سود انباشته سهام عدالت


با این روش قیمت سهام فرد سهام دار، که تا قبل از تاریخ افزایش سرمایه مقداری سهام از شرکت در پرتفوی خود داشته، به نسبت افزایش تعداد سهام، کاهش می یابد. بنابراین گفته می شود که فرد سهام دار در نتیجه این اقدام شرکت، مقداری سهام جایزه، دریافت نموده است.

حسابداری سهام خزانه

دو روش بهای تمام شده ومبلغ اسمی در خصوص خرید وفروش سهام خزانه تجویز شده است:

الف – روش بهای تمام شده

در این روش از نظر ماهوی، مفهوم یک مبادله ای به کار رفته است، به خاطرانکه شرکت نقش واسطه را بین دو سهامدار ایفا می کند، بنابراین، معاملات خرید وفروش سهام خزانه، یک مبادله قلمداد می شوند. این روش در سه مقطع باز خرید، فروش مجدد و ابطال سهام باز خرید شده به قرار زیر تشریح می شود:

تحصیل سهام خزانه

هنگام تحصیل سهام خزانه حساب سهام خزانه معادل وجوه نقد پرداخت شده،بدهکار می شود.

فروش سهام خزانه

هنگام فروش مجدد سهام خزانه، حساب سهام خزانه بستانکار می شود. درصورتی که قیمت فروش مجدد سهام خزانه از قیمت تحصیل آن بیشتر باشد،تفاوت به بستانکاری حساب صرف سهام خزانه منظور و چنانچه قیمت فروش مجدد سهام خزانه از قیمت آن کمتر باشد، تفاوت به حساب سود وزیان انباشته بدهکار می شود، البته اگر صرف سهام خزانه مانده داشته باشد، ابتدا صرف سهام خزانه بدهکار شده و چنانچه از تفاوت چیزی باقی بماند به بدهکاری حساب سود وزیان انباشته منظور می شود.

ابطال سهام خزانه

هنگامی که سهام خزانه ابطال می شود، مجددا قابل فروش نخواهد بود. از نظرگاه حسابداری، هنگام ابطال سهام خزانه، حسابهای سرمایه ی سهام و صرف سهام به تناسب بدهکار شده و سهام خزانه بستانکار می شود. در صورتی که بهای تمام شده ی سهام خزانه از جمع دو مبلغ سرمایه ی سهام و صرف سهام کمتر باشد، تفاوت به صرف سهام حاصل از ابطال سهام خزانه بستانکار می شود و چنانچه بهای تمام شده ی سهام خزانه از جمع دو مبلغ سرمایه ی سهام (مبلغ اسمی) و صرف سهام بیشتر باشد، تفاوت به حساب سود وزیان انباشته بدکار می شود،اگر صرف سهام خزانه مانده داشته باشد، ابتدا صرف سهام خزانه بدهکار و چنانچه از تفاوت چیزی باقی بماند به بدهکاری حساب سود و زیان انباشته منظور می شود.

الف – 1 – خرید سهام خزانه به دفعات با قیمت های متفاوت

چنانجه خرید سهام خزانه به دفعات با قیمت های متفاوت صورت گیرد، هنگام فروش مجدد برای محاسبه ی بهای تمام شده، از یکی از روشهای ارزشیابی موجودی کالا نظیر شناسایی ویژه، میانگین موزون و فایفو استفاده می شود.

الف – 2 – نحوه ی گزارش سهام خزانه در روش بهای تمام شده

در روش بهای تمام شده، پس از انکه در بخش حقوق صاحبان سرمایه ی ترازنامه، اقلام سرمایه ی پرداخت شده و سود و زیان انباشته جمع شد، سهام خزانه ازان کسر می شود. شایان ذکر است، تحت هیچ شرایطی نباید سهام خزانه را به عنوان یک دارایی در سمت راست ترازنامه گزارش نمود، به خاطر انکه از نظر ماهوی باز خرید سهام شرکت، توسط خود شرکت یک فعالیت سرمایه گذاری نبوده، بلکه یک فعالیت تامین مالی محسوب می شود.

سهام خزانه

ب – روش مبلغ اسمی

در این روش از نظر ماهوی، نقطه نظر دو مبادله ای به کار رفته است. به خاطر انکه فرض می شود مبادله ی خرید، ابطال ومبادله ی فروش مجدد صدورجدید بوده است. این روش در سه مقطع تحصیل، فروش مجدد و ابطال سهام باز خرید شده به قرار زیر تشریح می شود:

تحصیل سهام خزانه

هنگام تحصیل سهام خزانه، حساب سهام خزانه به مبلغ اسمی بدهکارمی شود.از انجا که فرض می شود ابطال صورت گرفته است، لذا در مقطع تحصیل سهام خزانه، باید صرف سهام مربوطه نیز حذف (بدهکار) شود، در صورتی که قیمت تحصیل سهام خزانه از جمع مبلغ اسمی وصرف سهام مربوطه کمتر باشد، تفاوت به بستانکاری صرف سهام خزانه منظور و در صورتی که قیمت تحصیل سهام خزانه از جمع مبلغ اسمی و صرف سهام مربوطه بیشتر باشد، تفاوت به بدهکاری سود وزیان انباشته منظور می شود، البته چنانچه از قبل صرف سهام خزانه ایجاد شده باشد، ابتدا صرف سهام خزانه بدهکار شده واگر از تفوت چیزی باقی بماند به بدهکاری حساب سود وزیان انباشته منظور می گردد.


فروش سهام خزانه

از انجا که در روش مبلغ اسمی رویکرد دو مبادله ای به کار گرفته شده است، لذا، هنگام فروش مجدد سهام خزانه، همانند صدور سهام برای بار اول برخورد می شود، یعنی حسب مورد صرف وکسر سهام شناسایی می شود.

ابطال سهام خزان

سهام خزانه ای که ابطال می شود، مجددا، قابل فروش نخواهد بود.چون صرف سهام در این روش، درمقطع تحصیل سهام خزانه حذف و حساب سهام خزانه به مبلغ اسمی نگداری می شود، لذا به سهولت، سرمایه ی سهام عادی بدهکار شده و سهام خزانه بستانکار می شود و هیچگونه تفاوتی ایجاد نمی شود.

ب – 1 – نحوه ی گزارش سهام خزانه در روش مبلغ اسمی

در روش مبلغ اسمی، از انجا که فرض می شود سهام باز خرید شده ابطال شده اند، لذا در بخش حقوق صاحبان سرمایه از سرمایهی سهام (صادرشده) کسر می شود تا سرمایهی سهام منتشره بدست اید.

تحلیل: اثار به کار گیری دو روش حسابداری سهام خزانه، بر جمع حقوق صاحبان سرمایه یکسان استا، اما ساختار حقوق صاحبان سرمایه در این هر دو روش متفاوت است. با بررسی دو روش تشریح شده می توان دریافت که تحت هیچ شرایطی در مبادلات سهام خزانه، حسابهای سود وزیانی بدهکار یا بستانکار و حساب سود انباشته بستانکار نمی شود. و بالاخره انکه به جای بدهکار کردن کسر سهام خزانه، سود انباشته یا در مواردی که از مبادلات قبلی سهام خزانه، صرف سهام خزانه ایجاد شده باشد، صرف سهام خزانه بدهکار می گردد.

سهم ممتاز قابل تبدیل به سهام عادی

از نقطه نظر صدور، سهام ممتاز قابل تبدیل مانند سایر سهام ممتاز می باشند. هنگام تبدیل، برای شناسایی رویداد تبدیل روش مبلغ دفتری تجویز شده است. براساس این روش، حساب سرمایه ی سهام ممتاز تبدیل وصرف سهام مرتبط به آن بدهکار شده وسرمایه ی سهام عادی بستانکار می شود. بسته به نسبت تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی ممکن است تفاوت ایجاد شود، چنانچه مبلغ دفتری سهام ممتاز قابل تبدیل از مبلغ اسمی سهام عادی صادر شده بیشتر باشد، تفاوت به بستانکاری صرف سهام عادی منظور وچنانجه مبلغ دفتری سهام ممتاز قابل تبدیل از مبلغ اسمی سهام عادی صادر شده کمتر باشد، تفاوت به بدهکاری سود انباشته منظور می گردد.
تحلیل : پس از شناسایی رویداد تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی به روش مبلغ دفتری، جمع حقوق صاحبان سرمایه تغییرنم کند، تحت هیچ شرایطی سود وزیان شناسایی نمی سود انباشته سهام عدالت شود و صرفا در مواردی که مبلغ دفتری سهام ممتاز قابل تبدیل کمتر از مبلغ اسمی سهام عادی صادر شده است، سود انباشته بدهکار می شود. یعنی، به هیچ عنوان کسر سهام عادی شناسایی نمی شود.

سهام ممتاز قابل باز خرید

هنگام باز خرید، حساب سرمایه ی سهام ممتاز قابل خرید و صرف سهام مرتبط با آن بدهکار ووجوه نقد بستانکار می شود، در صورتی که وجونقد پرداخت شده از مبلغ دفتری این سهام بیشتر باشد، تفاوت به حساب سود انباشته بدهکار می شود و چنانچه وجوه نقد پرداخت شده از مبلغ دفتری کمتر باشد، تفاوت به حساب مازاد حاصل از باز خرید سهام ممتاز بستانکار می گردد.
گفتنی است، در صورتی که سهام ممتاز قابل خرید دارای سود معوق باشد، مانند سهام ممتاز قابل تبدیل باید پرداخت شود. تاکید می شود که سهام ممتاز باز خرید شده باید ابطال گردد.

سهام جایزه چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

در بازار بورس سهامی وجود دارد که برای به دست آوردن آن، سهامداران پولی پرداخت نمی‌کنند و به صورت رایگان و از طریق یکی از روش‌های افزایش سرمایه به سهامداران اعطا می‌شود.

در بازار بورس سهامی وجود دارد که برای به دست آوردن آن، سهامداران پولی پرداخت نمی‌کنند و به صورت رایگان و از طریق یکی از روش‌های افزایش سرمایه به سهامداران اعطا می‌شود. این سود انباشته سهام عدالت سهام، سهام جایزه نام دارد. سهام جایزه به افراد تخصیص داده می‌شود و در پرتفوی آن‌ها موجود است اما به مدت ۲الی ۴ماه قادر به فروش آن نیستند. به منظور آشنایی بیشتر با سهام جایزه مطالعه این مقاله را به شما توصیه می‌کنیم.

افزایش سرمایه چیست؟

سهام جایزه از طریق یکی از روش‌های افزایش سرمایه به افراد اختصاص داده می‌شود. حال برای فهم بیشتر این سهام در ابتدا باید تعریفی از افزایش سرمایه داشته باشیم. شرکت‌های بورسی برای پیشبرد اهداف خود و برای تامین منابع مالی مورد نیازشان، دست به افزایش سرمایه می‌زنند. برای بازیگران بازار بورس شرکت در افزایش سرمایه جذابیت‌های زیادی دارد و استقبال خوبی هم از آن می‌شود اما بهتر است بدانیم که افزایش سرمایه همیشه به معنای ارزش بالای سهام نیست.

افزایش سرمایه که با هدف تامین نقدینگی جدید و سودآوری انجام می‌شود اشکال متفاوتی هم دارد. در بازار سرمایه ایران چهار روش برای افزایش سرمایه وجود دارد:

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

افزایش سرمایه از روش صرف سهام

افزایش سرمایه با هر کدام از این روش‌ها می‌تواند جذاب باشد اما مرسوم‌ترین و متداول‌ترین روش، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران است. دو روش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود انباشته در میان سهامداران محبوبیت بیشتری دارند و دو روش دیگر یعنی صرف سهام و آورده نقدی بهترین روش افزایش سرمایه از نگاه شرکت‌ها محسوب می‌شوند.

برای مطلع شدن از افزایش سرمایه شرکت‌ها و سهام جایزه آن‌ها باید به سامانه کدال مراجعه کنید؛ تمامی اطلاعات مربوطه در این سایت قابل مشاهده است. شرکت در افزایش سرمایه ممکن است به افزایش سود سهامدارن منجر شود اما نه همیشه. امکان دارد اتفاق خاصی برای سهم نیفتد یا حتی با ضرر و زیان همراه باشد. در نتیجه نباید بدون دلیل و بدون توجه به فاکتورها و عوامل مختلف در افزایش سرمایه شرکت‌ها حضور پیدا کنیم.

روش‌های افزایش سرمایه کدام است؟

گفتیم که افزایش سرمایه اشکال متنوع دارد که تفاوت اصلی آن‌ها تنها به محل تأمین منابع مالی جدید مربوط است. در ادامه انواع افزایش سرمایه را به طور مختصر شرح می‌دهیم تا پس از آن بگوییم که منظور از سهام جایزه چیست؟

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی (سهام جایزه)

در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، دارایی‌های ثابت شرکت مانند زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات و . که به تبع تورم افزایش قیمت داشته‌اند را، مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد تا در صورت افزایش قیمت، ارزش جدید دارایی‌هایش را در ترازنامه به‌ روزرسانی کند.

در نتیجه افزایش میزان دارایی‌ها، میزان سرمایه و تعداد سود انباشته سهام عدالت سهام سهامداران نیز افزایش و قیمت هر سهم کاهش می‌یابد و تعداد سهامی که اضافه شده است به عنوان سهام جایزه مطرح می‌شود. توجه کنید که اگر در خرید سهم دید بلندمدت دارید، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که منجر به اعطای سهام جایزه می‌شود را به شما توصیه می‌کنیم.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سهام جایزه)

تمامی شرکت‌های حاضر در بورس می‌توانند قسمتی از سود سالیانه خود را میان سهامداران‌ خود تقسیم نکرده و آن را در صندوق ذخیره پولی‌شان نگه‌داری کنند تا در زمان مناسب و برای تامین منابع مالی، این مازاد سود که حال به عنوان سود انباشته از آن یاد می‌شود در طی فرآیند افزایش سرمایه به سهامداران عرضه شود.

لازم به ذکر است که این سود انباشته شده هم با عنوان سهام جایزه به سهامداران تعلق می‌گیرد. در واقع شرکت‌ از محل همین سودهای ذخیره ‌شده، سرمایه خود را افزایش می‌دهد تا منابع مالی جدید مورد نیاز خود را تأمین کند.

افزایش سرمایه از محل صرف سهام

در مواقعی که ارزش قیمت بازار سهم با ارزش اسمی آن یکسان نباشند به این مابه‌التفاوت اضافه ارزش سهام، صرف سهام گفته می‌شود. حال در روش افزایش سرمایه به روش صرف سهام، شرکت سهام خود را به مبلغی بیش از قیمت اسمی می‌فروشد و تفاوت قیمت فروش و قیمت اسمی سهام را به سه صورت مدیریت می‌کند یا مبلغ حاصله را به ‌حساب اندوخته شرکت منتقل می‌کند یا سهام جدید به سهامداران خود عرضه می‌کند یا اضافه ارزش را نقدی به سهامداران خود پرداخت می‌کند.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

حال اگر شرکت سود انباشته چندانی نداشته باشد اوراقی را منتشر می‌کند به نام حق تقدم و آن را در اختیار سهامداران خود قرار می‌دهد تا با خرید آن اوراق و واریز مبلغ نقدی به حساب شرکت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی انجام شود. مدت ‌زمان مجاز برای معاملات حق تقدم سهام به طور معمول ۲ ماه است و سهامداران باید در این بازه زمانی برای خرید یا فروش حق تقدم خود اقدام کنند.

سهام جایزه چیست؟

در اکثر مواقع افزایش سرمایه یک اتفاق مهم و مطلوب برای سهامداران است و این رویداد را دوست دارند برای همین برخی از شرکت‌ها به‌ جای آن که سود را به صورت پول نقد به سهامداران خود پرداخت کنند با عنوان سود سهمی یا سهام جایزه به سهامداران خود می‌دهند.

بسیاری از سهامداران سهام شرکت مورد نظر خود را از قبل خریداری می‌کنند تا هم دارایی‌شان در فرآیند افزایش سرمایه قرار گیرد و هم صاحب سهام جایزه شوند. البته در این میان افرادی هم هستند که بر اساس تحلیل‌های خود نمی‌خواهند در افزایش سرمایه شرکت ‌کنند و قبل از برگزاری مجمع از سهم خارج می‌شوند.

نکته آخر این که توزیع سهام جایزه بر کل دارایی‌ها، کل بدهی و حقوق صاحبان سهام، تأثیر خاصی به جا نخواهد گذاشت و در این فرایند تنها سرمایه اسمی شرکت تغییر می‌کند اما همین کار سبب قدرت جذب نقدینگی و گسترش بازار آن شرکت می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله در ذیل توضیح سهام جایزه از افزایش سرمایه گفتیم و انواع آن را نام بردیم چرا که سهام جایزه، بخشی از افزایش سرمایه شرکت‌ها است. به طور کلی نمی‌توان گفت که افزایش سرمایه خبر یا اتفاق خوبی برای سهامداران است البته در صورتی که شرکت اهداف توسعه‌ای برای آینده خود داشته باشد، افزایش سرمایه رویدادی خوب و سودآور است.

آخرين اخبار سود سهام عدالت ۱۴۰۱

خبر 17 خرداد 1401: رئیس سازمان خصوصی سازی از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و افزود: نیاز نیست افراد برای ثبت‌نام به جایی مراجعه کرده یا حتی یک ریال پرداخت کنند.

وی از مشخص شدن تعداد جاماندگان خبر داد و افزود: در آخرین جلسه ای که هفته گذشته با رئیس سازمان بهزیستی، معاون وزیر رفاه و مسئولان کمیته امداد برگزار شد تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد مشخص شدند. بر این اساس این افراد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند.

رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد پرتفوی افرادی که به عنوان مشمول شناخته شده اند نیز گفت: تا دو هفته اینده پرتفو این افراد مشخص می شود. درواقع کیفیت پرتفو، نوع سهام، میزان سهام هر فرد و روش انتقال مشخص شده و در تیرماه اطلاع رسانی کامل می شود. تفاوتی که پرتفوی این افراد با پرتفوی مشمولانی که سال ۱۳۸۴ انتخاب شدند در این است که درحال حاضر سهام دولت بسیار محدود شده و ابتکار عملی که در ان زمان وجود داشته وجود ندارد. از طرف دیگر دولت تکالیف دیگری در بند الف تبصره دو یا بند ی که رد دیون است و. دارد و تابلوی بورسی سهام دولت کفاف این تکالیف را نمیدهد. باید اولویت سنجی صورت بگیرد که درحال انجام است.

بر اساس این گزارش درحال حاضر حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت وجود دارد که شناسایی این افراد در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ صورت گرفته است. طی این سال ها برخی افراد که در دهک های پایین قرار دارند به اینکه مشمول سهام عدالت نیستند اعتراض داشته اند که طبق قانون بودجه سال جاری وضعیت این افراد باید مشخص شده و چنانچه باید مشمول شوند، به آن ها سهام اختصاص یابد.

تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان تا شهریور ماه

خبر 16 خرداد 1401: محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در زمینه سهام عدالت متوفیان می‌گوید: پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌ها نشان می‌دهد که بتوانیم سامانه انتقال سهام عدالت به وراث را تا شهریور ۱۴۰۱ کلید بزنیم.

پیش از این اعلام شده بود که وراث این افراد باید امور مربوط به انحصار ورثه را انجام دهند و پس از آن در انتظار راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای تقسیم سود سهام متوفی به وراث منتظر بمانند. پس از راه‌اندازی این سامانه سود سهام عدالت فرد متوفی، بر اساس انحصار ورثه، به حساب وراث واریز خواهد شد.

آغاز تخصیص سهام عدالت به جاماندگان از تیر ماه

خبر 11 خرداد 1401: به دنبال اعلام چنین خبری و نیز تداوم پیگیری‌ها برای سرعت بخشی به تخصیص سهام جاماندگان سهام عدالت، دقایقی سود انباشته سهام عدالت قبل حسین قربان زاده رییس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد و گفت: بعد از پیگیری‌های انجام شده برای تشخیص واجدان سهام عدالت، مشخص شد که یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۸۷۵ نفر از کمیته امداد و ۲ میلیون و ۲۵ هزار و ۸۲۵ نفر از سازمان بهزیستی جزو واجدان دریافت سهام عدالت هستند که تاکنون از سود انباشته سهام عدالت دریافت این سهام غافل مانده‌اند.

وی ادامه داد: در مجموع از این دو نهاد حمایتی، تعداد سه میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر سهام عدالت ندارند و باید به این افراد سهام تعلق بگیرد

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در مرحله بعد برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند اما در ۲ دهک اول قرار دارند و مستحق دریافت این سهام هستند، اقدام به تخصیص سهام عدالت می کنیم.

وی گفت: از تیر ماه ۱۴۰۱ فرآیند تخصیص سهام عدالت به این افراد آغاز می شود.

تعیین تکلیف جا ماندگان سهام عدالت تا پایان خرداد ماه

خبر 27 اردیبهشت 1401: رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: براساس قانون بودجه امسال دولت مکلف به واگذاری سهام عدالت به همه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که این سهام را ندارند. همچنین سایر افراد تا دهک ششم نیز کارگروهی با همکاری معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود تا ساز و کار شناسایی افراد واجد شرایط دریافت سهام عدالت را تعیین کند.

در سری اول ثبت نام سهام عدالت، شغل افراد ملاک بررسی قرار گرفت. مانند رانندگان تاکسی یا خادمان مساجد و این نحوه انتخاب افراد سبب شد تا کسانی که در دهک دهم هستند، سهام عدالت بگیرند، اما کسانی که استحقاق دارند نتوانند این سهام را دریافت کنند.

از 31 شهریور 1400 به بعد آن دسته از شرکت‌های سهام عدالت استانی که مجامع آن‌ها برگزار نشده از سوی شورای عالی بورس، اعضای هیئت مدیره شان تعیین می‌شود.

سود سهامداران عدالت فاقد شبا محفوظ است

خبر 26 اردیبهشت 1401: طبق اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی سود سهامداران عدالت که نتوانند تا ۳۰ اردیبهشت اطلاعات خود را تکمیل کنند، از بین نمی‌رود.
آقای حسنلو مدیر فناوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با این که تعدادی از دارندگان سهام عدالت سود مرحله دوم را دریافت نکرده اند، به سوالات زیر پاسخ داد.
افرادی که پیامکی برای واریز سود دریافت نکرده اند، باید چه اقدامی انجام دهند؟
آقای حسنلو: بیش از دو میلیون سهامدار عدالت به دلیل نداشتن شماره شبای معتبر، سود سهام عدالت دریافت نکرده اند. این افراد باید به سامانه سجام مراجعه و ثبت اطلاعات کنند یا این که ویرایش شماره شبا را از طریق سایت سهام عدالت انجام دهند تا آن‌ها را شناسایی کرده و سودشان را واریز کنیم.
آیا در بین افرادی که سود مرحله دوم را دریافت نکرده اند، نفراتی هستند که سود مرحله قبل را دریافت کرده باشند؟
آقای حسنلو: برخی افراد پارسال سود دریافت کرده‌اند، اما در این یک سال، ممکن است بنا بر قوانین بازار پول و بانک، حساب فرد به هر علتی مسدود شده باشد یا این که پس از ادغام بانک‌ها، شماره شبای آن‌ها تغییر کرده و اکنون شماره شبای جدید برای آن‌ها موجود نباشد. شماره شبا یک پیش فرضی است که تمام عایدی‌های بازار سرمایه به آن واریز می‌شود.
مهلت یک هفته‌ای سهامداران عدالت برای دریافت سود با تکمیل اطلاعات
اگر تا ۳۰ اردیبهشت سهامداران عدالت نتوانستند اطلاعات خودشان را به روز کنند، آیا سودشان محفوظ می‌ماند؟
آقای حسنلو: سود سهامداران محفوظ است و در بازه‌های زمانی مختلف افراد را شناسایی و این سود را واریز خواهیم کرد، اما اولین شناسایی در هفته آینده است.
این سود برای افراد فوت شده، به ورثه آن‌ها خواهد رسید؟
آقای حسنلو: حساب بانکی افرادی که فوت شده اند مسدود می‌شود و قابلیت واریز وجوه را ندارد. در نظر داریم سامانه‌ای راه اندازی کنیم که تا اواخر شهریور، سهامداران متوفی را با کمک قوه قضائیه شناسایی کرده و سهام عدالت و سودش را به ورثه تحویل دهیم.
بر اساس آخرین آمار شرکت سپرده گذاری مرکزی (سمات)، بیش از ۲ میلیون سهامدار عدالت به دلیل نداشتن شماره شبای معتبر بانکی، سود سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را دریافت نکرده اند.
آقای علی مهدوی پارسا معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی، آن دسته از سهامداران عدالت که اطلاعات آنان کامل نیست، باید اطلاعات بانکی (شماره شبای معتبر) خود را تا روز ۳۰ اردیبهشت، از طریق مراجعه به سامانه سجام تکمیل کنند.

زمان واریز سود سهام عدالت جاماندگان

خبر 25 اردیبهشت 1401: مدیر فناوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به نخستین زمان واریز سود سهام عدالت جاماندگان سال 99 اشاره کرد و گفت: مشمولان این سهام تا 30 اردیبهشت ماه می توانند مشخصات خود را در سایت ارسال کنند و سود آنها در 31 اردیبهشت ماه واریز خواهد شد.
«محمود حسنلو» روز یکشنبه در گفت وگویی درباره افرادی که سود سهام عدالت سال 99 به حساب آنها واریز نشده، اظهار داشت: سود سهام عدالت برای بیش از دو میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت پرداخت نشده که علت اصلی آن عدم ارائه شماره شبای نامعتبر بود.
وی اظهار داشت: درخواست ما از این دسته سهامداران این است که هرچه سریعتر اقدام به ثبت اطلاعات خود در سامانه سجام کنند تا از این طریق امکان شناسایی آنها برای پرداخت سود فراهم شود.
حسنلو ادامه داد: همچنین سهامداران می‌توانند از طریق مراجعه به سایت سهام عدالت شماره شبای خود را وارد یا ویرایش کنند.
مدیر فناوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به دلیل عدم واریز سود برای برخی مشمولان سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر ممکن است حساب برخی مشمولان سهام عدالت بنا بر قوانینی که در بازار پول وجود دارد راکد یا مسدود شده باشد، تحت تاثیر چنین اتفاقی دیگر از سمت بانک‌ها امکان واریز وجه وجود ندارد.
وی ادامه داد: همچنین مساله دیگر مربوط به حساب افراد در بانک هایی بود که با بانک سپه ادغام شدند و شماره جدید شبا برای آنها معرفی نشده است.
حسنلو تاکید کرد: سود مشمولان سهام عدالت محفوظ است و در بازه زمانی مختلف سعی بر شناسایی افراد و واریز سود آنها داریم.
مدیر فناوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با بیان اینکه نخستین زمان برای واریز سود سهام عدالت هفته آینده و در 31 اردیبهشت ماه است، گفت: مشمولان سهام عدالت تا 30 اردیبهشت ماه می توانند مشخصات خود را در سایت ارسال کنند و سود آنها در 31 اردیبهشت ماه واریز خواهد شد.
وی به واریز سود وراث سهام عدالت اشاره کرد و گفت: شماره حساب افرادی که فوت شده اند در سیستم بانکی مسدود شده و امکان واریز وجه وجود ندارد.
حسنلو با بیان اینکه تا سود انباشته سهام عدالت پایان شهریور ماه سامانه‌ای با کمک قوه قضاییه پیاده‌سازی می‌شود و در نظر داریم که از طریق آن وراث را شناسایی کنیم، افزود: به محض شناسایی وراث، ضمن تقسیم سهام عدالت بین وراث، در فاز جداگانه‌ای سودهای انباشته شده را بین آنها تقسیم خواهیم کرد.

ثبت نام جاماندگان سهام عدالت

خبر 30 فروردین 1401: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی 18 میلیون نفر از ثبت نام سهام عدالت جا مانده اند که جهت ثبت نام مجدد می توانند از خرداد ماه امسال اقدام نمایند.
محمد خزاعی کوه پر روز سه شنبه در گفتگوی اختصاصی با ایرنا در هشترود افزود: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون تلفیق هم تایید شده به وزارت اقتصاد ارجاع داده خواهد شد تا در خرداد ماه امسال مجدد از جا ماندگان سهام عدالت ثبت نام انجام شود.
خزاعی کوه پر در مورد مشمولین فوت کرده هم گفت : 3 میلیون نفر تا پایان خرداد امسال برنامه ریزی شده و نرم افزار آن تهیه شده و جاماندگان سهام عدالت و خانواده های فوت شده می توانند با مراجعه به سامانه که اعلام خواهد شد بعد از تکمیل برگ انحصار وراثت از مراجع قضایی نسب به تبدیل سهام ورثه اقدام کنند.
وی گفت: کل مشمولین سهام عدالت در استان آذربایجان‌شرقی 3 میلیون نفر می باشد که یک میلیون نفر روش مستقیم را سود انباشته سهام عدالت انتخاب کرده اند و بقیه به ارزش 204 میلیارد تومان در دی ماه سال گذشته از طریق بورس امکان خرید و فروش پیدا کردند.
دبیرکل کانون سرمایه‌گذاری سهام عدالت افزود: مشاهده ارزش دارایی و معامله سهام عدالت، از طریق سامانه‌های کارگزاری‌ها ممکن است ونیازی به کد بورسی نیست.
وی با اشاره به اینکه پیش از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از محل خالص ارزش دارایی‌ها صورت‌های مالی خود را تهیه می‌کردند و این امر منجر به زیان‌ده نشان دادن شرکت‌های بورسی استانی سهام عدالت می‌شد، گفت: قرار بر این شد صورت‌های مالی حسابرسی شرکت‌های استانی طبق استاندارد حسابرسی براساس ارزش بهای تمام شده شرکت‌ها باشد و این شرکت‌ها از زیان خارج شوند.
سهام عدالت با هدف خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اقشار کم درآمد از زمان دولت نهم طراحی و اجرا شده است. این طرح شامل سهام حدود ۵۰ شرکت دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی بود. افرادی که سهام عدالت به آنها تعلق گرفته جزو سهامداران شرکت‌های بورسی و فرابورس در نظر گرفته می‌شوند.
۷۰ درصد شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت در بورس حضور دارند و سهامشان قابل معامله در بورس است. بقیه این شرکت‌ها به دلایل مختلف هنوز وارد بازار سرمایه نشده‌اند.

ارایه تسهیلات به دارندگان سهام عدالت

خبر 26 مرداد 99: امکان پرداخت تسهیلات با وثیقه سهام عدالت برای دارندگان این سهام در بانک ملی، فراهم شد.
آقای محمدعلی محمودزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما گفت: این امکان برای دارندگان سهام عدالتی که یارانه خود را از طریق بانک ملی دریافت می‌کنند فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت پرداخت سداد وابسته به بانک ملی افزود: افراد می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن ” ایوا “ به صورت غیر حضوری ثبت نام و احراز هویت کنند.
وی گفت: افراد می‌توانند به میزان نصف ارزش روز سهام عدالت از تسهیلات استفاده کنند و اگر در مدت یک ماه این تسهیلات تسویه شود کارمزدی ندارد.
محمودزاده اضافه کرد: امکان پرداخت در فروشگاه‌های مختلف از طریق اپلیکیشن ایوا و استفاده از تلفن همراه بدون نیاز به کارت اعتباری فیزیکی انجام می‌شود.
وی گفت: بانک ملی نخستین بانکی است که استفاده از تسهیلات الکترونیکی با وثیقه سهام عدالت را فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت پرداخت سداد افزود: مراجعه به اپلیکیشن ایوا و طی کردن مراحل ثبت نام در کمتر از ۵ دقیقه انجام می شود.

ابلاغ نحوه فروش سهام عدالت

خبر 25 مرداد 99: مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه فروش سهام عدالت را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمد عطایی در نامه‌ای خطاب به احمد جاویدی، نایب رئیس هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق در ارتباط با فروش سهام عدالت مشمولین گفت: سبد سهام عدالت متعلق به مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، در حال حاضر متشکل از سهام ۴۹ شرکت است که سهام ۳۶ شرکت آن در بورس قابل معامله بوده و الباقی در حال حاضر در بورس وارد نشده و قابلیت معامله را ندارند؛ بنابراین در حال حاضر امکان ثبت سفارش فروش صرفا در خصوص شرکت‌های قابل معامله در بورس فراهم است.

تصویب طرح دو فوریتی جاماندگان سهام عدالت

خبر 20 مرداد 99: نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث سهام عدالت در حق کارگران جفا صورت گرفته و سهام ترجیحی بی عدالتی برای کارگران است، گفت: دو فوریت طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است.
علی بابایی کارنامی در نشست خبری خود به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به اینکه تفکر و گفتمان کارگری متعلق به اکثریت جامعه است بنابراین این گفتمان ضد اشرافیت برای توسعه کشور گام بر می دارد و به عنوان نماینده قشر کارگر در راستای تحقق معیشت جامعه کارگری کشور و استان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنم، اظهار کرد: موضوع سهام عدالت افراد جا مانده که بیشتر شامل کارگران می شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در بحث سهام عدالت در حق کارگران جفا صورت گرفته و سهام ترجیحی بی عدالتی برای کارگران است، گفت: سهام عدالت با رویکرد دهک های پایین می بایست اعمال شود و همچنین شرط سنی در آن نباید وجود داشته باشد، همچنین دو فوریت طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است.

مشمولان سهام عدالت می توانند با استفاده از کد ملی خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند:

افزایش سرمایه شرکت چیست؟ مراحل ثبت افزایش سرمایه مزایا و معایا

افزایش سرمایه شرکت چیست؟ برای ثبت افزایش سرمایه چه اقداماتی لازم است که انجام دهیم؟ چه مراحلی دارد و مزایا و معایب آن برای شرکت شما چیست؟ به همه ی این سوالات پاسخ خواهیم داد.

در صورتی که برای ثبت افزایش سرمایه شرکت هم نیاز به یک موسسه دارید با ما تماس بگیرید تا در سریعترین زمان و با کمترین هزینه برایتان به انجام برسانیم.

ثبت افزایش سرمایه

افزایش سرمایه شرکتها

معمولا در زمان ثبت شرکت، هر شرکتی در بدو تاسیس، میزان مشخصی از سرمایه خود را به عنوان سرمایه اولیه به ثبت می رسانند. حال با گذر زمان، شرکت ها ممکن است به فکر توسعه فعالیت های خود و یا حفظ و توسعه توان رقابتی خود در بازار بیافتند.

در چنین مواقعی معمولا شرکت ها اقدام به انتشار سهام جدیدی کرده یا مبالغ سهام را بالاتر می برند تا منابع لازم برای تامین مالی پروژه های خود را فراهم نمایند. به این فرایند از تامین مالی شرکت ها در اصطلاح افزایش سرمایه گفته می شود.

شرکت ها ممکن است با هدف اصلاح و بهبود ساختار مالی خود و یا با هدف مشارکت بیشتر سهام داران در خرید سهام و تبدیل آن ها به شرکای شرکت، اقدام به افزایش سرمایه نمایند. بنابراین دلایل زیادی در ورای تصمیم گیری شرکت ها مبنی بر ثبت تغییرات در سرمایه اولیه وجود دارد که در ادامه کار، بیشتر به این موضوع می پردازیم.

ثبت افزایش سرمایه

چیزی که باعث شکل گیری انواع مختلف افزایش سرمایه از سوی شرکت های مختلف می شود، نحوه تامین منابع مورد نیاز برای این کار است. بنابراین بسته به این که این منابع مالی از چه محل یا مسیری تامین شوند، ثبت افزایش سرمایه شرکت ها را در 4 دسته کلی و به شرح زیر طبقه بندی می کنند:

افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا همان سهام جایزه

گفته می شود که این مدل از افزایش سرمایه توسط شرکت ها، نیازی به وارد نمودن سرمایه خاصی در قالب نقدینگی های جدید توسط شرکت یا سهام داران به جریان سرمایه شرکت ندارد.

در این روش شرکت ها به طور معمول و در پایان یک دوره مالی و پس از مشخص نمودن میزان دقیق درآمدها و هزینه ها و نیز سودهای تقسیم شده بین سهام داران، تصمیم می گیرند که از محل سود های انباشته شده (سودی که بین سهام داران و شرکا تقسیم نشده و در بخش سود انباشته صورت های مالی شرکت ها مشخص شده است) اقدام به افزایش سرمایه نموده و بدین طریق پروژه و طرح های جدید خود را تامین مالی نمایند.

با این روش قیمت سهام فرد سهام دار، که تا قبل از تاریخ افزایش سرمایه مقداری سهام از شرکت در پرتفوی خود داشته، به نسبت افزایش تعداد سهام، کاهش می یابد. بنابراین گفته می شود که فرد سهام دار در نتیجه این اقدام شرکت، مقداری سهام جایزه، دریافت نموده است.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام داران

در این مورد از افزایش سرمایه، نقش اصلی بر عهده سهام داران شرکت است. به این صورت که شرکت اوراقی را تحت عنوان اوراق حق تقدم به سهام داران واگذار کرده و به آن ها مهلت 2 ماهه ای برای ثبت نام و پذیره نویسی می دهد. در این مرحله سهام داران 2 راه مختلف در پیش روی خود دارند:

یک اینکه سهام داران در مهلت دو ماهه داده شده مبلغی را تحت عنوان مبلغ اسمی، که در کشور ایران در حدود 1000 ریال است، به شرکت پرداخت نمایند و حق تقدم های خود را به سهام عادی تبدیل کنند و یا این که حق تقدم های داده شده توسط شرکت را به سهام داران دیگری بفروشند که در هر دو مورد سهام جدیدی به دارایی افراد اضافه می شود.

افزایش سرمایه از محل آورده ها، مخصوص شرکت هایی هست که سود انباشته زیادی نداشته اند و برای تامین مالی پروژه ها و طرح های جدید خود ناچار به ترغیب سرمایه داران نسبت به ورود سرمایه های جدید به شرکت می شوند.

نکته ای که باید در این جا به آن اشاره نماییم، تفاوت بین حق تقدم و روش صرف سهام است، که خود به عنوان یکی از روش های تامین مالی شرکت ها از طریق افزایش سرمایه به حساب می آید.

برخلاف حق تقدم، در روش افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، سهام داران سهام عرضه شده شرکت را در دوره های پذیره نویسی با قیمت هایی بالاتر خریداری می نمایند. لازم به ذکر است که در روش گفته شده، شرکت اضافه ارزش کسب شده را یا به حساب اندوخته نزد خود منتقل می نماید و یا آن را در قالب سهام جدید به سهام داران انتقال می دهد.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

در این روش شرکت ها تنها با انجام یک سری عملیات حسابداری در ترازنامه و صورت های مالی خود، اقدام به تامین مالی خود از طریق افزایش سرمایه می کنند.

به این صورت که ارزش دارایی های ثابتی نظیر؛ ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات را در ترازنامه خود به روز می کنند و چون تغییر خاصی در بدهی های شرکت ایجاد نمی شود، سرمایه شرکت افزایش می یابد تا معادله حسابداری ( بدهی + سرمایه = دارایی ) در تعادل قرار گیرد. به این صورت و بدون ورود سرمایه خاصی و بدون هیچ گونه تغییری در دارایی سهام داران شرکت، تعداد سهام آنها به نسبت کاهش قیمت سهام، افزایش می یابد.

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

بهترین روش افزایش سرمایه چیست؟

با در نظر گرفتن ویژگی های هر کدام از روش های تامین منابع مالی شرکت ها از طریق افزایش سرمایه، می توان به این نکته اشاره نمود که همواره روشی که برای یک شرکت مناسب و بهتر است الزاما برای شرکتی دیگر مناسب نیست و هر شرکت بسته به ساختار و وضعیت مالی و افق برنامه ریزی خود، در هر برهه از زمان روش مناسب برای افزایش سرمایه را انتخاب می کند.

اگر بخواهیم مقایسه ای کلی در مورد انواع مختلف روش های تامین مالی برای شرکت ها داشته باشیم، می توانیم بگوییم که آن دسته از روش هایی که در طی آن ها سرمایه جدید وارد جریان سرمایه ای شرکت ها می شود، وضعیت بهتری را در مقایسه با دیگر روش ها برای یک شرکت رقم می زنند.

از این رو، روش های افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و همچنین روش صرف سهام به طور نسبی در بهبود وضعیت مالی شرکت ها مناسب تر هستند. از طرفی دیگر روش از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها با توجه به این که بدون هیچ گونه ورود سرمایه جدیدی انجام می شود، برای شرکت هایی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، گزینه مناسب تری هست.

چه نوع شرکت هایی افزایش سرمایه دارند؟

می دانیم که وضعیت همه شرکت های حاضر در بورس یکسان نیست و درآمد زایی و سودآوری هر کدام از شرکت ها با یکدیگر متفاوت است. از این رو شرکت هایی که سود انباشته مناسبی دارند در اغلب اوقات اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته خود می کنند بدون این که نیازی به وارد کردن سرمایه های جدید باشد.

از طرفی دیگر، بارها شاهد اعطای حق تقدم های سهام از طرف بسیاری از شرکت ها به سهام داران خود بودیم تا از این طریق، هم آورده نقدی آن ها به شرکت و بازار را افزایش دهند و هم منابع لازم برای تامین مالی طرح های آینده خود را به دست آورند.

اگر تا به حال تجربه سرمایه گذاری در بورس را داشته اید، به احتمال زیاد با برخی از مفاهیمی که در حاشیه معاملات آن مطرح می شوند، آشنایی دارید. یکی از مفاهیم بسیار مهم که تاثیر به سزایی نیز بر روی آینده قیمتی شرکت و نیز تصمیمات استراتژیک سهام داران می گذارد، خبر افزایش سرمایه شرکت های فعال در بازار بورس است که با وقوع آن، قیمت و حجم سهام در دست افراد دچار تغییراتی می شود اما غالب اوقات تغییری در میزان کل دارایی آن ها اتفاق نمی افتد.

افزایش سرمایه شرکتها

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

هر شرکت به منظور انجام فرایند افزایش سرمایه، لازم است مراحلی را طی نماید که در این قسمت به بیان خلاصه وار و مرحله به مرحله ای از این پروسه می پردازیم.

مرحله اول: هیئت مدیره و چند تن از سهام داران به نمایندگی از کل سرمایه گذاران در شرکت، با بررسی وضعیت شرکت و در صورت لزوم پیشنهاد افزایش سرمایه را مطرح کرده و به تایید می رسانند.

مرحله دوم: طرح تایید شده در مرحله اول، در این مرحله در اختیار حسابرس شرکت قرار می گیرد تا اگر ایرادات یا کاستی هایی هست، برطرف شده و در نهایت به تایید حسابرس شرکت برسد. ( در صورتی که شرکت حسابرس ندارد، طی مجمع عمومی فوق العاده به تایید سهامداران و بازرسین می رسد)

مرحله سوم: صورتجلسه تنظیم شده در مرحله قبل به همراه سایر مدارک لازم، پس از ثبت در سامانه اداره ثبت، از طریق پست به اداره ثبت فرستاده می شود تا در صورت عدم نقص تایید و آگهی شود.

مرحله چهارم: پس از صدور آگهی توسط اداره ثبت، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی به اطلاع عموم و سهامداران می رسد.

مرحله پنجم( آخر): در صورتی که شرکت بورسی باشد، از طریق سایت کدال به اطلاع سهام داران می رسد.

ثبت افزایش سرمایه

مزایا و معایب افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

آیا افزایش سرمایه شرکت ها، خبر خوبی برای سهام داران است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که خبر افزایش سرمایه به تنهایی، خبر آن چنان خوبی نیست. چرا که هیچ تغییری در میزان دارایی شما اتفاق نمی افتد. باید دید که شرکت به چه دلایلی قصد تامین مالی از طریق افزایش سرمایه را دارد.

اگر با این عمل طرح های نوینی اجرا شده و شرکت در جهت توسعه زیرساخت ها و مجموعه خود عمل کند، در این صورت خبر افزایش سرمایه شرکت، خبر خوبی به نظر می رسد. اما اگر شرکت قصد پوشش زیان اندوخته خود با افزایش سرمایه را داشته باشد، احتمالا خبر خوبی برای سهام داران نیست.

از دیگر معایبی که دارد در صورتی که از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها باشید در سال بعد به علت استهلاک در سالهای بعدی مالی باعث افت سود شرکت خواهد شد، همچنین باعث عدم ورود نقدینگی به شرکت خواهد شد.

ارزش سهام عدالت چقدر است؟

با آزادسازی سهام عدالت 50 میلیون نفر وارد بازار سرمایه شدند. تصمیمی بسیاری مخاطره‌آمیز که سئوالات زیادی را مطرح می‌کند. آیا از اساس سهام عدالت سازوکارهای معامله در بازار سهام را دارد؟ ارزش برگ‌های سهام عدالت چقدر است؟ آیا منابع مالی برای آزادسازی این سهام فراهم شده است؟ آزادسازی این سهام چه اثری بر سرمایه خواهد داشت؟

سهام عدالت چیست؟

در سال 1384 دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب کرد که سهام 49 شرکت دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی قرار می‌گیرند و در چهارچوب سهام عدالت در جهت تأمین عدالت اجتماعی و فقرزدایی و همچنین گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به مشمولات این طرح واگذار خواهد شد.

قرار بر این بود که شش دهک درآمدی مشمول این طرح قرار بگیرند اما در عمل دهک‌های درآمدی به کناری گذاشته شد و دهک‌های جمعیتی مبنای این قانون قرار گرفت. به این معنا که گروه‌های شغلی و صنفی و . مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شدند.

طبق طرح در ابتدا 500 هزار تومان و بعد یک میلیون تومان سهام عدالت در اختیار مشمولان قرار گرفت. هزینه خرید این سهام از محل سود سهام کسر شد تا افراد مشمول طرح که در ۱۸ مرحله شناسایی شده بودند و تعداد آنها به روایتی تا ۴۶ میلیون نفر می‌رسید، صاحب سهامی شوند که نمی‌دانستند دقیقا سهام چه شرکتی است و البته اجازه خرید و فروش آن را هم نداشتند.

بیشتر بخوانید:

حالا بعد از 15 سال خریداران می‌توانند سهام خود را آزاد کنند یا به عبارتی به فروش برسانند. اما روش درست واگذاری این سهام چیست؟ علی رحمانی مدیرعامل سابق بورس تهران معتقد است بهترین روش برای آزادسازی سهام عدالت این است که در مقابل بیشترین منفعت‌رسانی به سهامداران، کمترین آسیب را به بازار سهام برسد. ضمن اینکه سبب شود تا قابلیت دریافت وجوه نقد از طریق واگذاری فراهم شده و نظم بازار سرمایه نیز مختل نشود.

به دلیل پرداخت زودهنگان سود در در دولت نهم فشار زیادی به پس‌انداز برخی از شرکت‌هیا دولتی در اقتصاد ایران آمد. به گفته رحمانی «من در بررسی که اخیرا داشته‌ام، متوجه شدم ده‌ها شرکت واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت هستند که نسبت بدهی به دارایی‌هایشان صفر است. یعنی تمام منابع آن شرکت‌ها از محل سرمایه و پس‌اندازهای شرکتی که در قالب سود انباشته و اندوخته بوده است، محقق می‌شود.»

پرتفوی و دارایی نا مشخص و تعداد سهامداران مجهول

رحمانی ادامه می‌دهد: جالب بود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی صرفا کاغذی بودند و تعداد سهامداران، دارایی‌ها و پرتفوی آنها مشخص نبود. سرانجام موضوع ورود به بورس تا زمان مشخص، منتفی شد.

وی افزود: جالب‌تر آنکه دولت یازدهم برخی تعهدات دولت قبلی را در مورد سهام عدالت کنار گذاشت. یکسری از سهم‌ها را از پرتفوی سهام عدالت خارج کرد که می‌توان به سهام پالایشگاه‌ها اشاره کرد.

رئیس سابق بورس با عنوان اشاره به کمبود بودجه در وضعیت حال حاضر کشور گفت: در زمان حاضر، مردم در تنگنای مالی هستند و نقدینگی به سمت بورس آمده است. این مساله ظرفیت بالایی برای جذب نقدینگی از طرف فروش سهام به وجود آورد که سهام عدالت هم می‌تواند با استفاده از این فرصت، به فروش رسد.

ارزش سهام‌ها بین 8 تا 11 میلیون تومان است

رحمانی ارزش اکنون سهام عدالت بین ۸ تا ۱۱ میلیون تومان ارزیابی می‌کند که می‌تواند از یک طرف فشار مالی را بر دولت کاهش دهد و از طرف دیگر، برای بخشی از مردم، تسکینی در برابر فشار تورم باشد.

باید توجه کنیم که در طول دو سال اخیر، تورم بالا قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه را به شدت کاسته است. پس هدف اول، کاستن فشار مالی بر دولت و هدف دوم کمک به بخش نیازمند جامعه بوده است. با این حال، در طراحی مدل واگذاری، دولت دچار اشتباه شده است. بهترین روش واگذاری این است که بیشترین پول سود انباشته سهام عدالت را عاید سهامداران کند. مثلا می‌توانستیم به جای اینکه به هر نفر ۱۰۰ سهم بدهیم، از طریق همان ETF، سهام را بلوکی می‌فروختیم و عواید آن را در ETF می‌آوردیم. بحث اساسی این است که اگر سهام را به شکل خرد دهیم، عایدی چندانی دست سهامداران را نمی‌گیرد.

رحمانی پیش‌بینی می‌کند که ۹۵ درصد مردم، سهام خود را می‌فروشند تا مرهمی برای زخم‌های اقتصادی روزمره خود بیابند.

این سهام جذب بازار خواهد شد. در این شرایط حتما کسانی هستند که حاضر باشند فرضا سهام بانک ملت را بخرند یا ۳۰ درصد سهام یک پتروشیمی را خریداری کنند. در این دوره، انباشت سرمایه زیادی در بورس صورت گرفته است. منابع مالی در بازار زیاد است. بازار سرمایه، خود یک سرمایه بزرگ است، یک زیرساختی تشکیل شده که نهادهای مالی و افراد تحصیل‌کرده را گرد هم آورده تا اکنون بتوانند نقدینگی را مدیریت کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.