مباني مديريت مالي


ثبت نام

دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی کشور در مقطع کارشناسی ارشد علاوه بر پذیرش از طریق کنکور سراسری به شیوه فراگیر نیز اقدام به جذب دانشجو می کند. به این صورت که دروس تخصصی نیمسال اول تحصیلی را به متقاضیان ارائه داده و بعد از موفقیت در امتحان، پذیرش نیمسال دوم تحصیلی شده و واحدهای درسی پاس شده نیمسال اول تحصیلی از کلیه مباني مديريت مالي واحدهای درسی کسر می گردد.

با توجه به سراسری بودن امتحانات در دانشگاه پیام نور و مشخص بودن کتاب ها و منابع امتحانی برای هر درس، دانشگاه پیام نور این شرایط را برای دانشجویان فراهم کرده است که ساکن هر شهری که باشند بتوانند به صورت خودخوان یا مجازی دروس خود را بگذراند و در نزدیکترین واحد دانشگاهی محل خود در امتحانات شرکت کنند.

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به شرح زیر می باشد:

گروه علوم انسانی

- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
- آموزش زبان انگلیسی
- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
- آموزش و بهسازی منابع انسانی
- اخلاق گرایش اخلاق کاربردی
- الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
- الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
- الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
- الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- برنامه ریزی درسی
- برنامه ریزی رفاه اجتماعی
- تاریخ گرایش تاریخ اسلام
- تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
- تاریخ گرایش تاریخ تشیع
- تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
- تحقیقات آموزشی
- تکنولوژی آموزشی

- جامعه شناسی
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنام هریزی مسکن و بازآفرینی شهری
- جغرافیای سیاسی
- جمعیت شناسی
- حسابداری
- حسابرسی

- حقوق بین الملل
- حقوق جزا و جرم شناسی
- حقوق خصوصی
- حقوق مباني مديريت مالي دادرسی اداری
- رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
- روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
- روان شناسی بالینی
- روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
- روان شناسی تربیتی
- روان مباني مديريت مالي شناسی شخصیت
- روان شناسی عمومی
- روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)
- روزنامه نگاری
- زبان شناسی همگانی
- زبان و ادبیات انگلیسی
- زبان و ادبیات عربی
- زبان و ادبیات فارسی
- زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
- علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
- علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانههای عمومی
- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
- علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
- علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیست مهای اقتصادی
- علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
- علوم سیاسی
- فقه و حقوق خصوصی
- فلسفه و حکمت اسلامی
- فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
- فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
- کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
- کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
- مترجمی زبان انگلیسی
- محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
- مدیریت آموزشی
- مدیریت امور شهری
- مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
- مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بی نالمللی
- مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
- مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
- مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
- مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
- مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
- مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
- مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
- مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
- مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت رسانه
- مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
- مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
- مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
- مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

- مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
- مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین
- مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
- مدیریت کسب و کار گرایش مالی
- مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورز شهای تفریحی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
- مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
- مشاوره گرایش مشاوره خانواده
- مشاوره گرایش مشاوره شغلی
- مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
- مطالعات فرهنگی

گروه علوم پایه

- آموزش ریاضی
- بیوشیمی
- زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
- زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
- زیست فناوری گرایش میکروبی
- ژنتیک
- شیمی گرایش شیمی آلی
- شیمی گرایش شیمی تجزیه
- فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
- زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی

گروه فنی و مهندسی

- مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
- مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک
- مهندسی شیمی صنایع غذایی
- مهندسی شیمی محیط زیست
- مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
- مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها
- مهندسی صنایع سیستم های کلان
- مهندسی صنایع مدیریت مهندسی
- مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی
- مهندسی عمران راه و ترابری
- مهندسی عمران ژئوتکنیک
- مهندسی عمران سازه
- مهندسی عمران مهندسی محیط زیست
- مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
- مهندسی فناوری اطلاعات
- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
- مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
- مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
- مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
- مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
- مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
- بیوتکنولوژی کشاورزی
- توسعه روستایی
- علوم دامی گرایش تغذیه دام
- علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

اپلیکیشن پادرس

اپلیکیشن پادرس به عنوان پرطرفدار ترین اپلیکیشن درسی دانش دبیرستانی ها شامل تمام محتوای درسی ( گام به گام ، نمونه سوال درسی، جزوات و ویدیو های آموزشی ) همه مقطع دبیرستان (دوره اول و دوم ) میباشد کلییه دانش آموزان میتوانند از پادرس به صورت کاملا رایگان استفاده نماین

مقالات

کدام روش تدریس خصوصی را انتخاب می کنید؟

کدام روش تدریس خصوصی را انتخاب می کنید؟ احتمال داره شما در یک درس و یا بخشی از یک درس نیاز به آموزش بیشتر از حد کلاس مدرسه داشته باشید و یا بخاطر آزمون کنکور بخواهید از معلم خصوصی استفاده کنید حالا روشهای مختلفی برای اینکار است یا معلم باید بیاد منزل شما و یا شما باید برید منزل معلم و

تدریس خصوصی آنلاین

تدریس خصوصی آنلاین نوعی از تدریس خصوصی میباشد که از طریق اینترنت به صورت آنلاین انجام میگیرد در واقع مدرس و دانش آموز به صورت آنلاین با یکدیگر ارتباط دارند در حالی که هر دو در یک مکان نیستند. چالش و تغییر بزرگ این روش تدریس خصوصی با روشهای سنتی نیز به همین خاطر است. تاریخچه تدریس خصوصی

قیمت های نجومی تدریس خصوصی

خبرگزاری جام جام مقاله زیر رو در رابطه با تدریس خصوصی چاپ کرده این مقاله در رابطه با هزینه گزاف و مدرسان بدون شناسنامه تدریس خصوصی میباشد گفتم شاید براتون جالب باشه این مقاله رو بخونین. یکی بی‌دک و پز، یکی با هزار برو بیا، یکی صاحب سایت و آگهی‌های اینترنتی، یکی پیرو سنت و آگه

سوپر استارهای ایران در چه رشته های دانشگاهی تحصیل کرده اند

سلام دوستان با توجه به علاقه ای و محبوبیت سوپر استارها شاید براتون جالب باشه بدونین اونا تو چه دانشگاهی و چه رشته ای تحصیل کردند به همین دلیل توضیحاتی در مورد تحصیل چند تا از اونا میزارم اولین نفر و شناخته ترین فرد تلویزیون ایران(البته این شبها شاید رامبد جوان بخاطر خنداوانه شناخته شده ت

عناوین رشته‌های درسی کاردانش

عناوین کتاب های درسی تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای

پایه دهم

ریاضی (1) : 210141 همراه هنرجو - شبکه و نرم افزار رایانه : 210289
همراه هنرجو - فتوگرافیک : 210594

عناوین کتاب های درسی رشته دستیاری طراحی لباس (دوخت و ترمیم)

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی دستیاری تهیه لباس های نمایشی (دوخت با ترمیم و تزیینات)

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی صفحه آرایی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219 همراه هنرجو - فتوگرافیک : 210594

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی خیاطی لباس زنانه

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

طراحی بسته بندی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

سازسازی(سنتور و سه تار)

پایه دهم

فیزیک : 210146

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

سازسازی( سه تار و ساز ضربی)

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی طلا و جواهرسازی

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی رشته قلم زنی روی فلز

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی منبت کاری

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی رشته صحافی و جلدسازی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی هنر معرق کاری

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی چاپ باتیک و سیلک اسکرین

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی چاپ باتیک و قلمکار

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی چاپ دستی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

کاغذسازی

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

آوازجهانی

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی آواز ایرانی

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی رشته نوازندگی ساز جهانی

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی نوازندگی ساز ایرانی

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی رشته نقاشی ایرانی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی نگارگری

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی چهره سازی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی هنر آیینه کاری

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی مدیریت آشپزی و قنادی

پایه دهم

شیمی : 210151 زیست شناسی : 210156
همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

خیاطی لباس شب و عروس

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی طراحی طلا و جواهر

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136 مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی رشته خیاطی مردانه دوز

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی عکاسی دیجیتال

پایه یازدهم

فیزیک : 210146 کاربرد فناوری های نوین : 211136

پایه دهم

همراه هنرجو - فتوگرافیک : 210594

عناوین کتاب های درسی خیاطی دوخت های تزیینی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی سراجی کفش

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی سراجی کیف

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی هنر فرش

پایه دهم

همراه هنرجو - صنایع دستی (فرش) : 210570

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

طراحی و نقاشی فرش

پایه دهم

همراه هنرجو - صنایع دستی (فرش) : 210570

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عکاسی

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو - فتوگرافیک : 210594

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی سفال و لعاب

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو - سرامیک : 210510

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

پایه دهم

همراه هنرجو - سرامیک : 210510

عناوین کتاب های درسی رشته تراش سنگ های قیمتی

پایبه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی تراش و تزیین شیشه و کریستال

پایبه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی خاتم کاری

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی سازسازی (سنتور و ساز ضربی)

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی معرق کاشی

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

گروه کشاورزی و خدمات

جستجو

پایگاه کتابهای درسی

کتاب های درسی 1401

کتاب درسی استثنایی 1401

راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه

استاندارد بسته های تربیت و یادگیری

تازه ها

راهنمای معلم الزامات محیط کار 510901
راهنمای معلم ریاضی پایه نهم 59742
راهنمای معلم زبان انگلیسی (جلد 1) 57728
سیستم های مدیریت محتوا 312260
توسعه دهنده صفحات وب با MySQL و PHP 312251

سامانه فروش و توزیع مواد

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

انتشار فایل الکترونیکی کتاب

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی مباني مديريت مالي به صورت online یا offline نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
کلیه مباني مديريت مالي حقوق برای اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی محفوظ است

مباني مديريت مالي

دانشکده فنی مهندسی در سال 1388 با تاسیس رشته عمران کار خود را آغاز و با توسعه سایر گروه­ها و رشته ها گسترش یافت. این دانشکده در حال حاضر دارای شش گروه، هفده رشته مقطع (شامل چهار رشته کارشناسی ارشد و 12 رشته کارشناسی و کاردانی) و 14 هیات علمی است. گروه عمران دانشکده دارای رشته های کارشناسی ارشد سازه و مدیریت ساخت، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی عمران می باشد. گروه کامپیوتر دارای رشته های کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و نرم افزار، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی کامپوتر است. گروه های مهندسی پزشکی و صنایع در مقطع کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی برق در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و گروه نقشه برداری در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی فعالیت دارد.

دانشکده مفتخر است از حضور پروفسور قهرمانی، پروفسور جهرمی، پروفسور مشکسار، پروفسور شریعت و دکتر رنجبران (اساتید بازنشسته دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شیراز)، به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت بهره می برد.

دانشکده هنر و معماری در سال 1387 با تاسیس رشته معماری کار خود را آغاز و با توسعه سایر گروه­ها و رشته ها گسترش یافت. این دانشکده در حال حاضر دارای چهار گروه، نوزده رشته مقطع (شامل ده رشته کارشناسی ارشد و 9 رشته کارشناسی و کاردانی) و دوازده هیات علمی است. گروه معماری دانشکده دارای رشته های مباني مديريت مالي کارشناسی ارشد معماری، معماری داخلی، مدیریت ساخت و پروژه، گروه شهرسازی دارای رشته های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری، گروه هنر دارای رشته های کارشناسی ارشد پژوهش هنر و ارتباط تصویری و گروه دوخت داری رشته کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس است. تمام گروه ها در مقاطع کارشناسی پیوسته، ناپیوسته و کاردانی نیز فعالیت دارند.

دانشکده علوم انسانی در سال 1395 با مباني مديريت مالي تاسیس رشته مدیریت صنعتی کار خود را آغاز و با توسعه سایر گروه­ها و رشته ها گسترش یافت. این دانشکده در حال حاضر دارای سه گروه، دوازده رشته مقطع (شامل 6 رشته کارشناسی ارشد و 6 رشته کارشناسی پیوسته) و دوازده هیات علمی است. گروه مدیریت دانشکده دارای رشته های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار(MBA) گرایش مالی، کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(مدیریت بازاریابی)، کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی ومدیریت بانکی می باشد. گروه حقوق دانشکده دارای رشته های کارشناسی ارشد حقوق گرایش مالی و اقتصادی، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و کارشناسی پیوسته حقوق می باشد. گروه روان­شناسی دانشکده شامل رشته­ی کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی و کارشناسی پیوسته روان­شناسی می­باشد.

دانشکده علوم انسانی مفتخر است از حضور اساتید بزرگوار و برجسته­ای مانند دکترحسن حق­شناس، استاد تمام روان­شناسی و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر علی نقی مصلح شیرازی، استاد تمام مدیریت و بازنشسته دانشگاه شیراز، دکتر علی اصغر حاتمی دانشیار حقوق و بازنشسته دانشگاه شیراز و سرکار خانم باغبان باشی به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت بهره­مند است.

دانشکده علوم پایه و علوم اجتماعی در سال 1394 با تاسیس رشته حسابداری کار خود را آغاز و با توسعه سایر گروه­ها و رشته ها گسترش یافت. این دانشکده در حال حاضر دارای سه گروه، شش رشته مقطع و است. گروه حسابداری دارای رشته های کارشناسی پیوسته حسابداری، کارشناسی ناپیوسته حسابداری و کاردانی پیوسته حسابداری است. گروه تربیت بدنی داری رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت راهبردی) و کارشناسی پیوسته علوم ورزشی می باشد. گروه میکروبیولوژی نیز در مقطع کارشناسی پیوسته فعالیت دارد.

معتبر ترین و بهترین سایت استخدام در ایران

با معتبرترین شرکت‌های کشور آشنا شوید و محل کار آینده خود را هوشمندانه انتخاب کنید.

با جستجو در آگهی‌های استخدام، شغلی را انتخاب کنید که با شرایط ایده‌آل شما همخوانی دارد.

با کمک ایمیل‌های اطلاع رسانی، فرصت‌های شغلی مناسب خود را از طریق ایمیل دریافت کنید.

جابینجا با معرفی فرصت‌های شغلی که هیچ جای دیگر نمی‌دیدم، به من کمک کرد تا موقعیت شغلی جدیدم را بهتر انتخاب کنم.

بهزاد شعبانی ،برنامه‌نویس ارشد - کاموا

 • کارجویان
  • آگهی‌های استخدام
  • ورود / ثبت‌نام کارجو
  • ایمیل‌های اطلاع‌رسانی
  • رزومه‌ساز آنلاین
  • آشنایی با شرکت‌ها
  • درج آگهی استخدام
  • ورود به بخش کارفرمایان
  • تعرفه‌ی انتشار آگهی
  • سؤالات متداول
  • تماس با جابینجا
  • جابینجا در رسانه‌ها
  • راهنمای استفاده برای کارجویان
  • وبلاگ

  با معتبرترین شرکت‌های کشور آشنا شوید و محل کار آینده خود را هوشمندانه انتخاب کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.