شکاف وتحلیل شکاف


تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی در استان‌های همدان و کرمانشاه

توسعه کارآفرینی در گروی توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه­های متعدد است که ضرورت به­ کارگیری رهیافت اکوسیستم­ را آشکار می­کند. این ­تحقیق ­با­­ هدف اصلی ­بررسی­ وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های اکوسیستم کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان ­انجام ­شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌های کرمانشاه و همدان بود که با استفاده از فرمول کوکران، 335 نفر از آنان به روش­­نمونه‌گیری­ سهمیه‌ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش‌نامه بود که پایایی آن با محاسبه ­ضریب آلفای ترتیبی(88 %-86%= α ) محاسبه گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار SPSS تجزیه ­و­ تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان ­ به ترتیب در بعد حمایتی، مالی و سیاستی و کمترین شکاف در بعد نیروی انسانی وجود دارد. همچنین مؤلفه‌های مربوط به ابعاد بازار و مالی با توجه به مقدار زد ب یشترین میزان اختلاف را دارند.

کلیدواژه‌ها

 • اکوسیستم کارافرینی
 • تحلیل شکاف
 • وضعیت موجود و مطلوب
 • شرکت دانش بنیان

عنوان مقاله [English]

Gap Analysis of Current and Desired Situations in Application of Entrepreneurship Ecosystems Knowledge-Based Enterprise Agriculture in Hamadan and Kermanshah Provinces

نویسندگان [English]

 • gholamhossein hosseininia 1
 • vahid aliabadi 2

Entrepreneurship is a multi-faceted phenomenon, which, on the one hand, is affected by all economic, social, cultural and political dimensions and, on the other hand, affects these dimensions. Therefore, the development of entrepreneurship depends on the different aspects of the angles and the various aspects that necessitate the application of the ecosystem approach. This research was essentially aimed at examining the existing and desired status of the components of the ecosystem of entrepreneurship in knowledge companies. The statistical population of the research consisted of the members of knowledge societies in Kermanshah and Hamedan provinces. Using the Pontoon chart, 335 of them were selected through a sampling procedure. The main tool of the research was questionnaire, the reliability of the questionnaire was calculated by sequential alpha coefficient (88% -86% = α). The collected data were analyzed using SPSS software. The results showed that the greatest gap between the existing and the optimal level of the dimensions of the business ecosystem in the knowledge-based companies, in terms of support, financially, is visible and the smallest gap in the human resources, as well as the components related to the market and financial dimensions according to the amount z have the most difference

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship ecosystem
 • gap analysis
 • status and desirability
 • Knowledge-based enterprise

مراجع

اکبرزاده، ن. (1391). شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش‌بنیان (مطالعه موردی مراکز رشد و پارک‌های علم وفناوری دانشگاههای شهرتهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زاهدان.

الهیاری فرد، ن. و عباسی، ن. (1390)، بررسی الگوی مناسب ساختارسازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 8(29)، 47-57.

باباخانی، م. (1383). شرکت‌های دانش‌بنیان (تعاریف، انواع، ضرورت‌ها، کارکردها). اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمدیریت کسب وکار.

بهاری، آ.، مؤدی، ب.، یعقوبی، ن. وعلم الهدایی، ن. م.(1391). نارسایی واولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم وفناوری خراسان رضوی. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 8(30)، 13-21.

سازمانصنایعکوچکوشهرک‌هایصنعتیایران (1393). عارضه‌یابیصنایعکوچکومتوسط. گزارشپژوهشی. تهران:سازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتیایران .

سلامی،س. ر.،بهگزین،س. ا.وشفیعی، م. (1390).شناساییوارزیابیعواملحیاتی موفقیت پارک های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان.فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، 8(29)، 63 - 72 .

شریف‌زاد، ا.، عبدالله‌زاده، غ. (1393). تحلیل سلسله‌مراتبی گزیدارهای آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی. فصلنامه تحقبقات اقتصادی و توسعه روستایی، 44(1)، 95-107.

شفیعی، م. و نعمتی م. ع. (1389). نظام ملی نوآوری با رویکرد توسعه فرهنگ کارآفرینی. نشریه صنعت و دانشگاه، 3(9 و 10)، 75 – 84 .

شورمیچ، ر. ­و اسدی عزیزآبادی، م. (1392)، بررسی وتحلیل اثرات شهرک علم وفناوری اصفهان برتوسعه اقتصادی منطقه. فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 9(36)، 11-18.

فخاری، ح. (1393).، بازخوانی تعریف شرکتهای دانش‌بنیان براساس شرایط اقتصادی کشور. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 6(4)، 68-88.

فرجی سبکبار، ح.، بدری، س. ع.، سجاسی قیداری، ح.، صادقلو، ط. و شهدادی خواجه عسگر، ع. (1390). اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان. فصلنامه جغرافیای انسانی، شماره 75، 52-68.

قاضی نوری، س. (1390). کارگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، وب سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی ومهندسی زلزله. بازیابی شده از http://www.iiees.ac.ir

قنبری، ر.، آگهی، ح.، علی بیگی، ا. و زرافشانی، ک. (1395). واکاوی محتوای سیاست­ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی، توسعۀ کارآفرینی، 9(1)، 39 – 85.

محمدی الیاسی، ق.، رکنی، ن. و طیبی، ک. (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‎های کارآفرینی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 3(11)، 7-26

معاونت پژوهشهای اقتصادی مجلس،دفترمطالعات اقتصادی (1395). وضعیت ایران درگزارش انجام کسب وکار بانک جهانی2017.

منصوری. س.،وظیفه. ز. ویوسفیطبس. ح. (1396). اولویت بندی پیشران های عوامل اثرگذار در راستای توسعة شرکت های دانش بنیان در استان کرمان. توسعه کارآفرینی، 10(2)، 319- 338.

Amolo, J., & Migiro, S.O. (2015). An entrepreneurial flair development: the role of anecosystem. Problems and Perspectives in Management, 13(2), شکاف وتحلیل شکاف 494-505.

Chen, Y.m & Huang, H. (2012). Knowledge management fit and its implications forbusiness performance: a profile deviation analysis. Knowledge-Based Systems, 27(9), 262-270.

Christina, B., Neelufer, A., & Alamri, S. (2014). Challenges and barriers encountered bythe SMEs owners in Muscat. Journal of Small Business and Entrepreneurship Research,شکاف وتحلیل شکاف 12(3), 1-13.

Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. BusinessStrategy and the Environment, 15(1). 1-14.

Denisa Neagu, C. (2008). Knowledge based organization; springer. Doing business, (2014). Comparing business regulations for domestic firms in 189 economies, Economy Profile: Iran, Islamic Rep..

Forfas, F. (2009). Entrepreneurial ecosystem: south west Ireland, rethinking entrepreneurship. Baseline Data and Analysis, South West Ireland. Dublin. 26p. Retrieved from www.forfas.ie.

Galati, F., Bigliardi, B., Petroni, A., & Marolla, G. (2017). Which factors are perceived asobstacles for the growth of Italian academic spin-offs?. Technology Analysis and Strategic Management, 29 (1), 84-104, DOI: 10.1080/09537325.2016.1199853

Isenberg, D. (2012). Introducing the Babson entrepreneurship ecosystem project. The Babson Global.1-28p.

Jaonsson, J., Nilsson, J., Modig, F., & Hed val, G. (2017). Commitment to sustainability insmall and medium-sized enterprises: the influence of strategic orientations and managementvalues. Business Strategy and the Environment, 26, 69-83.

Kwon, S., & Arenius, P. (2010). Nations of Entrepreneurs: a social capital perspective. Journal of Business Venturing, 25, 315- 330.

Lindstrand, A., Melén, S., & Nordman, E. R. (2011). Turning social capital into business: a study of the internationalization of biotech SMEs”, International Business Review, 20(2), 194-212.

MIT Press. West III, G.P., and Bamford, C.E. 2005. Creating a technology based entrepreneurial economy: a resource based theory perspective. Journal of Technology Transfer, 30, 433-451.

Pistrui, D., Blessing, J., & Mekemson, K. (2008). Building an entrepreneurialengineering ecosystem for future generations: the kern Entrepreneurship education network. American Society of Engineering Educators 2008 ASEEAnnual Conference and Exposition June 22–25, 2008 - Pittsburgh, PA.11-25p.

Rannikko, H. (2012). Early development of new technology-based firms, A Longitudinal Analysis on New Technology-Based Firms’ Development from Population Level and Firm Level Perspectives. Hanken School of Economics.

Spence, L.J. (2015). Primer business sustainability for small and medium enterprises (SMEs). Network for Business Sustainability. Retrieved from http://nbs.net/is-the-customerreally-king-a-closer-look-at-key-stakeholders- for-smes/.

Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy : a sympathetic critique. European Planning Studies, 1759–1769.

Stam, E., & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial ecosystems. In R. Blackburn, D. De Clercq, J. Heinonen, & Z. Wang (Eds.), Handbook for Entrepreneurship and Small Business. London, UK: Sage.

Suresh, J., & Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: case study on theinfluence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journal of Business and Management, 4(16), 95-101.

شکاف وتحلیل شکاف

چکیده زمینه و هدف: ارزیابی خدمات آموزشی ارائه‌شده به دانشجویان و تعیین میزان اختلاف بین وضع موجود و مورد انتظار می‌تواند زمینه تدوین برنامه‌های ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را فراهم آورد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1389 انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 274 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد سروکوال (Servqual) بود. پرسشنامه27 سؤالی شامل دو بخش دموگرافیک و ابعاد پنج‌گانه کیفیت خدمات آموزشی بود که به‌صورت خودایفا تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی و آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی و عبارات مربوط به سنجش آن، شکاف کیفیت وجود داشت. بیشترین شکاف کیفیت در بُعد پاسخگویی (45/1-) و کمترین شکاف در بُعد تضمین (14/1-) مشاهده شد. میانگین نمره شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشجویان دختر در تمام ابعاد پنج‌گانه کیفیت، بیشتر از دانشجویان پسر برآورد شد شکاف وتحلیل شکاف که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0p<). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد انتظارات دانشجویان در تمامی ابعاد خدمت برآورده نمی‌شود. لذا پاسخگویی، مشتری‌مداری، بهبود فرآیندهای انجام کار، بهسازی فضای فیزیکی و توجه به سایر ابعاد در برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی داشته باشد. کلید واژه‌ها: آموزش؛ کیفیت خدمات آموزشی؛ ادراکات؛ انتظارات؛ تحلیل شکاف؛ مدل سروکوال؛ دانشجویان.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasian M, Chaman R, Mousavi S, Amiri M, Gholami Taromsar M, Maleki F et al . Gap Analysis between Students' Perceptions and Expectations of Quality of Educational Services Using Servqual Model. Qom Univ Med Sci J. 2013; 7 (S1) :2-9
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-250-fa.html

عباسیان مریم، چمن رضا، موسوی سید عباس، امیری محمد، غلامی طارمسری مهشید، ملکی فهیمه و همکاران.. تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مدل سروکوال. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1392; 7 (S1) :9-2

تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

در آغاز، تحلیل گران تکنیکال توجهی به شکاف ها نداشتند. تنها به این دلیل که قابل رؤیت بودند و شناسایی آنها بر روی نمودار آسان بود. از آنجایی که کاملا شکافها نشان دهنده تغییر شدید قیمت هستند. ممکن است حکایت از تغییر مهمی در آن چه – سهام پیش روی خود دارد داشته باشند و خبر از فرصتی معاملاتی دهند.

فهرست مطالب کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت به شرح زیر می باشد:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • شکاف چیست
 • روزنه های نمودارهای شمعی
 • ایجاد شکاف
 • چگونگی محاسبه بازده
 • شکاف ها و حرکت پیشین قیمت
 • شکاف ها و حجم
 • شکاف ها و میانگین های متحرک
 • شکاف ها و بازار
 • بستن شکاف ها
 • جمع بندی

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

شکاف‌های قیمت یا به تعبیر ژاپنی‌ها «پنجره» یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. شاید به جرئت بتوان گفت که هیچ ابزاری در تحلیل تکنیکال و همچنین هیچ استراتژی معاملاتی در بازارهای سرمایه بدون در نظرگیری شکاف‌های قیمت کامل نیست. برای هر معامله‌گری بسیار مهم است که از شکاف‌های قیمت و کاربرد آن‌ها اطلاع کافی داشته باشد.

به طور کلی شکاف‌های قیمت را اینگونه تعریف کرده­‌اند: محدوده‌ای از نمودار قیمت که در آن ناحیه معامله‌ای انجام نشده است. به عبارت دیگر هیچ قیمت و حجم معاملاتی در آن ناحیه مشاهده نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل این شکاف‌ها این است که نقطه آغازین یک کندل، در نقطه پایانی کندل قبل قرار ندارد و بر این اساس به شکاف قیمت، «شکاف حقیقی» نیز می‌گویند چرا که در نمودار واقعاً یک فضای خالی و تهی ایجاد می‌نماید البته نوع دیگری از شکاف‌ها به نام «شکاف‌های جزئی»وجود دارد که در آن هیچ‌گونه فضای خالی در نمودار قیمت مشاهده نمی‌شود.

به طور کلی فاصله یا شکاف عبارت است از:

 • نقطه حداقل نرخ در روز جاری بالاتر از نقطه اوج روز گذشته یا نقطه اوج نرخ در روز جاری پایین‌تر از نقطه حداقل روز گذشته است. اغلب در نتیجه انتشار اخبار در طول شب به وجود می‌آید.
 • ناهماهنگی میان مبالغی که تاریخ وصول آن‌ها فرا رسیده و میزان وجوه نقد واصل شده. این حالت می‌تواند برای یک بانک یا برای افراد معامله‌گر به وجود آید.
 • ناهماهنگی بین سررسید‌ها و جریان‌های نقدی در یک بانک یا دفتر وضعیت یک معامله‌گر. ظهور این ناهماهنگی عملاً حضور نرخ بهره است.

خرید کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

در رابطه با تشکیل شکاف‌های قیمت نقطه نظرات روان‌شناسی خاصی وجود دارد. این شکاف‌ها ممکن است زمانی که به سمت پایین یا بالا تشکیل گردند به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت طولانی‌مدت در بازار عمل نمایند. معمولاً پس از تشکیل شکاف، قیمت آن را می‌پوشاند که این قضیه در بیشتر موارد مشاهده می‌گردد و نکته جالب‌تر اینکه پس از پر شدن شکاف قیمتی، بازار بازگشت می‌کند و در جهت تشکیل شکاف پیش می‌رود.

شکاف‌ها، مناطق بسیار مهمی در نمودار‌های بازار هستند که به‌واسطه آن‌ها می‌توان بهتر مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کرد.

زمانی که یک شکاف صعودی پر می‌شود کف حفره به ‌عنوان یک ناحیه حمایتی عمل می‌کند. در این موقعیت اگر قیمت در زیر شکاف بسته شود ناحیه حمایت شکسته شده و علامت نزول قیمت را صادر می‌کند. بالعکس زمانی که یک شکاف نزولی پر می‌شود سقف حفره به‌ عنوان یک ناحیه مقاومت عمل می‌کند که در این موقعیت اگر قیمت در بالای شکاف بسته شود ناحیه مقاومت شکسته شده و علامت صعود قیمت را صادر می‌کند.

اغلب شکاف‌های قیمت نشئت‌گرفته از برخی رویدادها می‌باشند.

برای مثال اخبار و گزارش‌ها اقتصادی که در حدفاصل زمان بسته شدن یک بازار و آغاز بازار بعدی منتشر می‌شوند. احتیاجی نیست که این اخبار و گزارش‌ها مستقیماّ با بازار موردنظر مرتبط باشند بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت‌ها، گروه‌های صنعتی و حوادث جهانی متأثر گردد.

در شرایطی که هیچ‌گونه خبر یا گزارشی منتشر نشود بازار در قیمت پایانی دوره قبلی خود یا در نزدیکی آن باز می‌شود لیکن اگر اخبار قابل‌توجه یا تقاضای زیاد معامله گران وجود داشته باشد دستورهای معاملاتی افزایش می‌یابد و درنتیجه شکاف‌هایی رو به بالا یا پایین تشکیل می‌گردد که در این مواقع حتی اگر شکاف بسیار کوچک هم باشد باز معتبر است.

شکاف‌های قیمت در بیشتر مواقع در نمودارهای روزانه دیده می‌شوند. شما نمی‌توانید غیر از نقطه آغازین، شکاف‌های واقعی را در نمودارهای میان‌روزی مشاهده نمایید. برای مثال زمانی که در یک بازار میزان معاملات بسیار زیاد نباشد یا اینکه اخبار اقتصادی در ساعات فعالیت بازار منتشر گردد، ممکن است یک یا چند شکاف قیمت در نمودار میان‌روزی تشکیل گردد. ضمن اینکه اگر معاملات به‌طور موقت متوقف شود ممکن است بازار در زمان شروع مجدد، شکافی را ایجاد نماید. در غیر این موارد بیشتر شکاف‌هایی که در نمودارهای میان‌روزی مشاهده می‌شود شکاف‌های کوچک تشکیل‌شده در میان بدنه‌های شمع‌ها است که با توجه به همپوشانی بدنه‌ها و سایه‌ها هیچ فضای خالی در نمودار مشاهده نمی‌شود و بر این شکاف وتحلیل شکاف اساس شناسایی آن‌ها به مهارت خاصی نیاز دارد.

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

حتما برایتان اتفاق افتاده که وقتی دارید به یک نمودار قیمتی نگاه می‌کنید، یک شکاف یا ناپیوستگی ببینید. این شکاف یا ناپیوستگی در واقع همان شکاف قیمتی (Price Gap) است. در این مقاله می‌خواهیم شما را به طور کامل با این مفهوم آشنا کنیم و بگوییم چطور باید استراتژی‌های خود را با این موضوع تنظیم کنید. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

شکاف قیمتی(Price Gap) در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که گفتیم در این مقاله سعی داریم شما را با مفهوم شکاف قیمتی آشنا کنیم. همچنین انواع شکاف‌های قیمتی در نمودار‌ها را به تفصیل توضیح می‌دهیم.

شکاف چیست؟

زمانی شکاف اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم یا ابزار معاملاتی دیگر، بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باز می‌شود و هیچ فعالیت تجاری در بین آن‌ها وجود ندارد.

شکل زیر بیانگر شکاف قیمتی در نمودار سهام شرکت بانک ملت با نماد وبملت است.

شکاف قیمتی در نمودار بانک ملت (وبملت)

در ادامه با انواع شکاف‌ها آشنا می‌شویم.

شکاف معمولی چیست؟

شکاف معمولی، شکاف قیمتی است که در نمودار قیمت یک دارایی یافت می‌شود. این شکاف‌های گاه به گاه توسط جریان‌های عادی بازار ایجاد می‌شوند و همانطور که از نام آن پیداست بسیار معمولی هستند. آنها به صورت گرافیکی با یک پرش یا افت غیر خطی از یک نقطه در نمودار به نقطه دیگر نشان می‌دهند.

مفهوم شکاف معمولی

این شکاف وابسته به هیچ عامل بیرونی نیست ( اخبار، رویداهای سیاسی، اجتماعی)، به طور کلی، هیچ رویداد مهمی پیش از این نوع شکاف وجود ندارد. شکاف‌های معمولی، معمولاً نسبتاً سریع (معمولاً ظرف چند روز) در مقایسه با سایر انواع شکاف پر می‌شوند. شکاف های معمولی به عنوان «شکاف منطقه» یا «شکاف معاملاتی» نیز شناخته می‌شوند و معمولاً با میانگین حجم معاملات همراه هستند.

از آنجایی که شکاف‌های معمولی رویدادهای نسبتاً کوچک، عادی و تا حدی منظم در قیمت یک دارایی هستند، هیچ بینش تحلیلی واقعی برای آنها وجود ندارد. این شکاف‌ها اغلب در دارایی‌هایی بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد مشاهده می‌شوند. در موارد خاص به دلیل وقوع اتفاقات مهم در آخر هفته که بازار بسته است، شکاف معمولی نسبتا بزرگ در ابتدای هفته جدید رویت می‌شود. این شکاف‌ها تاثیر چندانی در تحلیل جاری ما نخواهد داشت.

یکی از نشانه‌های این شکاف پر شدن شکاف است، به این معنی که قیمت در ادامه به جایی که شکاف در ابتدا شروع می‌شود باز می‌گردد. به عنوان مثال، اگر سهامی در فلان روز در قیمت X بسته شود، و سپس روز بعد با قیمتی بالاتر باز گردد، قیمت روز سوم شامل سطح قیمت روز اول یا همان X خواهد بود.

شکل زیر نمایش شکاف معمولی مربوط به سهام شرکت بانک ملت با نماد وبملت است. در ادامه شاهد پر شدن شکاف هستیم.

پر شدن شکاف

شکاف‌های معمولی در مقابل انواع دیگر شکاف‌ها

شکاف دیگری نیز به نام شکاف شکست می‌توان بیان کرد. هنگامی که قیمت پر شتاب و همراه با شکاف از سطوح حمایت و مقاومت عبور کند، شکاف را شکاف شکست می‌نامند.

شکاف شکست

شکاف‌های شکست نیز معمولاً با تأیید یک روند جدید مرتبط هستند. به عنوان مثال، روند قبلی ممکن است نزولی باشد، سپس قیمت با تشکیل الگوی قیمتی، همراه با شکاف به سمت بالا حرکت می‌کند.در اینصورت می‌توان تاییدی بر اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی داشت. در این حالت شکاف شکست، نشان دهنده قدرت خریداران است، که علاوه بر شکست الگوی نمودار، به صعود بیشتر نیز اشاره دارد.

زمانیکه شکاف شکست همراه با حجم بالا صورت گیرد، حاکی از حرکت قیمت در جهت شکاف است. اما در صورتیکه شکاف قیمت بالاتر از مقاومت یا پایین‌تر از سطح حمایت باشد ولی نتواند قیمت را حفظ کند و به محدوده معاملات قبلی بازگردد، سناریو حرکت قیمت در جهت شکاف نقض می‌شود.

شکل زیر نمایش شکاف شکست پس از تشکیل الگوی مثلث، همراه با افزایش حجم معاملات در سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است. در ادامه شاهد رشد قیمت در جهت شکاف هستیم.

شکاف شکست همراه با افزایش حجم معاملات

درک مفهوم شکاف شکست

همانطور که گفتیم شکاف شکست زمانی اتفاق می‌افتد که شکاف قیمت بالاتر از ناحیه حمایت یا مقاومت باشد، مانند شکاف‌هایی که در طول یک محدوده معاملاتی ایجاد می‌شوند. هنگامی که قیمت از طریق یک شکاف از محدوده معاملاتی معتبر خارج می‌شود، این یک شکاف شکست است. یک شکاف شکست همچنین می‌تواند از نوع دیگری از الگوی نمودار، مانند مثلث، گوه، فنجان و دسته، یا الگوی سر و شانه‌ها رخ دهد.

شکاف‌ها می‌توانند در هر زمانی رخ دهند، اما به احتمال زیاد پس از اطلاعیه‌های سود یا سایر اعلامیه‌های شرکت بزرگ رخ می‌دهند.

روند و چرخه قیمت

در حالی که هر روندی دارای شکاف شکست نیست، برخی از روندها دارای شکاف شکست هستند و اغلب در اوایل روند زمانی که قیمت حرکت قابل توجهی خارج از الگوی نمودار انجام می‌دهد، دیده می‌شود. هر زمان که یک الگوی نمودار قابل توجه با شکاف دنبال می‌شود، می‌توان آن را شکاف شکست نامید.

شکاف فراری

همانطور که روند شتاب می‌گیرد، نوع دیگری از شکاف به نام شکاف فراری مشاهده می‌شود. شکاف فرار زمانی است که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از بسته شدن قبلی در یک روند صعودی ایجاد شده باز می‌شود. در طول یک روند نزولی، شکاف فرار زمانی است که قیمت به طور قابل توجهی کمتر از بسته شدن قبلی باز می‌شود. به طور معمول قیمت در طی چند هفته و گاهی در عرض چند روز یا حتی روز بعد به حرکت در جهت شکاف فرار ادامه می دهد. یک شکاف فرار نیازی به شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت اصلی (مانند شکاف شکست) ندارد، اما باید در جهت روند فعلی رخ دهد.

در ادامه شکاف شکست و شکاف فراری در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را می‌بینیم.

شکاف خستگی

همانطور که یک روند به پایان خود نزدیک می‌شود، ممکن است شکاف فرسودگی را تجربه کند. شکاف فرسودگی در نزدیکی پایان یک روند رخ می‌دهد و توسط گروه نهایی خریداران، که از عدم خرید قبلی پشیمان هستند، ایجاد می‌شود. در یک روند نزولی، شکاف فرسودگی شکافی است که توسط فروشندگان ایجاد می‌شود. شکاف خستگی شبیه شکاف فرار است، با این تفاوت که شکاف خستگی معمولاً با حجم بسیار زیاد همراه است. برخی از شکاف‌های فرار نیز همینطور هستند، اما معامله‌گران همچنین می‌توانند مراقب باشند که شکاف های فرسودگی به سرعت پر شوند. از آنجایی که شکاف فرسودگی معمولاً در نزدیکی پایان روند رخ می‌دهد، هر پیشرفتی که ایجاد می‌شود معمولاً طی چند هفته و اغلب در طی چند روز پاک می‌شود (شکاف پر می‌شود).

همچنین شکاف‌های رایجی وجود دارد که زمانی رخ می‌دهد که تفاوت کمی بین قیمت باز و بسته شدن وجود داشته باشد. این نوع شکاف‌ها اغلب اتفاق می‌افتند و از نظر بیشتر معامله‌گران ،نسبت به شکاف‌های فراری و خستگی از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

در شکل زیر شکاف خستگی در انتهای روند صعودی را مشاهده می‌کنید.

شکاف خستگی در انتهای روند

نمایش شکاف‌ها در بازار سهام

شکل زیر مربوط به نمودار سهام ایران خودرو است. در ابتداقیمت پس از یک روند صعودی، یک الگوی مثلثی را تشکیل می دهد. سپس قیمت به بالای مثلث، در حجم بالا شکاف می‌دهد و سپس به صعود ادامه می‌دهد، این یک شکاف شکست است. شکاف مشاهده شده بعدی نمونه یک شکاف فراری و در جهت روند قبلی است.

پر کردن یا پر نکردن شکاف

وقتی کسی می‌گوید شکاف پر شده است، یعنی این که قیمت به سطح اولیه قبل از شکاف برگشته است. این رفتار بسیار رایج است.

در شکل زیر پر شدن شکاف قیمتی در سهام شرکت پالایش نفت تهران (شتران) را مشاهده می‌بینید.

 • هیجان غیرمنطقی: افزایش و یا کاهش اولیه قیمت ممکن است بیش از حد خوش بینانه یا بدبینانه باشد، بنابراین قیمت نیاز به اصلاح دارد.

از دلایل پر شدن شکاف قیمت می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:

 • مقاومت تحلیلی: زمانی که قیمت به شدت بالا یا پایین می‌رود، هیچ حمایت یا مقاومتی از خود بر جای نمی‌گذارد.
 • الگوی قیمت: الگوهای قیمت برای طبقه بندی شکاف‌ها استفاده می‌شود و می‌تواند به شما بگوید که آیا شکاف پر می‌شود یا خیر. شکاف‌های خستگی معمولاً بیشترین احتمال پر شدن را دارند زیرا نشانگر پایان یک روند قیمتی هستند، در حالی که شکاف‌های معمولی و شکست به طور قابل توجهی کمتر پر می‌شوند زیرا برای تأیید جهت روند فعلی استفاده می‌شوند.

هنگامی که شکاف‌ها در همان روز معاملاتی که در آن رخ می‌دهند پر می‌شوند، به آن محو شدن می‌گویند. به عنوان مثال، فرض کنید شرکتی سود هر سهم زیادی را برای این سه ماهه اعلام می‌کند و در بازه زمانی باز افزایش می‌یابد (به این معنی که به طور قابل توجهی بالاتر از بسته شدن قبلی خود باز شد). حال فرض کنید با گذشت روز، مردم متوجه می‌شوند که صورت جریان نقدی نقاط ضعفی را نشان می‌دهد، بنابراین شروع به فروش می‌کنند. در نهایت، قیمت به قیمت بسته شدن دیروز می‌رسد و شکاف پر می‌شود. بسیاری از معامله گران روزانه از این استراتژی در طول فصل سود یا در زمان های دیگر که هیجان غیرمنطقی در اوج است استفاده می‌کنند. شایان ذکر است این موارد شامل بازار فارکس و ارز‌های دیجیتال می‌شود.

جمع‌بندی: خلاصه تعاریف شکاف قیمتی

در این قسمت یکبار دیگر تمام تعاریف را به طور خلاصه با هم مرور می‌کنیم:

شکست عبارت است از حرکت قیمت یک دارایی از طریق سطح مشخصی از حمایت یا مقاومت. شکست‌ها فرصت خرید و فروش برای برخی از معامله‌گران محسوب می‌شوند.

شکاف معمولی یک شکاف قیمتی است که در نمودار قیمت یک دارایی یافت می‌شود. این شکاف ها توسط نیروهای عادی بازار ایجاد می شوند و بسیار رایج هستند.

معمولا شکاف فراری زمانی در نمودار‌ها رویت می‌شود که فعالیت معاملاتی از قیمت‌های متوالی عبور می‌کند که معمولا ناشی از علاقه شدید سرمایه‌گذاران می‌باشد.

در صورتیکه پس از افزایش سریع قیمت، سهام شروع به کاهش می‌کند، شکاف خستگی شکل می‌گیرد.

زمانی شکاف شکست اتفاق می‌افتد که شکاف قیمت بالاتر از ناحیه حمایت یا مقاومت باشد، مانند شکاف‌هایی که در طول یک محدوده معاملاتی ایجاد می‌شوند.

شکاف در بازار بورس ایران

شکاف‌های قیمتی در بازار بورس ایران می‌توان به دو دسته شکاف واقعی و شکاف غیر‌واقعی دسته‌بندی کرد. شکاف واقعی ناشی از عرضه و تقاضا در بازار‌های معاملاتی است که شامل شکاف‌های ذکر شده در بالا هستند. شکاف‌های غیر واقعی ناشی از افزایش سرمایه، و پرداخت DPS هستند که ناشی از عرضه و تقاضا نیست. در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر مقاله مربوط به نمودار‌های تعدیل شده و تعدیل نشده را مطالعه کنید.

جمع بندی

در این مقاله در مورد مفهوم شکاف قیمتی صحبت کردیم و گفتیم زمانیکه قیمت یک سهام یا دارایی بدون هیچ فعالیت تجاری، بالاتر و یا پایین‌تر از قیمت روز قبل باز شود، ایجاد شکاف قیمتی در نمودار می‌کند. شکاف‌های قیمتی را می‌توان به شکاف معمولی، شکاف فراری، شکاف خستگی و شکاف شکست دسته‌بندی کرد که هر کدام به اختصار توضیح دادیم. همچنین مفهوم شکاف واقعی و غیر واقعی را توضیح دادیم. شما هم می‌توانید تجربیات خود را در این زمینه در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

زمانی شکاف اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم یا ابزار معاملاتی دیگر، بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باز می‌شود و هیچ فعالیت تجاری در بین آن‌ها وجود ندارد.

وقتی کسی می‌گوید شکاف پر شده است، یعنی این که قیمت به سطح اولیه قبل از شکاف برگشته است. این رفتار بسیار رایج است.

تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

در آغاز، تحلیل گران تکنیکال توجهی به شکاف ها نداشتند. تنها به این دلیل که قابل رؤیت بودند و شناسایی آنها بر روی نمودار آسان بود. از آنجایی که کاملا شکافها نشان دهنده تغییر شدید قیمت هستند. ممکن است حکایت از تغییر مهمی در آن چه – سهام پیش روی خود دارد داشته باشند و خبر از فرصتی معاملاتی دهند.

فهرست مطالب کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت به شرح زیر می باشد:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • شکاف چیست
 • روزنه های نمودارهای شمعی
 • ایجاد شکاف وتحلیل شکاف شکاف
 • چگونگی محاسبه بازده
 • شکاف ها و حرکت پیشین قیمت
 • شکاف ها و حجم
 • شکاف ها و میانگین های متحرک
 • شکاف ها و بازار
 • بستن شکاف ها
 • جمع بندی

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

شکاف‌های قیمت یا به تعبیر ژاپنی‌ها «پنجره» یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. شاید به جرئت بتوان گفت که هیچ ابزاری در تحلیل تکنیکال و همچنین هیچ استراتژی معاملاتی در بازارهای سرمایه بدون در نظرگیری شکاف‌های قیمت کامل نیست. برای هر معامله‌گری بسیار مهم است که از شکاف‌های قیمت و کاربرد آن‌ها اطلاع کافی داشته باشد.

به طور کلی شکاف‌های قیمت را اینگونه تعریف کرده­‌اند: محدوده‌ای از نمودار قیمت که در آن ناحیه معامله‌ای انجام نشده است. به عبارت دیگر هیچ قیمت و حجم معاملاتی در آن ناحیه مشاهده نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل این شکاف‌ها این است که نقطه آغازین یک کندل، در نقطه پایانی کندل قبل قرار ندارد و بر این اساس به شکاف قیمت، «شکاف حقیقی» نیز می‌گویند چرا که در نمودار واقعاً یک فضای خالی و تهی ایجاد می‌نماید البته نوع دیگری از شکاف‌ها به نام «شکاف‌های جزئی»وجود دارد که در آن هیچ‌گونه فضای خالی در نمودار قیمت مشاهده نمی‌شود.

به طور کلی فاصله یا شکاف عبارت است از:

 • نقطه حداقل نرخ در روز جاری بالاتر از نقطه اوج روز گذشته یا نقطه اوج نرخ در روز جاری پایین‌تر از نقطه حداقل روز گذشته است. اغلب در نتیجه انتشار اخبار در طول شب به وجود می‌آید.
 • ناهماهنگی میان مبالغی که تاریخ وصول آن‌ها فرا رسیده و میزان وجوه نقد واصل شده. این حالت می‌تواند برای یک بانک یا برای افراد معامله‌گر به وجود آید.
 • ناهماهنگی بین سررسید‌ها و جریان‌های نقدی در یک بانک یا دفتر وضعیت یک معامله‌گر. ظهور این ناهماهنگی عملاً حضور نرخ بهره است.

خرید کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

در رابطه با تشکیل شکاف‌های قیمت نقطه نظرات روان‌شناسی خاصی وجود دارد. این شکاف‌ها ممکن است زمانی که به سمت پایین یا بالا تشکیل گردند به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت طولانی‌مدت در بازار عمل نمایند. معمولاً پس از تشکیل شکاف، قیمت آن را می‌پوشاند که این قضیه در بیشتر موارد مشاهده می‌گردد و نکته جالب‌تر اینکه پس از پر شدن شکاف قیمتی، بازار بازگشت می‌کند و در جهت تشکیل شکاف پیش می‌رود.

شکاف‌ها، مناطق بسیار مهمی در نمودار‌های بازار هستند که به‌واسطه آن‌ها می‌توان بهتر مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کرد.

زمانی که یک شکاف صعودی پر می‌شود کف حفره به ‌عنوان یک ناحیه حمایتی عمل می‌کند. در این موقعیت اگر قیمت در زیر شکاف بسته شود ناحیه حمایت شکسته شده و علامت نزول قیمت را صادر می‌کند. بالعکس زمانی که یک شکاف نزولی پر می‌شود سقف حفره به‌ عنوان یک ناحیه مقاومت عمل می‌کند که در این موقعیت اگر قیمت در بالای شکاف بسته شود ناحیه مقاومت شکسته شده و علامت صعود قیمت را صادر می‌کند.

اغلب شکاف‌های قیمت نشئت‌گرفته از برخی رویدادها می‌باشند.

برای مثال اخبار و گزارش‌ها اقتصادی که در حدفاصل زمان بسته شدن یک بازار و آغاز بازار بعدی منتشر می‌شوند. احتیاجی نیست که این اخبار و گزارش‌ها مستقیماّ با بازار موردنظر مرتبط باشند بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت‌ها، گروه‌های صنعتی و حوادث جهانی متأثر گردد.

در شرایطی که هیچ‌گونه خبر یا گزارشی منتشر نشود بازار در قیمت پایانی دوره قبلی خود یا در نزدیکی آن باز می‌شود لیکن اگر اخبار قابل‌توجه یا تقاضای زیاد معامله گران وجود داشته باشد دستورهای معاملاتی افزایش می‌یابد و درنتیجه شکاف‌هایی رو به بالا یا پایین تشکیل می‌گردد که در این مواقع حتی اگر شکاف بسیار کوچک هم باشد باز معتبر است.

شکاف‌های قیمت در بیشتر مواقع در نمودارهای روزانه دیده می‌شوند. شما نمی‌توانید غیر از نقطه آغازین، شکاف‌های واقعی را در نمودارهای میان‌روزی مشاهده نمایید. برای مثال زمانی که در یک بازار میزان معاملات بسیار زیاد نباشد یا اینکه اخبار اقتصادی در ساعات فعالیت بازار منتشر گردد، ممکن است یک یا چند شکاف قیمت در نمودار میان‌روزی تشکیل گردد. ضمن اینکه اگر معاملات به‌طور موقت متوقف شود ممکن است بازار در زمان شروع مجدد، شکافی را ایجاد نماید. در غیر این موارد بیشتر شکاف‌هایی که در نمودارهای میان‌روزی مشاهده می‌شود شکاف‌های کوچک تشکیل‌شده در میان بدنه‌های شمع‌ها است که با توجه به همپوشانی بدنه‌ها و سایه‌ها هیچ فضای خالی در نمودار مشاهده نمی‌شود و بر این اساس شناسایی آن‌ها به مهارت خاصی نیاز دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.