شاخص تعدیل چیست ؟


Pt = ارزش سهام در زمان گشایش

نرخ بازده داخلی تعدیل شده (Modified Internal Rate of Return)

یکی از اشکالات بزرگ در محاسبه نرخ بازده داخلی یا IRR این حققیقت است که در این محاسبات نرخ سرمایه‌گذاری مجدد برای وجوه دریافت شده سود (یا کوپن ها در اوراق قرضه) مساوی نرخ بازده داخلی لحاظ شده است.

در محاسبات نرخ بازده داخلی تعدیل شده فرض بر آن است که وجوه دریافتی سود با نرخ سرمایه‌گذاری دیگری (معمولا نرخ هزینه موزون پول شرکت) مجددا سرمایه گذاری می‌شود که این عدد نرخ واقعی‌تری را برای بازده سرمایه‌گذاری و تخمین سود پروژه نشان خواهد داد.

این محاسبات را در قالب مثال ارائه می‌دهیم:

فرض کنید سرمایه‌گذاری 2 ساله ای با سرمایه‌گذاری اولیه 195 واحد پولی در سال اول 121 و در سال دوم 131 سود دهد. نرخ هزینه پول در این شرکت 12 درصد است. برای محاسبه نرخ بازده داخلی از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

NPV = 0 = -195 + 121/(1+ IRR) + 131/(1 + IRR)2 => NPV = 0 when IRR = 18.66%

حال برای محاسبه نرخ واقعی بازده داخلی پروژه (یعنی نرخ بازده داخلی تعدیل شده) محاسبات با لحاظ نرخ سرمایه‌گذاری مجدد 12 درصد انجام می پذیرد. یعنی قیمت آتی وجوه دریافت شده با لحاظ سود 12 درصد محاسبه می‌شود:

$121(1.12) + $131 = $266.52 = Future Value of positive cash flows @ t = 2

حال مبلغ محاسبه شده به مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه تقسیم شده تا نرخ واقعی سود در پروژه بدست آید:

MIRR = sqrt($266.52/195) -1 = 16.91%

بدیهی است که عدد IRR عددی غیر واقعی بوده و سود واقعی دریافتی در این پروژه 16.91 درصد یعنی کمتر از 18 درصد محاسبه شده توسط IRR است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

تعدیل قیمت در بورس چیست؟ فرمول تعدیل قیمت سهام

تعدیل قیمت در بورس چیست؟

در بازار بورس گاهی فاصله قیمت یا Price Gap ایجاد می‌شود و تعدیل قیمت ابزاری برای پوشاندن این فاصله است.

در مجمع سالیانه هر سهم، صورت‌های مالی و گزارش‌های شرکت مطرح و میزان سود نقدی که باید میان سهامداران تقسیم شود، تصویب می‌شود. مجمع عمومی فوق‌العاده نیز به موضوع افزایش سرمایه سهم می‌پردازد. با افزایش سرمایه و توزیع سود نقدی قیمت سهام کاهش می‌یابد. به همین دلیل، لازم است قبل از برگزاری مجمع، قیمت سهم تعدیل و به اصطلاح فاصله قیمت پوشانده شود. در این مقاله به بررسی جزئیات و نحوه استفاده از ابزار تعدیل قیمت در بورس می‌پردازیم.

تعدیل قیمت در بورس

به روشی که در آن فاصله‌های قیمتی (Price Gap) ناشی از افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی پوشش داده می‌شود، تعدیل قیمت می‌گویند. در این روش، ارزش سهام قبل از مجمع تعدیل می‌شود تا فاصله به وجود آمده بین قیمت‌ها پوشش داده شود. تعدیل مثبت و منفی، تاثیر مستقیم روی ارزش معاملاتی سهام دارد. به عنوان مثال، قیمت اوراق قرضه با بازده بالا در طولانی مدت کاهش می‌یابد. این به آن معنا نیست که اوراق قرضه لزوما سرمایه‌گذاری ضعیفی دارند. بازده بالای آن‌ها خسارت بیشتری را جبران می‌کند و این موضوع را می‌توان با مشاهده تعدیل قیمتی صندوق‌های اوراق قرضه با بازده بالا متوجه شد.

تعدیل قیمت در بورس با چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

اشکال مختلف تعدیل قیمت در بورس شامل افزایش سرمایه، افزایش سرمایه با در نظر گرفتن آورده نقدی، بهره نقدی و افزایش سرمایه، بهره نقدی و افزایش سرمایه با محاسبه آورده نقدی و عملکرد است که در ادامه به توضیحات هر یک می‌پردازیم.

افزایش سرمایه

در این شیوه، سرمایه قدیمی مجموعه به سرمایه جدید تقسیم می‌شود و مقدار به دست آمده در همه قیمت‌های قبل از زمان افزایش سرمایه ضرب می‌شود. این روش باعث تعدیل قیمت‌های قبلی سهام به مقدار افزایش سرمایه می‌شود. در این مرحله تنها افت قیمت در هنگام افزایش سرمایه در ارزیابی قیمت تعدیل شده منظور می‌شود. همچنین محل برآوردن افزایش سرمایه (مطالبات و آورده نقدی، جایزه یا صرف سهام) تاثیری در ارزیابی‌ها ندارد.

افزایش سرمایه با در نظر گرفتن آورده نقدی

در شکل دیگر تعدیل قیمت در بورس می‌بینیم که گاهی شرکت‌های سهامی به منظور افزایش سرمایه سود انباشته شده ندارند یا این میزان از افزایش سرمایه مورد نظر، مکفی نیست. بر این اساس، افزایش سرمایه شاخص تعدیل چیست ؟ از محل آورده نقدی انجام می‌گیرد. در این مرحله، علاوه بر این که افت قیمت در هنگام افزایش سرمایه در نظر گرفته می‌شود؛ حق تقدم متعلق به سهامداران (هنگامی که همه یا بخشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی باشد) نیز در ارزیابی‌ها محاسبه می‌شود. در این روش سهامداران در ازای هر سهم، به میزان درصد افزایش سرمایه حق تقدم می‌گیرند.

بهره نقدی و افزایش سرمایه

در این شیوه، میزان تقسیم بهره نقدی شرکت و درصد افزایش سرمایه به هنگام ارزیابی قیمت کاهش یافته محاسبه می‌شود ولی محل تامین افزایش سرمایه تاثیری در ارزیابی‌ها ندارد. برای ارزیابی تاثیر تقسیم سود، میان تغییر قیمت بعد از تقسیم سود نقدی به قیمت قبل از مجمع، تناسب گرفته می‌شود و عدد به دست آمده در همه قیمت‌های قبل از مجمع ضرب می‌شود.

بهره نقدی و افزایش سرمایه با محاسبه آورده نقدی

در شکل چهارم تعدیل قیمت که تقریبا مانند روش قبل است، حق تقدم متعلق به سهامداران در ارزیابی‌ها نیز محاسبه می‌شود. حق تقدم با رویکرد حفاظت از منافع سهامداران کنونی شرکت به این امر اشاره دارد که سهامداران کنونی شرکت‌ها در زمان انتشار سهام جدید، برای خرید این سهام در اولویت قرار دارند. اولویت خرید سهام جدید توسط سهامداران کنونی شرکت‌ها، حق تقدم خرید سهام نام دارد.

عملکردی

در این روش تاثیرات تقسیم سود نقدی سهام و افزایش سرمایه در ارزش سهام محاسبه می‌شود. اگر همه یا بخشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران باشد، میزان آورده جدید سهامداران نیز در ارزیابی قیمت تعدیلی محاسبه می‌شود. در این شیوه برخلاف مراحل قبلی، مبنای محاسبات بر پایه ارزش گشایش سهام پس از مجمع است.

فرمول تعدیل قیمت سهام

به منظور ارزیابی قیمت تعدیلی در این شیوه، نخست نسبت ارزش سهام پس از مجمع عادی شرکت به مجموع ارزش سهام پس از مجمع با بهره نقدی شرکت محاسبه و ضریب به دست آمده در کل ارزش‌های قبل از مجمع ضرب می‌شود. برای ارزیابی تاثیر افزایش سرمایه ارزش به دست آمده پس از مجمع به میزان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و جایزه با احتساب مقدار افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، تقسیم و نسبت به دست آمده در ارزش‌های پیش از مجمع ضرب می‌شود. در فرمول تعدیل قیمت، اثرات همه فاکتورهای تاثیرگذار به صورت همزمان در نظر گرفته شده است. اگر هر یک از موارد تغییر کند، مقدار آن متغیر خاص صفر در نظر گرفته می‌شود.

تعدیل قیمت سهام

Pt = ارزش سهام در زمان گشایش

P۰ = قیمت پایانی سهام

D = درآمد نقدی توزیع شده در مجمع

α = افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات

β = افزایش سرمایه از محل سود انباشته شده

نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده سهام

شرکت‌ها از ابزارهای متفاوتی به منظور ارزیابی فعالیت‌های خود و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده می‌کنند. نمودارها و منحنی‌ها از جمله ابزارهایی هستند که فعالیت شرکت‌ها را در دوره‌های زمانی متنوع نمایش می‌دهند. اگر فعالیت‌های یک شرکت منجر به فاصله قیمتی شود، نمودار فعالیت‌ها به دو شکل نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نمودار تعدیل شده

اگر در فعالیت‌های یک شرکت اختلاف قیمت مشاهده شود و فاصله‌های خالی میان قیمت قبل و بعد تشخیص داده شود، نمودار حاصله تعدیل شده است. در این نمودارها شکاف‌های قیمتی با گذشت زمان قابل مشاهده است. به عبارت دیگر در این نمودار تاثیر عواملی مانند افزایش سرمایه و توزیع سود نقدی از آن حذف شده است. این دو عامل باعث تغییر قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌شود.

نمودار تعدیل نشده

در صورتی که نوسانات قیمتی ناشی از افزایش سرمایه و بهره نقدی در نمودارها مشاهده نشود، نمودار تعدیل نشده است. به عبارت دیگر، در این نمودار شکاف قیمتی و تأثیر عواملی مانند افزایش سرمایه و توزیع سود نقدی دیده نمی‌شود و فقط نوسان قیمت سهام قابل مشاهده است. همچنین در این نمودار تغییر سرمایه سهامداران در زمان افزایش سرمایه و پرداخت بهره نقدی قابل مشاهده نیست.

مزایای تعدیل قیمت

 1. تعدیل قیمت در بورس ارزیابی عملکرد سهام را تسهیل می‌کند.
 2. به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که تشخیص دهند با سرمایه‌گذاری در یک دارایی مشخص، چقدر می‌توانند کسب سود کنند.
 3. ارزیابی دقیق ارزش سهام را بسیار آسان می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند به سرعت ارزشی را که از یک سهام خاص به دست می‌آورند ارزیابی کنند.
 4. امکان مقایسه عملکرد دو یا چند دارایی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد. زیرا استفاده از قیمت تعدیل شده در مقایسه بازده طبقات مختلف دارایی در طولانی‌مدت، امری ضروری است.

سخن آخر

افزایش سرمایه و بهره نقدی در بازار بورس با کاهش قیمت‌ها همراه است. از آن جایی ‌که قیمت‌های جدید با قیمت‌های واقعی سازگاری ندارند، نیاز است که اختلاف قیمت پیش آمده جبران شود. زمانی که شکاف قیمتی قبل و بعد زیاد شود و این فاصله روند نزولی داشته باشد، به یک ابزار دقیق و کاربردی برای جبران فاصله‌های قیمتی نیاز است که این ابزار تعدیل قیمت نام دارد. برای محاسبه تعدیل قیمت در بورس به داده‌های آماری شرکت‌ها و معادله‌های ریاضی نیاز است که نتیجه این محاسبات، تعدیل قیمت‌های سهام را به دنبال دارد.

فهرست بهای تجمیعی راه و باند

در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ فهرست‌بهای تجمیع شده راه و باند با شماره بخش‌نامه 65637/100 برای انعقاد پیمان پروژه‌های رشته راه و ترابری (احداث، تکمیل کارهای نیمه تمـام بهسـازی نوع ۵، ۴، ۳ راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن) به‌صورت لازم‌الاجرا ابلاغ شد.

قبل از پرداختن به مباحث اصلی یک توضیح مختصر در خصوص انواع بهسازی‌ها که در نشریه شماره 412 باعنوان شرح خدمات همسان مطالعات طرحهاي بهسازی راه ذکر شده است به این شکل می‌باشد که در بهسازی نوع 3،4و5 نیاز به تعریض راه یا اضافه کردن خطوط اضافی داریم و در بهسازی های نوع 1و2 فقط نیاز به اصلاح موضعی طرح هندسی، واریانتها و ابنیه فنی می‌باشد.

فهرست بهای تجمیعی راه

اگرچه طبق بخش‌نامه باید 6 ماه بعد از ابلاغ برای انعقاد پیمان کارهای یاد شـده مـورد اجـرا گذاشته می‌شد، ولی عملاً تا سال 97 که صراحتاً استفاده از آن در فهرست‌بهای راه و باند ذکر شد در خیلی از پروژه‌ها استفاده نمی‌شد.

طبق بند ذکرشده در فصل کلیات فهرست‌بهای رشته راه و باند که از سال 97 به آن اضافه‌شده است. در پیمانهای با مبلغ برآورد کمتر از 200 برابر نصاب معاملات متوسط (به‌جز پیمانهای اجرای تونل با طول بیشتر از 200 متر)، ضرورت دارد انعقاد پیمان بر اساس فهرست‌بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن باشد و هرگونه پرداخت بابت هزینه عملیات اجراشده بر اساس فهرست‌بهای پایه (به‌جز در موارد مجاز تعیین‌شده در بخشنامه یادشده) مجاز نیست.

به‌عنوان مثال، با توجه به نامه هیئت‌وزیران که هرساله حدنصاب معاملات کوچک، بزرگ و متوسط را تعیین می‌کنند، برای سال 1400 سقف مبلغ معاملات متوسط 65 میلیون تومان تعیین‌شده است. که 200 برابر آن 130 میلیارد تومان می‌باشد. یعنی اگر برآورد پایه کمتر از این مبلغ باشد، باید انعقاد پیمان بر اساس فهرست‌بهای تجمیع شده راه و باند باشد. (حد نصاب معاملا سال 1400)

با توجه به توضیحات فوق، مهندسینی که در حوزه راه‌سازی مشغول به‌کار هستند علاوه بر فهرست‌بهای پایه راه و باند باید بر فهرست‌بهای تجمیع شده راه و باند نیز مسلط باشند. در این مقاله به شرح فهرست‌بها تجمیعی و نحوه محاسبه تعدیل و کارکرد آن پرداخته‌ایم.

نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر

تفاوت اصلی فهرست‌بهای تجمیعی با فهرست‌بهای پایه عدم وجود بهای واحد برای آیتم‌ها در این فهرست‌بها می‌باشد و درواقع کار اصلی ما به‌عنوان مترور، محاسبه شاخص تعدیل چیست ؟ بهای واحد آیتم‌های فهرست تجمیعی می‌باشد . برای انجام این کار با استفاده از توضیحات بخش‌نامه و مقدمه فصل‌ها هر آیتم فهرست تجمیعی، از تجمیع کردن یک یا چند آیتم فهرست‌بهای پایـه راه و بانـد به‌دست می‌آید. که در ادامه مراحل کار توضیح داده خواهد شد.

مشخصات فهرست بهای تجمیعی راه و باند

 • فهرست‌بهای تجمیعی از 8 فصل به شرح زیر تشکیل‌شده است:
 • فصل اول: تخریب
 • فصل دوم: عملیات زیرسازی راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
 • فصل سوم: زیراساس و اساس
 • فصل چهارم: عملیات آسفالت
 • فصل پنجم: تجهیزات ایمنی و علائم ترافیکی
 • فصل ششم: ابنیه کوچک (آبرو، لوله بتنی، دیوار حائل)
 • فصل هفتم: پلهای بزرگ
 • فصل هشتم: تونل

که هر فصل دارای یک مقدمه برای انجام متره و براورد و چند ردیف برای آن فصل می‌باشد. که این فصل‌ها و ردیف‌ها نسبت به فهرست پایه تعداد کمی را شامل می‌باشد. به‌عنوان مثال در فصل چهارم، ردیف 403 با شرح تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت بیندر، مبلغ تمامی ردیف‌های مربوطه که در فهرست پایه استفاده شده است (شامل تهیه آسفالت، تهیه مصالح آسفالت، قیر، حمل مصالح، اضافه بهاهای مربوطه و …) باهم دیگر جمع شده و به مقدار کل آسفالت تقسیم می‌شود. و به این طریق بهای واحد ردیف مربوطه محاسبه می‌شود.

از پکیج آموزشی آموزش متره و براورد راهسازی دیدن فرمایید.

در زیر تصویری از فصل آسفالت فهرست‌بهای تجمیعی راه و باند را مشاهده می‌کنید:

فهرست بهای تجمیعی راه و باند

به‌طور خلاصه برای برآورد تجمیعی، ابتدا برآورد بر اساس فهرست پایه صورت می‌گیرد و سپس با توجه به‌ردیف مربوطه در فهرست تجمیعی ردیف‌های هر بخش باهم دیگر جمع شده و بر مقدار ردیف تقسیم می‌شود.

اگر در انعقاد پیمان از چند فهرست‌بها استفاده‌شده باشد، از فهرست‌بهای تجمیعی چگونه استفاده می‌شود؟

بر اساس بند 4 دستورالعمل بخشنامه در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست‌بهای پایه مورد نیاز است، فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش بر اساس فهرست‌بهای پایه مربوطه به‌طور جداگانه تهیه می‌شود (مانند فهارس بهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و …). چنانچه وزن رشته راه و باند نسبت به برآورد کل بیشتر از ۶۰ درصد باشد فهرست‌بها و مقادیر کار مربوط به این رشته بر مبنای فهرست‌بهای تجمیع شـده راه، بانـد فرودگـاه و زیرسـازی راه‌آهن خواهـد بـود و در غیـر اینصورت به‌طور مستقیم فهارس بهای پایه ملاک عمل خواهد بود.

نحوه محاسبه صورت وضعیت کارکرد فهرست بهای تجمیعی

تنظیم و رسیدگی به صورت وضعیت تجمیعی بسیار ساده تر از ارائه صورت وضعیت نویسی براساس فهرست پایه است. با توجه به ماهیت ردیف ها و پیشرفت فیزیکی کار تنها درصد و مقدار عملیات اجرا شده با توجه به شکست کار تعیین می شود. و نیاز به وارد کردن ریز آیتم ها در صورت وضعیت کارکرد نمی باشد.

فهرست بهای تجمیعی راه

نحوه محاسبه صورت‌وضعیت تعدیل فهرست‌بهای تجمیعی

طبق صحبت‌های فوق برای تهیه صورت‌وضعیت کارکرد به محاسبه مقادیر ریز عملیات‌ها نیازی نداریم. اما برای تهیه صورت‌وضعیت تعدیل باید مقدار آرماتور مصرفی، بتن‌ریزی و چند موردی که در بخشنامه فهرست‌بهای تجمیعی به آن اشاره شده است را داشته باشیم تا بتوانیم از بخش‌نامه تعدیل آحاد بها استفاده کنیم.

در بند 7 پیوست بخشنامه، نحوه محاسبه تعدیل فهرست‌بهای تجمیعی توضیح داده‌شده است. که برای استفاده از شاخص های تعدیل با توجه به توضیحات جدول 1 و تفکیک فصول محاسبه می‌گردد. به‌عنوان مثال برای تعدیل فصل اول فهرست تجمیعی، مبلغ فصل اول صورت‌وضعیت تجمیعی (فصل تخریب) از شاخص فصل 1 فهرست راه و باند استفاده می‌شود.

سخن پایانی

در انتها امیدواریم این مقاله تا حدودی دید مناسبی از فهرست تجمیعی به شما دوستان عزیز ارائه کرده باشد. اگر شاخص تعدیل چیست ؟ هنوز سؤال یا نظری دارید حتماً با ما به اشتراک بگذارید تا در مقاله‌ای دیگر با عنوان پرسش و پاسخ تجمیعی به آن بپردازیم.

مدیریت پیمان

اگر پيمان در طول مدت اوليه خود تمام شود ضريب K از 0.95 به 1 تغيير پيدا مي كند. اما اگر پيمان در مدت اوليه تمام نشود و دچار تاخيرات گردد دو حالت پيش مي آيد :

الف) تاخيرات مجاز : در اين صورت ضريب 0.95 به 0.975 تغيير پيدا مي كند.

ب) تاخيرات غير مجاز : در اين صورت از شاخص متوسط استفاده مي گردد.

در حالت كلي براي صورت وضعيت هاي تعديل موقت ضريب K همان عدد 0.95 مي باشد.

مطالب درج شده در اين وبلاگ (بدون منبع و مرجع)، حكم و قانون نبوده و فقط نظر شخصي اينجانب مي باشد. لذا مسئوليت استفاده از مطالب بعهده استفاده كننده بوده و مدير اين وبلاگ هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد. مسئوليت صحت مطالب داراي منبع و مرجع با نويسنده و تهيه كننده آن مي باشد. ضمنا اين وبلاگ هيچگونه مسئوليت يا منفعتي در قبال معرفي كتاب يا آموزشگاه و . ندارد و اين مسئله فقط به جهت رسالت اطلاع رساني وبلاگ و كمك به علاقمندان مي باشد.
لطفا بدون فيلترشكن باز كنيد تا كليه عكسها بارگذاري شود.

تعدیل نیرو؛ ۱۵ نشانه‌ که می‌گوید سازمان در شرف تعدیل نیرو است

شرکت‌ها به دلایلی تعدیل نیرو دارند و اغلب این اخراج‌ها بازتابی از عملکرد خود کارکنان نیست؛ این به آن معنی است که برای جلوگیری از این امر اجتناب‌ناپذیر کار زیادی از دست شما برنمی‌آید. مثال آن در مورد بحران ویروس کرونا وجود دارد. صنایعی مانند گردشگری، مهمان‌داری، فروش و فناوری مجبور شده‌اند که کارگران زیادی را اخراج کنند. برخی از شرکت‌ها در حال بی‌کارکردن کارکنان از طریق ریزبینی در کارشان هستند. افراد می‌توانند قبل از وقوع تعدیل نیرو، با آن روبرو شوند و برای آن آماده باشند.

چگونه می‌توانید تشخیص دهید که شغل شما در خطر است؟ در این مطلب، برخی از سرنخ‌هایی که ممکن است نشان‌دهنده‌ی تعدیل نیرو در شرکت ها را مطالعه کنید و ببینید که چه کاری می‌توانید انجام دهید تا حرفه‌ی خود را رو به جلو ادامه دهید.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

علائم جزئی تعدیل نیروی قریب‌الوقوع

علائم جزئی تعدیل نیروی قریب‌الوقوع

 1. پروژه‌های هیجان‌انگیز به افراد دیگری سپرده می‌شوند: سوزان پپرکورن (Susan Peppercorn)، مربی انتقال حرفه و مدیر Positive Workplace Partner، می‌گوید: «اگر داوطلب شدید که پروژه‌های جدید و مهم را بپذیرید و متوجه شدید که به‌جای این‌که به سراغ شما بیایند، آن‌ها را به شخص دیگری محول می‌کنند، مراقب باشید. اگر این شاخص تعدیل چیست ؟ اتفاق بیش از یک بار بیافتد، وقت آن است که عمیقا در مورد این‌که چرا از شما گذشتند، تحقیق کنید». از مدیر خود بپرسید که باید منتظر چه پروژه‌هایی در آینده باشید؛ اگر پاسخ مبهم بود، این یک هشدار پنهان از جایگزین‌شدن شما و یا تعدیل نیرو در شرکت ها است؛
 2. بودجه‌های غیر ضروری در حال کاهش یا حذف هستند: اگر پاداش و مزایا قطع شدند، گوش‌به‌زنگ باشید. وقتی دیگر از تسهیلات، حمایت مالی نمی‌شود، بدان معنی است که پول کم است و باید منتظر تعدیل نیرو باشید؛
 3. تولید محصولات جدید یا توسعه به تعویق افتاده است: در دوره‌های پررونق، مشاغل سرشار از ابتکاراتی برای رشد و توسعه هستند؛ اما در دوران ضعیف‌تر، به‌جای این‌که به آینده نگاه کنند، با تمرکز بر آن‌چه در حال حاضر تضمین شده است درآمد کسب می‌کنند، عقب‌نشینی کرده و به اصول اولیه پایبند می‌شوند. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل نیرو در شرکت ها باشد.

علائم جدی تعدیل نیرو قریب‌الوقوع

 1. احساس تنگنا، شدت یافته است: این‌که شرکت شروع به قراردادن کلیه مبادلات مالی در زیر میکروسکوپ می‌‎کند و نیاز به تاییدیه از افراد بالاتر دارد، هرگز نشانه خوبی نیست. به‌عنوان مثال، حساب‌ هزینه‌‌ها مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرند، روش‌های جدیدی برای تامین سفارشات پیش‌ گرفته ‌می‌شوند و مصوباتی برای هزینه‌های جزئی که قبلا محرز و حتمی بود، اجرا می‌شود. چنین اتفاقاتی از نشانه‌های جدی تعدیل نیرو در شرکت ها هستند؛
 2. ادغام یا واگذاری رخ می‌دهد: این رویداد ممکن است یک حرکت هوشمندانه برای کلیت یک شرکت باشد، اما ادغام همیشه نشانه خوبی برای کارکنان آن نیست. پپرکورن توضیح می‌دهد: «هنگامی‌كه شخصی در یک سازمانی مدیر اجرایی باشد، احتمال این که پس از ادغام نیز مدیر باقی بماند کمتر است و خطر حذف وی بیشتر است»؛
 3. شما را از جریان دور نگه می‌دارند: احساس طردشدن می‌کنید؟ پپرکورن این روایت محتاطانه را ارائه می‌دهد: «یکی از مشتری‌های من قبل از اخراج دریافت که او دیگر به جلسات تیم مدیریت دعوت نمی‌شود و از لیست سهام خارج شده است. در عرض سه ماه از کنار گذاشته‌شدن، به او خبر دادند که جایگاهش در حال حذف‌شدن است». حرف بزنید. بپرسید که چرا دعوت نمی‌شوید و علاقه خود را برای شرکت در جلسات ابراز کنید؛
 4. به‌نظر می‌رسد که مدیران، بیش از حد طبیعی استرس دارند: اگر رهبران سازمان بیش از حد طبیعی استرس دارند، ممکن است نشاندهنده‌ی تعدیل نیرو در شرکت ها است. جنیفر مک‌کلور(Jennifer McClure)، رئیس شرکت استعدادهای درخشان LLC، یک شرکت مشاوره‌ای در زمینه مدیریت، می‌گوید اگر مدیران طفره می‌روند یا نسبت به پروژه‌های آینده پاسخ‌گو نیستند، کارمندان باید مراقب خود باشند. اکنون زمان سکوت رهبران در برابر این همه عدم اطمینان نیست. جان ملنیک، مربی شغلی و نویسنده رزومه کاری بیان می‌کند: «به‌عنوان مثال، رؤسای بخش‌ها یا رهبران ارشد، بیشتر از حد معمول تماس خصوصی دارند».

زنگ‌های هشدار تعدیل نیرو

زنگ‌های هشدار تعدیل نیرو

 1. شرکت دائما در حال از‌دست‌دادن سرمایه است: پپرکورن می‌گوید: «جالب این‌جاست که این افراد غالبا قربانی کسانی می‌شوند که چنان به شرکت خود مطمئن هستند که به امور مالی آن، توجه نمی‌کنند». کاهش کوتاه‌مدت درآمد، شما را سردرگم نکند، این حتی برای مشاغل پررونق نیز اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی ممکن است سازمان مجبور به تعدیل نیرو شود. بااین‌حال، پپرکورن توصیه می‌کند که: «اگر شرکت شما اهداف سودآوری خود را در دوره‌های متوالی بررسی نکند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که رزومه خود را برای کار جدید آماده کنید»؛
 2. بودجه‌های اساسی به‌شدت کاهش می‌یابد: بودجه بازاریابی کاهش یافته است. دفاتر فیزیکی کوچک شده و به فضاهای کم‌هزینه‌تر و کوچک‌تر منتقل شده‌اند. چنین کاهش شدیدی در بودجه، دلایل معتبری برای دقت بیشتر شما به تعدیل نیرو هستند؛
 3. استخدام متوقف شده است: وقتی اعلانات شغلی استخدام ناپدید می‌شوند، این بدان معناست که رشد شرکت متوقف شده است. اگر شرکتی رشد نمی‌کند، یعنی با مشکل روبرو است و شاید به‌زودی مجبور به تعدیل نیرو شود؛
 4. مدیران گروه دسته‌دسته جدا می‌شوند: مدیران ارشد غالبا محرم اطلاعاتی هستند که کارمندان پایین‌تر از آن برخوردار نیستند. هنگامی‌که تعداد قابل توجهی از کارمندان عالی‌رتبه برتر در حال ترک شرکت هستند، اخراج کارکنان در سطوح پایین‌تر شرکت به خوبی می‌تواند در گوشه و کنار برنامه‌ها قرار بگیرد؛
 5. از ساختار دهی مجدد صحبت می‌کنند: به بیان ساده، این تعبیر دیگری برای قطع همکاری است؛
 6. قبلا یک دور اخراج صورت گرفته است: یک دورتعدیل نیرو در شرکت ها پایان جهان نیست، اما بیش از یک دور نشان می‌دهد که دفعات بعدی نیز وجود خواهد داشت. فقط به این دلیل که از یک موج اخراج جان سالم به‌در برده‌اید، به این معنی نیست که ایمن هستید. نانسی سگال (Nancy Segal)، صاحب شرکت مشاوره منابع انسانی HR Solutions for the Workplace، اظهار ناراحتی می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از مردم از تغییر می‌ترسند، بنابراین سر خود را در برف فرو می‌برند»؛
 7. رئیس یا مسئول منابع انسانی از شما سؤالات زیادی درباره کارتان می‌پرسد: یا بدتر، از شما خواسته می‌شود که شرح وظایف خود را بنویسید. این می‌تواند نشانه این باشد که شما در شرف جایگزینی هستید؛
 8. فایل‌ها و ایمیل‌های جدید از دسترس شما دور شده‌اند: لورا برمن فورتگانگ (Laura Berman Fortgang)، مربی حرفه‌ای و اجرایی، بیان می‌کند که اگر منابع انسانی یا فناوری اطلاعات در مورد علت این اتفاق چیزی نگفته‌اند، مراقب تعدیل نیرو باشید. وی توصیه می‌کند: «البته، اگر فکر می‌کنید خطایی رخ داده است، قبل از این‌که خیلی نگران شوید، آن را بررسی کنید».

منتظر نباشید

به‌جای این‌که از تعدیل نیرو در شرکت ها عصبانی شوید، بر آن‌چه می‌توانید کنترل کنید، یعنی شغل شخصی خود، تمرکز کنید. جستجوی شغل را دوباره شروع کنید تا گزینه‌هایی برای بررسی، قبل از وقوع فاجعه داشته باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.