استراتژی های بدهی جاری


حسابداری وحسابرسی audit and accounting

منحني هزينه سفارش در الگوي مقدار اقتصادي سفارش ( EOQ ) برابر است با:

الف) منحني صعودي ب) منحني نزولي

ج) خط مستقيم نزولي د) خط ثابت

سرمايه در گردش برابر است با

الف) داراييهاي جاري ب) داراييهاي جاري خريداري شده از محل منابع بلند مدت

ج) ب و ج د) خالص ذاراييهاي جاري و منابع تامين مالي کوتاه مد ت

حق باقيمانده يعني:

الف)حق دريافت سود قبل از هر گونه پرداختي ب) حق سهامداران از سود شرکت

ج)حق دريافت داراييها هنگام انحلال شرکت د) اولويت در دريافت داراييها هنگام انحلال شرکت

هر چه دوره موجودي کالا بيشتر باشد آنگاه چرخه وجوه نقد نيز:

الف) بيشتر خواهد شد ب) کمتر خواهد شد

ج) تاثيري ندارد د) در کوتاه مدت کمتر خواهد شد

در صورتيکه 36= c ، 600= Q ، 18%= K باشد، هزينه سرمايه کدام گزينه زير است؟

الف) 1944 ريال ب) 1450 ريال

ج) 950 ريال د) 2150 ريال

با فرض وجود نسبت مانده جبراني 20%، کار فرد ماهانه بانک 2500 ريال و نرخ بهره اسمي 12% باشد مانده لازم براي پرداخت خدمات ماهانه چه ميزان است؟

الف) 27500 ريال ب) 31250 ريال ج) 36750 ريال د ) 25000 ريال

در صورتيکه دوره وصول مطالبات 23 روز، متوسط دوره موجودي 40 روز و متوسط پرداخت 7 روز باشد، متوسط دوره چرخه نقد چند روز مي باشد؟

الف)79 ب)65 ج)57 د)72

کداميک از موارد زير جزو منابع اصلي تامين مالي کوتاه مدت نيست ؟

الف) سهام ممتاز ب) اعتبار تجاري

ج) وام بانکي د) اسناد تجاري

با فرض سال 360 روز، اگر دوره پرداخت 55 روز، دوره تخفيف 10 روز نرخ تخفيف 2 درصد باشد، هزينه استفاده نکردن از تخفيف براي يکسال چقدر است؟

الف)09/13% ب) 08/11% ج)16% د) 72%

کداميک از گزينه هاي زير در مورد سرمايه در گردش صحيح است ؟

الف) سرمايه در گردش معرف بخشي از دارائيهاي جاري است که از طريق وام بلند مدت و حقوق صاحبان سهام تامين مالي شده اند

ب) سرمايه در گردش معرف بخشي از دارائيهاي جاري است که از طريق بدهيهاي جاري يا کوتاه مدت تامين مالي شده اند

ج) ميزان سرمايه در گردش را سطوح دارائيها و بدهيهاي جاري تعيين مي کند د) گزينه الف و ج صحيح است

اگر نسبت ذخيره قانوني 22%، کارمزد ماهانه بانک 3500 ريال و نرخ بهره اسمي 14% باشد مانده لازم براي پرداخت خدمات ماهانه چه ميزان است؟

الف) 43750 ريال ب) 36250 ريال

ج) 29000 ريال د) 34850 ريال

در صورتي که دوره وصول مطالبات 38 روز، متوسط دوره موجودي 42 روز و متوسط دوره پرداخت 9 روز باشد، متوسط دوره چرخه نقد کدام گزينه است؟

آیا بانک مرکزی نیاز به مدیریت دارایی و بدهی دارد؟

آیا بانک مرکزی نیاز به مدیریت دارایی و بدهی دارد؟

اقتصاد ایران در دو دهه اخیر با تحریم‌های شدید بین‌المللی مواجه بوده که یکی از آثار آن کاهش درآمدهای ارزی است.

به گزارش ایلنا؛ مدیریت دارایی و بدهی مرتبط با سرمایه‌گذاری بهینه دارایی‌ها با توجه به بدهی‌های جاری و آتی است. نقطه کلیدی مدیریت دارایی و بدهی، اندازه‌گیری ریسک‌ها و منافع دارایی‌ها و بدهی‌ها است.

تحقیقات نشان می‌دهد که مدیریت ریسک‌ها دارای منافع بسیاری برای نهاد مالی است. در میان ریسک‌های مختلفی که یک نهاد مالی با آن مواجه است نظیر ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، بازار، عملیاتی و کسب و کار، مدیریت دارایی و بدهی بر ریسک‌های مالی متمرکز بوده و به‌ طور خلاصه، مدیریت دارایی بدهی، فرآیند فرموله کردن، کاربرد و مدیریت و تجدید ساختار مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌ها برای دستیابی به اهداف مالی، با توجه به بی‌ثباتی مدنظر نهاد مالی در مورد ریسک و محدودیت‌های دیگر است.

اگرچه ریسک‌های کوتاه‌مدت ممکن است به دلیل اینکه دارایی‌ها، بدهی‌های کوتاه‌مدت را پوشش ندهد، افزایش یابند و بررسی آنها در کوتاه مدت استراتژی های بدهی جاری دارای اهمیت باشد اما مدیریت دارایی و بدهی، ریسک‌های بلندمدت را مورد بررسی قرار می‌دهد. مدیریت دارایی و بدهی در واقع استراتژی ترکیب بهینه دارایی و بدهی را بررسی می‌کند.

در این میان، مهم ترین نقش بانک مرکزی، مدیریت دارایی‌های ارزی است. هدف از مدیریت دارایی‌های ارزی می‌تواند فراهم کردن نقدینگی در مورد وجود کسری در بازار ارز خارجی، پوشش کسری پرداخت‌ها، یا ترکیبی از هر دو اینها، یا ایجاد بازده برای دارایی‌های خارجی باشد. مدیریت روزانه ریسک دارایی‌های ارزی در چارچوب مدیریت ریسک می‌گنجد.

زمانی‌که سیاست گذاران بانک مرکزی تصمیم به تخصیص وجوه دارایی‌ها و بدهی‌ها با توجه به محدودیت‌های مختلف می‌گیرند، در واقع آنها یک استراتژی هدف مدیریت دارایی و بدهی برای وجوه اتخاذ می‌کنند.

با توجه به این نکته تیم دارایی‌های ارزی خارجی و مدیریت ریسک در بانک مرکزی نسبت به تخصیص دارایی و بدهی به اهداف استراتژیک مسئول هستند، بنابراین مجموعه مسئول مدیریت دارایی و بدهی، موقعیت بلندمدت را برای سرمایه گذاری دارایی‌ها و پوشش بدهی‌ها در نظر می‌گیرند.

در حالت کلی طراحی مکانیسم مدیریت دارایی و بدهی دارای منافع و هزینه‌هایی است. منافع مدیریت دارایی و بدهی عبارت هستند از: درک موقعیت کلی یک نهاد مالی در حالت کلی نسبت به بدهی‌های خود، مدیریت استراتژیک جامع و سرمایه‌گذاری بدهی‌ها، توانایی کمی‌سازی ریسک‌ها در فرآیند مدیریت دارایی و بدهی، آماده‌سازی بهتر نسبت به نااطمینانی‌های آتی و بهبود کارایی در عملکرد ناشی از مدیریت دارایی و بدهی. با توجه به این منافع، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، متدولوژی مدیریت دارایی و بدهی خاص خود را طراحی می‌کنند.

با وجود منافع مستتر در طراحی مکانیسم مدیریت دارایی و بدهی، اما چالش‌هایی نیز در راستای بکارگیری آن وجود دارد. اول این که هر نهاد از اهداف ریسک و قیود خاص خود برخوردار است.

بنابراین طراحی یک مکانیسم جامع که در هر سازمانی قابل کاربرد باشد امکان ندارد و برای طراحی مکانیسم مدیریت و دارایی ضروری است مشخصات خاص همان نهاد و تصمیمات خاص در مورد تخصیص پورتفولیو نیز در نظر گرفته شود.

دوم اینکه تصمیمات استراتژیک بلندمدت بستگی به عواملی داشته باشد که برای نهاد قابل پیش‌بینی نباشد. سوم اینکه ترجیحات ریسک و تغییرات آنها باید به زبان ریاضی بیان شوند که این موضوع سخت است.

برای بانک‌های مرکزی چالش‌های دیگری نیز در طراحی مدل مدیریت دارایی و بدهی برای دارایی‌های ارزی وجود دارد. اول اینکه تعریف منافع و ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های ارزی ممکن است سخت باشد.

باید دارایی‌های ارزی نظیر یک پورتفولیو در نظر گرفته شود، بنابراین باید ریسک مالی آن قابل سنجش و استراتژی مدیریت آن مشخص باشد.

دوم اینکه هر هدف مدیریت دارایی و بدهی که خاص بانک مرکزی است نظیر اشتهای بازدهی، نوسانات ریسک، ترجیحات نقدینگی یا اهداف دیگر، بسیار حساس به عوامل داخلی و خارجی هستند.

سوم اینکه ممکن است با چالش‌هایی در مورد نتایج تحقیقاتی محققان و سیاست گذاران در مورد ساختار، اندازه‌گیری ریسک، فروض و ورودی مدل وجود داشته باشد.

با وجود همه اینها توسعه مدل دارایی و بدهی برای دارایی‌های ارزی بانک مرکزی دارای اهمیت است تا دارایی‌ها، بدهی‌ها، اهداف و قیود بیش از حد برآورد نشوند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی برای مدیریت مناسب دارایی‌های ارزی و ممانعت از نوسانات ارزی، فرآیند مناسب مدیریت دارایی و بدهی را طراحی کند. برای این منظور ضروری است مکانیسم طراحی مدیریت دارایی و بدهی در نمونه‌های موفق بررسی و متناسب با ساختار بانک مرکزی کشور طراحی شود.

حسابداری|پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA) فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-1- مقدمه 13 2-2- مدیریت سرمایه در گردش 14 2-3- استراتژی های گوناگون سرمایه در گردش و سیاستهای مطلوب 17 2-3-1 استراتژی محافظه کارانه 18 2-3-2 استراتژی متهورانه 19 2-3-2-1 سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش 20 2-3-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش 24 2-3-3 استراتژی متعادل 26 2-4- استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده 27 2-5- اهداف سودآوری و نقدینگی 27 2-6- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش 30 2-7- پیشینه تحقیق 31 2-7-1 تحقیقات خارجی 32 2-7-2 تحقیقات داخلی 35 2-8- خلاصه فصل 40 2-1- مقدمه این پژوهش تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه­ در گردش را روی سودآوری بررسی می­کند و بطور خاص رابطه تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­های غیرمالی با سودآوری و همچنین تاثیر تصمیمات تامین مالی سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی نمونه را در بازار ایران مورد بررسی قرار می دهد. علاوه براین، این مطالعه تاثیر دوره پژوهش (1390-1383) را روی اندازه گیری عملکرد یک شرکت مورد ارزیابی قرار می دهد. مطالعات مالی (اپتو 2012، 123؛ نظیر و افزا 2009، 186؛ وینرب و ویسچر 1998، 174) نشان می­دهد که مفهوم سیاست مدیریت سرمایه در گردش بر اساس (الف) تصمیمات تامین مالی و (ب) تصمیمات سرمایه گذاری یک شرکت می باشند. تصمیمات تامین مالی سرمایه در گردش را می توان به دو روش شامل سیاست­های متهورانه و محافظه کارانه سرمایه در گردش نزدیک کرد. وینرب و ویسچر (1998) اظهار داشتند؛ متهورانه و محافظه کارانه واژه های نسبی هستند، نشان دهنده درصدی از مجموع بدهی های جاری و دارایی جاری که برای دست آوردن بخشی از کل دارایی های یک شرکت استفاده می­شوند. در این بخش وسعت و عمق سیاست مدیریت سرمایه در گردش و چارچوب نظری آنرا که اساس و پایه مطالعه و تمرکز روی حوزه­های بالقوه می باشد را مورد ارزیابی قرار می­دهیم. 2-2- مدیریت سرمایه در گردش سرمایه در گردش یكی از مباحث مهم در مدیریت زنجیره تامین از نگاه مالی می باشد بالاخص برای سازمان­ها با اندازه های كوچك تر كه دارایی­ها و بدهی­های جاری حجم عظیمی از سرمایة آنها را تشكیل می­دهد وبر روی آن عوامل زیادی همچون مدیریت وجوه نقد، ابزارهای كنترل ریسك، نسبت بدهی، جریان نقدی عملیاتی وغیره تاثیر می­گذارد که به نوبه خود مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های سرمایه در گردش اتخاذ شده موجب افزایش سودآوری سازمان گردیده و یك موقعیت نقدینگی استراتژی های بدهی جاری بهینه را برای آن فراهم سازد (فتحی و توکلی 1388، 112). شرکت های کوچک ومتوسط، منابع حیاتی سرشار از پویایی، خلاقیت و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و در حا ل توسعه هستند. این شرکت ها نقش انکارناپذیری در توسعه اشتغال جهانی دارند که کمبود منابع مالی از مهمترین مشکلات این شرکت ها است؛ لذا مدیریت آنها باید تصمیمهای تامین مالی بگیرد که از یک طرف نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت شرکت فراهم شود و از طرف دیگر، کمترین هزینه را برای شرکت داشته باشد. از روشهای مناسب و کم هزینه برای تامین مالی کوتاه مدت، “مدیریت بهینه سرمایه در گردش “است (جان نثاری 1391، 8). نوآوری مسیرحرکت به سوی جامعه دانشی را می سازد. متداولترین رویکرد پیشبرد نوآوری، توجه به فعالیت­های تحقیق و توسعه و فناوری های پیشرفته است .این واقعیت که سهم بنگاه­های صنعتی دارای فناوری­های متوسط و پایین در تولید و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از بخش فناوری پیشرفته است، تناسب این رویکرد با شرایط کشورهای در حال توسعه زیر سئوال می رود. بویژه آنکه نوآوری پدیدهای فراگیر است و در تمام بخش­ها صرف نظر از نوع فناوری می تواند ظهور کند. کمبود توجه سیاستگذاران به بنگاه­های دارای فناوری متوسط و پایین موجب افزایش عقب ماندگی آنها شده و شکاف فناوری کشورهای در حال توسعه را بیشتر می کند (خداداد حسینی و همکاران 1391، 101). برای شرکتی که هدف آن تحصیل سود است، در موردسرمایه در گردش سیاستی مطلوب است که ثروت سهامداران را به حداکثر برساند.مدیران شرکت­ها استراتژی­هایی رابه اجرادرمی آورندکه ازنظرریسک، بازده آنها رامحافظه کارانه یاجسورانه می نامند

مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی شناسه محصول :91825 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 144 حجم فایل: 0.080078125 مگابایت دانلود مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این…

تحقیق درباره تعلیم و تربیت سازنده شناسه محصول :69919 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 201 حجم فایل: 0.174804688 مگابایت دانلود تحقیق درباره تعلیم و تربیت سازنده تعلیم و تربیت…

پاورپوینت مدیریت تفکر و برنامه ریزی استراتژیک شناسه محصول :91039 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 364 حجم فایل: 0.301757813 مگابایت دانلود *در تفکر استراتژیکیک تصویر بزرگ و یکپارچه و در…

پاورپوینت تحلیل مقبره شیخ جام شناسه محصول :104067 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 302 حجم فایل: 14.87 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مقبره شیخ جام در قالب پاورپوینت و…

نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان شناسه محصول :56794 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 136 تعداد بازدید : 359 حجم فایل: 0.162109375 مگابایت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد سازمانی، بانکداری الکترونیکی و عملکرد کارکنان شناسه محصول :95412 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 191 حجم فایل: 144.7636719 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری و…

شهردار زرین شهر در نشست با اصحاب رسانه : عبور شهرداری زرین شهر از چالش بدهی ها / بودجه ۹۷ شهرداری زرین شهر بودجه ای استراتژیک

شهردار زرین شهر گفت: اولویت نخست شهرداری در دوره پنجم پرداخت بدهی های جاری و سپس پرداخت بدهی های عمرانی قرار گرفت که این دو مسئله در کنار دیگر انجام شد و امروز باید گفت طی ۱۱ ماه گذشته موفق شدیم ۱۸ استراتژی های بدهی جاری میلیارد تومان از بدهی های شهرداری زرین شهر را پرداخت کنیم.

میثم محمدی در نشست با اصحاب رسانه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری زرین شهر را بودجه ای استراتژی دانست و اظهار کرد: بودجه شهرداری زرین شهر در سال جاری ۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که از این میزان بودجه ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به هزینه‌های جاری شهرداری و ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به هزینه‌های عمرانی اختصاص یافته است.

وی افزود: یکی از سیاست های کلی که طی یکسال گذشته از سوی شورای اسلامی زرین شهر برای شهرداری تبیین شده و جزء برنامه های مدیریت شهری نیز بوهد خروج از بحران بدهی های جاری و عمرانی شهرداری است.

شهردار زرین شهر تصریح کرد: میزان بدهی های شهرداری زرین شهر که در زمان تغییر مدیریت ثبت و سند شده است، حدود ۴۰ میلیارد تومان بود که طی سال های گذشته انباشته گردیده و از این مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بدهی جاری شامل مطالبات پرسنلی، مطالبات بیمه تامین اجتماعی، مالیات، رفاهیات و… بوده و ۲۵ میلیارد تومان بدهی های عمرانی نیز شامل بدهی ها به پیمانکارن پروژه های شهرداری است.

وی ادامه داد: اولویت نخست شهرداری در دوره پنجم پرداخت بدهی های جاری و سپس پرداخت بدهی های عمرانی قرار گرفت که این دو مسئله در کنار دیگر انجام شد و امروز باید گفت طی ۱۱ ماه گذشته موفق شدیم ۱۸ میلیارد تومان از بدهی های شهرداری زرین شهر را پرداخت کنیم و شاید کسی پیش بینی چنین مسئله ای را نداشت و انتظار می رفت بدهی ۴۰ میلیاردی شهرداری حداقل طی چهار سال پرداخت شود.

محمدی اضافه کرد: در حوزه جاری نیز خوشبختانه شهرداری زرین شهر بدهی به پرسنل خود نداشته و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر شهرداری ها شاهد افزایش رضایتمندی پرسنل شهرداری هستیم از سوی دیگر بدهی بیمه ای شهرداری نیز در حد قابل قبولی تسویه شده و مابقی بدهی های جاری همچون مزایا، صندوق قرض الحسنه و… نیز به روز هستیم که این مسئله نیز جای خوشحالی دارد.

وی عنوان کرد: در حوزه پیمانکاری شاهد پرداخت وجه نقد، اوراق خزانه و تهاتر زمین بوده ایم تا بدین شکل بخش قابل توجهی از بدهی های شهرداری طی مدت ۱۱ ماه پرداخت شود.

شهردار زرین شهر یادآور شد: بودجه سال جاری شهرداری زرین شهر بر اساس درآمدهای پایدار شهری تهیه و تدوین شد و بر همین اساس تلاش بسیاری برای تحقق کدهای درآمدی شهرداری انجام گرفت و تحقق صد در صدی برخی از این کدها نشان از وجود ظرفیت و پتانسیل‌هایی بالا و خوب در شهر را دارد که با پیگیری مجدانه آنها می‌توان بودجه سال ۹۷ را محقق ساخت.

وی خاطرنشان کرد: بودجه شش ماهه اول شهرداری ها نسبت به شش ماهه دوم سال کمتر بوده و معمولا در شش ماهه دوم شاهد افزایش درآمد شهرداری ها هستیم و برهمین اساس بودجه شش ماه نخست سال شهرداری زرین شهر را بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم و بر همین اساس شاهد وصولی ۱۵.۶ میلیارد تومانی بودجه شش ماهه نخست سال بودیم که نسبت به شش ماه مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد درآمدی و ۲۶ درصد صرفه جویی در هزینه های جاری را نشان می دهد.

محمدی کارکرد عمرانی شهرداری زرین در شش ماهه نخست سال را ۸.۳ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم کاهش ۲۹ درصدی را نسبت به بودجه نشان می دهد اما نباید فراموش کرد با توجه به عدم تحقق صد در صدی بودجه این کاهش در حوزه عمرانی رقم خورده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سال گذشته گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ به جهت انتخابات و تغییر مدیریت انجام نشده بود و بر همین اساس طی یکسال گذشته دو تفریق بودجه و دو گزارش حسابرسی تهیه شد.

شهردار زرین شهر ادامه داد: در گزارش حسابرسی شش ماهه اول خوشبختانه حسابرس گزارش مالی را مطلوب ارزیابی کرده بود و عملکرد شهرداری در حوزه های مختلف مورد تایید قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: یکی از سیاست های کلی شهرداری زرین شهر در حوزه درآمدی کسب درآمدهای پایدار بوده و نباید فراموش کرد تحقق حداکثری درآمد امروز شهرداری از وضعیت درآمدهای شهری و همچنین تبدیل حوزه های مختلف درآمدی از شهر و اماکن شهرداری امکان پذیر بوده و برهمین اساس این مهم در راس امور قرار داشته است.

محمدی عنوان کرد: افزایش درآمدی شهرداری نیز نشان از توجه به اماکن شهرداری همچون استخر، کشتارگاه و… و همچنین توجه ویژه به درآمدهای خفته در کمیسیون ماده صد و… دارد که باعث شده است درآمد شهرداری طی این مدت رقم قابل توجهی باشد.

وی با اشاره به تورم بالای کشور گفت: با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده پرداخت ۲۲ میلیارد تومان بدهی شهرداری زرین شهر به عنوان یک چالش مهم برای مدیریت شهری به شمار می آید و با توجه به کاهش ارزش پول پیمانکاران شاهد افزایش فشار پیمانکاران هستیم و این مهم کلیه برنامه ریزی های شهرداری را نیز به مشکل مواجه کرده است.

شهردار زرین شهر خاطرنشان کرد: در دوره پنجم مدیریت شهری زرین شهر هیچ اعتقادی به تعطیلی پروژه‌های نیمه‌تمام وجود نداشت و بر همین اساس سعی شهرداری زرین شهر بر تغییر رویه و اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام بنا نهاده شد از این رو در تلاش شد کلنگی بر زمین نخورده و پروژه تازه ای را در تعریف نکنیم.

وی در ادامه با اشاره به روند پروژه شهرک حمل و نقل کالای زرین شهر گفت: بیش از ۱۵ سال از عمر پروژه شهرک حمل‌ونقل می‌گذرد که در این مدت شاهد تغییر و تحول‌های بزرگی در حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده ایم.

محمدی تصریح کرد: پروژه شهرک حمل و نقل با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی آغاز شد و پروژه از نظر پیشرفت فیزیکی در زمان خود پیشرفت خوبی داشت اما متاسفانه طی ۴ سال شاهد توقف پروژه بودیم و این توقف آثار بسیار سویی را از نظر اقتصادی و اجتماعی به همراه داشت از این رو عزم شهرداری اتمام پروژه به نحو احسن و با نظارت شورای شهر، سیستم نظارتی و تعامل با سرمایه گذار بود.

وی یادآور شد: طولانی شدن روند تکمیل این پروژه به‌هیچ‌وجه به نفع طرفین نبود، چراکه با گذر زمان این پروژه دیگر هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت از این رو در گام نخست مدیریت شهری زرین شهر تلاش کرد در فضایی آرام و با برگزاری جلسات مختلف با استانداری، مراجع نظارتی، فرماندار، نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی مشکلات پروژه مذتفع و به نتایج مثبتی دست پیدا کنیم.

شهردار زرین شهر متذکر شد: خوشبختانه اقدامات انجام شده سبب شد پرونده مسیر عقلای خود را سپری کند و با توافق طرفین و کسب امتیازهایی برای شهر و شهرداری امروز شاهد آغاز بکار پروژه شهرک حمل ونقل کالای زرین شهر باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ارشد حسابداری علوم تحقیقات خراسان رضوی

خدمات مالی و حسابدار/مقالات /منابع کنکور/دانشگاه ها/مدیریت / بورس اوراق بهادار و غیره مرتبط

استاندادهای حسابداری ایران

هر فایل شامل استاندارد شماره 1 الی 33 می باشد

در 2 فرمت DOC & PDF

نمونه سوالات تئوری 2

1 : دیدگاه طرفداران روش مبتنی بر ( دارائی ها ، بدهی ها ) استراتژی های بدهی جاری و روش مبتنی بر ( سود زیان ) در تحریف ترازنامه راتوضیح دهید ؟

2 : نقاط قوت و ضعیت محاسبه استهلاک به روش خدمات بالقوه را بیان کنید ؟

3 : چهار دیدگاه در مورد چگونگی تخصیص هزینه بهره حساب بهای تمام شده دارائی را بیان کنید ؟

4 : سه ویژگی متمایز دارائی های نامشهود از دارائی های مشهود را بیان کنید ؟

5 : دیدگاه هایی شیوه ثبت اوراق قرضه قابل تبدیل و گزارش آن در ترازنامه را توضیح دهید ؟

6 : تئوری مالکیت واحد تجاری و حقوق باقیمانده را توضیح داده و با هم مقایسه کنید ؟

7 : مشکلات تئوریک قاعده اقل بهای تمام شده ؟

کل معیارهای تعین ارزش

1 : زمانهای مخطلف گزارش درآمد

6 : اندازه گیری دارائی ها به لحاظ تفسیری

2 : سه ویژ گی اصلی دارایی ها

7 : نقطه قوت و ضعف روش خدمات بالقوه در استهلاک

3 : سه ویژ گی اصلی بدهی

8 : چهار شیوه برخورد با سربار

4 : هدف های طبقه بندی اقلام ترازنامه

9 : دلایل دفاع از پیش دریافت به عنوان بدهی جاری

5 : مشکلات تئوریک روش خالص ارزش بازیافتنی

10 : مفهوم تئوری مالکیت

1 : مفاهیم اقتصادی سود را تعریف کرده و حسابداران چگونه آنها را اندازه گیری می کنند ؟

2 : طرفداران گزارش هزینه های جاری عملیاتی مدعی هستند این هزینه ها می تواند برای پیش بینی و ارزیابی عملکرمفید باشد چه انتظاری به این ادعا وجود دارد ؟

3 : مفاهیم سود ارزش آفزوده و سود متعلق به سرمایه گذاران را توضیح دهید ؟

4 : هزینه استهلاک مبتنی بر خدمات بالقوه را توضیح داده چه انتقاداتی به لحاظ تفسیری براندازه گیری آن وارد است ؟

5 : انتقادات وارده بر محاسبه ارزش موجودی های کالا بر مبنای اقل بهای تمام شده و بازار را بنویسید ؟

6 : ضرورت وجود روش های اندازه گیری مختلف را بنویسید ؟

1 : سه انتقاد به طبقه بندی اقلام ترازنامه به جاری و غیر جاری را بیان

کنید ؟

2 : سه ایراد استفاده از روش اقل بهای تمام شده یا بازار را بیان کنید ؟

3 : یک نقطه قوت و یک نقطه ضعف روش مبتنی بر نگهداری سرمایه در محاسبه استهلاک دارایی را بیان کنید ؟

4 : چهار دیدگاه در مورد نحوه برخورد با هزینه بهره در محاسبه بهای تمام شده دارائی بیان کنید ؟

5 : تئوری مالکیت و تئوری واحد تجاری را با یکدیگر مقایسه کنید ؟

6 : براساس تعریف درآمد مبتنی بر محصول هزینه های جاری شامل چه هزینه هایی می شوند ؟

7 : علت استفاده از معیارهای مختلف در تعیین ارزش دارائی ها را بیان

کنید ؟

8 : دو دیدگاه در مورد شیوه ثبت اوراق قرضه قابل تبدیل و گذارش هزینه بهره این اوراق وجود دارد آن دو را توضیح دهید ؟

1 : سه ویژگی اصلی بدهی از نظر FASB را بیان کنید

2 : علت وجود روش های مختلف اندازه گیری رارایی ها در حسابداری چیست

3 : از بین روشهای ورودی و خروجی در بحث اندازه گیری دارایی ها کدام مدل یا مدل ها ارقام مربوط تری را گزارش می کند

4 : نقش ساختاری فعلی حسابداری در تعیین ارزش دارایی ها را بیان کنید

5 : چرا استهلاک به مفهوم تفسیری بیان نمی شود

6 : چرا در حسابداری برخی از اقلام چه شباهتی به درآمد دارند در بخش بدهی ها منعکس یابد راه حل چیست

7 : تئوری شرکت های سهامی در خصوص مفهوم ارزش ویژه را توضیح دهیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.