درجه اهرم عملیاتی چیست؟


حسابداری و حسابرسی

نقطه تفكيك محصولات در پايان عمليات دايره يك و محصول فرعي جهت پردازش بيشتر به دايره دو منتقل مي شود و محصول اصلي نياز به پردازش بيشتر ندارد. هيچگونه موجودي اول و آخر دوره كالاي در جريان ساخت وجود ندارد.

6- خالص درامد فرعي به عنوان ساير درامدها چند ريال است؟

7- درامد محصول فرعي به عنوان كاهش در بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، چند ريال است؟

8- اگر درامد محصول فرعي به عنوان كاهش در هزينه هاي توليد تلقي شود، درامد فرعي و سود خالص به روش خالص ارزش بازيافتني به ترتيب چند ريال است؟

9- اگر درامد فرعي به عنوان كاهش در هزينه توليد اصلي تلقي شود، درامد فرعي و سود خالص با روش معكوس (Reversal Cost Method) به ترتيب چند ريال است؟

10- اطلاعات زیر مربوط به سربار تولید شرکت مهر برای سال 1385 به شرح زیر است:

- سربار پیش بینی شده 30 میلیون ریال

- سربار واقعی 27 میلیون ریال

- سربار جذب شده 5/22 میلیون ریال

-ساعات کار مستقیم براوردی 000ر20 ساعت

اگر شرکت از نتایج واقعی سال 1385 برای محاسبه نرخ جذب سربار سال 1386 استفاده کند. نرخ جذب سربار در سال 1386 چند ریال خواهد بود؟

11 - جریانهای نقدی حاصل از طرحی در مدت دو سال، 25/2 برابر مبلغ سرمایه گذاری اولیه آن است. نرخ بازده داخلی(IRR) طرح چقدر می باشد؟

با توجه به نمودار زیر به سوالات 12 تا 14 پاسخ دهید. (در این نمودار خط الف نشان دهنده سود عملیاتی سال جاری در سیستم هزینه یابی مستقیم و خط ب نشان دهنده سود عملیاتی این سال در سیستم جذبی می باشد.)

12- نرخ جذب سربار ثابت در این دوره چقدر بوده است؟

13- افزایش تولید به ترتیب چه تاثیری بر خطوط الف و ب دارد؟

1) افزایش شیب – بدون تاثیر

2) کاهش شیب – بدون تاثیر

3) بدون تاثیر – افزایش شیب

4) بدون تاثیر – کاهش شیب

14- چنانچه موجودی کالا در ابتدای دوره 500 واحد (با ساختار مشابه نمودار فوق) باشد، حداکثر سود چند ریال خواهد بود و مربوط به کدام سیستم هزینه یابی است؟

1) 000ر800 – مستقیم

2) 000ر950 – جذبی

3) 000ر450ر1 – جذبی

4) 000ر600ر1 – مستقیم

با توجه به اطلاعات زیر به سوالات 15 تا 18 پاسخ دهید.

برای تولید کالایی از دو نوع ماده الف و ب که به ترتیب در ابتدای عملیات و در 60% عملیات وارد فرایند تولید می شوند استفاده می شود. نقطه بازرسی در 70% عملیات بوده و ضایعات عادی 10% کالاهای سالم (کالاهایی که از نقطه بازرسی عبور نموده اند) می باشد و بقیه ضایعات غیرعادی تلقی می شوند. سایر اطلاعات نیز به شرح زیر می باشند:

- کالای اقدام به تولید 15000واحد

- هزینه ماده الف 109600 ریال

- هزینه ماده ب 75350 ریال

- هزینه تبدیل 188355 ریال

- کالای در جریان ساخت آخر دوره 2500 واحد (80%)

- کالای تکمیل شده 10500 واحد

15- معادل آحاد تکمیل شده از نظر تبدیل برابر است با:

16- بهای تمام شده یک واحد کالا چند ریال است؟

17- هزینه ضایعات غیرعادی چند ریال است؟

18- کالای در جریان ساخت پایان دوره چند ریال است؟

با توجه به اطلاعات زیر به سوالات 19 تا 21 پاسخ دهید

شرکتی از سیستم هزینه یابی استاندارد در جهت تولید کالا استفاده می نماید. تمام موجودی ها و بهای تمام شده کالای فروش رفته در پایان دوره بر اساس انحرافات تسهیم شده اصلاح می شوند. کلیه تولیدات تکمیل شده تلقی می شوند و فروش آنها بر مبنای روش FIFO می باشد. بهای استاندارد هر واحد شمال مواد 3 ریال، دستمزد 4 ریال (5/0 ساعت هر ساعت 8 ریال) و سربار 3 ریال می باشد. سایر اطلاعات به شرح زیر است:

مقدار

ریال

تعداد تولید طی دوره

000ر95

000ر855

موجودی اول دوره

000ر15

000ر135

کالای آماده فروش

000ر110

000ر990

موجودی آخر دوره

000ر19

000ر171

کالای فروش رفته

000ر91

000ر819

موجودی کالا در ترازنامه 800ر140 ریال در ابتدای دوره گزارش گردید که مبلغ 5800 ریال انحراف نامساعد هزینه ها به آن تسهیم شده بود. انحراف نرخ و کارایی دستمزد در این دوره به ترتیب 000ر32 و 000ر20 نامساعد بوده است و انحراف دیگری شناسایی نشده است.

19- قیمت تمام شده کالای فروش رفته به طور واقعی چند ریال است؟

20- انحراف تسهیم شده به قیمت تمام شده کالای فروش رفته چند ریال می باشد؟

21- موجودی کالای ساخته شده آخر دوره چند ریال است؟

با توجه به نمودار زیر به سوالات 22 و 23 پاسخ دهید. ( مستطیل ACDF نشان دهنده عملکرد بودجه شده و مستطیل ABHI نشانگر عملکرد واقعی می باشد.)

22- کدام یک از محیط ها نشان دهنده انحراف اندازه بازار بوده و ماهیت آن چیست؟

3) FEHI – نامساعد

4) EDGH – نامساعد

23- کدامیک از محیط ها نشان دهنده انحراف از سهم بازار بوده و ماهیت آن چگونه است؟

3) BCDE – نامساعد

4) BCGH – نامساعد

هزینه های ثابت یک شرکت به سه گروه زیر تفکیک شده اند:

گروه(1) : در کلیه سطوح فعالیت 000ر000ر2 ریال

گروه (2) : تا 5000 واحد 000ر500 ریال، بالاتر از 5000 واحد 000ر800 ریال

گروه (3) : تا 2000 واحد 000ر400 ریال، از 2001 تا 5000 واحد 000ر600 ریال، از 5000 واحد به بالا 000ر000ر1 میلیون ریال

قیمت فروش و هزینه متغیر هر واحد کالا به ترتیب معادل 8000 و 7000 ریال می باشد.

24- تعداد فروش در نقطه سربه سر چند واحد است؟

25- قیمت فروش و حاشیه فروش هر واحد کالا در شرکت الف به ترتیب 20000 و 5000 ریال، هزینه های ثابت عملیاتی این شرکت در هر ماه 000ر500 ریال و هزینه کارمزد وامهای دریافتی سالانه معادل 000ر000ر2 ریال می باشد.

چه تعداد کالا باید به فروش برسد تا سود خالص سالانه این شرکت پس از کسر 20% مالیات معادل 16% فروش آن باشد؟

اهرم و نسبیت بدهی

اهرم به کاربرد دارائی ها و وجوهی که برای شرکت هزينه ثابت ايجاد می‏کند اشاره مي‌نمايد. با توجه به تقسيم بندی انواع هزينه های ثابت به هزينه های ثابت عملياتی و هزينه های ثابت مالی، مي‌توان سه نوع اهرم تعريف کرد. اهرم عملياتی، تأثير هزينه های ثابت عملياتی بر سود عملياتی شرکت را نشان مي‌دهد، اهرم مالی، تأثير هزينه های ثابت مالی( هزينه بهره بدهی و سود سهام ممتاز) را بر سود خالص نشان مي‌دهد و اهرم کل، تأثير مجموع هزينه های ثابت بر سود خالص را نشان مي‌دهد.

لو در سال 1974 اهرم عملياتی را با ريسک سيستماتيک مقايسه کرد و ارتباط مثبتی را به دست آورد. وی برطبق مطالعات مندلکر و ری ارتباطی را بين بتا، اهرم عملياتی و اهرم مالی به دست آورد. ماسوليس در سال 1983 در جهت سطح بهينه بدهی، مدل سال 1980 خود را به صورت ذيل خلاصه کرد: اگر صرفه جويی مالياتی ناشی از استفاده بدهی، بيشتر از هزينه بدهی باشد شرکت با افزايش ميزان بدهی ها ارزش خود را بالا خواهد برد ولی اگر صرفه جويی مالياتی بدهی کمتر از هزينه بدهی باشد، با کاهش بدهی ارزش شرکت افزايش می- يابد.

اهرم عملياتی

اهرم عملياتی، درصد تغييراتی که در سود قبل از بهره و ماليات به ازای يک درصد تغيير در فروش رخ مي‌دهد را نشان مي‌دهد. در هر مقدار از توليد و فروش درجه اهرم عملياتی خاصی وجود دارد. درجه اهرم عملياتی در نقطه سر به سر، بی نهايت خواهد شد. عوامل مختلفی بر روی درجه اهرم عملياتی اثر می‏گذارند. صنعت تا اندازه زيادی روی فرآيند توليد و اهرم عملياتی اثر می‏گذارد. همچنين صنعت تا حدی بر روی تصميمات ساختار سرمايه اثر می‏گذارد، خصوصاً اگر شرکت ها تلاش نمايند يک اهرم مرکب را در يک سطح مديريتی حفظ کنند. درجه اهرم عملياتی تحت تأثير صنعت است، بنابراين شرکت های موجود در يک صنعت با درجه اهرم عملياتی بالا ممکن است بدهی کمتری داشته باشند، در حالی که در شرکت های با درجه اهرم عملياتی پايين، بدهی بيشتری ممکن است وجود داشته باشد.

هرگاه سطح فروش زير نقطه سر به سر شود، درجه اهرم عملياتی منفی مي‌شود و اگر فروش برابر با صفر شود، اين درجه به سوی صفر ميل می‏کند، بنابراين علامت مثبت و منفی درجه اهرم عملياتی نشان دهنده مقدار فروش (در مقايسه با نقطه سر به سر) است. اگر درصد بالايی از هزينه های شرکت، هزينه های ثابت باشد شرکت دارای درجه اهرم عملياتی بالايی است.

کاربردهای اهرم عملياتی

اصولاً اهميت اهرم عملياتی به اين علت است که تغيير اندک در سطح فروش، تغييرات بيشتری در سود قبل از بهره و ماليات (EBIT)، ايجاد می‏کند. هر اندازه درجه اهرم عملياتی بزرگتر باشد، ريسک خطای پيش بينی سود قبل از بهره و ماليات(EBIT) بيشتر مي‌شود و در نتيجه احتمال اين که مقدار واقعی سود قبل از بهره و ماليات منفی شود بيشتر خواهد شد.

اهرم مالی

درجه اهرم مالی، نشان دهنده درصد تغيير سود هر سهم در ازای يک درصد تغيير سود قبل از بهره و ماليات است. در محاسبه درجه اهرم مالی به صورت های مالی شرکت توجه مي‌شود. اهرم مالی معياری از ريسک مالی است و از هزينه های ثابت مالی ناشی مي‌شود.استفاده از اهرم مالی بدان علت است که اين اهرم به آثار سود هر سهم مربوط و ناشی از تصميماتی است که برای تأمين مالی شرکت گرفته شده است. اهرم مالی را اهرم ترازنامه يا اهرم ساختار سرمايه نيز می‏گويند. اگر ميزان سود قبل از بهره و ماليات از نقطه سر به سر مالی کمتر باشد، درجه اهرم مالی منفی مي‌شود و اگر ميزان سود قبل از بهره و ماليات به سمت صفر ميل کند، درجه اهرم مالی به سوی صفر ميل خواهد کرد.

در زمانی که هزينه های ثابت مالی صفر باشد درجه اهرم مالی برای تمام مقادير سود قبل از بهره و ماليات که بيش از صفر باشد مساوی با يک خواهد شد.کاربرد اصلی اهرم مالی در پاسخ به اين سؤال است که چرا اندکی تغيير در سود قبل از بهره و ماليات، باعث تغيير شديد در سود هر سهم خواهد شد. برای اندازه‏گيری ريسک مالی از اهرم مالی استفاده مي‌شود. اگر هزينه های ثابت مالی شرکتی مثلاً سود سهام ممتاز يا بهره اوراق قرضه بيشتر شود درجه ريسک مالی افزايش مي‌يابد.

اهرم مرکب

درجه اهرم مرکب درصد تغيير سود هرسهم به ازای يک درصد تغيير در فروش را نشان می- دهد. اهرم مرکب معياری از ريسک کلی شرکت است. اهرم مرکب حاصل ضرب درجه اهرم مالی و اهرم عملياتی مي‌باشد.

مزايای تجزيه وتحليل اهرم

اهرم ها نشان دهنده تغييرات بسيار شديد سود قبل از بهره و ماليات و سود هر سهم به ازای يک درصد تغيير در فروش هستند.با استفاده از روش های مبتنی بر اهرم ها مي‌توان علت انحراف سود قبل از بهره و ماليات و سود هر سهم و به عبارت ديگر، انحراف واقعی نسبت به مقدار پيش بينی شده را بيان کرد. برای محاسبه ريسک مي‌توان از اهرم ها استفاده کرد به اين ترتيب که برای محاسبه ريسک تجاری از اهرم عملياتی و برای محاسبه ريسک مالی، از اهرم مالی و برای محاسبه ريسک کل شرکت از اهرم مرکب استفاده می‏کنند.

مفهوم هزينه سرمايه

هزينه سرمايه، هزينه تأمين مالی بلندمدت شرکت است. شرکت ها از طريق بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تأمين می‏کنند و آنها را در دارائی ها به کار می‏گيرند. هزينه ای که شرکت ها بابت تأمين مالی از طريق بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام متحمل مي‌شوند، هزينه سرمايه‏گويند. هزينه سرمايه حداقل نرخ بازدهی است که تحصيل آن برای حفظ ارزش شرکت ضروری است. هزينه سرمايه هم برای شرکت و هم برای پروژه قابل محاسبه مي‌باشد. هزينه سرمايه شرکت حداقل نرخ بازدهی است که جريان های نقدی آتی شرکت با آن نرخ تنزيل مي‌شوند و ليکن هزينه سرمايه پروژه حداقل نرخ بازدهی است که جريان های نقدی آتی پروژه باآن تنزيل مي‌شوند.

در صورتی که شرکت طرح هايی برای اجرا داشته باشد، زمانی اين طرح ها قابل اجرا مي‌باشد که نرخ بازده موردانتظار هر طرح از هزينه سرمايه بيشتر باشد. مهمترين کاربرد تخمين هزينه سرمايه برای تعداد زيادی از تصميمات مالی مثل بودجه بندی سرمايه، ساختار سرمايه و ارزيابی عملکرد با استفاده از مدل EVA، سودمند می‏باشد. برای مثال هنگام تصميم گيری در مورد انتشار اوراق قرضه يا سهام(جهت تهيه سرمايه) هزينه سرمايه يک عامل عمده به حساب مي‌آيد.

هزينه سرمايه يا به عبارتی ميانگين موزون هزينه سرمايه (WACC) مفهوم يکسانی دارند.شرکت ها معمولاً از چندين طريق سرمايه مورد نياز خود را تأمين مي‌نمايند(سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و…) هر نوع از اين اقلام را اجزای تشکيل دهنده سرمايه‏گويند. وجه مشترک اجزای تشکيل دهنده سرمايه اين می‏باشد که سرمايه‏گذارانی که اين وجوه را تأمين کرده اند، انتظار دارند از محل سرمايه‏گذارای خود به بازده برسند. اگر شرکتی کلاً سرمايه خود را بوسيله انتشارسهام عادی تأمين کرده باشد، در آن صورت هزينه سرمايه ای را که در بودجه بندی سرمايه محاسبه می‏کند، همان نرخ بازده موردنظر هر سهم عادی خواهد بود. و ليکن بيشتر شرکت ها از چندين نوع سرمايه استفاده می‏کنند و به سبب وجود تفاوت در ريسک اين نوع اوراق بهادار دارای نرخ های بازده مورد نظر متفاوت مي‌باشند، از اين جهت هزينه سرمايه ای که در تصميمات بودجه بندی سرمايه مورد توجه قرار می‏گيرد، ميانگين موزون هزينه اجزای مختلف سرمايه است.

عوامل مؤثر برانتخاب ساختار سرمايه

عمده‏ترين ويژگی‏های اوراق بهادار که برای انتخاب ساختار سرمايه شرکت مؤثر می‏باشند عبارتند از:

حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهاداری مانند سهام جديد مسأله‏ی گسترش مالکيت و اعطای حقوق مالکانه به سهامداران جديد شرکت را در پی خواهد داشت، اما گرفتن وام و تأمين مالی از راه قرض گرفتن موجب دادن حق کنترل عمليات شرکت به وام‏دهندگان نخواهد شد. اگر سهامداران کنونی شرکت مايل نباشند که حق مالکيت خود را با سرمايه‏گذاران جديد تقسيم کنند شرکت تلاش خواهد کرد تا به جای سهام عادی از راه بدهیها تأمين مالی نمايد.

الزامات باز پرداخت: بدهی دارای سررسيد است و بايد بر اساس قرارداد در تاريخ معين بازپرداخت شود اما سهام شامل الزامات بازپرداخت نمی‏شود، اگر واحد تجاری مايل نباشد که برای بازپرداخت وجوه به شکلی مشخص الزام داشته باشد انتشار سهام عادی را نسبت به تأمين مالی از راه بدهی ترجيح می‏دهد.

ادعا بر دارائی‏ها: وام‏دهندگان و طلبکاران هنگام انحلال و ورشکستگی شرکت نسبت به سهامداران در اولويت می‏باشند، بنابراين اگر شرکت نخواهد افراد ديگری غير از سهامداران عادی نسبت به دارائی‏ها حق داشته باشد در اين صورت بايد تنها سهام عادی را منتشر کند.

ادعا بر سود: بهره وام بايد صرف‏نظر از ميزان سود به دست آمده در هر دوره مالی از سوی شرکت پرداخت شود. اگر واحد تجاری خواستار ايجاد محدوديت در حقوق سرمايه‏گذاران جديد نسبت به تقسيم سود خود باشد، در اين حالت تأمين مالی از طريق بدهی‏ها برای آن شرکت مطلوب‏تر است.

قابليت سودآوری:

يکی از مهمترين ملاحظاتی که در انتخاب شيوه‏های ممکن تأمين مالی در شرکت‏هابايد مورد توجه قرار گيرد توجه به اثرات اهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان درجه اهرم عملیاتی چیست؟ سهام و نيز التزام طرح- های تأمين مالی بر سود هر سهم است. وقتی که سطح سود قبل از بهره و ماليات، پايين باشد از ديد سود هر سهم تأمين مالی از راه حقوق سهامداران مطلوب‏تر از تأمين مالی از محل بدهی است. از سوی ديگر وقتی که سطح سود قبل از بهره و ماليات بالاست، از ديد سود هر سهم تأمين مالی از راه بدهی اقتصادی‏تر از تأمين مالی از راه سهام عادی است. هنگامی‏که نرخ بازده سرمايه‏گذاری که بصورت حاصل تقسيم سود پيش از بهره و ماليات بر کل دارائی‏ها تعريف می‏شودکمتر از متوسط هزينه بدهی(بهره متعلقه تقسيم برکل بدهی)باشد اهرم مالی سبب فشار بر بازده حقوق سهامداران می‏شود. از سويی، هنگامی‏که بازده سرمايه‏گذاری بزرگتر از متوسط هزينه‏ی بدهی باشد اهرم مالی به بازده حقوق صاحبان سهام گسترش می‏بخشد. می‏توان نتيجه‏گرفت که قابليت افزايش بازده حقوق صاحبان سهام بدون افزايش ميزان سرمايه‏گذاری از سوی صاحبان واحد تجاری، مربوط به ميزان استفاده از درجه اهرم عملیاتی چیست؟ بدهی در ترکيب ساختار سرمايه شرکت و اهرم مالی به کار رفته در تأمين مالی شرکت است.

تضاد منافع ميان سهامداران و اعتباردهندگان(مسأله نمايندگی)

اگر بدهی شرکت کاملاً از ريسک شرکت مستقل باشد، اعتباردهندگان هيچ منفعتی در درآمد، ارزش و يا ريسک شرکت ندارند. فرض کنيد مديران در جهت منافع سهامداران عمل می‏کنند و ريسک شرکت مهم باشد، مديران تلاش خواهند کرد اقداماتی را انجام بدهند که ارزش شرکت را از اعتبار دهندگان به سهامداران منتقل سازند. چندين راه وجود دارد که مديران از اين طريق وارد مي‌شوند:

اولاً: مديران در دارائی های ريسکی سرمايه‏گذاری می‏کنند يا به استراتژی عملياتی ريسکی روی مي‌آورند. در اين حالت مديران در دارائی هايی سرمايه‏گذاری مي‌کنند که بازده بالاتری داشته باشند(چنين دارائی هايی اغلب ريسک بيشتری نيز دارند). موفقيت در چنين سرمايه‏گذاری ها سود بيشتری نصيب سهامداران می‏کند اين در حالی است که اعتبار دهندگان همان ميزان بهره قبلی را دريافت خواهند کرد. برعکس در صورت شکست در چنين سرمايه‏گذاری ها، اعتبار دهندگان نيز در اين زيان با سهامداران سهيم خواهند شد زيرا در صورت ورشکستگی شرکت آنها بايد از برخي منافع خود چشم پوشی نمايند. بالا بردن ريسک توسط مديران يک مسئله نمايندگی است.

ثانياً: مديران ممکن است قادر باشند منابع مورد نياز شرکت را استقراض نمايند تا از اين طريق بتوانند پرداخت های بيشتری به سهامداران داشته باشند.لذا می‏توان گفت که سودآوري و عملكرد مطلوب يك شركت، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اين در حاليست كه اين دو گروه(سهامداران و اعتباردهندگان) داراي تضاد منافع با يكديگر بوده وبه سودآوري و عملكرد شركت از ديدگاههاي متفاوتي توجه مي‌كنند.

منبع

ناصرنیا، مژگان(1394)، تاثیر ریسک محیط بر نسبت بدهی شرکت‌ها، پايان نامه كارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامي

محاسبه ncrete درجه m

در مقاله «تنش صفحه‌ای» به معرفی مفاهیم مرتبط با این تنش و معادلات تبدیل مرتبط با آن پرداختیم. در این مقاله، شما را با مفهوم تنش های اصلی و تنش‌های برشی ماکسیمم آشنا خواهیم کرد. در انتها نیز به تشریح یک مثال خواهیم پرداخت.

مجموع زوایای خارجی مثلث – GeoGebra

در پایان چه نتیجه ای می گیرید؟ آیا می توانید بگویید این جمله صحیح است یا خیر :" مجموع زاویه‌های خارجی مثلث 360 درجه است. مجموعه زوایای خارجی هر مثلث، دو برابر مجموع زوایای داخلی آن است."

آموزش روش تاپسیس خاکستری (فاصله ای)

گام7 محاسبه درجه امکان خاکستری بین گزینه­ های مورد مقایسه و جواب ایده ­­آل با استفاده از رابطه زیر. در این رابطه مقدار کوچک­تر بهتر است. گام8. با استفاده از رابطه زیر درجه امکان خاکستری بین

‫الاعداد المركبة معادلة درجة 3 وسيط m‬‎

Jul 14, 2020 · خلال ساعتين فقط تعلم الإكسل من خلال بناء برنامج محاسبة!😎👌 Duration: 1:56:37. MasaqatOnline مدرسة التعلم الذاتي 417,719 views

معادله درجه دو ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معادله درجه دو (به انگلیسی: Quadratic equation): در ریاضیات به معادلات جبری با فرم عمومی زیر معادله درجه دو گفته می‌شود. + + = که بیانگر یک عدد متغیر و,, اعداد ثابت و حقیقی با شرط 0≠ هستند (در صورتی که = باشد معادله به یک معادله خطی

قیمت تیغه سفال به روز درجه یک مرکز خرید و فروش انواع آجر

قیمت تیغه سفال درجه یک و بدون شوره را از سایت تجاری آجر سفال توسط مشاوران ما بدست آورید. ابعاد سفال 15 چقدر است؟ ابعاد آجر سفال 15 در حالت استاندارد 20 در 20 در 15 می باشد. نحوه محاسبه و فرمول تعداد

رتبه ماتریس به زبان ساده مجله فرادرس

محاسبه رتبه ماتریس با استفاده از دترمینان. فرض کنید $$ A $$ یک ماتریس $$ m times n $$ باشد. یک کهاد از $$ A $$ با اندازه $$ k $$ دترمینان یک زیرماتریس $$ k times k $$ از ماتریس $$ A $$ است.

مكتبة ابحاث المحاسبة والادارة والاقتصاد أكثر من 450 بحث

مكتبة ابحاث المحاسبة والادارة والاقتصاد أكثر من 450 بحث للتحميل مباشرة موقع المحاسب المعتمد ابحاث محاسبية ابحاث في الادارة ابحاث في الاقتصاد ابحاث في التحليل المالي ابحاث في نظم المعلومات المحاسبية ابحاث في الضريبة

رابطه فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه و طریقه استفاده از آن

در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه ۹۰ درجه (که بزرگترین ضلع مثلث هست) وتر و به اون دوتا ضلع دیگه که بر هم عمودن اضلاع قائمه گفته میشه. رابطه فیثاغورس به شکل زیر تعریف میشه :

نرخ ناسازگاری AHP پارس مدیر

محاسبه نرخ ناسازگاری در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی: FAHP. دو پژوهشگر به نام گاگوس و بوچر (۱۹۹۸) روشی را برای محاسبه درجه سازگاری ماتریس‌های مقایسات زوجی فازی ارائه نموده‌اند. در این روش به

نحوه محاسبه وزن انواع آهن آلات به همراه فرمول مرکزآهن

نحوه محاسبه وزن آهن آلات ساختمانی اعم از میلگرد خواهیم پرداخت. آهن آلات مصرفی را به سه بخش میلگرد، کارهای فولادی سنگین و کارهای فولادی سبک تقسیم می کنیم.

و در حاشیه: سینوس و کسینوس را قورت بده الگوریتمستان

برای محاسبه‌ی سایر زوایا می‌تونید ارتباطی بین زاویه و این زوایای مشهور پیدا کنید و بعد با استفاده از روابط موجود در مثلثات مقدارشون رو از روی این مقادیر پیدا کنید.

تابع ERF دیاکو

شرح تابع erf. درجه اهمیت تابع : متوسط این تابع مقدار تابع خطا (یا error) را محاسبه می‌کند و اعداد وارد شده در واقع محدوده انتگرال است.

درجه اهرم مرکب تعریف درجه اهرم مرکب چیست؟ وب سایت مدیرمالی

تعریف درجه اهرم مرکب چیست؟ درجه اهرم مرکب (dcl) یا درجه اهرم کل یکی دیگر از نسبت‌های اهرمی است که اثر ترکیب درجه اهرم عملیاتی (dol) و درجه اهرم مالی (dfl) بر سود هر سهم (eps) را با فرض یک تغییر ویژه در فروش محاسبه می‌کند.

آموزش روش آنتروپی شانون

با محاسبه آنتروپی هر شاخص می توان با اسفتاده از روابط ارائه شده به محاسبه درجه انحراف هر شاخص، وزن هر شاخص و رتبه هر شاخص پرداخت(مراحل 4 به بعد). جدول زیر نتایج حاصل از این محاسبات را ارائه می کند.

فرمول شیب راسخون

که m خیز تصویر است. تصور کنید که برای شما محاسبه‌ی شیب یک چشم انداز بزرگ احتیاج بود، و شما نمی‌دانستید که چگونه این کار را انجام دهید. در آن صورت، این روش، مشکل شما را خیلی آسان‌تر می‌کرد.

نحوه محاسبه ارتفاع مکش مثبت خالص در پمپ آب • گروه بازرگانی

محاسبه ذیل را انجام دهید : مایع: آب در°C y = 1 kg/dm 3 15~ مقدار جریان مورد نیاز: 30 m 3 /h. Head برای delivery مورد نیاز: 43 m. ترفیع مکش: 3.5 m.

فرمول‌های انتگرال (با مثال + فیلم + دانلود pdf) آموزش

ضمن تشکر بابت سایت بروز و درجه یک شما سوالی از محضر تون داشتم.میشه لطف کنید و به ما یاد بدید که انتگرال e به نمای منهای بتا در x ضربدر (کسینوس بتا در x + سینوس بتا در x) چطور محاسبه میشود؟ خیلی ممنونم.

فرمول گرماو تعادل گرمايي

اطلاع رسانی علم طبیعت با فیزیک. مثال 13: انرژي لازم براي بالا بردن دماي 1000 کیلوگرم آب 42 درجه سیلسیوس به 80 درجه سیلسیوس چند كيلوژول است؟ مثال 14: هرگاه 200 گرم آب 25 درجه سلسيوس را با 800 گرم آب 50 درجه سيلسيوس مخلوط نماييم دماي

بحث عن المحاسبة الادارية موقع مقالات

محاسبة التكاليف تعتمد على التنبؤ والأحكام الشخصية للأفراد في تحديد درجة دقة المعلومات : تعتمد على مبدأ الموضوعية بشكلٍ أساسي للتحقق من صحة المعلومات ودقتها.

درجه اهرم عملیاتی تعریف درجه اهرم عملیاتی چیست؟ مدیر مالی

تعریف درجه اهرم عملیاتی چیست؟ درجه اهرم عملیاتی نوعی از نسبت‌های اهرمی است و اثر مقدار خاصی از اهرم عملیاتی بر درآمد شرکت قبل از بهره و مالیات (ebit) را محاسبه می‌کند. اهرم عملیاتی شامل استفاده از نسبت بزرگی از هزینه‌های

تبدیل زاویه به درجه و دقیقه و ثانیه و برعکس

یعنی "به". ‏D‏ مخفف ‏Degree‏ ‏هستش که میشه درجه، ‏M‏ مخفف ‏Minute‏ هستش که میشه دقیقه و ‏S‏ هم مخفف ‏Second‏ ‏هستش که میشه ثانیه. در کل یعنی میخواین یه عددی رو به درجه و دقیقه و ثانیه تبدیل کنین.

درجه بریکس ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

درجه بریکس یک معیار تعیین میزان شکر در محلول است که بستگی به میزان انکسار نور دارد و در صنایع نوشابه‌سازی و آب‌میوه استفاده می‌شود. یک درجه بریکس برابر است با یک گرم ساکاروز در ۱۰۰ گرم محلول.. درجه بریکس نشان دهنده درصد

نحوه محاسبه امتیاز وام بانک رسالت دریافت وام 1 روزه با سود

نحوه محاسبه امتیاز وام بانک رسالت. نحوه محاسبه امتیاز وام بانک رسالت: bv ( بانک وام ) مرجع اصلی مشاوره راهنمای اخذ وام در بانک های ایرانی است. برای شروع باید یک حساب قرض الحسنه در بانک رسالت باز کنید و ۳ الی ۶ ماه پول در حساب

جدول وزن ورق فرمول محاسبه وزن ورق مرکزآهن

وزن انواع پلیت(kg) : حجم پلیت ( m 3) *(7850) وزن مخصوص فولاد نرم ( kg/m 3) وزن ورق فولادی با ابعاد PL50*30*1 بدین شکل محاسبه می گردد: وزن پلیت = [ ۰٫۵۰ × ۰٫۳۰ × ۰٫۰۱] (m3) × [(۷۸۵۰ وزن مخصوص فولاد نرم] )kg/m3) = 11.775 kg

محاسبه ظرفیت اواپراتور سردخانه و انتخاب از کاتالوگ

محاسبه و نحوه انتخاب کمپرسور می باشد این در حالی است که در تونل های انجماد DT عددی بین ۵ تا ۷ درجه است و هر چقدر که DT پایین تر باشد رطوبت محصولی که فریز می شود بیشتر حفظ شده و محصول را از خطر خشک

اندازه گیری جرم ویژه، چگالی نسبی و درجه API ترکیبات نفتی

اگر جرم ویژه یک محصول نفتی در دمای 60 درجه فارنهایت برابر59.24 lb/ft 3 باشد.چگالی نسبی و درجه ای پی آی این محصول را محاسبه کنید. جرم ویژه آب در دمای 60 درجه فارنهایت برابر 62.36 lb/ft 3 می باشد. جواب:

نسبت اهرمی چیست

نسبت اهرمی میزان منابع دریافتی از بدهی‌های شرکت را نشان می‌دهد. از نسبت اهرمی برای ارزیابی میزان بدهی‌های شرکت در کوتاه‌مدت یا بلندمدت استفاده می‌شود.

با 5 گروه نسبت‌های مالی آشنا شوید

نسبت‌های مالی ارتباط ریاضی بین صورت‌های مالی را نشان می‌دهد. نسبت‌های مالی را درجه اهرم عملیاتی چیست؟ می‌توان به 5 گروه تقسیم کرد:

 1. نسبت فعالیت، از این نسبت برای سنجش دارایی‌های شرکت استفاده می‌شود. نسبت فعالیت در واقع کارایی شرکت در استفاده از منابع و راندمان عملیات را ارزیابی می‌کند.
 2. نسبت اهرمی، میزان تأمین نیازهای مالی شرکت از طریق بدهی را نشان می‌دهد. نسبت اهرمی نشان می‌دهد که شرکت تا چقدر از منابع و بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تأمین مالی کرده است.
 3. نسبت نقدینگی، اندازه‌گیری قدرت و توان شرکت برای واریز بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
 4. نسبت سودآوری برای تجزیه تحلیل میزان موفقیت شرکت در کسب درآمد و شیوه تأمین آن از محل درآمد فروش و سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.
 5. نسبت ارزش بازار، ابزاری برای تحلیل عملکرد گذشته و پیش‌بینی آینده شرکت است که برای سهام‌داران اهمیت زیادی دارد.

اهرم چیست

وقتی شرکتی در ساختار مالی خود از بدهی استفاده کند، به این کار اهرم مالی گفته می‌شود. بدهی‌های شرکت در واقع نوعی اهرم است که با استفاده از آن می‌توان سود و زیان شرکت را تحت‌تأثیر قرارداد. در واقع میزان بدهی‌های شرکت است که سودآور بودن یا زیان‌ده بودن شرکتی را تعیین می‌کند. هرچه میزان بدهی شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، درجه اهرم مالی شرکت نیز بیشتر می‌شود.

نسبت اهرمی چیست؟

نسبت اهرمی، نشان‌دهنده توانایی شرکت برای انجام تعهدات است. نسبت اهرمی ریز منابع مالی شرکت برای تسویه بدهی و حقوق صاحبان سهام و توان شرکت برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت را بررسی می‌کند، خوب است بدانید به نسبت‌های اهرمی، نسبت سرمایه‌گذاری هم گفته می‌شود. از نسبت اهرمی می‌توان برای شناخت موارد زیر استفاده کرد:

1- نسبت‌های اهرمی ساختار بدهی‌های شرکت را نشان می‌دهد، بدهی‌هایی که از طریق وام و اعتبار به دست آمده‌اند.

2- نسبت اهرمی وجوهی است که شرکت به وسیله وام گرفتن تأمین کرده است.

به عبارت بهتر نسبت‌های اهرمی به دو بخش بدهی و حقوق صاحبان سهام تقسیم می‌شود.

اهمیت نسبت اهرمی

اهمیت نسبت اهرمی را می‌توان در تحلیل‌های شرکت و چگونگی تأمین‌کنندگان و اعتباردهندگان بررسی کرد. وقتی شرکتی سرمایه‌گذاری مناسبی برای تأمین هزینه‌های خود داشته باشد، سود بیشتری به دست می‌آورد. همین سرمایه‌گذاری است که باعث افزایش علاقه سرمایه‌داران به شرکت شده و نیاز شرکت به تأمین منابع مالی خارجی کاهش می‌دهد.

نسبت اهرمی، میزان دارایی و هزینه‌های شرکت یا رکود اقتصادی شرکت را برآورد می‌کند. به طور مثال با استفاده از نسبت اهرمی می‌توان موارد زیر را مشخص کرد:

 1. چگونه شرکت هزینه‌های کمتری برای کسب سرمایه بپردازد.
 2. در زمان رکود اقتصادی، زیان کمتری را تحمل کند.
 3. در زمان رشد اقتصادی نیز سود بیشتری به دست بیاورد.

با 3 گروهی که نسبت اهرمی برایشان اهمیت دارد

نسبت‌های اهرمی با بررسی چگونگی تأمین بدهی شرکت، توان پاسخگویی به پرداخت بدهی‌ها را بررسی می‌کند. نسبت اهرمی برای چند گروه اهمیت زیادی دارد:

 1. نسبت اهرمی برای سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد، چون میزان ثروتی که سهام‌داران برای شرکت تأمین کردند را مشخص می‌کند.
 2. نسبت اهرمی برای سهام‌داران اهمیت زیادی دارد، به‌خاطر آنکه میزان درآمد شرکت را برای پرداخت بدهی و مخارج مالی مانند هزینه‌های سود و مخارج شرکت را تأمین می‌کند، ازنظر سهام‌داران حائز اهمیت است.
 3. اعتباردهندگان، اعتباردهندگان جزو گروهی هستند که نسبت‌های اهرمی برایشان حائز اهمیت است، این افراد علاقه زیادی دارند که منابع مالی خود را در اختیار شرکت‌ها قرار دهند و به‌جای آن به طور مداوم سود یا بهره را دریافت کنند.

انواع نسبت‌های اهرمی

نسبت‌های اهرمی نشان‌دهنده آن است که شرکت چگونه می‌تواند، بدهی‌های خود را تأمین کند و تا چه اندازه توان پاسخگویی برای پرداخت بدهی‌های خود را دارد. انواع نسبت‌های اهرمی:

 1. نسبت بدهی
 2. نسبت مالکانه
 3. نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
 4. نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام
 5. نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

1) نسبت بدهی چیست؟

نسبت بدهی از تقسیم کل بدهی بر کل دارایی‌های شرکت به دست می‌آید. نسبت بدهی نشان‌دهنده میزان وجوهی است که از بدهی‌های شرکت تأمین شده‌اند.

نسبت بدهی برای اعتباردهندگان اهمیت زیادی دارد. در نظر آنها هرچه نسبت بدهی، پایین‌تر باشد بهتر است؛ چون بالا بودن نسبت بدهی ریسک مالی بالایی برای شرکت به دنبال دارد.

چگونگی محاسبه نسبت بدهی در نسبت اهرمی

فرمول محاسبه نسبت بدهی به این شرح است:

کل بدهی‌ها را باید بر تمام دارایی‌ها تقسیم کنید تا نسبت بدهی به دست بیاید، این نسبت نشان می‌دهد که دارای شرکت از کدام منبع تضمین شده است.

تجزیه و تحلیل نسبت بدهی در نسبت اهرمی

با افزایش درصد نسبت بدهی، ریسک مالی شرکت بالا می‌رود و این نشان‌دهنده آن است که شرکت توانایی پرداخت بدهی‌ها را ندارد.

اگر نرخ بازده دارایی شرکتی از نرخ بدهی آن بالاتر باشد، هم‌زمان با بالارفتن نسبت بدهی میزان سودآوری شرکت افزایش پیدا می‌کند.

2) نسبت مالکانه چیست؟

نسبت مالکانه را می‌توان از تقسیم کل دارایی‌ها بر ارزش ویژه به دست آورد.

تجزیه و تحلیل نسبت مالکانه در نسبت اهرمی

از نسبت مالکانه برای نشان‌دادن سهم سهام‌داران در سرمایه شرکت استفاده می‌شود. از نسبت مالکانه به‌صورت درصدی استفاده می‌شود. هرچه این درصد در شرکت بالاتر باشد، نشان‌دهنده پایبندی شرکت به پرداخت تعهدات خود است. از سوی دیگر نشان می‌دهد که از نسبت اهرمی کمتری در شرکت استفاده شده است.

پایین بودن نسبت مالکانه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از دارایی‌های شرکت از منابع خارجی مثل وام و غیر تأمین شده که ریسک مالی زیادی برای شرکت به دنبال دارد.

3) نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه

نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه، بدهی بلند مدت با سررسید بیشتر را بررسی می‌کند، برای محاسبه نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه باید مجموع بدهی‌های بلندمدت شرکت را بر ارزش ویژه تقسیم کنید. اصولاً نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه به‌صورت درصد بیان می شود. در نهایت عدد به‌دست‌آمده را باید در ۱۰۰ ضرب کنید تا میزان دقیق آن را به دست بیاورید.

4) نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام در نسبت اهرمی

این نسبت برای ارزیابی ادعای اعتباردهندگان در مورد سرمایه شرکت استفاده می‌شود. در واقع نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی میزانی برای سنجش و صاحبان سهام نسبت به کل اعتباراتی است که شرکت از منابع خارجی تأمین کرده است.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از تقسیم کل بدهی به حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید. هر چه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، نشان‌دهنده آن است که شرکت از بدهی‌ها در ساختار سرمایه استفاده بیشتری می‌کند. اگر شرکت بخواهد در آینده دوباره قرض بگیرد وام دهندگان دیگر به او قرض نمی‌دهند یا با نرخ بالا به او قرض می‌دهند.

چگونگی محاسبه حقوق صاحبان سهام به کل بدهی شرکت

فرمول محاسبه نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها به این شرح است:

باید کل بدهی را بر حقوق صاحبان سهام تقسیم کنید.

5) نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه در نسبت اهرمی

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه در واقع نشان‌دهنده رابطه میان بدهی‌های شرکت باارزش ویژه است. برای محاسبه نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه می‌توانید بدهی جاری را بر ارزش ویژه تقسیم کنید.

تجزیه‌وتحلیل نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت چون از محل دارایی‌های جاری تأمین می‌شوند، می‌توانند نقدینگی را تحت‌تأثیر قرار دهند. از طرف دیگر چون سرمایه در گردش شرکت با تفاضل بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری به دست می‌آید، بنابراین درصورتی‌که شرکتی بدهی کوتاه‌مدت زیادی داشته باشد سرمایه در گردش کمتری دارد.

باید بدانید بدهی کوتاه‌مدت نسبت به سایر بدهی‌ها نرخ بهره بیشتری را دارند، و اگر شرکتی نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه را بیشتر باشد، این موضوع نشان می‌دهد که بدهی‌های جاری شرکت بیشتر است و قدرت اهرمی در این بخش از بدهی‌ها کمتر می‌شود.

اگر نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه شرکت بالا باشد، الزام مدیریت به بازنگری در ساختار سرمایه را می‌طلبد.

با نسبت صاحبان سهام به کل دارایی‌های ثابت در نسبت اهرمی آشنا شوید

این نسبت نشان‌دهنده نقشه سهام‌داران برای تأمین ثروت شرکت و خرید اموال و سرمایه‌های ثابت است. هر چه این نسبت بالاتر باشد، نشان‌دهنده آن است که سهم سهام‌داران در تأمین سرمایه مالی شرکت چقدر است و این شرکت تا چه اندازه می‌تواند در شرایط مالی و اقتصادی سخت، تاب‌آوری بیشتری داشته باشد؛ چون ساختار سرمایه محکمی دارد.

فرمول محاسبه نسبت حقوق صاحبان سهان به کل دارایی‌ها

برای به‌دست‌آوردن نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها باید سرمایه‌های ثابت را برای صاحبان سهام تقسیم کنید.

بررسی نسبت تسهیلات به سرمایه در نسبت اهرمی

تسهیلات به سرمایه را می‌توان از تقسیم میزان تسهیلات شرکت بر حقوق صاحبان سهام به دست آورد. نسبت تسهیلات به سرمایه همان‌طور که از نامش پیداست، تسهیلات شرکت را نشان می‌دهد و وابستگی شرکت به وام‌های دریافتی از بانک و سایر منابع مالی را مشخص می‌کند.

تجزیه‌وتحلیل نسبت تسهیلات به سرمایه

در شرکت‌هایی که در ساختار سرمایه آنها وابستگی زیاد به بدهی دیده می‌شود، ریسک بالایی وجود دارد. نسبت تسهیلات به سرمایه نشان می‌دهد که این شرکت چه بخش از سرمایه خود را از تسهیلات بانکی تحصیل نموده است. شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از سرمایه آنها از طریق وام‌ها تحصیل شده باشد، در صورتی که دوباره قصد دریافت وام را داشته باشند بانک و سایر منابع مالی با بررسی نسبت تسهیلات به سرمایه از دادن وام به آنها خودداری می‌کنند و یا در صورت دادن وام بهره بالایی طلب می‌کنند.

نسبت پوشش بهره در نسبت اهرمی

منظور از نسبت به پوشش بهره سنجش فعالیت واقعی شرکت و نسبت فعالیت آن به سایر هزینه‌های مالی مثل نرخ بهره وام است. برای محاسبه نسبت پوشش بهره باید سود عملیاتی را بر هزینه های مالی تقسیم کنید.

تجزیه تحلیل نسبت پوشش بهره

درصورتی‌که هزینه‌های مالی شرکتی از سود عملیاتی آن بیشتر باشد، نشان می‌دهد که شرکت برای مشکلات و بدهی‌های خود در حال دست‌وپا زدن است. در واقع این شرکت زیان‌ده است. اگر هم شرکت به طور مستقیم زیان‌ده نباشد، درآمدهای عمده شرکت ناشی از سود نیست و از فعالیت‌های است که در نقاط دیگری انجام داده است. این‌گونه درآمد برای شرکت قابل‌اتکا نبوده و تضمینی برای دوام شرکت نیست.

شرکتی که توان پوشش‌دهی هزینه‌های مالی خود را از طریق فعالیت‌های عملیاتی نداشته باشد، توان پرداخت وام را هم نخواهد داشت و واحدهای مالی تأمین‌کننده مثل بانک‌ها با احتیاط بیشتری به آنها وام می‌دهند.

نسبت دفعات پرداخت بهره در نسبت اهرمی

برای محاسبه دفعات پرداخت بهره، باید هزینه بهره را با سود قبل از مالیات جمع کرده و آن را بر درجه اهرم عملیاتی چیست؟ هزینه بهره تقسیم کنید. از این نسبت برای ارزیابی توان واحد تجاری و چگونگی پرداخت هزینه بهره سالانه استفاده می‌شود.

نسبت تسهیلات به سرمایه چیست؟

نسبت تسهیلات به سرمایه نشان‌دهنده آن است که از تسهیلات مالی به چه نسبتی در ساختار سرمایه شرکت استفاده شده است. وقتی شرکت رشد سریع‌تری را تجربه کرده باشد، ریسک مالی بیشتری را نیز به دنبال دارد. به طور مثال اگر در شرکتی نسبت تسهیلات به سرمایه ۴۰ درصد باشد یعنی از هر ۱۰۰ تومان سرمایه شرکت ۴۰ تومان آن مبلغی است که از بانک قرض کرده است.

فرمول محاسبه نسبت تسهیلات به سرمایه

فرمول محاسبه نسبت تسهیلات به سرمایه مساوی با مجموعه تسهیلات مالی تقسیم بر حقوق صاحبان سهام به‌اضافه مجموعه تسهیلات مالی است.

سؤالات متداول

منظور از اعتباردهندگان چه کسانی هستند؟

اعتباردهندگان اصولاً بانک‌ها و تأمین‌کنندگان منابع مالی هستند.

بالا بودن نسبت‌های اهرمی نشان‌دهنده چیست؟

در صورتی که نسبت اهرمی شرکتی بالا باشد، ریسک و هزینه مالی زیادی به آن شرکت وارد می‌شود.

با استفاده از نسبت اهرمی چه اطلاعاتی می‌توان به دست آورد؟

نسبت اهرمی، ریسک سرمایه‌گذاران و ارتباط آن در بلندمدت را نشان می‌دهد. با استفاده از این نسبت می‌توان بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت در سررسید را بررسی کرد.

نسبت بدهی چه نقشی در شرکت دارد؟

با استفاده از نسبت بدهی می‌توان همه اشخاص غیر از صاحبان سهام را در تأمین منابع مشخص کرد.

نسبت پوشش بهره چیست؟

نسبت پوشش بهره از نظر بانک‌ها اهمیت زیادی دارد و نشان‌دهنده توانایی شرکت در بازپرداخت دیون بانکی است. اگر نسبت پوشش بهره بالاتر از 1 باشد به این معناست که توانایی پرداخت وام بانکی را دارد.

چرا باید نسبت‌های نقدینگی شرکت‌ها را محاسبه کرد؟

هدف اصلی از محاسبه نسبت‌های نقدینگی شرکت، ارزیابی توانایی مالی آن برای طرح تحقق تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

اهرم مالی چیست؛ سود بیشتر با سرمایه کمتر

سرمایه‌گذاران با تکیه بر این ابزار مالی می‌توانند بازدهی بیشتری را از سرمایه خود به دست آورند. اما در عین حال باید شرایط را به درستی بسنجند تا با در نظر گرفتن مزایا و معایب اهرم مالی از آن استفاده کنند. در ادامه این مطلب درباره فرصت‌ها و تهدیدهای استفاده از اهرم مالی و تاثیر

سرمایه‌گذاران با تکیه بر این ابزار مالی می‌توانند بازدهی بیشتری را از سرمایه خود به دست آورند. اما در عین حال باید شرایط را به درستی بسنجند تا با در نظر گرفتن مزایا و معایب اهرم مالی از آن استفاده کنند. در ادامه این مطلب درباره فرصت‌ها و تهدیدهای استفاده از اهرم مالی و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری و عملکرد شرکت‌ها صحبت خواهیم کرد.

اهرم مالی چیست؟

اهرم مالی چیست؛ ابزاری برای کسب سود بیشتر

اهرم مالی (Leverage) اصطلاحی است که به بهره‌گیری از ابزارهای مالی یا بدهی اشاره دارد. به این ترتیب کسب سود بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری ممکن خواهد بود. در واقع سرمایه‌گذاران یا شرکت‌ها با استفاده از اهرم مالی می‌توانند سرمایه‌های خود را به طریقی قرض بگیرند و به این ترتیب فعالیت‌های مالی خود را گسترش دهند. شاید این سوال برایتان به وجود آید که با در نظر گرفتن بدهکار شدن شرکت در این روش، سود اهرم مالی چیست. در پاسخ به این پرسش باید گفت، به این ترتیب دیگر نیازی به افزودن سرمایه‌گذار جدید نخواهد بود. یعنی صرفا با ایجاد بدهی می‌توان از سرمایه موجود بهره بیشتری کسب کرد.

چندین سال است که اهرم‌های مالی از جمله پراستفاده‌ترین ابزارهایی هستند که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بازار مسکن، افرادی که قصد خرید خانه یا زمین را دارند این کار را از طریق قرض یا به کمک وام انجام می‌دهند. هر چه مقدار وامی که می‌گیرند بیشتر باشد، طبیعتا مبلغ سرمایه‌گذاری نیز به همان میزان بیشتر خواهد بود. البته این امر به افزایش ریسک بازپرداخت وام و قرض منجر خواهد شد. در دیگر بازارهای مالی هم افراد برای این‌که بتوانند در فرصت‌های بهتری سرمایه‌گذاری کنند و فعالیت‌های مالی‌شان به کسب سود بیشتر منجر شود، به وام‌گرفتن روی می‌آورند. هم‌چنین دریافت اعتبار به منظور خریداری سهام و اوراق بهادار نیز شکل دیگری از اهرم مالی محسوب می‌شود.

بهره‌گیری از اهرم مالی در شرکت‌های بورسی

در ابتدای این مطلب گفتیم که شرکت‌ها برای این‌که بتوانند منابع مالی جدید را تامین کنند از اهرم مالی استفاده می‌کنند. یعنی به جای آن‌که تعداد سرمایه‌گذاران را افزایش دهند، از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه بهره می‌برند. از جمله مزایایی که در بهره‌گیری از این شیوه وجود دارد، می‌توان به این مورد اشاره کرد که سودهایی که از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید به دست می‌آیند، در بین شمار زیادی از سهام‌داران تقسیم نمی‌شوند. زیرا نیازی به انتشار سهام جدید و دعوت کردن از سرمایه‌گذاران تازه وجود ندارد.

البته نباید فراموش کرد چنان‌چه برنامه‌های شرکت و پیش‌بینی‌ها در خصوص سودهای حاصل درست از آب در نیاید، شرکت متحمل بدهی‌های فراوانی خواهد شد. در چنین شرایطی شرکت ناگزیر خواهد بود تا بدهی‌ها را از محل سود سهام‌داران تسویه کند.

بهره‌گیری از اهرم مالی هم‌چنان که باعث کسب سود و بازدهی‌های بیشتر توسط افراد و شرکت‌های مختلف می‌شود، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد. هرچه میزان استفاده از این ابزار بالاتر برود، باید ریسک بیشتری را نیز قبول کرد. از همین رو زمانی که از این ابزار در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و شرایط مطابق پیش‌بینی‌ها رقم نمی‌خورد، زیان محتمل بسیار فراوان خواهد بود. به طوری که اگر از اهرم استفاده نمی‌شد، ضرر کمتری متوجه شرکت می‌شد. اهرم همان‌قدر که می‌تواند به کسب سود بیشتر کمک کند، می‌تواند زیان بیشتری را نیز رقم بزند.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

توجه به اهرم‌های مالی در تحلیل و بررسی شرکت‌های بورسی و به ویژه در تحلیل بنیادی بسیار حائز اهمیت است. چرا که این ابزار نشان‌دهنده میزان رشد شرکت از طریق طرح‌های توسعه و فعالیت‌های مختلف به کمک منابع مالی‌ای است که قرض گرفته شده‌اند. با بررسی نسبت بدهی به حقوق سهام‌داران می‌توان این موضوع را به وضوح بررسی کرد. اما بالا یا پایین بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در صورت استفاده شرکت از اهرم مالی نشانه چیست؟ چنان‌چه این نسبت بالا باشد، حاکی از بالا بودن بدهی شرکت است که خود نشان‌دهنده استفاده فراوان از اهرم مالی است. در سمت مقابل کم بودن این میزان بیان‌گر آن است که شرکت به شکلی بهینه از سرمایه‌ سهام‌داران و منابع مختلف بهره برده است.

نسبت بدهی به حقوق سهام‌داران در هر شرکت متفاوت خواهد بود. اما این میزان باید با توجه به شرایط شرکت در نظر گرفته شود تا وقوع ضررهای احتمالی کم شود.

درجه اهرم مالی

درجه اهرم مالی (Degree of Financial Leverage) یا DFL معیاری است که تحلیل‌گران هنگام بررسی شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند. هم‌چنین DFL‌ را می‌توان به حساسیت سود هر سهم (EPS) نسبت به نوسان‌های درآمد عملیاتی نیز اطلاق کرد. یعنی بالا بودن اهرم مالی نشان از این دارد که سود سهام نوسان بیشتری دارد.

درجه اهرم معاملاتی را می‌توان از تقسیم درصد تغییر درآمد شرکت به درجه اهرم عملیاتی چیست؟ ازای هر سهم بر درصد تغییر سود پیش از بهره و مالیات طی یک دوره، به دست آورد. به طور مشابه، می‌توان با تقسیم سود قبل از بهره و مالیات شرکت بر درآمد قبل از بهره و مالیات منهای بهره هزینه‌ها، درجه‌ اهرم معاملاتی را به دست آورد.

بهره‌گیری از اهرم مالی در قراردادهای مشتقه

اهرم مالی در ابزارهای مشتقه نیز کاربرد دارد. ابزار مشتقه به مجموعه ابزارهای مالی‌ای گفته می‌شود که یک دارایی پایه اساس آن‌ها را تشکیل می‌دهد. از جمله ابزارهای مشتقه می‌توان به قراردادهای اختیار معامله و هم‌چنین قرارداد آتی اشاره کرد. قرارداد آتی از اهرم مالی برخوردار است.

اما روش عملکرد اهرم مالی در ابزارهای مشتقه چیست؟ در بازار آتی قراردادهای مربوط به هر یک از دارایی‌ها در آغاز دارای اهرم ۱۰ هستند. اما شرایط بازار و تغییر در مبالغ وجوه تضمین موجب تغییر این میزان خواهد شد.

مثلا اگر فردی تصمیم داشته باشد که از این بازار یک کیلو زعفران خریداری کند، با توجه به اندازه قرارداد آتی زعفران – که ۱۰۰ گرم است- باید ۱۰ قرارداد خریداری کند تا مجموع آن برابر یک کیلوگرم شود. برای خرید این ۱۰ قرارداد، فرد موظف است که مبلغی معادل ۱۰ برابر وجه تضمین اولیه را به حساب عملیاتی واریز کند. اگر وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی زعفران را برابر ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، فرد باید مبلغ ۲ میلیون تومان واریز کند.

از سوی دیگر اگر قیمت گواهی سپرده زعفران پوشال را -که خود معادل یک گرم زعفران است- برابر با ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، این فرد برای این‌که یک کیلو زعفران خریداری کند باید ۱۰۰۰ واحد گواهی بخرد. در نتیجه هزار گواهی به مبلغ ۱۰ هزار تومان برابر خواهد بود با ۱۰ میلیون تومان.

اهرم مالی و معاملات اعتباری

تا به این‌جا دریافتیم که درصدی از معاملات بازار سرمایه به کمک اهرم مالی (اهرم بدهی) انجام می‌شود. این میزان از معاملات را خریداران به منظور کسب سود بیشتر از فرصت‌های موجود انجام می‌دهند. آن‌ها هم‌زمان با تثبیت شرایط رشد و رونق بازار، در پی بهره‌گیری از فرصت ایجادشده در جهت رشد سریع قیمت‌ها هستند. این افراد هم‌چنان بر این عقیده استوارند که بازار سرمایه بازدهی بالایی دارد. آن‌ها در صدد آن هستند تا به کمک منابع مالی که از کارگزاری‌ها می‌گیرند، سود بیشتری به دست آورند.

از آن‌جا که این منابع ناپایدار هستند و ریسک فراوانی برای خریداران دارند، معاملات مذکور ممکن است به ضررهای فراوانی منتج شوند.

بسیاری از سهام‌داران حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۹۲، با استفاده از این ابزار توانستند به سودی بیش از سرمایه اولیه خود دست پیدا کنند. در نتیجه روند صعودی شاخص کل بورس نیز فراتر از حد معمول بود. همین امر منجر به‌ آن شد که در سال ۱۳۹۳ شاهد افت فراوانی در شاخص کل باشیم. در این هنگام سرمایه‌گذارانی که در زمان‌های نادرست به استفاده از این اهرم‌ها روی آورده بودند، بسیار متضرر شدند.

به طور کلی هر زمان که هیجان و رشد فراوان در بازار سرمایه دیده می‌شود، استفاده از اهرم‌های مالی نظیر خرید اعتباری، موجب افزایش این هیجان‌ها می‌شود. به همین ترتیب نگرانی‌هایی در خصوص اضافه جهش (Overshoot) به وجود می‌آید. همین تجربه‌های ناخوشایند باعث می‌شود افراد تصورهای نادرستی در خصوص بازار سرمایه داشته باشند. یعنی آن‌ها این بستر را برای سرمایه‌گذاری مناسب نخواهند دانست. اما سازمان بورس به عنوان یک نهاد ناظر، کوشیده است تا در سال‌های اخیر شرایطی مطلوب را فراهم کند.

تلاش‌هایی که این سازمان برای قانون‌مند کردن اعطای اعتبارات در کارگزاری‌های کشور انجام داده، تا حد زیادی مشکل این بازار را برطرف کرده است. سازمان بورس درصدد است تا هم‌چنان نسبت‌های کفایت سرمایه و هم‌چنین دریافت وثایق کافی از مشتریان را در دستور کار قرار دهد. هرچند باید هم‌چنان در خصوص حجم منابع اعتباری در شبکه کارگزاری، مدیریت بهتری انجام شود.

مزایا و معایب استفاده از اهرم مالی

شرکت‌ها در راستای طرح‌ها و پروژه‌های خود قطعا نیازمند منابعی هستند تا بتوانند مبلغ لازم را برای اجرای این موارد تامین کنند. از همین رو از اعتبار و یا وام‌های مختلف استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر آن‌ها اقدام به افزایش اهرم مالی خود می‌کنند. اما مزایا و معایب استفاده از اهرم مالی برای شرکت‌ها چیست؟

مزایا

بدیهی است که اهرم مالی بیشتر برای یک شرکت، مساوی است با سرمایه کمتر. بهره‌گیری از اهرم مالی موجب می‌شود کسب سود یا زیان بر پایه کمتری استوار باشد. اما به همان درجه اهرم عملیاتی چیست؟ میزان نسبت بالاتری را تشکیل دهد.

همانطور که گفته شد، شرکت‌ها از این طریق می‌توانند سرمایه‌های خود را قرض بگیرند.به این ترتیب دیگر نیازی به افزودن سرمایه‌گذار جدید نخواهد بود. یعنی صرفا با ایجاد بدهی می‌توان از سرمایه موجود بهره بیشتری کسب کرد. همچنین سودهایی که از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید به دست می‌آیند، در بین شمار زیادی از سهام‌داران تقسیم نمی‌شوند. زیرا نیازی به انتشار سهام جدید و دعوت کردن از سرمایه‌گذاران تازه وجود ندارد.

معایب

استفاده از اهرم مالی عالی به نظر می‌رسد و می‌تواند بسیار سود‌آور باشد. اما عکس این موضوع نیز صادق است. زیرا اهرم، هم سود و هم ضرر را بیشتر می‌کند. اگر یک سرمایه‌گذار از اهرم برای ایجاد یک سرمایه‌گذاری استفاده کند و این سرمایه‌گذاری بر خلاف پیش‌بینی سرمایه‌گذار پیش رود، زیان او از زمانی که از اهرم استفاده نشده باشد، بسیار بیشتر خواهد بود. به همین خاطر، سرمایه‌گذاران معمولاً در ابتدای کار خود، از به‌کار‌گیری اهرم اجتناب می‌کنند تا زمانی که به تجربه‌ی لازم دست پیدا کنند.

در دنیای تجارت، یک شرکت می‌تواند از اهرم برای توسعه‌ی سرمایه‌ی سهام‌دار استفاده کند؛ اما اگر این عمل موفقیت‌آمیز نباشد، بهره هزینه‌ها و ریسک اعتباری پیش‌فرض، ارزش سهام‌دار را نابود خواهد کرد.

جمع‌بندی

اهرم مالی ابزاری است که موجب می‌شود فرصت‌های موجود در بازارهای مالی به کسب سودهای بیشتری منجر شود. علاوه بر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه نیز می‌توانند از اهرم مالی استفاده کنند. ابزارهای مشتقه‌ای مانند قراردادهای آتی نیز دارای اهرم مالی هستند. درست است که این ابزار موجب افزایش موقعیت‌های سودآوری می‌شود، اما ریسک سرمایه‌گذاری را نیز بالا می‌برد. به همین دلیل باید همواره در استفاده از این اهرم‌ها دقت لازم را به خرج دهیم تا مبادا به جای سود بیشتر، متحمل ضررهای فراوان شویم. یعنی اگر با استفاده از این ابزار، سود مورد انتظار ما محقق نشود، زیان ما بسیار بیشتر از شرایطی خواهد بود که در آن بدون بهره‌گیری از این ابزار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.