچه پاداش طرفداران بیشتر باشد، NFT‌ها شارژ بیشتری دارند.

نتیجه پایانی

حوزه ارزهای دیجیتال همیشه به دنبال راهی برای آسان کردن زندگی است. استیکینگ NFT یکی از همین راه‌ها است که به کاربران این امکان را می‌دهد علاوه بر داشتن دارایی اصلی، با استیک کردن دارایی دیجیتال و توکن‌های غیرمثلی خود درآمد جانبی داشته باشند. استیک کردن توکن NFT نوآوری جدیدی است که احتمالاً بتواند در آینده سروصدا‌های زیادی به پا کند. این نوآوری نه تنها برای کلکسیونر‌های NFT، بلکه برای بازی‌های مدل Play-to-Earn و سایر حوزه‌های مبتنی بر بلاک چین مفید خواهد بود.

سوالات متدوال

سوالات متداول

استیکینگ NFT به چه معناست؟

استیکینگ به معنی قفل کردن توکن‌های غیر مثلی روی یک پلتفرم یا پروتکل در ازای پاداش‌های سهام و سایر مزایا است.

از طریق چه پلتفرم‌هایی می‌توانیم NFT استیک کنیم؟

۱. پلتفرم توکن بایننس فن ۲. بازی زوکیپر ۳. بازی MOBOX

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

بهترین اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات

بهترین اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات

اگر دوست دارید کنار شغل خود یک منبع درآمد جانبی داشته باشید پیشنهاد می‌کنیم درباره انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات تحقیق کنید. این برنامه‌ها هم می‌توانند یک سرگرمی در اوقات بیکاری تلقی شوند هم پول و درآمد بیشتر برایتان ایجاد کنند؛ پس چرا منتظرید؟ بیایید شروع کنیم.

به گزارش ایسنا به نقل از دایان افیلیت، اگر دوست دارید کنار شغل خود یک منبع درآمد جانبی داشته باشید پیشنهاد می‌کنیم درباره انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات تحقیق کنید. این برنامه‌ها هم می‌توانند یک سرگرمی در اوقات بیکاری تلقی شوند هم پول و درآمد بیشتر برایتان ایجاد کنند؛ پس چرا منتظرید؟ بیایید شروع کنیم.

کسب و کار اینترنتی با دیدن تبلیغات چگونه است؟

آیا تا حالا به انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات فکر کرده‌اید؟ برنامه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید روی دسکتاپ یا گوشی نصب کنید و با کلیک روی آن‌ها پول دربیاورید. این برنامه‌ها که به تخصص خاصی نیاز ندارند تبلیغات ویدیویی یا بازی‌های جالب ارائه می‌دهند که بیشتر از چند دقیقه وقتتان را نمی‌گیرند و یک منبع درآمد جانبی به شمار می‌آیند.

برای کسب درآمد به روش کلیکی و با دیدن تبلیغات از کدام اپلیکیشن‌های خارجی و ایرانی استفاده کنیم؟

برنامه‌های اینترنتی زیادی در ایران وجود دارد که برای کسب درآمد کلیکی فوق‌العاده‌اند؛ برای مثال با شرکت در بازی‌های اپلیکیشن کیودی می‌توانید به دلار و ریال درآمد روزانه میلیونی داشته باشید! از برنامه‌های خارجی و بین‌المللی هم می‌توانیم به InboxDollars اشاره کنیم که با دیدن هر تبلیغ ویدیویی آن می‌توان گاهی تا 600 هزار تومان درآمد داشت.

5 تا از بهترین اپلیکیشن‌ها برای کسب درآمد با دیدن تبلیغات

اگر دنبال اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات هستید برنامه‌های بالقوه‌ای در این زمینه وجود دارد؛ برای مثال از بین سایت‌های خارجی می‌توانیم موارد زیر را نام ببریم:

Success Bux

CreationsRewards

Viggle App

InstaGC

در برنامه‌های ایرانی بیشتر می‌توانید با شرکت در بازی یا پرداخت قبض کسب درآمد کنید؛ اما اپلیکیشن آی‌کیو یکی از بهترین گزینه‌ها در سایت‌های داخلی است.

بهترین اپلیکیشن‌های کسب درآمد خارجی با دیدن تبلیغات

بهترین برنامه‌های بین‌المللی کسب درآمد با دیدن تبلیغات عبارت‌اند از:

Swagbucks

بهترین اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات

یکی از انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات Swagbucks است که می‌توانید با تماشای ویدیوها، وب‌گردی، بازی و خرید آنلاین درآمد قابل توجهی به دلار داشته باشید. میزان سود شما به وسیله پی‌پال به پول نقد تبدیل می‌شود. Swagbucks با لینک زیر قابل دانلود است:

SlideJoy

با نصب برنامه SlideJoyروی گوشی هر بار که قفل صفحه را باز می‌کنید با یک تبلیغ روبه‌رو می‌شوید که به ازای تماشای آن امتیاز کسب خواهید کرد. در نهایت می‌توانید این امتیاز را به پول نقد تبدیل سازید. SlideJoy یکی از بهترین انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات به شمار می‌آید.

Vindale Research

اگر دنبال درآمد شگفت‌انگیز با دیدن تبلیغات ویدیویی، تکمیل نظرسنجی‌ها و خواندن ایمیل‌ها می‌گردید در اپلیکیشن Vindale Research عضو شوید. در این برنامه می‌توانید ازای هر نظرسنجی تا 50 دلار درآمد کسب کنید!

InboxDollars

InboxDollars یک اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات است که می‌توانید با نصب آن روی گوشی یا لپ‌تاب روزانه حدود 30 تبلیغ را تماشا کنید! این تبلیغات ویدیویی موضوعات مختلف مانند فناوری یا اخبار سلبریتی‌ها را دربرمی‌گیرند و درآمدهای ماهانه میلیونی برایتان فراهم می‌کنند.

بهترین اپلیکیشن‌های کسب درآمد ایرانی با دیدن تبلیغات

بهترین برنامه‌های ایرانی کسب درآمد با دیدن تبلیغات عبارت‌اند از:

آی‌کیو

یکی از انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات، آی‌کیو است که می‌توانید ویدیوهای خود را در آن به اشتراک بگذارید و از تبلیغات در صفحه ویدیوی سایت هم درآمد کسب کنید.

بهترین اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات

کیودی بهترین اپلیکیشن کسب درآمد با بازی در ایران است که می‌توانید با آن درآمدهای ماهانه میلیونی داشته باشید و هر موقع بخواهید کمتر از 48 ساعت سود خود را به پول نقد تبدیل کنید.

بهترین اپلیکیشن‌های ایرانی کسب درآمد رایگان

دو برنامه پولساز ایرانی و رایگان وجود دارد که مانند انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات شهرت خوبی برخوردارند:

آپاناژ

با دانلود آپاناژ از کافه‌بازار بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای می‌توانید ویدیوهای سرگرم‌کننده این برنامه را تماشا کنید و گاهی برای مسابقات جالب آن وقت بگذارید و درآمد کسب کنید!

درآمد با موبایل 100% رایگان

درآمد با موبایل 100% رایگان، یک اپلیکیشن فوق‌العاده است و برای افرادی مناسب می‌باشد که واقعاً دنبال کسب درآمد هستند. این برنامه را هم می‌توانید از کافه‌بازار دانلود کنید.

بهترین اپلیکیشن‌های کسب درآمد میلیونی با گوشی

بد نیست در کنار معرفی انواع «اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات» تعدادی از برنامه‌های پردرآمد گوشی را هم معرفی کنیم:

Survey Junkie

می‌توانید در برنامه Survey Junkie عضو شوید و فرم‌های نظرسنجی مختلف مطابق با علایق و روحیه خود پر کنید

Sweatcoin

یک اپلیکیشن جالب که به ازای ورزش و پیاده‌روی به شما پاداش نقدی می‌دهد! با نصب sweatcoin روی گوشی می‌توانید میلیونی کسب درآمد کنید همچنین با عضو کردن دوستان پاداش نقدی خوبی بگیرید.

با اپلیکیشن‌های تبلیغاتی چقدر می‌توانیم درآمد کسب کنیم؟

اگر دنبال ثروت با تماشای تبلیغات هستید باید بگوییم خیلی نمی‌توانید روی این اپلیکیشن‌ها حساب باز کنید؛ این کارها برای سرگرم شدن در اوقات فراغت و به عنوان یک منبع درآمد حاشیه‌ای مناسب هستند. اگر دنبال فعالیت‌های پردرآمدتر هستید پیشنهاد می‌کنیم مقاله روش‌های کسب درآمد دلاری را در سایت دایان‌افیلیت مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری

احتمالاً حالا که با انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات آشنا شده‌اید به این فکر افتادید در این سایت‌ها یک منبع درآمد جانبی برای خود راه‌اندازی کنید. یادتان باشد برای عضویت در اپلیکیشن‌های تبلیغاتی اول باید امنیت آن را در نظر بگیرید.

سیستم مالیاتی آلمان

Das Bild zeigt einen Schreibtisch, auf dem einzelne Seiten einer Steuererklärung liegen. Am Schreibtisch sitzt ein Mann, der die Steuererklärun mit Hilfe eines Taschenrechners und Stift ausfüllt.

در سوپر مارکت، کافه ها، پمپ بنزین، هنگام دریافت حقوق درآمد جانبی چیست؟ و دستمزد، همیشه وهمه جا مالیات پرداخت می کنیم. این مالیات منبع اصلی درآمد برای دولت هستند و دولت برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد. این مالیات معمولا برای مهد کودک ها و مدرسه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، ساخت و ساز جاده ها، حقوق معلمان، افسران پلیس، سازمان آتش نشانی، سیاستمداران و خیلی از موارد دیگر توسط دولت به مصرف میرسد و بدون درآمدهای مالیاتی دولت نمی تواند مسئولیت های خود را انجام دهد.

از سوی دیگر دولت با ایجاد سیستم مالیاتی میخواهد عدالت اجتماعی را ارتقا دهد، به همین دلیل کسانی که درآمد بیشتری دارند باید نسبت به افرادی که پول کمتری دارند، مالیات بیشتری بپردازند. اطلاعات عمومی در مورد اینکه چگونه مالیات پرداخته میشود را در صفحه پرداخت مالیات بخوانید.

چه مواردی را باید بدانم؟

هنگام خرید، ما به عنوان مصرف کننده مالیات بر فروش (Umsatzsteuer یا هم Mehrwertsteuer ) پرداخت می کنیم. از این رو در اصل همه باشنده گان آلمان مالیات پرداخت می کنند. اما هدف از اصطلاح مالیه دهندگان (Steuerzahler) عموما افراد یا شرکت هایی هستند که مالیات بر عایدات میپردارند. بنابراین درآمد جانبی چیست؟ هرکسی که درآمد دارد مالیات بر درآمد (Einkommenssteuer) را پرداخت می کند. برای کارکنان این مالیات به معنای مالیات بر حقوق و دستمزد (Lohnsteuer) است. شرکت های بزرگتر مانند (GmbH) یا (AG باید مالیات شرکتی (Körperschaftssteuer) و تجارتی (Gewerbesteuer) هم پرداخت کنند.

بر علاوه مالیات عمومی برای همه، اینکه دیگر چه نوع مالیاتی باید پرداخت کنید بستگی به شرایط هر فرد دارد. به عنوان مثال افرادی که به عنوان حیوان خانگی سگ نگهداری میکنند باید از آن مالیات پرداخت کنند و همچنان مالیات اتومبیل و ماشین آلات هم وجود دارد. اطلاعات کلی در مورد انواع مالیات را می توان در وب سایت وزارت دارایی فدرال آلمان Bundesfinanzministeriums مشاهده کرد.

اگر محل اقامت اصلی شما آلمان باشد و یا در آلمان مجبور به پرداخت مالیات باشید، یک شماره شناسایی مالیاتی (Steueridentifikationsnummer) دریافت خواهید کرد. این یک شماره ۱۱ رقمی است که به صورت جداگانه به شما اختصاص داده می شود و در طول زندگی همچنان معتبر خواهد بود. شماره شناسایی مالیاتی برای تسهیل ارتباط با اداره امور مالیات (Finanzamt) در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، هر وقت موردی را به اداره امور مالیات گزارش می دهید یا درخواست می کنید، باید شماره شناسنایی مالیاتی خود را بنوسید و همچنان برای اظهارنامه مالیاتی خود هم به این شماره احتیاج دارید. گاهی اوقات کارفرمایان، اداره کار و یا بیمه درمانی شماره شناسنایی مالیاتی را درخواست می کنند .اگربرای اقامت در آلمان خود را به اداره شهرداری ثبت کنید، شماره شناسایی مالیاتی خود را از طریق پست دریافت خواهید کرد. اگر این شماره را فراموش کنید، میتوانید آن را در برگه تصفیه مالیاتی سالانه و یا اعلامیه ارزیابی مالیات خود پیدا کنید. در غیر این صورت، می توانید از اداره امور مالیات مرکزی فدرال Bundeszentralamt für Steuern درخواست کنید.

مالیات بر درآمد مهمترین مالیات در آلمان است. این نوع مالیات بیشترین درآمد برای دولت را به ارمغان می آورد و هم کارفرمایان وهم کارگران پرداخت می کنند و تقریبا همه افراد را در بر میگیرد. در آلمان هفت نوع درآمد مختلف وجود دارد که باید برای شان مالیات بر درآمد پرداخته شود:

  • درآمد از کار مستقل
  • درآمد از کار با یک کارفرما
  • تجارت
  • کشاورزی و جنگلداری
  • درآمد از سرمایه
  • رهن و اجاره
  • همچنین سایر درآمدهای ذکر شده در قانون مالیات بر درآمد، مانند حقوق بازنشستگی و غیره

برای بعضی از درآمد ها لازم نیست مالیات بردرآمد پرداخت کنید. این موارد شامل کمک هزینه والدین (Elterngeld)، ​​کمک هزینه بیکاری (Arbeitslosengeld)، بافوگ (BAföG) و بورس های تحصیلی میشوند. همچنان اگربه مقدار کم کار میکنید و یا درآمد شما پایین تر از کمک هزینه اولیه (Grundfreibetrag) است، مالیات بر درآمد پرداخت نمیکنید. کمک هزینه اولیه (Grundfreibetrag) برای هر سال تعین می شود و در حال حاضر (از ابتدای سال ۲۰۲۲) معادل ۹۹۸۴ یورو در سال است. اگر درآمد شما زیر این مقدار باشد، دیگر نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد ندارید. اما در غیر این صورت: هرکسی که در آلمان اقامت داشته باشد و درآمد کسب کند، باید مالیات بر درآمد را بپردازد.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر در آلمان اقامت دارید و در اداره أحوال نفوس ثبت نام کرده اید، باید از تمام درآمد خود در آلمان - از جمله درآمدهایی که در خارج از کشور بدست می آورید مالیات پرداخت کنید.

مالیات بر دستمزد نوعی خاصی از مالیات بر درآمد است. اگر کارمند هستید باید مالیات برحقوق و دستمزد (Lohnsteuer) پرداخت کنید. نکته ویژه در مورد مالیات برحقوق و دستمزد، شکل ارزیابی آن است، زیرا به طور خودکار از حقوق شما توسط کارفرمای شما کسر می شود و به اداره امور مالیات (Finanzamt) منتقل می شود. معافیت مالیاتی و وضعیت تاهل شما توسط درجات مختلف مالیاتی (Steuerklassen) بطور مستقیم مورد توجه قرار می گیرد. بسته به اینکه آیا شما متاهل، مجرد، بیوه یا مجرد هستید، مقدار مالیات مختلفی پرداخت می کنید. در صفحه اطلاعاتی ما بنام تهیه گزارش مالی و پرداخت مالیات در این مورد بیشتر بخوانید.

افرادی که به عنوان کارمند با یک کارفرمای مشخص قرارداد دارند و کار می کنند درکلاس های مالیاتی مختلفی طبقه بندی می شوند. کلاس های مالیاتی (Steuerklassen) به کارفرمای شما کمک می کند تا مالیات برحقوق و دستمزد شما را محاسبه کند. طبقه بندی کلاس های مالیاتی بستگی به این دارد که ماهانه چقدر پول دریافت می کنید و چه مقدار مستقیم به اداره مالیات می رود. در کل شش کلاس مالیاتی وجود دارد. اداره امور مالیات (Finanzamt) نظر به مشخصات زندگی و درآمد، شما را دریکی از این شش کلاس اختصاص می دهد.

اینکه کدام طبقه مالیاتی به شما اختصاص داده شده است به چندین عامل بستگی دارد:

کلاس مالیاتی اول: این کلاس شامل کلیه کارکنانی میشود که مجرد، مطلقه و بیوه هستند و به تنهایی زندگی میکنند.

کلاس مالیاتی دوم: این کلاس پدران ومادران مجرد را شامل می شود که به همراه فرزند خود در یک آپارتمان زندگی می کنند. پدر یا مادر مجرد باید مستحق کمک هزینه کودک شود و در یک خانه به تنهایی بدون یک بزرگسال دیگر زندگی کند. اگر شرایط کلاس مالیاتی دوم را دارید ولی هنوز در کلاس مالیاتی دوم وارد نشده اید با استفاده از فرم درخواست کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“ این کلاس مالیاتی را از اداره امور مالیات درخواست کنید. در این کلاس مقدار مالیات کمتر از کلاس اول است.

کلاس مالیاتی سوم: این کلاس معمولا برای افرادی که خانم و یا شوهر شان فوت شده و هنوز دوباره ازدواج نکرده اند به اصطلاح بیوه نامیده میشوند (در سال فوت و سال بعد) اعمال می شود. زوجین متاهل در صورتی که شریک زندگی شان کار نکند یا درآمد بسیار پائین داشته باشد هم میتوانند این کلاس مالیاتی را انتخاب کنند. سپس شریک زندگی شان به طور خودکار در کلاس مالیاتی پنجم طبقه بندی می شود.

کلاس مالیاتی چهارم: این کلاس مالیاتی استاندارد برای زوجین متاهل است. همینکه ازدواج کنید، به طور خودکارشامل کلاس مالیاتی چهارم میشوید. این کلاس هنگامی مفید خواهد بود که زوجین تقریبا حقوق مشابهی داشته باشند.

کلاس مالیاتی پنجم: برای افراد متاهل است که شریک زندگی شان در کلاس سوم قرار داسته باشد.

کلاس مالیاتی ششم: اگر علاوه بر شغل خود، کارهای جانبی دیگری نیز داشته باشید، به این کلاس مالیاتی اختصاص خواهید یافت.

اگر شرایط زندگی شما تغییر کند، کلاس مالیاتی شما هم ممکن است تغییر کند. در صورت جدایی و یا طلاق گرفتن از همسرتان، فوت همسر، اگر یک پدر یا مادر مجرد باشید و صاحب طفل شوید، اگر علاوه بر شغل اصلی خود یک کار جانبی دیگر هم به عهده بگیرید و یا ازدواج کنید، کد مالیاتی شما عوض میشود.

یک بررسی اجمالی کلاس مالیاتی را می توانید در وب سایتLohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. انجام دهید. فرم درخواست تغییر کلاس مالیاتی برای همسران خود را می توانید به صورت آنلاین در سایت „Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern“ پیدا کنید. توجه داشته باشید که معمولاً فقط یک بار در سال می توانید کلاس مالیاتی خود را تغییر دهید وحداکثر تا تاریخ ۳۰ نوامبر در هرسال.

لطفا توجه داشته باشید: افرادی که مستقل کار میکنند و کارمند نیستند، مالیات بر حقوق و دستمزد پرداخت نمی میکنند بلکه مالیات بر درآمد پرداخت می کنند. بنابراین آنها به کلاس های مالیات برحقوق و دستمز تقسیم نمی شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.