سرمایه‌گذاري مستقیم


ارتباط کوین‌بیس با Aladdin به مشتریان این امکان را می‌دهد تا دارایی بیت‌کوین خود را در کنار سایر دارایی‌های پورتفولیو مشاهده کنند و مدیریت معاملات و مدیریت ریسک یکپارچه‌ای انجام دهند.

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته)

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته است. برای مقایسه بین تأثیرگذاری متغیرها بر رشد اقتصادی در این دو گروه از کشورها، دوره زمانی (2006-1990) انتخاب شده که برای این منظور داده‌های مربوط از بانک جهانی جمع‌آوری شده و از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که میزان سرمایة خالص در سرمایه‌گذاري مستقیم کشورهای درحال توسعه با ضریب 41 درصد و متغیر درجة آزادی تجاری با ضریب 19 درصد تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها دارد. سایر یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در کشورهای درحال توسعه، FDI تأثیر منفی و در کشورهای توسعه‌یافته، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در کشورهای پیشرفته ضریب کشش نیروی کار بسیار بالاست که گویای بهره‌وری بالای نیروی کار در فرایند تولید است.

کلیدواژه‌ها

 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
 • رشد اقتصادی
 • داده‌های تابلویی

عنوان مقاله [English]

The Study of Foreign Direct Investment on Economic Growth (A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Safdari 1
 • Asadollah Alvandizadeh 2
 • Hamed Shoeibi 2

The purpose of this study is to investigate the effect of the economic variables on the growth of selected developing and developed countries. For comparing the effect of the variables on سرمایه‌گذاري مستقیم the economic growth in the mentioned countries, a the period of 1990-2006 is selected. In order to do this, we extracted data from WDI software Panel data econometric method is used. The results show that net capital in developing countries has a positive and significant effect on the gross domestic product of the developing countries with the coefficient of 0.41 and “degree of freedom” 0.19. Other findings show that FDI in developing countries has a negative impact on economic growth and for developed countries it is positive. Also, in developed countries سرمایه‌گذاري مستقیم elasticity coefficient of labor force is very high and it implies that productivity of labor force in the production process is so high.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign direct investment
 • Economic Growth
 • panel data

مراجع

امیر احمدی، هوشنگ (1387)، "سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه"، مجلة اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمارة 152-151.

بی‌طرفان، وحیده (1383)، بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تعمیم آن به ایران طی سال‌های 2003-1993، پایان نامة کارشناسی ارشد.

ربانی، رسول (1386)، دیدگاه‌ها درمورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مجلة اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمارة 243-242 ،آذر و دی 1386.

سجودی، سکینه (1385)، بررسی همزمان اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادی تجاری بر رشد اقتصادی ایران، پایان نامة کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.

نظیفی، فریده (1374)، اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 1993-1973، پایان نامة کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

فغانی نژاد، عفت (1384)، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعة اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (میزبان) طی سال‌های 2000-1975، انتشارات مرکز آمار ایران، شمارة 64 .

Dritsaki , Melina And Others (2004), "Acausal Relationship between Trade,Foreign Direct Investment and Economic Growth for Greece", American Journal Of Applied Sciences 1 (3).

Herzer, D. D.F. Nowak Lehman & B.Siliver Stove,(2006), "Export- let Growth in Chile Assessing the Role of Export Composition in Porductivity Growth", The Developing Economics,44:3

Mencinger joze (2003) "Does Foreign Direct Investment Always Enhance Economic Growth" Kyklos Volume 56, Issue 4, pages 491–508, November 2003.

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شکاف بین پس‌انداز ملی و نیازهای سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که برای تحقق اهداف کلان اقتصادی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی آورند. این کشورها افزون بر مشکل کمبود سرمایه، با مقوله توزیع نابرابر درآمد نیز مواجه هستند.
در این مقاله اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 1990−2014 با استفاده از روش پانل پویا بررسی شده است. همچنین، برای اقتصاد ایران، رابطه بلندمدت میان متغیرها برای دوره زمانی 1360−1394 با استفاده از روشARDL بررسی شده است که نتایج آن یافته‌های روش داده‌های تابلویی را تأیید می‌کند. یافته‌ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی است. به علاوه در مدل غیرخطی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از میانگین، فرضیه کوزنتس تأیید شده ولی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین‌تر از میانگین محقق نشده است. متغیرهایی مانند مخارج دولتی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین بر ضریب جینی تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز متغیرهای مالیات، اشتغال و باز بودن تجاری باعث بهبود توزیع درآمد شده‌اند. در این راستا توصیه‌های سیاستی نیز پیشنهاد شده است.

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه

باتوجه به نقش مهم سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی‌شدن، در دهه‌‌های اخیر، کشورهای جهان در جذب سرمایه‌‌های خارجی سعی کرده‌‌اند. سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی به‌علت اثرهای خود عاملی مهم در سطح اشتغال کشورها محسوب می‌‌شود و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال دارد. ازآن‌‌جا که FDI منبع تأمین سرمایه است، می‌‌تواند به‌صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد. هم‌‌چنین ازطریق انتقال فناوری‌‌های جدید و انتقال مهارت‌‌های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن‌‌ها به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره‌‌وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت‌‌ها، و . می‌انجامد که به‌صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و درنتیجه اشتغال را افزایش می‌‌دهد. در این تحقیق، با استفاده از داده‌‌های تلفیقی (پانل) و با کمک نرم‌افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی تأثیر FDI در اشتغال برای 49 کشور (عضو OECD و درحال‌توسعه) طی سال‌‌های 1990 تا 2013 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI تأثیری مثبت و معنادار در اشتغال کشورهای OECD و تأثیری منفی در اشتغال کشورهای درحال‌توسعه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Foreign Direct Investment on سرمایه‌گذاري مستقیم Employment in OECD and Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Seyedmohammadreza Seyednourani 1
 • Hasan Mohammadpour 2

In the recent decades, foreign direct investment (FDI) has expanded greatly in many countries due to the globalization Foreign direct investment affects employment level through direct and indirect channels. FDI as a source of the سرمایه‌گذاري مستقیم capital, increases output and, therefore, can directly increase employment. Also through transferring new technology, management skills, and knowledge and their spillovers, FDI can improve competitiveness, enhance the labor knowledge and productivity, and improve the balance of payments, which indirectly increase the demand for labor and thus employment.
In this study, we examine the effect of FDI on employment using a panel data including 49 countries (OECD and developing countries) during 1990-2013. The results show that FDI has a positive effect on employment in OECD countries and a negative effect on employment in developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Direct Investment
 • labor productivity
 • Employment
 • Technology
 • economic growth JEL Classification: F43
 • O10
 • P45
 • E2

مراجع

احمدی، علی‌‌محمد، جلال دهنوی، و امین حق‌‌نژاد (1389)، «رشد اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی‌بر داده‌‌های پانلی»، فصل‌نامة پژوهش‌نامة اقتصادی، ش 2.

استیگلیتز، جوزف و ام میر جرالد (1384)، پیش‌گامان اقتصاد توسعه، ترجمة غلام‌رضا آزادارمکی، تهران: نشر نی.

بهمنی، مجتبی، معصومه حسن‌‌خانی، و علیرضا شکیبایی (1385)، «بررسی تأثیر سرریز تکنولوژی ناشی از سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی بر بهره‌‌وری نیروی کار در صنایع کارخانه‌‌ای ایران»، فصل‌نامة پژوهش‌‌های اقتصاد صنعتی ایران، ش 2.

حسن‌‌زاده، علی (1384)، «تأثیر سرریز سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی (شکاف بهره‌‌وری) بر اشتغال در صنایع کارخانه‌‌ای سرمایه‌گذاري مستقیم ایران»، فصل‌نامة بررسی‌‌های اقتصادی، ش 4.

سیدنورانی، سیدمحمدرضا (1378)، «اثر سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی بر تقاضای کل اقتصاد»، فصل‌نامة پژوهش‌‌های مدیریت، سرمایه‌گذاري مستقیم ش 4.

سیدنورانی، سیدمحمدرضا و صمد عزیزنژاد (1385)، «چالش‌‌های پیش‌‌رو سرمایه‌‌گذاری و راه‌کارهای رفع آن»، فصل‌نامة مجلس و پژوهش، ش 52.

شاه‌‌آبادی، ابوالفضل (1386)، «اثر سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین‌‌الملل و سرمایة انسانی بر بهره‌‌وری کل عوامل اقتصاد ایران»، فصل‌نامة جستارهای اقتصادی، ش سرمایه‌گذاري مستقیم 7.

فدائی، مهدی و شایسته کاظمی (1391)، «بررسی اثرات رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در ایران (مدل خودتوضیح با وقفه‌های سرمایه‌گذاري مستقیم گستردة ARDL)»، فصل‌نامة پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، س 3، ش 9.

کمیجانی، اکبر و صالح قویدل (1385)، «اثر سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، ش 76.

مهدوی، ابوالقاسم و حمید عزیزمحمدلو (1383)، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشورهای درحال‌توسعه»، دانش و توسعه، ش 15.

نجارزاده، رضا و مهران ملکی(1384)، «بررسی تأثیر سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای صادرکنندة نفت»، فصل‌نامة پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، ش 23.

نصابیان، شهریار (1385)، «نقش سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران»، فصل‌نامة پژوهش‌‌های اقتصادی، ش 3.

Dechow, Patricia M. (1994), “Accounting Earning and Cash Flow as Measures of Firm Performance: the Role of Accounting Accruals”, Journal of Accounting and Economics, no.18.

Habib, Malik Danish and Saima Sarwar (2013), “Impact of Foreign Direct Investment on Employment Level in Pakistan: a Time Series Analysis”, Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 10.

Matthew, Okoro and Atan Johnson (2014), “Impact of Foreign Direct Investment on Employment Generation in Nigeria: a Statistical Investigation”, Journal of Business and Management, vol. 16.

Sarode, Sushant (2012), “Effects of FDI on Capital Account and GDP: Empirical Evidence from India”, International Journal of Business and Management, vol. 7.

Sha, W. and A. Tao (2007), “The Employment Effect of FDI Analysis: Empirical Analysis Based on Co-Integration Theory”, Finance and Economics, no.4.سرمایه‌گذاري مستقیم

Taylor, Karl and Nigel Driffield (2000), “Wage Dispersion and the Role of Multinationals: Evidence form UK Panel Data”, Labour Economics.

Wang, J. and H. Zhang (سرمایه‌گذاري مستقیم 2005), “An Empirical Study of Effect of Foreign Direct Investmenton China’s Employment”, World Economy Study, no. 9.

Wei, ying (2013), “The Effect of FDI on Employment in China”, Graduate Thesis and Dissertations, Paper 13379.

نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی

در عصر حاضر نوآوری یکی از الزامات هرکشور جهت دستیابی به توسعه، رشد اقتصادی پایدار و تأمین رفاه لازم برای آحاد اقتصادی است. لازمه نوآوری در هر کشوری تشکیل سرمایه برای تأمین مالی آن است. یکی از راه‌های تأمین مالی برای ایجاد نوآوری، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، جریان مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی است. از طریق سرمایه‌گذاری خارجی امکان انتقال فناوری و بستر مناسبی نیز برای ایجاد نوآوری فراهم می‌شود، کشورهای در حال توسعه سعی می‌کنند از راه های مختلف، مانند تخفیف مالیاتی و تأمین امنیت اقتصادی، آسان گرفتن قوانین و . به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام می‌نمایند. با بررسی روند نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی در یک کشور می‌توان گفت که آیا آن کشور در رسیدن به مزایای سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌ریزی مدونی داشته است یا نه؟ روند نسبت مذکور در ایران طی سال‌های 1390-1376نشان می‌دهد که بیشترین مقدار این نسبت 2.68% بوده است. متوسط این نسبت طی سال‌های مذکور 0.93% بوده است. براساس آخرین گزارش بانک جهانی این نسبت برای ایران در سال 2014 ، کمتر از یک؛ معادل0.80% تولید ناخالص داخلی است. در حالی که این نسبت برای کشورهایی مثل ایران باید بیشتر از این مقدار باشد. گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران عامل اصلی کاهش ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ایران بوده است و همین مساله زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی، بحران‌های مالی و ارزی در ایران و در نتیجه کاهش سطح رفاه اقتصادی در ایران را فراهم کرده است. نمودار بالایی روند نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخالی در ایران را نشان می‌دهد.

بلک راک سرمایه‌گذاری مستقیم در رمزارزها را برای مشتریان سازمانی خود ممکن می‌کند

بلک راک سرمایه‌گذاری در کریپتو را برای مشتریان خود ممکن می‌کند BlackRock

بلک راک (‌BlackRock)، بزرگ‌ترین مدیر دارایی جهان که تریلیون‌ها دلار دارایی تحت مدیریت دارد، در همکاری با صرافی Coinbase امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در رمزارزها را برای سرمایه‌گذاران نهادی فراهم می‌کند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین‌دسک، بر اساس پست وبلاگی که پنجشنبه توسط کوین‌بیس منتشر شد، کاربران پلتفرم مدیریت سرمایه‌گذاری بلک راک، به نام علاءالدین (Aladdin)، از طریق کوین‌بیس، به معاملات رمزارز، حضانت دارایی‌ها، کارگزاری ویژه و قابلیت گزارش‌دهی دسترسی خواهند داشت.

بلک راک تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ حدود ۸.۵ تریلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کند و Aladdin بیش از ۲۰۰ کاربر نهادی از جمله شرکت‌های بیمه‌، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و مؤسسات رسمی دارد. جوزف شالوم (Joseph Chalom)، از مدیران بلک راک، در این پست وبلاگ گفت:

مشتریان نهادی ما به طور فزاینده‌ای علاقه‌مند به حضور در بازارهای دارایی دیجیتال هستند و بر نحوه مدیریت کارآمد چرخه عمر عملیاتی این دارایی‌ها تمرکز دارند.

ارتباط کوین‌بیس با Aladdin به مشتریان این امکان را می‌دهد تا دارایی بیت‌کوین خود را در کنار سایر دارایی‌های پورتفولیو مشاهده کنند و مدیریت معاملات و مدیریت ریسک یکپارچه‌ای انجام دهند.

این دسترسی از طریق کوین بیس پرایم (Coinbase Prime)، پلتفرم تجاری موجود سرمایه‌گذاري مستقیم برای سرمایه‌گذاران نهادی ارزهای دیجیتال، اعطا می‌شود.

کوین بیس امسال همزمان با سقوط قیمت رمزارزها، با کاهش شدید ارزش سهام و رقابت سخت با صرافی‌های دیگر مواجه شد و همکاری به بلک راک می‌تواند به بهبود اوضاع آن کمک کند. قیمت سهام کوین بیس با انتشار این خبر تا ۶۹۳.۱۱ دلار افزایش یافت. از سوی دیگر این همکاری نشانه تمایل سرمایه‌گذاران نهادی به حضور در فضای کریپتو است تا جایی که بلک راک که تا به امروز در مورد ورود به فضای کریپتو ابراز تردید می‌کرد نیز ناچار شده است نوعی از دسترسی را برای مشتریان سازمانی خود فراهم کند.

 • تاثیر چراغ سبز بلک راک به سرمایه‌گذاری در فضای کریپتو بر کلیت بازار چیست؟

بلک راک بزرگترین شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری در جهان و لری فینک (Larry Fink)، چهره اصلی این شرکت یکی از قدرتمندترین چهره‌های اقتصادی سیاسی در آمریکا است. می ۲۰۲۱، زمانی‌که که تسلا در یک اقدام عجیب از سیاست پذیرش بیت کوین عقب نشینی کرد بسیاری از افراد مطلع فشار لری فینک به تسلا و ایلان ماسک را علت اصلی می‌دانستند. بنابراین چراغ سبز نشان دادن بلک راک به دارایی‌های رمزارزی و بیت کوین و به نوعی به رسمیت شناختن آن، می‌تواند درها را برای ورود حجم عظیمی از سرمایه‌های بزرگ به این فضا باز کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.