نظریه های مالی


انگیزه‌های رقابتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی: آزمون نظریه محرک-پاسخ

برطبقنظریه‌ی نمایندگی،برایکاهشمشکلاتوتضادهاینمایندگیبایستیسازوکارهایکنترلی مناسب به گونه‌ای اتخاذ گردد تا مدیرعامل در جهت منافع سهامداران حرکت نمایند و در ارتقای سطح شفافیت‌های مالی گزارشگری به سهامداران کمک نمایند. یکی از این راه کارها توجه به انگیزه‌های رقابتی مدیر عامل درقالباستراتژی‌هایی برایتقلیلبا تعارض‌ها و هزینه‌های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه‌های رقابتی بر تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تئوری محرک-پاسخ می‌باشد. در این پژوهش تعداد 72 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1395 مورد توجه قرار گرفتند و از طریق رگرسیون لوجستیک آزمون فرضیه‌های پژوهش انجام شد. نتایج نشان داد، انگیزه‌های رقابتی مدیر عامل باعث کاهش تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود. همچنین مشخص گردید دوره تصدی مدیر عامل تاثیر انگیزه‌های رقابتی مدیر عامل بر تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها را در جهت منفی تعدیل می‌کند. در نهایت مشخص گردید، انتصاب مدیر عامل جدید از درون شرکت می‌تواند به تقویت تاثیر مثبت انگیزه‌های رقابتی مدیر عامل بر تجدید ارائه صورت‌های مالی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

 • انگیزه‌های رقابتی مدیرعامل
 • تجدید ارائه صورت‌های مالی
 • دوره تصدی مدیرعامل
 • انتصاب مدیر عامل جدید

عنوان مقاله [English]

The Effect of Tournament Incentives on Financial Restatements: Stimulus-Response Theory Test

نویسندگان [English]

 • Hasan Valiyan 1
 • Mehdi Safari Gerayli 2
 • Mohammadreza Abdoli 3
 • Alireza Koushki Jahromi 4

1  Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Sari,

2 Department of Accounting, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran

3 Associate Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

4 Assistant Professor, Department of Management, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

According to the agency theory, in order to reduce the problems and agency conflicts, appropriate control mechanisms must be adopted so that the CEO moves in the interests of the shareholders and help shareholders to improve the level of transparency of financial reporting. One of these approaches is paying attention to the competitive motivations of the CEO in the form of strategies to reduce conflicts and costs arising from the formation of agency relationships. The purpose of this research is The Effect of Tournament Incentives on Financial Restatements According to the moderating role of the CEO Turnover and CEO Recruited New listed companies in Tehran Stock Exchange. In this study, 72 companies were considered during the period from 2010 to 2016. The hypotheses were tested through logistic regression. The results showed that the CEO's Tournament Incentives reduced the refinement of corporate financial statements. CEO tenure also revealed the impact of CEO's Tournament Incentives of the Firm restated the Financial Restatements in order to offset the negative. Ultimately, the CEO Recruited New from within the firm could help to strengthen the positive impact of the CEO's Tournament Incentives on Financial Restatements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tournament Incentives CEO
 • Financial Restatements
 • CEO Turnover
 • EO Recruited New
مراجع

پور زمانی، زهرا، طرازیان، عباس. (1395). تأثیر متقابل نوسان‌های بازده دارایی‌ها و بازده اوراق بهادار بر پاداش مدیران مبتنی بر نرخ رشد دارایی‌های نقدی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 33، شماره 1، بهار، 55-72.

حاجیها، زهره، چناری بوکت، حسن. (1392). مطالعه تاثیر انگیزه مدیران ارشد بر خلق ثروت (ارزش آفرینی) برای سهامداران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره پنجم، بهار، 81-98.

حاجیها، زهره، چناری بوکت، حسن. (1394). بررسی افزایش ثروت سهامداران در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت: رویکردی نوین برای آزمون اثربخشی پاداش به مدیران ارشد. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(4): 29-54.

حقیقت، حمید.، رحیم پور، محمد. (1396). اثر انگیزه‌های مدیریتی و اهداف سود بر چسبندگی هزینه، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال نهم، شماره اول، پیاپی (31)؛ بهار، 39-54.

خدادادی، ولی، نیک کار، جواد.، ویسی، سجاد. (1395). تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 52، زمستان، 53-74.

خواجوی، شکرالله، شکرالهی، احمد. (1396). بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(56): 55-81.

خواجوی، شکراله، قدیریان آرانی، محمدحسین(1394). بررسی تأثیر کیفیت سود بر تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی. پیشرفت‌های حسابداری، 7(2)؛ 54-89.

خیراللهی، فرشید.، ایوان، فرزاد.، محبی، احسان. (1396). پیامدهای شکست گزارشگری مالی برای مدیران غیرموظف، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(56): 109-132.

دیانتی دیلمی، زهرا و ملک محمدی،‌هادی. (1392). بررسی تاثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، ش 13، 151-170.

مرادی، جواد.، قدیریان آرانی، محمدحسین. (1396). بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان، پیاپی نظریه های مالی 3.72، 169-192.

ملاامینی، وحید.، عبدی، حامد. (1396). خبر خوب، خبر بد، تغییرات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، پژوهش حسابداری، شماره 26، پاییز، 151-168.

Agrawal, A., & Chadha, S. (2005). Corporate governance and accounting scandals. The Journal of Law and Economics, 48(2), 371–406.

Almer, E. D., Gramling, A. A., & Kaplan, S. E. (2008). Impact of post-restatement actions taken by a firm on non-professional investors' credibility perceptions. Journal of Business Ethics, 80(1), 61–76.

Armstrong, C., Larcker, D., Ormazabal, G., Taylor, D. (2013). The relation between equity incentives and misreporting: the role of risk-taking incentives. J. Financ. Econ. 109, 327–350.

Baker, G. P., Jensen, M. C., & Murphy, K. J. (1988). Compensation and incentives: Practice vs. theory. The Journal of Finance, 43(3), 593–616.

Bebchuk, L. A., & Fried, J. M. (2003). Executive compensation as an agency problem. The Journal of Economic Perspectives, 17(3), 71–92.

Bebchuk, L. A., Cremers, K. M., & Peyer, U. C. (2011). The CEO pay slice. Journal of Financial Economics, 102(1), 199–221.

Bebchuk, L., Cohen, A., Ferrell, A. (2009). What matters in corporate governance? Rev. Finan. Stud. 22 (2), 783–827.

Bloom, M., & Michel, J. G. (2002). The relationships among organizational context, pay dispersion, and among managerial turnover. Academy of Management Journal, 45(1), 33–42.

Brockman, P., X. Martin, and E. Unlu. (2010). Executive compensation and the maturity structure of corporate debt, Journal of Finance, 65(3): 1123–1161.

Chen, J., Ezzamel, M., & Cai, Z. (2011). Managerial power theory, tournament theory, and executive pay in China. Journal of Corporate Finance, 17(4): 1176–1199.

Chen, Z., Huang, Y., & Wei, K. J. (2013). Executive pay disparity and the cost of equity capital. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(03): 849–885.

Cheng, S., & Firth, M. (2006). Family ownership, corporate governance, and top executive compensation. Managerial and Decision Economics, 27(7): 549–561

Conyon, M. J., & He, L. (2011). Executive compensation and corporate governance in China. Journal of Corporate Finance, 17(4), 1158–1175.

De Miguel, A., Pindado, J., De La Torre, C. (2004). Ownership structure and firm value: new evidence from Spain. Strat, Management Journal, 25(12): 1199–1207.

Di Meo, F., García Lara, J, M., Surroca, J, A. (2017). Managerial entrenchment and earnings management, Journal of Accounting and Public Policy, 36(2): 399–414.

Dutta, I., Dutta, Sh., Raahemi, B. (2018). Detecting Financial Restatements Using Data Mining Techniques, Expert Systems with Applications, doi: 10.1016/j.eswa.2017.08.030

Eriksson, T. (1999). Executive compensation and tournament theory: Empirical tests on Danish data. Journal of Labor Economics, 17(2): 262–280.

Fredrickson, J.W., Hambrick, D.C., Baumrin, S. (1988). A model of CEO dismissal. Academy Management, 13(2): 255–270.

Gertsen. F., Van Riel C., & Berens, G. (2006). Avoiding reputation damages in financial restatements. Long Range Planning, 39 (3): 429-456

Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A., 2003. Corporate governance and equity prices. Q. J. Econ. 118 (1), 107–156.

Hass, L. H., Tarsalewska, M., & Zhan, F. (2016). Equity incentives and corporate fraud in China. Journal of Business Ethics, 138(4), 723–742.

Henderson, A. D., & Fredrickson, J. W. (2001). Top management team coordination needs and the CEO pay gap: A competitive test of economic and behavioral views. Academy of Management Journal, 44(1), 96–117

Hennes, K. M., Leone, A. J., & Miller, B. P. (2008). The importance of distinguishing errors from irregularities in restatement research: The case of restatements and CEO/CFO turnover. The Accounting Review, 83(6), 1487–1519.

Huang, W., & Boateng, A. (2017). Executive shareholding, compensation, and analyst forecast of Chinese firms. Applied Economics, 49(15): 1459–1472.

Jia, N. (2018) Tournament incentives and audit fees, Journal of Accounting and Public Policy, http://dx.doi.org/10.1016/ j.jaccpubpol.2017.07.005

Kale, J. R., Reis, E., & Venkateswaran, A. (2009). Rank-order tournaments and incentive alignment: The effect on firm performance, The Journal of Finance, 64(3), 1479–1512.

Karpoff, J. M., Lee, D. S., & Martin, G. S. (2008). The cost to firms of cooking the books. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(03), 581–611.

Kato, T., & Long, C. (2006). Executive compensation, firm performance, and corporate governance in China: Evidence from firms listed in the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges. Economic Development and Cultural Change, 54(4), 945–983

Kato, T., & Long, C. (2011). Tournaments and managerial incentives in China's listed firms: New evidence. China Economic Review, 22(1), 1–10.

Kini, O., & Williams, R. (2012). Tournament incentives, firm risk, and corporate policies. Journal of Financial Economics, 103(2): 350–376.

Lazear, E. P., & Rosen, S. (1981). Rank-order tournaments as optimum labor contracts. Journal of Political Economy, 89(5), 841–864.

Lev, B. (2003). Corporate earnings: Facts and fiction. Journal of Economic Perspectives, 17 (2), 27-50.

Liao, L., Liao, G. M., & Shen, H. B. (2009). Operating risk, promotion incentive and corporate performance. China Industrial Economics, 8, 119–130.

Lin, B., & Lu, R. (2009). Managerial power, compensation gap and firm performance Evidence from Chinese public listed companies. Global Finance Journal, 20(2):153–164.

Mather, P., Ramsay, A. (2007). Do Board Characteristics Influence Impression Management through Graph Selectivity around CEO Changes? Australian Accounting Review, 42(17), 84-95.

Palmrose, Z. V. & Scholz, S. (2004). The circumstances and legal consequences of non-GAAP reporting: Evidence from restatements. Contemporary Accounting Research, 21 (1), 139-180

Palmrose, Z.-V., Richardson, V. J., & Scholz, S. (2004). Determinants of market reactions to restatement announcements. Journal of Accounting and Economics, 37(1), 59–89.

Romanus, R. N., Maher, J. J., & Fleming, D. M. (2008). Auditor industry specialization, auditor changes, and accounting restatements. Accounting Horizons, 22(4), 389–413

Shen, W. (2003). The dynamics of the CEO-board relationship: an evolutionary perspective. Academ Management, 28 (3), 466–476.

Srinivasan, S. (2005). Consequences of financial reporting failure for outside directors: Evidence from accounting restatements and audit committee members. Journal of Accounting Research, 43(2), 291–334.

Klinger E, Cox WM. (2004). Motivation and the theory of currentconcerns.Hand book of motivational counseling: Concepts, approaches, and assessment, England: john wiley & sons; p. 3-27.

Sell LA, Morris JS, Bearn J, Frackowiak RSJ, Friston KJ, Dolan RJ. (2000). Neural responses associated with cue evoked emotional states and heroin in opiate addicts. Drug Alcohol Depen;60(2): 207-16.

Tang, S., & Sun, Z. (2014). Political connection, top management compensation and corporate future performance. Management World, 5, 93–105

Warner, J. B. & Watts, R. L. & Wruck, K. H. (1988). Stock Price and Top Management Changes. Journal of Financial Economics. 20(1): 431-460.

Wu, M. (2002). Earnings restatements: A Capital Market Perspective. Working Paper, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract = 1844265.

Xin, Q. Q., & Tan, W. Q. (2009). Market-oriented reform, firm performance and executive compensation in Chinese state-owned enterprises. Economic Research Journal, 11(10): 68–81

نظریه های مالی

انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

اقتصاد کلان مالی جدید

اقتصاد کلان مالی جدید

عنوان
مقدمه کتاب
فصل اول: مسایل پایه بازار و نهادهای مالی
مقدمه
1- واسطه‌گری مالی چیست و چرا با سایر مبادلات اقتصادی تفاوت دارد؟
2- پول چیست؟
3- اهمیت نظام‌های مالی در برانگیختن رشد بلندمدت
4- شواهد تجربی در مورد توسعه مالی و رشد
5- مطالعه موردی: تأمین مالی خرد در کشورهای فقیر
6- چهار شکل اصلی واسطه گری مالی
1-6- بازارهای اوراق قرضه
2-6- بازارهای سهام
3-6- واسطه‌های مالی
4-6- بازار ارز
7- مطالعه موردی: کدامیک از اشکال واسطه‌گری مالی اهمیت بیشتری دارند و چرا؟ مقایسه بین‌الملل
8- مطالعه موردی: نظام‌های مالی در هند و چین
فصل دوم: تاریخ مختصر توسعه مالی
مقدمه
1- یک تاریخ مختصر از بانکداری، بازارهای مالی و بانکداری مرکزی
2- بانکداری مرکزی جدید
3- یک تاریخ مختصر از جریان سرمایه بین‌المللی
4- جهانی شدن و تحولات مالی در دهه 1990
5- مطالعه موردی: بازار مسکن، رهن و تبدیل به اوراق بهادارسازی
6- مطالعه موردی: صندوق‌های پوشش ریسک
7- نتیجه‌گیری
عنوان
فصل سوم: ادوار تجاری و نظریه‌های کلان اقتصادی اولیه تأمین مالی
مقدمه
1- تعاریف ادوار تجاری
2- مطالعه موردی: واقعیت‌های پایه در مورد ادوار تجاری
3- شاخص مالی ادوار تجاری
4- نظریه لکه خورشیدی
5- نظریه‌های پولی اولیه
6- الگوی کلاسیک
7- نظریه بدهی- انقباض پولی
8- نتیجه گیری
فصل چهارم: نظریه‌های کینزی، پول‌گرا و نئوکلاسیک
مقدمه
1- نظریه عمومی کینز
2- اقتصاد کینزی و الگوی IS-LM
3- فرضیه بی‌ثباتی مالی
4- الگوی پول‌گرایان
1-4- اصول الگوی پول‌گرایان
5- نظریه نئوکلاسیکی الگوی انتظارات عقلایی
6- ادوار تجاری واقعی
7- مطالعه موردی: توضیحاتی در مورد بحران بزرگ
8- نتیجه‌گیری
فصل پنجم: نظریه‌های مالی نهادگرایان جدید: الگوهای ریسک و هزینه‌های واسطه‌گری اعتبارات
مقدمه
1- مفهوم نظریه‌های مالی «نهادگرایان جدید» چیست؟
2- الگوی اصل شتاب مالی و نقش اعتبارات در ادوار تجاری
3- شتاب‌دهنده مالی و سیاست پولی
عنوان
4- شواهد تجربی در مورد الگوی شتاب‌دهنده
5- تغییر در شرایط و ترکیب وام در یک سیکل تجاری
6- مطالعه موردی: توضیح نهادگرایان جدید در مورد بحران بزرگ
7- نتیجه‌گیری
فصل ششم: نظریه‌های مالی نهادگرایان جدید- الگوهای جیره‌بندی اعتبارات
مقدمه
1- دو الگوی جیره‌بندی اعتبار
2- جیره‌بندی اعتبار
3- شواهد تجربی در مورد الگوهای جیره‌بندی اعتبارات
4- مطالعه موردی: نقش مقررات بانکی ایالات متحده در جیره‌بندی اعتبارات
5- مطالعه موردی: جیره‌بندی اعتبارات در کشورهای کمتر توسعه یافته
6- نتیجه‌گیری
فصل هفتم: نقش سیستم‌های مالی در سیاست پولی و سیاست‌های تثبیت-کننده
مقدمه
1- چرا پول موضوعیت پیدا می‌کند؟ تئوری‌های سنتی در مورد مکانیزم انتقال پولی
1-1- چرا پول خنتی نیست؟
2-1- کانال‌های ترازنامه و مکانیزم انتقال پولی
3-1- مطالعات تجربی پیرامون کانال‌های ترازنامه‌ای انتقال پول
2- آیا هنوز سیاست پولی قوی و مؤثر است؟ نگاهی به شواهد تجربی موجود
3- مطالعه موردی: سیاست پولی طی دوران رکود 2001 در ایالات متحده آمریکا
4- مناظرات قدیمی در باب اثر بخشی سیاست تثبیت‌کننده
5- بحث‌های جدید پیرامون اثربخشی سیاست تثبیت
6- مطالعه موردی: آیا سیاست پولی و یا توسعه مالی نقش در تثبیت تولید ایالات متحده بازی کرده است؟
7- نتیجه‌گیری
فصل هشتم: بحران‌های بانکی و حباب‌های دارایی
مقدمه
1- دلایل ایجاد و ممانعت از بروز بحران‌های بانکی
عنوان
2- شواهد تجربی در مورد بحران بانکی
1-2- چه چیز دلیل وقوع بحران بانکی است؟
2-2- هزینه‌های بحران‌های بانکی چه هستند؟
3- مطالعه موردی: بحران پس‌انداز و وام
4- علل و موانع حباب‌های دارایی
5- مطالعه موردی: سیاست پولی و حباب‌های دارایی
6- شواهد تجربی در مورد حباب‌های دارایی
7- مطالعه موردی: آیا حبابی در بازار مسکن بین‌المللی وجود دارد؟
8- مطالعه موردی: بحران بدهی سال 2007
9- مطالعه موردی: هجوم به بانک «راک شمالی» «نورثرن راک»
10- مطالعه موردی: بحران‌های مالی و بانکی ژاپنی
فصل نهم: پرواز سرمایه و علل بحران‌های مالی
مقدمه
1- علل پرواز سرمایه و بحران‌های پولی
2- اثر زیان‌باز و نامطلوب
3- «صدای بیدار باش»
4- شواهد تجربی در مورد جریانات سرمایه، بحران‌های پولی و اثرات زیان‌بار (نامطلوب)
5- مطالعه تجربی: رخداد زیان‌بار LTCM/ روسی
6- علت‌ها و هزینه‌های بحران‌های دوقلو
7- مطالعه موردی: بحران آسیای شرقی
8- بحران‌های پولی و بانکی شرق آسیا
9- تعامل بین بحران‌های پولی و بانکی
10- نقش سفته‌بازی و تأثیر زیان‌بار آن در بحران
11- نتایج
فصل دهم: بحران‌های مالی بین‌المللی: سیاست‌ها و بازدارندگی
مقدمه
1- منافع و هزینه‌های آزادسازی مالی
2- رهنمودهایی برای وضع مقررات مالی داخلی
عنوان
3- جنبه‌های مثبت و منفی کنترل‌های سرمایه
4- وضع مقررات مالی بین‌المللی
5- صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌ها و نقدهایش
1-5- مرور خلاصه
6- مطالعه موردی: صندوق بین‌المللی پول در آسیای شرقی و آرژانتین
7- اصلاح IMF
8- نتایج
فصل یازدهم: از اقتصاد کلان مالی چه یاد گرفته‌ایم و چه چیز را هنوز نیاز هست که درباره آن یاد بگیریم؟
یک خلاصه مروری
1- از (درباره) اقتصاد کلان مالی چه یاد گرفته‌ایم؟
2- چه چیز را ما نمی‌دانیم
3- پایان بخش نتایج

نظریه های سرمایه گذاری و مالی

کتاب-مقررات-و-حسابداری-دولتی-اثر-محمدرضا-بختیاری

کتاب‌های مرتبط با کتاب نظریه های سرمایه گذاری و مالی

کتاب-دورکاری-اثر-هاروارد-بیزینس-ریویو

دورکاری

کتاب-دیدگاه-های-مدیریت-اثر-مازیار-چابک

دیدگاه های مدیریت

کتاب-مدیریت-استارت-آپ-ها-اثر-اریک-ریس

مدیریت استارت آپ ها

کتاب-‏‫پول-هستی-شناسی-جامعه-و-قانون-اثر-جان-سرل

‏‫پول، هستی‌شناسی جامعه و قانون

کتاب-نوسازی-استراتژیک-اثر-آیبارس-تانکدوگان-و

نوسازی استراتژیک

کتاب-پدر-پولدار-پدر-بی-پول-اثر-رابرت-کیوساکی

پدر پولدار پدر بی پول

کتاب-طرفداران-دو-آتشه-اثر-پت-فلین

طرفداران دو آتشه

کتاب-تست-مامان-اثر-راب-فیتزپاتریک

تست مامان

کتاب-دفترچه‎‎-ی-بازی-استارتاپ-اثر-سم-آلتمن

دفترچه‎‎ ی بازی استارتاپ

کتاب-هر-چی-تو-می-خوای-اثر-درک-سیورز

هر چی تو می خوای

کتاب-پیروزی-آگاهانه-اثر-کلیتون-ام-کریستنسن-و-دیگران

پیروزی آگاهانه

کتاب-ونچر-دیلز-اثر-برد-فلد

ونچر دیلز

کتاب-در-مسیر-پیروزی-اثر-استفان-شوارتزمن

در مسیر پیروزی

کتاب-هواداران-دو-آتشه-اثر-پت-فلین

هواداران دو آتشه

کتاب-قانون-2080-اثر-ریچارد-کخ

قانون 20/80

کتاب-بازی-نامحدود-اثر-سایمون-سینک

بازی نامحدود

کتاب-زندگی-با-دور-ریختنی-های-کمتر-اثر-تارا-باتن

زندگی با دور ریختنی های کمتر

کتاب-تاریخ-بانکداری-اسلامی-اثر-میثم-مهرپور

تاریخ بانکداری اسلامی

کتاب-یک-گام-جلوتر-اثر-دن-هیث

یک گام جلوتر

کتاب-چابکی-برای-همه-اثر-مت-لمی

چابکی برای همه

 • نهنگ
 • دربارهٔ نهنگ
 • قوانین و مقررات
 • راهنمای خرید و ارسال
 • پشتیبانی
  تماس با نهنگ

تلفن: ۹۱۰۳۵۰۰۰-۰۲۱
ایمیل: [email protected]
روزهای کاری از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر
پاسخگوی تماس شما هستیم.

معرفی و بررسی کتاب نظریه های مالی نوین رابرت هاگن

معرفی و بررسی کتاب نظریه های مالی نوین رابرت هاگن

سلام سلام به وب سایت کتاب خوش آمدید
امروز برای شما pdf کتاب نظریه های مالی نوین به صورت لینک تخصیصی و سریع مهیا کردیم این پست مربوط به pdf کتاب نظریه های مالی نوین رابرت هاگن میباشد نظریه های مالی نوین یکی از آثار رابرت هاگن هستش شما میتوانید کتاب و یا مجلات مربوط به رابرت هاگن را جتسجو نمایید
pdf کتاب نظریه های مالی نوین یکی از pdf کتاب های خیلی دلبرا و جالب هستش pdf کتاب نظریه های مالی نوین در قسمت فروش کتاب آنلاین برای دانلود گذاشتیم
مکمل دوره های متخصصی و متخصصی ارشد سرمایه گذاری، تئوری مالی رفتاری و دروس مرتبط. متن بازار ناکارآمد و پیچیدگی و هرج و مرج در قیمت گذاری دارایی را مورد تحقیق قرار می دهد. مجموعه‌ای از شواهد را ارائه می‌کند که با کارایی بازار در تضاد هستند. کتاب نظریه های مالی نوین رابرت (باب) آرتور هاگن (26 ژوئن 1942 - 6 نظریه های مالی ژانویه 2013) یک اقتصاددان مالی و پیشقدم در زمینه سرمایه گذاری اندکی و سرمایه گذاری با نوسان کم بود. او رئیس Haugen Custom Financial Systems بود و همینطور در میزان جهانی مشاوره و سخنرانی کرد.در حالی که او در زمینه‌های بیمه، املاک و سرمایه‌گذاری‌های سهام مشارکت داشته است، احتمالاً به عنوان منتقد سرسخت فرضیه بازار کارآمد و الگو قیمت‌گذاری دارایی سرمایه (CAPM) شناخته می‌شود. او با استاد سابق خود، A. James Heins، در اواخر دهه 60 و اوایل د. دسته بندی های کتاب نظریه های مالی نوین

ادبیات آمریکا
دهه 1990 میلادی
تجارت و کسب و کار
اقتصادی

به قسمت دانلود کتاب درسی ما سر بزنید کلیه انرژی ما برای راحتری کار سایت با موبایل میباشد
حتما در صورتی که خرابی مسئلهی میبینید برای نظریه های مالی نوین ما قرار بدید

نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن

نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن

نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن | در علم اقتصاد یکی از شاخه های مهم اقتصاد خرد می باشد. مطالعه رفتار بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان و بررسی این رابطه به شکل منظم به وسیله اقتصاد خرد انجام می شود. نظریاتی که در اقتصاد خرد مطرح می شوند به ترکیب و تخصیص تولید کالا پرداخته و بر روی این قسمت تمرکز دارند. به طور کلی علم اقتصاد به نحوه تخصیص منابع کمیاب می پردازد و در اقتصاد خرد به عنوان یکی از شاخه های علم اقتصاد به تخصیص منابع کمیاب در سطوح فردی و کوچک پرداخته می شود.

اقتصاد خرد با مطالع و بررسی رفتارها و تصمیمات بین تولید کننده و مصرف کننده تلاش می کند تا جواب این سوال را بدهد که این رفتار ها و تصمیمات چگونه بر روی میزان عرضه و تقاضا و همچنین قیمت ها تاثیر می گذارد. نظریات زیادی در مورد اقتصاد خرد وجود دارد. که یکی از مشهور ترین آن ها نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن می باشد. کتاب نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن به عنوان یکی از کتب آموزشی مشهور در رشته اقتصاد شناخته می شود. در این مطلب از تام آکادمی قصد داریم توضیحاتی را در مورد اقتصاد خرد ارائه داده و سپس کتاب نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن را به شما معرفی کنیم. همچنین اگر علاقمند به حوزه مدیریت مالی هستید، به هیچ وجه دوره مدیریت مالی تام آکادمی را از دست ندهید.

اقتصاد خرد چه چیزی به ما یاد خواهد داد؟

اقتصاد خرد به ما خواهد آموخت که رفتار ها و تصمیماتی که بین تولید کنند ها و مصرف کننده وجود دارند چگونه بر روی عرضه و تقاضا و همچنین قیمت کالا و خدمات تاثیر می نظریه های مالی گذارد. علاوه بر این اقتصاد خرد به چگونگی تصمیم گیری خانواده ها در مورد کالا و خدماتی که قصد خرید ان را دارند می پردازد. مواردی که در اقتصاد خرد مورد بررسی قرار می گیرد در سطح فردی و خرد می باشد و نباید با مباحث اقتصاد کلان مانند رشد تورم و بیکاری اشتباه گرفته شود.

به طور کلی داستان اقتصاد خرد را می توان به صورت تجزیه و تحلیل بازار تعریف کرد. در دنیای اقتصاد همواره یک طرف خریدار به همراه نیاز وجود دارد و در طرف دیگر فروشنده به همراه عرضه قرار می گیرد و کالا یا خدماتی که قیمت ان مشخص می باشد. اقتصاد خرد به دنبال این است که بفهمد از دید تولید کننده چه فاکتورهایی باعث افزایش قیمت کالا یا خدمات می شود. چه عواملی باعث می شود تولید کالا و خدمات در یک بازار نسبت به بازارهای دیگر موفق شود یا شکست بخورد. اقتصاد خرد به دنیال یافتن دلایلی است که بر روی تصمیم گیری و رفتارهای عرضه کنندگان و تولید کنندگان تاثیر می گذارد.

در واقع اقتصاد خرد و اقتصاد کلان هر دو بر روی بازارهای فردی تمرکز دارند با این تفاوت که در اقتصاد خرد هدف نهایی همان توجه به بازارهای فردی در مقیاس های کوچک می باشد اما اقتصاد کلان به دنبال هدف دیگری از توجه به بازار فردی می باشد. اقتصاد کلان به بازار فردی توجه می کند تا بتواند حرکت های بزرگ و کلان اقتصادی را توجیه کند و دلایل حرکت ها و تصمیمات کلان را درک کند. به عنوان مثال دلایل تورم موضوعی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد اما رسیدن به نتیجه مطلوب در مورد مطالعه و بررسی تورم بدون توجه به بازارهای فردی امکان نخواهد داشت.

پیش نیاز های اقتصاد خرد

برای درک و استفاده از علم اقتصاد خرد لازم است که با ریاضی آشتی کرده چرا که برای استفاده از اقتصاد خرد لازم است که مدل های ریاضی را درک کنید. در کنار ریاضیات علم روانشناسی هم در اقتصاد خرد نقش دارد. روانشناسی بازار در تعیین بسیاری از مولفه های اقتصاد خرد به کمک ما خواهند امد. به عنوان مثال در بازارهایی مانند بورس روانشناسی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.

در اقتصاد خرد مولفه ها در مقیاس کوچک و خرد مورد بررسی قرار می گیرد. در اقتصاد خرد به نگرش افراد توجه می شود. این علم تلاش دارد که به عنوان مثال بفهمد که چرا یک عده پول زیادی را برای خرید یک کالای لوکس خرج می کنند. چه اتفاقی می افتد که یک شخص حاضر به خرید یک کالای لوکس می شود و یا در نقطه مقابل از خرید یک کالا با قیمت معقول خودداری می کند. اقتصاد خرد سعی می کند علت کم و زیاد شدن عرضه و تقاضا را توضیح دهد و برای رسیدن به این اهداف نیازمند است که از مدل های ریاضی و همچنین روانشناسی بازار استفاده کند.

نظریات رایج در اقتصاد خرد

در اقتصاد خرد نظریات گوناگونی رواج دارد که به عنوان فرضیات از آن ها برای تجزیه و تحلیل موارد مختلف استفاده می شود. چند نمونه از معروف ترین نظریه های مورد استفاده در اقتصاد خرد شامل نظریه تولید، نظریه قیمت، نظریه هزینه فرصت، نظریه ارزش هزینه تولید و نظریه تقاضای مصرف کننده می باشد. این نظریات و فرضیات نقش پر رنگی در اقتصاد خرد دارند و برای تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که در بازارهای مختلف می افتد مورد استفاده قرار می گیرند.

تعاریف رایج در اقتصاد خرد

در اقتصاد خرد تعاریف زیادی وجود دارند که در کنار نظریات بارها از آن ها استفاده می شود. در اقتصاد خرد برای مطالعه بازارها، عوامل موثر بر روی قیمت ها، دلایل رفتار عرضه کننده و خریدار و … نیاز به استفاده از این تعاریف می باشد و شما هم برای آشنایی با اقتصاد خرد لازم است که با این تعاریف آشنا شوید. تعاریف زیادی در اقتصاد خرد وجود دارند که توضیح در مورد هر کدام به زمان خیلی زیادی نیاز دارد و امکان پرداختن کامل به آن ها در یک مطلب وجود نخواهد داشت در نتیجه در ادامه توضیحات کوتاهی را در مورد تعدادی از تعاریف موجود اقتصاد خرد ارائه خواهیم کرد.

آشنایی با مفهوم تعادل

تعریف تعادل در اقتصاد خرد به این شکل می باشد در زمانی که عرضه و تقاضا در بازار با هم مساوی می شوند و هیچ محرک و انگیزه ای برای تغییر در رفتار عرضه و تقاضا وجود ندارد بین عرضه و تقاضا تعادل به وجود می آید. تعادل در بازار می تواند برای مدت زمان کوتاهی به وجود بیاید و نا پایدار باشد و در نقطه مقابل تعادل بین عرضه و تقاضا ممکن برای مدت زمانی طولانی ایجاد شود و به صورت پایدار باشد. در تعادل پایدار اگر بنا بر دلایلی برای مدتی از حالت تعادل خارج شویم باز هم به حالت تعادل بر خواهیم گشت.

آشنایی با مفهوم عرضه

یکی از تعاریفی که بارها در اقتصاد خرد با آن سر و کار خواهید داشت عرضه می باشد. عرضه مقدار و میزان کالا و خدماتی است که به ازای یک قیمت مشخص توسط تولید کنندگان، فروشندگان و … در یک بازار عرضه شده و امکان خرید آن برای خریداران فراهم می شود. عرضه تاثیر مستقیمی بر روی قیمت و رفتار خریداران دارد.

آشنایی با مفهوم تقاضا

تقاضایی که برای یک کالا یا خدمات در بازار در ازای یک قیمت مشخص وجود دارد مفهومی با نام تقاضا را در اقتصاد خرد تشکیل می دهد.

آشنایی با مفهوم بازار رقابتی کامل

زمانی که تولید کننده ها و عرضه کنندها کالا یا خدماتی را در مقیاس زیاد و بدون محدودیت به خریداران عرضه می کنند بازار رقابتی کامل شکل می گیرد که یکی از تعاریف رایج در علم اقتصاد خرد می باشد. در چنین بازاری قیمت کالا و خدمات عرضه شده به وسیله میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود.

آشنایی با مفهوم هزینه در اقتصاد خرد

در اقتصاد خرد هزینه به معنای تمام کالا و خدماتی است که از دست می دهیم تا در مقابلش کالا یا خدمات دیگری به دست بیاوریم. در مورد تعریف هزینه در اقتصاد خرد دو دسته بندی وجود دارد به این شکل که هزینه ها را به دو دسته هزینه های کوتاه مدت و همچنین هزینه های بلند مدت تقسیم می کنند.

آشنایی با مفهوم کالای مکمل و کالای جانشین

در اقتصاد خرد تعریفی با نام کالای مکمل رواج دارد. در اقتصاد خرد به کالاهایی که به موازات هم مورد تقاضا قرار می گیرند کالاهای مکمل گفته می شود. به عنوان مثال زمانی که تقاضا برای خودرو افزایش پیدا می کند تقاضا برای لوازم خودرو مانند لاستیک و قطعات یدکی هم افزایش خواهد یافت و این کالا ها مکمل یک دیگر به حساب می آیند. در اقتصاد خرد تعریف دیگری با نام کالای جانشین هم وجود دارد. به کالاهایی که کارایی تقریبا مشابهی دارند و در صورت نیاز می توانند جانشین یکدیگر شوند کالای جانشین گفته می شود. به عنوان مثال می توان نوت بوک و تبلت را به عنوان کالای جانشین در نظر گرفت.

آشنایی با مفهوم کالای مادی و غیر مادی در اقتصاد خرد

دو تعریفی که در اقتصاد خرد با آن سر و کار خواهید داشت کالای مادی و کالای غیر مادی می باشد. به کالاهای قابل لمس مانند مواد غذایی، لوازم التحریر، فلزات و … کالاهای مادی گفته می شود. در نقطه مقابل کالاهایی غیر مادی کالاهایی هستند که قابل لمس نیستند اما دارای ارزش و قیمت می باشند. به عنوان مثال برند یک شرکت را می توان به عنوان یک کالای با ارزش غیر مادی در نظر گرفت.

آشنایی با مفهوم بازار انحصاری

علاوه بر بازار رقابتی در اقتصاد خرد مفهومی با عنوان بازار انحصاری هم وجود دارد. در این نوع از بازار انحصار بازار در اختیار تولید کننده و یا مصرف کننده می باشد. به عنوان مثال اگر در کشوری تنها یک یا چند تولید کننده گوشی همراه وجود داشته باشد قیمت گذاری به وسیله همین عرضه کنندگان کالای خاص انجام می شود. با توجه به اینکه عرضه کنندگان کمی در بازار های انحصاری وجود دارند مصرف کنندگان و خریداران مجبورند که کالای مورد نیازشان را با همان قیمتی که عرضه کنندگان تعیین کرده اند تهیه کنند چرا که گزینه های دیگری در مقابلشان وجود نخواهد داشد. مثال دیگری که برای بازار انحصاری می توان از ان استفاده کرد بازار خودرو در کشورمان می باشد. وقتی تولید خودرو در انحصار چند تولید کننده محدود است بازار انحصاری شکل گرفته و قیمت گذاری خودروها توسط توزیع کنندگان انجام می گیرد و خریداران نظریه های مالی نظریه های مالی قدرتی در این زمینه نخواهند داشت.

تفاوت بین اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

علم اقتصاد به دو شاخه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تبدیل می شود. این دو شاخه به اقتصاد در سطوح مختلف می پردازند و هر کدام بر روی بخش های مختلفی از اقتصاد تمرکز دارند. اقتصاد خرد تعاملات درون بازار و روابط .و رفتارهای توزیع کنندگان و خریداران را بررسی می کند در حالی که اقتصاد کلان به صورت کلی به بررسی کلی فعالیت های تصمیم گیران تاثیر گذار بر بازار می پردازد. اقتصاد کلان به دنبال تاثیرات تصمیمات بزرگی است که برای یک بازار گرفته می شود.

در اقتصاد کلان پدیده های اقتصادی در مقیاس های بزرگ و کلان مورد توجه می باشد. برای روشن شدن بهتر موضوع بهتر است از یک مثال استفاده کنیم. یک کارشناس اقتصاد خرد زمانی که به بازار خودرو توجه می کند به عواملی مانند تاثیر افزایش قیمت بر روی میزان خرید و تقاضا خودرو می پردازد.. در حالی که کارشناس اقتصاد کلان در همین بازار به تصمیمات دولت و نظارت دولت بر روی خودروسازان توجه خواهد کرد. در نهایت اقتصاد خرد و اقتصاد کلان دارای رابطه عمیقی با یکدیگر هستند. درک و استفاده از اقتصاد کلان بدون توجه به اقتصاد خرد امکان پذیر نمی باشد.

نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن

یکی از نظریات مهم و مشهور در زمینه اقتصاد خرد نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن می باشد. در مورد این نظریه لازم است بدانید که کتاب نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن به عنوان یکی از کتاب های شناخته شده در زمینه اقتصاد خرد شناخته می شود. همچنین این کتاب یکی از کتاب های درسی رشته اقتصاد هم به حساب می آید. نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن در مورد نظریه قیمت نئوکلاسیک می باشد که هدف ان توضیح ساختار تحلیل عمومی می باشد که در بین کارشناس های اقتصاد با نام نظریه قیمت شناخته می شود. چارلز فرگوسن شرح نسبتا جامع و کاملی را در مورد تحلیل عمومی بیان می کند. نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن بر این اعتقاد است که بررسی های عملی و نظریه مکمل یکدیگر هستند. به این شکل که نظریه ها فرضیه های قابل آزمایش کردن را ایجاد کرده که به دنیای واقعی مرتبط هستند و در ادامه آزمودن این نظریه ها باعث روشن شدن مسیر و قرار گیری نظریه در راه درست می شود. نظریه اقتصاد خرد چارلز فرگوسن با استفاده از نظریه و بررسی های عملی مکمل امکان تجزیه و تحلیل بازار و رفتار عرضه کنندگان و خریداران را به وجود می آورد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.