حساب های دمو یا آزمایشی


تراز آزمایشی

تراز آزمایشی جزو صورت های مالی نیست. اما یک پیش نیاز می باشد. و حتما باید این تراز شما توازن داشته باشد تا بتوانید مرحله بعد که تهیه صورت های مالی است را داشته باشید. و آماده کنید. این تراز فهرستی از نام و مانده حساب های دفتر کل است. که حسابدار طی دوره مالی می آید و تراز آزمایشی حساب هایش را می گیرد. کاربرد آن هم این است که وقتی حسابدار میخواهد مانده بگیرد متوجه می شود که، در کدام بخش از کار دچار اشتباه شده و چه حساب هایی ماندهشان صحیح نیست و نیاز به اصلاح دارند.

به عبارت دیگر، ترازآزمایشی یک گزارش است که شخص حسابدار برای صحت و یا مشخص کردن خطاهای موجود در اسناد خود آن را تهیه می کند.

برای تهیه ترازآزمایشی باید نام حساب ها و مانده آن ها را در ستون بدهکار یا بستانکار بنویسیم. در نهایت حاصل جمع مانده حساب های بدهکار و بستانکار باید با هم برابر باشند. در صورتی که مانده ها برابر نباشند یا در فرآیند ورود مانده حساب ها، به ستون های بدهکار و بستانکار اشتباهی رخ داده است، یا اطلاعاتی که در دفتر کل ثبت شده اند دچار مشکل هستند.

عدم برابر در جمع مانده ها در ترازآزمایشی، نشان دهنده یک مشکل در کار است که باید بررسی و رفع گردد.

انواع تراز

 • ترازآزمایشی دو ستونی

در این تراز یک ستون بدهکار و یک ستون بستانکار قرار دارد که بر طبق مانده دفتر کل گزارش می شود.

 • ترازآزمایشی چهار ستونی

در این تراز علاوه بر مانده بدهکار و بستانکار، دو ستون گردش بدهکار و بستانکار هم اضافه می شود.

 • ترازآزمایشی 6 ستونی و ترازآزمایشی 8 ستونی از دیگر انواع ترازهای آزمایشی هستند.

تفاوت تراز آزمایشی و ترازنامه

در ترازآزمایشی حسابهای دائمی و موقت گزارش می شوند، اما در ترازنامه فقط حساب های دائمی آورده می شوند.

اصلاح وتعدیل حسابها

خدمات مالی

حسابهای دفتر کل را می توان به دو دسته کلی زیر نتظیم کرد :

الف) حسابهای دائمی :

شامل حسابهای دارایی ، بدهی و سرمایه که مانده آنها به دوره مالی بعد نقل می شود. این حسابها را حسابهای ترازنامه ای نیز می گویند.

ب) حسابهای موقت :

شامل حسابهای درآمد و هزینه وبرداشت که در پایان دوره مالی بسته می شوند. این حسابها را به استثنای برداشت، حسابهای سود و زیانی نیز می گویند. حساب پیش دریافت قبل از اینکه آن را اصلاح کنیم یک حساب مختلط است یعنی قسمتی از آن یک بدهی است که جزء حسابهای دائمی است و قسمت دیگر آن درآمد است که جز حسابهای موقتی است.

اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی و به منظور اصلاح، تعدیل و به هنگام کردن (به روز رساندن) مدارک حسابداری ، انجام می شود. بعد از این که کلیه معاملات و رویداد های مالی در دفاتر موسسه ثبت شد ، بعضی از حسابهای دفتر کل مانده های صحیص را برای تهیه صورتهای مالی ارائه نمی دهند. حتی اگر تمام معاملات و عملیات مالی به درستی در دفاتر ثبت شده باشند، حسابداری تعهدی ایجاب می کند که برای تطبیق حسابهای ترازنامه و صورت سود و زیان با فرض دوره مالی و اصل تطابق ، مانده برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح گردد.

ثبتهای اصلاحی معمولا در پایان دوره مالی ثبت می شوند و شامل موارد زیر هستند :

 1. اصلاح پیش دریافتهای درآمد
 2. اصلاح پیش پرداختهای هزینه
 3. ثبت درآمد های تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی
 4. ثبت هزینه های تحمیل شده و ثبت نشده تا پایان دوره مالی
 5. ثبت هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر
 6. اصلاح حساب موجودی ملزومات

1-اصلاح پیش دریافتهای درآمد

فرض کنید شرکت رایان کار در تاریخ95/09/01 مبلغ 48.000.000 ریال بابت تعمیر و نگهداری کامپیوتر های شرکت ب که قرار است از تاریخ مذکور به مدت یکسال صورت پذیرد از آن شرکت دریافت کرده باشد. در پایان سال 95 برای تهیه و تنظیم صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت ، باید حساب پیش دریافت و همچنین حساب درآمد اصلاح شوند.

در تاریخ 95/09/01 یعنی در زمان دریافت وجه نقد، حساب صندوق شرکت بدهکار و حساب پیش دریافت بستانکار شده است. بنابراین مانده حساب پیش دریافت در تاریخ 95/12/29 قبل از اصلاحات به صورت زیر است :

پیش دریافت حق الزحمه تعمیرات ونگهداری

شرکت رایان کار تا پایان سال 95 معادل 4 ماه ( از تاریخ 95/09/01 تا 95/12/29 ) به شرکت ب خدمات ارائه نموده است که باید درآمد آن شناسایی و دردفاتر ثبت شود. اکنون باید محاسبه کنیم چقدر از مبلغ پیش دریافت مربوط به 4 ماه سپری شده تا پایان سال می باشد. اگر کل مبلغ دریافت شده را برکل دوره قرارداد تقسیم کنیم ، حق الزحمه خدمات مربوط به یک ماه 4.000.000 ریال می شود. لذا درآمد تحقق یافته مربوط به 4 ماه معادل 16.000.000 ریال (4*4.000.000) می شود که باید به همین میزان درآمد افزایش و پیش دریافت کاهش داده شود. بدین منظور حساب پیش دریافت حق الزحمه تعمیرات و نگهداری باید با ثبت زیر در پایان اسفند ماه اصلاح شود:

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار

95/12/29 پیش دریافت 16.000.حساب های دمو یا آزمایشی 000

. بابت اصلاح حساب پیش دریافت

پس از انتقال ثبت فوق مانده حسابهای پیش دریافت و درامد به صورت زیر خواهد بود.

پیش دریافت درآمد

. 16.000.000 48.000.000 16.000.000

مثال دیگر: شرکت آلفا یک باب ساختمان خود را در تاریخ 95/11/01 برای یک دوره 6 ماهه به شرکت نیکان اجاره داده است. کل اجاره 6 ماهه که 18.000.000 ریال است، در تاریخ 95/11/01 از شرکت نیکان دریافت شده است. ثبت اصلاحی لازم در 95/12/29 در دفتر روزنامه شرکت آلفا و نشان دادن حساب پیش دریافت در دفتر کل شرکت به شکل T قبل و بعد از اصلاحات .

حساب پیش دریافت در تاریخ 95/12/29 قبل از اصلاحات :

پیش دریافت اجاره

ثبت اصلاحی در دفتر روزنامه در پایان سال 95 برای تحقق درآمد اجاره حساب های دمو یا آزمایشی به مدت 2 ماه :

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار

95/12/29 پیش دریافت اجاره 6.000.000

. درآمد اجاره 6.000.000

. بابت اصلاح حساب پیش دریافت اجاره

حساب درآمد اجاره و پیش دریافت اجاره در تاریخ 95/12/29 پس از اصلاحات :

. پیش دریافت درآمد

6.000.000 18.000.000 6.000.000

2- اصلاح پیش پرداختهای هزینه

از آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پیش پرداخت ثبت شده اند تا پایان سال مالی به هزینه تبدیل شوند، در پایان هر دوره مالی باید بابت این قسمت از پیش پرداختها که به هزینه تبدیل شده اند، اصلاحات لازم در حسابها به عمل آید بدین منظور باید حساب هزینه مربوطه را بدهکار و حساب پیش پرداخت را بستانکار نماییم.

مثال: شرکت الف در تاریخ 95/09/01 مبلغ 12 میلیون ریال بابت حق بیمه یکسال آینده (از تاریخ 95/9/1 تا تاریخ 96/08/30) پرداخت نمود. ثبت مربوط به پرداخت وجه فوق وهمچنین ثبت اصلاحی لازم را در پایان سال 81 انجام دهید.

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار

95/09/01 پیش دریافت 12.000.000

. پرداخت بابت پیش پرداخت بیمه یکسال آینده

چون از تاریخ95/09/01 تا پایان سال 4 ماه سپری شده ، بنابراین معادل 4 ماه از حق بیمه منقضی شده است. در پایان سال ثبت زیر در دفتر روزنامه شرکت انجام می گیرد :

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار

95/12/29 هزینه بیمه 4.000.000

. پیش پرداخت بیمه 4.000.000

. اصلاح حساب پیش پرداخت بیمه درپایان سال

مبلغ 4.000.000 ریال به صورت زیر محاسبه شده است :

حق بیمه یک ماه 1.000.000= (12.000.000/12)

حق بیمه 4 ماه حساب های دمو یا آزمایشی 4.000.000 = 4* 1.000.000

مبلغ 4.000.000 ریال حق بیمه منقضی شده و باقیمانده مبلغ حق بیمه ، یعنی 8.000.000 ریال، حق بیمه منقضی نشده می باشد.

اکنون وضعیت حساب پیش پرداخت بیمه و هزینه بیمه در شرکت الف به صورت زیر است:

. پیش دریافت هزینه بیمه

12.000.000 4.000.000 ← 40.000.000

بعضی از حسابداران هنگام پیش پرداخت وجه بابت هزینه ها، حساب هزینه مربوطه را بدهکار می کنند و در پایان دوره مالی در صورت لزوم این حساب هزینه را اصلاح نموده و مبالغ هزینه نشده را تحت عنوان پیش پرداخت ثبت می کنند. در صورت استفاده از این روش ، در تاریخ 95/9/1 ثبت زیر باید در دفتر روزنامه انجام گیرد:

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار

95/12/29 هزینه بیمه 12.000.000

. اصلاح حساب پیش پرداخت بیمه یکسال آینده

در این صورت در پایان سال 1395 چون مبلغ حق بیمه منقضی نشده 8.000.000 ریال است، این مبلغ به عنوان پیش پرداخت بیمه ثبت می شود. لذا در پایان سال مذکور بابت اصلاح هزینه ثبت زیر در دفتر روزنامه شرکت انجام می گیرد:

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار

95/12/29 پیش پرداخت بیمه 8.000.000

. هزینه بیمه 8.000.000

. اصلاح حساب هزینه بیمه درپایان سال

اکنون وضعیت حساب پیش پرداخت بیمه و هزینه بیمه در شرکت الف به صورت زیر است:

. پیش پرداخت بیمه هزینه بیمه

8.000.000 12.000.000 8.000.000

8.000.000 مانده 4.000.000 مانده

همانطوری که ملاحظه می شود، در این حالت نیز مانده حسابهای هزینه بیمه و پیش پرداخت بیمه با روش قبل یکسان است. یعنی در پایان سال 95 در هر دو روش مانده حساب پیش پرداخت بیمه 8.000.000 ریال و مانده حساب هزینه بیمه 4.000.000 ریال است.

3- ثبت درآمد های تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی

در پایان دوره مالی ممکن است درآمد های تحقق یافته باشند ولی ثبتی از بابت آنها در دفاتر به عمل نیامده باشد. لذا باید ثبتهای اصلاحی لازم در مورد آنها در دفاتر به عمل آید.

مثال : شرکت الف بابت خدماتی که در اسفند ماه 1395 به شرکت خوبان ارائه داده است صورت حسابی به مبلغ 42.000.000 ریال صادر نموده ولی تا این تاریخ ثبتی از این بابت در حسابها بعمل نیاورده است. ثبت اصلاحی لازم در پایان سال 95 به صورت زیر می باشد:

مثالی دیگر : شرکت آلفا در اسفند ماه 1395 ماشین آلات شرکت چناران را تعمیر نمود. ارزش این خدمات معادل 42.000.000 ریال می باشد که تا این تاریخ ثبتی بابت آن در حسابها به عمل نیامده است. ثبت اصلاحی لازم در پایان سال 95 به صورت زیر می باشد :

4- ثبت هزینه های تحمیل شده ثبت نشده تا پایان دوره مالی

معمولا در پایان دوره مالی هزینه هایی وجود دارند که ثبت دفاتر نشده اند . از جمله این هزینه ها می توان به هزینه های تلفن، آب و برق مصرفی روزهای پایانی سال و همچنین هزینه حقوق و دستمزد ایام پایان سال اشاره نمود. اینگونه هزینه ها را هزینه های معوق نیز می گویند. به منظور به کارگیری صحیح اصل تطابق در پایان سال باید اینگونه هزینه ها را در دفاتر ثبت نمود.

مثال : هزینه های تلفن شرکت الف در بهمن و اسفند 1395 مبلغ 5 میلیون ریال می باشد. صورت حساب تلفن در 95/12/29 تحویل شرکت شد اما تا پایان سال وجه آن پرداخت نشده است. ثبت اصلاحی مربوط به این رویداد در پایان سال 1395 به صورت زیر می باشد:

. حسابهای پرداختنی/ هزینه تلفن پرداختنی

مثال: هزینه آب و برق شرکت الف در 40 روزه پایان سال 1395 مبلغ 24 میلیون ریال می باشد. صورت حساب هزینه مذکور در روزهای پایانی سال تحویل شرکت شد اما تا پایان سال وجه آن پرداخت نشده است. ثبت اصلاحی مربوط به این رویداد در پایان سال 1395 به صورت زیر می باشد :

. حسابهای پرداختنی/هزینه آب و برق پرداختنی

مثال : حقوق و دستمزد تعدادی از کارکنان شرکت الف در اسفند سال 1395 که تا پایان سال ثبت و پرداخت نشده است مبلغ 95 میلیون ریال می باشد. ثبت اصلاحی مربوط به این رویداد در پایان سال 1395 به صورت زیر می باشد :

هزینه حقوق و دستمزد

. حسابهای پرداختنی/حقوق و دستمزد پرداختنی

5- ثبت هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر

دارایی هایی که عمر مفید آنها بیشتر از یک سال باشد ، به عنوان دارایی بلند مدت یا ثابت در دفاتر ثبت می شود . به غیر از زمین تمامی دارایی های بلند مدت دیگر دارای عمر مفید محدود می باشند. بنابراین بهای تمام شده این دارایی ها باید طی دوران عمر مفیدشان به هزینه منظور شود. بدین منظور در پایان سال مالی سهم مناسبی از بهای تمام شده اینگونه دارایی ها به عنوان هزینه استهلاک در دفاتر ثبت می شود.

مثال : شرکت الف در ابتدای سال 1395 یک دستگاه خودرو به مبلغ 150 میلیون ریال خریداری کرد. عمر مفید خودرو 10 سال و ارزش اسقاط آن یعنی مبلغی که از اتمام عمر مفید می توان خودرو را به آن قیمت فروخت، 10 میلیون ریال می باشد. ثبت هزینه استهلاک خودرو در پایان سال 1395 به صورت زیر است:

هزینه استهلاک وسایل نقلیه

. استهلاک انباشته وسایل نقلیه

بابت هزینه استهلاک خودرو

مبلغ 14 میلیون ریال به صورت زیر محاسبه شده است :

عمر مفید / (ارزش اسقاط – بهای تمام شده) = هزینه استهلاک

14.000.000 = 10 / (10.000.000-150.0000.000) = هزینه استهلاک

حساب استهلاک انباشته وسایل نقلیه ، یک حساب دارایی است که در ترازنامه بعد از حساب وسایل نقلیه درج می گردد تا از بهای تمام شده وسایل نقلیه کسر شود و ارزش دفتری وسایل نقلیه بدست آید. حساب استهلاک انباشته یک حساب دائمی است بنابراین در پایان سال مالی بسته نمی شود تا پایان عمر مفید دارایی هر ساله هزینه استهلاک محاسبه و به آن افزوده می شود.

6- اصلاح حساب موجودی ملزومات

برای حسابداری ملزومات دو روش وجود دارد :

روش اول : در این روش هنگام خرید ملزومات ، حساب موجودی ملزومات ، بدهکار و حساب صندوق یا حسابهای پرداختنی بستانکار می شود. در پایان سال به میزان ملزومات مصرف شده، حساب هزینه ملزومات را بدهکار و حساب موجودی ملزومات را بستانکار می نماییم.

مثال : شرکت الف در تاریخ 1395/03/02 مبلغ 8 میلیون ریال ملزومات اداری به طور نقد خریداری کرد. نحوه ثبت این رویداد به صورت زیر است :

فرض کنید در پایان سال پس از انبارگردانی مشخص می شود که معادل 3.800.000 ریال ملزومات در انبار موجود است. ثبت اصلاحی لازم در پایان سال به صورت زیر است :

بابت اصلاح حساب ملزومات اداری

چون از 8.000.000 ریال ملزومات خریداری شده ، فقط 3.800.000 ریال آن در پایان سال موجود است، پس بقیه آن ، یعنی 4.200.000 ریال (4.200.000 = 8.000.000-3.800.000 ) طی سال مصرف شده است.

روش دوم : در این روش هنگام خرید ملزومات حساب هزینه ملزومات، بدهکار و حساب صندوق یا حسابهای پرداختنی، بستانکار می شود. در پایان سال به میزان ملزومات مصرف شده ، حساب موجودی ملزومات را حساب های دمو یا آزمایشی بدهکار و هزینه ملزومات را بستانکار می نماییم. ضمنا در این روش باید در ابتدای سال بعد به میزان موجودی ملزومات پایان دوره ، حساب هزینه ملزومات را بدهکار و حساب موجودی ملزومات را بستانکار نمود. ثبتهای مربوط به مثال قبل را با روش دوم انجام می دهیم.

موقع خرید ملزومات در این روش ثبت زیر در دفاتر انجام می گیرد :

بابت خرید ملزومات اداری

اگر فرض کنید در پایان سال پس از انبارگردانی مشخص می شود که معادل 3.800.000 ریال ملزومات در انبار موجود است. ثبت اصلاحی لازم در پایان سال به صورت زیر است :

بابت اصلاح حساب هزینه ملزومات اداری

اگر به حسابهای دفتر کل موجودی ملزومات و هزینه ملزومات دقت کنید، می بینید که در هر دو روش، حسابهای مذکور در پایان سال دارای مانده یکسانی است.

روش اول :

هزینه ملزومات موجودی ملزومات

4.200.000 4.200.000 8.000.000

4.200.000 مانده 3.800.000 مانده

روش دوم :

هزینه ملزومات موجودی ملزومات

8.000.000 3.800.000 3.800.000

4.200.000 مانده 3.800.000 مانده

همانطوری که ملاحظه می شود، مانده حساب موجودی ملزومات در هر دو روش 3.800.000 ریال و مانده حساب هزینه ملزومات در هر دو روش 4.200.000 ریال است.

در صورت استفاده از روش دوم ، باید در ابتدای سال بعد، به میزان موجودی ملزومات پایان دوره، حساب هزینه ملزومات را بدهکار و حساب موجودی ملزومات را بستانکار نمود. بنابراین در ابتدای سال 1396 باید ثبت زیر در دفتر روزنامه شرکت الف انجام گیرد :

بابت خرید ملزومات اداری

تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

پس از انجام تمامی ثبتهای اصلاحی و انتقال آنها از دفتر روزنامه به دفتر کل ، مانده حسابهای دفتر کل تعیین و تراز آزمایشی دیگری تهیه می شود. این تراز آزمایشی را که پس از انجام ثبتهای اصلاحی تهیه می کنند ، تراز آزمایشی اصلاح شده می گویند. تراز آزمایشی اصلاح شده مبنای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه قرار می گیرد.

خرید ارز دیجیتال

صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، اولین بازار معاملات ارزهای دیجیتال با قابلیت حساب دمو و ربات خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران است که بستر معامله ارزهای دیجیتال را در بیش از 100 بازار فراهم کرده‌است. در صرافی او ام پی فینکس شما می‌توانید به خرید و فروش امن و سریع ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوین ها بپردازید.

خرید ارز دیجیتال در ایران

برای خريد ارز ديجيتال لازم است تا موارد زیر را انجام دهید:

 1. 1- ابتدا در یک صرافی ارز دیجیتال حساب معاملاتی ایجاد کرده و ثبت نام و احراز هویت خود را تکمیل کنید.
 2. 2- در مرحله بعدی می‌بایست کیف پول خود را شارژ کنید و سپس در انواع بازارهای تتر و تومان به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف بپردازید.

دقت کنید که بنابراین قوانین تعریف شده در بازارهای مالی در سطح جهان، احراز هویت برای معامله رمزارزها امری ضروری بوده و خرید ارز دیجیتال بدون احراز هویت در پلتفرم های معاملاتی معتبر امکان پذیر نمی‌باشد. اما انتخاب بهترین سایت خرید و فروش ارز دیجیتال و بهترین اپلیکیشن خرید و فروش ارز دیجیتال همواره مهم ترین دغدغه برای افرادیست که قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارند. با توجه به افزایش علاقمندی افراد به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، صرافی های متعدد با خدمات گوناگون برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال فراهم شده‌اند. اما چگونه می‌توان بهترین صرافی ایرانی برای خرید ارز دیجیتال را تشخیص داد؟ مهم ترین موضوعی که یک صرافی را به بهترین صرافی خرید و فروش ارز دیجیتال تبدیل می‌کند، رعایت استانداردهای امنیتی در آن است.

کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

همان‌طور که برای نگهداری پول‌های خود از یک حساب بانکی استفاده می‌کنید، برای نگهداری ارزهای دیجیتال نیز به یک کیف پول دیجیتالی نیاز دارید. هر کیف پول ارز دیجیتال دارای یک آدرس عمومی و یک کلید خصوصی است. آدرس عمومی کیف پول کارکردی همانند شماره حساب یا شماره کارت بانکی شما دارد. به این معنا که برای واریز ارز دیجیتال به کیف پول خود باید از آدرس عمومی آن استفاده کنید. کلید خصوصی نیز نقش رمز دوم کارت بانکی شما را دارد و هر کسی با داشتن آن می‌تواند به دارایی‌های شما دسترسی داشته باشد. بنابراین دقت کنید که کلید خصوصی کیف پول خود را به هیچ عنوان در اختیار فرد دیگری قرار ندهید.

معرفی انواع کیف پول های ارز دیجیتال

به صورت کلی کیف پول های ارز دیجیتال به دو دسته آنلاین و آفلاین تقسیم می‌شوند. منظور از کیف پول های آنلاین یا اصطلاحا کیف پول گرم، کیف پولی است که به صورت نرم افزاری و یا تحت وب ارائه شده است و افراد می‌توانند با اتصال به اینترنت نسبت به کیف پول خود واریز و برداشت داشته باشید. کیف پول موبایلی تراست ولت، کیف پول دسکتاپ کوینومی و کیف پول تحت وب متاماسک از انواع کیف پول های گرم هستند. کیف پول های آفلاین یا اصطلاحا سرد نیز آن دسته از کیف پول ها هستند که بدون اتصال به ایترنت و به صورت سخت افزاری در دسترس خواهند بود. بنابراین نسبت به کیف پول های گرم امنیت بسیار بالاتری دارند. اگر قصد خرید و نگهداری بلند مدت حجم بالایی از ارزهای دیجیتال را دارید، بهتر است از کیف پول های سرد یا سخت افزاری استفاده کنید. کیف پول سخت افزاری لجر نانو در دو مدل تی و اس و کیف پول سخت افزاری ترزور، از محبوب ترین کیف پول های سرد برای نگهداری ارزهای دیجیتال هستند.

صرافی ارز دیجیتال

برای خرید رمز ارز می‌بایست از صرافی ارز دیجیتال استفاده کنید. با توجه به گسترش و پذیرش روزافزون ارزهای دیجیتال در سطح جهان، صرافی های داخلی و خارجی بسیاری با سرویس‌ها و امکانات گوناگون بنیان‌گذاری شده‌‌اند و شما می‌توانید با انتخاب یک صرافی مطمئن به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و کسب درآمد از بازار کریپتوکارنسی بپردازید. صرافی های بین المللی همچون بایننس عموما قوانین سخت گیرانه‌ای برای احراز هویت کاربران در نظر گرفته‌اند و در صورتی که تشخیص دهند کاربری با آی پی ایران در حال فعالیت است، دارایی‌های او را بلوکه می‌کنند. به همین دلیل همواره توصیه می‌شود تا از صرافی های داخلی برای معامله ارزهای دیجیتال استفاده کنید. اگر به دنبال بهترین راه خرید ارز دیجیتال هستید، ابتدا می‌بایست یک صرافی معتبر را انتخاب کرده و در مرحله اقدام به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در آن صرافی کنید.

معرفی مزیت های صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس

صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس با گردهم آوردن افراد متخصص در حوزه های مختلف بلاک چین، برنامه نویسی، امنیت، آموزش و پشتیبانی زیرساخت های بسیار قدرتمندی برای خرید و فروش ارز دیجیتال فراهم کرده‌است. در او ام پی فینکس شما می‌توانید نسبت به کیف پول ارزی و ریالی خود واریز و برداشت آنی داشته باشید.

آموزش خرید ارز دیجیتال در ایران

برای خرید و فروش ارز دیجیتال لازم است تا ابتدا در یک صرافی ارز دیجیتال حساب معاملاتی ایجاد کنید. در مرحله بعدی می‌بایست کیف پول خود را شارژ کنید و سپس در بازارهای تتر و تومان به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف بپردازید. اگر به دنبال بهترین برنامه خرید و فروش ارز دیجیتال هستید نیز می‌توانید اپلیکیشن موبایلی او ام پی فینکس را از کافه بازار، گوگل پلی، مایکت و یا وبسایت او ام پی فینکس دریافت و نصب کنید. براش مشاهده آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال به صورت گام به گام نیز می‌توانید از وبلاگ صرافی او ام پی فینکس استفاده کنید. با استفاده از مطالب موجود در بخش "تحلیل" و "آموزش" در وبلاگ نیز می‌توانید در هر بازه زمانی بهترین ارز دیجیتال برای خرید را پیدا کنید. او ام پی فینکس علاوه‌بر پشتیبانی از شبکه بلاک چین هر رمزارز از شبکه‌های ERC-20، TRC-20، BEP2، BEP20 و KCC نیز پشتیبانی می‌کند و شما می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را با کمترین کارمزد انتقال دهید. برای مثال کارمزد انتقال ارز دیجیتال تتر بر بستر KCC در او ام پی فینکس تنها 0.1 تتر است! او ام پی فینکس اولین صرافی ارز دیجیتال در ایران است که امکان معامله با حساب دمو را فراهم کرده و شما می‌توانید در یک حساب آزمایشی با سرمایه مجازی 100 میلیون تومان به همراه تمامی امکانات بازار واقعی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید و ضمن افزایش تجربه در معامله‌گری ارزهای دیجیتال، علم و دانش خود را نیز بالا ببرید و در مسیر حرفه‌ای شدن در معامله‌گری حرکت کنید. اگر با نحوه خرید ارز دیجیتال آشنایی کافی ندارید، استفاده از حساب دمو می‌توانید مناسب‌ ترین گزینه برای آزمون و خطا و یادگیری روش خرید ارز دیجیتال باشد. صرافی او ام پی فینکس امکان استفاده از ربات خرید و فروش ارز دیجیتال را نیز برای کاربران فراهم کرده و شما می‌توانید با استفاده از این ربات تریدر، حتی زمانی که آنلاین نیستید، به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید. پلتفرم او ام پی فینکس در تاریخ بیست و هشتم هرماه به سه کاربری که در آن ماه بیشترین سود را در معاملات خود کسب کرده‌اند، آیفون 13، اپل واچ و ایرپاد پرو هدیه می‌دهد! شما می‌توانید با تنها صدهزار تومان معاملات خود را در او ام پی فینکس آغاز کنید و ضمن سنجش مهارت خود در معامله‌گری، خود را برای دریافت این هدایای ویژه آماده کنید! در صرافی او ام پی فینکس می‌توانید سود وزیان هر ارز را به صورت روزانه و تجمیعی مشاهده کنید و از این طریق مدیریت بهتری نسبت به خرید و فروش دارایی‌های خود داشته باشید. ما در او ام پی فینکس بر این باوریم که کسب سود مستمر در بازار ارزهای دیجیتال نیازمند تخصص است و افراد می‌بایست قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی آموزش‌های لازم را فرا گرفته باشند. از همین روی تیم تولید محتوای او ام پی فینکس به صورت روزانه جدیدترین آموزش‌ها و حساب های دمو یا آزمایشی رویدادهای بازار رمزارزها را در وبلاگ او ام پی فینکس در اختیار شما قرار می‌دهد و شما می‌توانید مطابق با این آموزش‌ها و استفاده از سایر خدمات او ام پی فینکس همچون ژورنال معاملاتی، تصمیمات خرید و فروش خود را به صورتی حرفه‌ای تر مدیریت کنید. صرافی او ام پی فینکس در مناسبت های گوناگون جشنواره‌های هیجان انگیزی برای کاربران برگزار می‌کند و طی این جشنواره‌ها که عموما چندین روز به طول می‌انجامد، شما می‌توانید خرید ارز دیجیتال بدون کارمزد را تجربه کنید.

نسخه دمو چیست ؟

نسخه نمایشی یا دمو از یک نرم افزار، نسخه ای رایگان از نرم افزار است که به کاربر اجازه می دهد برای یک مدت زمان مشخص از نرم افزار به طور رایگان استفاده نموده تا با قابلیت ها و ویژگی های آن آشنا شود.
استفاده از نسخه نمایشی یک نرم افزار به کاربر اجازه می دهد که به خوبی با امکانات نرم افزار آشنا شود. البته تمامی شرکت ها برای محصولات تولیدی خود نسخه دمو قرار نمی دهند اما اکثر شرکت هایی که یک محصول جدید تولید نموده اند دموی محصول خود را نیز عرضه می نمایند تا کاربر با قابلیت ها و ویژگیهای منحصر به فرد محصولشان آشنا شده و بتواند بین این محصول با سایر محصولات مقایسه داشته باشد.

روش های زیادی برای عرضه نسخه نمایشینرم افزار وجود دارد که متداول ترین روش آن قرار دادن لینک دانلود محصول داخل سایت شرکت است. در این حالت مشتری امکان استفاده از محصول را به صورت رایگان در یک مدت زمان مشخص مثلا ۳۰ روز (trial software) دارد و پس از آن با خرید محصول و دریافت کد خرید و وارد نمودن آن در محصول می تواند باز هم از محصول استفاده نماید.

روش دیگر ارائه نرم افزار دمو، عرضه مستقل نسخه آزمایشیاز نرم افزار اصلی است. در این حالت کاربر با نصب نسخه دمو می تواند با محصول آشنا شده و در صورت تمایل به خرید نرم افزار بعد از اتمام مدت زمان نرم افزار دمو، باید آن را uninstall نموده و نسخه اصلی نرم افزار را نصب نماید.

در حالت دیگری از ارائه نسخه نمایشی نرم افزار، نسخه رایگان برروی آدرسی در فضای اینترنت قرار می گیرد و کاربران با وارد نمودن کلمه کاربری و رمز عبور که توسط شرکت تولید کننده نرم افزار در اختیار کاربران قرار داده (از طریق اطلاع رسانی در سایت رسمی شرکت، ایمیل نمودن اطلاعات ورود به نرم افزار به کاربران و…) می توانند وارد نرم افزار شده و با ویژگی های آن آشنا شوند. در این حالت برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، معمولا اطلاعات نسخه دمو هر ۲۴ ساعت به حالت پیش فرض باز می گردد.

در واقع ارائه نسخه آزمایشی محصول، یک ابزار تبلیغاتی قوی به حساب می آید و امروزه شرکت های بسیاری محصولات خود را این گونه به مشتریان معرفی می نمایند.
نسخه آزمایشی
نسخه تبلیغاتی

معرفی و آموزش کامل بروکر لایت فایننس (لایت فارکس)

broker litefinance

بروکر لایت فایننسLiteFinance ( یا همان لایت فارکسLiteForex ) فعالیت خود را از سال 2005 در جزایر مارشال شروع کرده و در سال 2013 به ثبت رسیده است.

وب سایت حساب های دمو یا آزمایشی لایت فایننس به چندین زبان مختلف قابل استفاده می‌باشد. پشتیبانی زبان فارسی جز بهترین ویژگی‌های این سایت برای کاربران ایرانی است که به راحتی می‌توانند از امکانات آن استفاده کنند. برای ورود به صفحه اصلی این سایت به زبان فارسی می‌توانید روی نشانی زیر کلیک کنید.

به علت فیلتر بروکر لایت فایننس برای استفاده بدون مشکل از این بروکر لطفا با فیلترشکن وارد بشید.

تغییر نام بروکر لایت فارکس

لایت فارکس

در سال 2021 میلادی این بروکر اسم خود را از لایت فارکس به لایت فایننس تغییر داد.

معرفی بروکر لایت فایننس (لایت فارکس)

اعتبار بروکر لایت فارکس

شرکت لایت فارکس (LiteForex investments Limited) در جزایر مارشال ثبت شده (شماره ثبت: 63888) و طبق قانون کسب کار شرکت‌ها در جزایر مارشال تنظیم (regulate) شده است. آدرس شرکت اصلی این کارگزاری به نشانی: MH96960 جزایر مارشال – Majuro – جزیره Ajeltake – جاده Ajeltake است

امنیت لابت فارکس

پلتفرم‌های معاملاتی

پلتفرم محبوب متاتریدر در دو ورژن 4 و 5 تنها پلتفرم‌های ارائه شده در لایت فارکس هستند. علاوه بر نسخه ویندوز نسخه مک، اندروید و آی او اس متاتریدر هم در درسترس معامله‌گران قرار دارد.نسخه‌های دسکتاپ، وب‌تریدر و اپلیکیشن موبایل، همگی برای فعالیت در بروکر LiteForex، در دسترس هستند. پلتفرم‌های این بروکر را از لینک‌های زیر دانلود کنید:

نحوه ثبت نام در بروکر لایت فایننس (لایت فارکس)

بعد از ورود به سایت لایت فایننس در صورتی که قصد تغییر زبان سایت از انگلیسی به فارسی را دارید همانند تصویر زیر اقدام به این کارکنید.

لایت فایننس

بعد از تغییر زبان سایت از انگلیسی به فارسی،برای ثبت نام برروی گزینه ی ثبت نام در سمت چپ بالای صفحه کلیک کنید.

لایت فایننس

منتظر باشید تا صفحه جدید کامل برای شما بارگذاری شود ، در صفحه ی جدیدی که باز میشود میبایست در قسمت اول ایمیل یا شماره موبایلی که به ان دسترسی دارید را وارد کنید . و در قسمت دوم پسورد یا رمز عبوری که میتوانید آنرا به خاطر بسپارید یادداشت کنید. و در مرحله ی بعدی گزینه ی من توافقنامه را می پذیرم انتخاب کنید و سپس برروی گزینه ی ثبت نام کلیک کنید.

لایت فایننس

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد. جهت شارژ ، برداشت و همچنین انجام معامله باید احراز هویت را کامل کنید در غیر این صورت برای باز کردن حساب دمو نیازی به احراز هویت نمیباشد.

لایت فارکس

نحوه احراز هویت بروکر لایت فایننس (لایت فارکس)

پس از تکمیل فرایند ثبت نام در صورتی که قصد احرازهویت در این کارگزاری را دارید وارد بخش پروفایل من شوید

احراز هویت در لایت فایننس

بعد از ورود به پروفایل من برروی تایید مشخصات کلیک کنید.

احراز هویت در لایت فایننس

وقتی شما به صفحه تایید مشخصات وارد شوید با 6 گزینه زیر مواجه خواهید شد :

 • ایمیل : که در مرحله اول احتمالا تایید کردید و برای این گزینه احتمالا لیبل ” تایید شد” را خواهید دید.
 • شماره موبایل : گزینه دوم تلفن همراه شماست که شما میبایست با یک خط تلفن همراه حالا فرقی نداره که در چه کشوری هستید چه ایران یا خارج از ایران ، بر روی دکمه ” پر کردن ” کلیک کنید. در این مرحله شماره همراه خودتون رو مینوسید و برای شما کدی از جانب لایت فایننس خواهد آمد که با وارد کردن این کد، تلفن همراه شما تایید خواهد شد.
 • زبان : که معمولا فارسی هست و نیازی به تغییری ندارید.
 • احراز هویت : در این قسمت برای احراز هویت میبایست نام و نام خانوادگی – جنسیت و تاریخ تولد خود را به میلادی وارد کنید ( در صورتی که تاریخ تولد خود را به میلادی نمیدانید میتوانید از سایت time.ir استفاده کنید ) بعد از تکمیل این قسمت شما می بایست عکس مدرک مدنظر خود که میبایست یکی از مدارک کارت ملی- پاسپورت- گواهینامه رانندگی انتخاب کنید.و فایل را انتخاب کرده و برای کارگزاری ارسال کنید.
 • اثبات آدرس : در ادامه برای تایید ادرس سکونت میبایست کشور-شهر-آدرس محل سکونت خودرا به زبان فارسی یا فینگلیش وارد کنید. و پس از این مرحله میبایست یکی از مدارک مورد تایید کارگزاری را را ارسال کنید این مدارک عبارتند از :قبوض آب برق گاز تلفن که برای 6 ماه اخیر باشد و میبایست به نام دارنده ی حساب باشد و یا قبوضی که به نام بستگان نزدیک همانند پدر مادر خواهر برادر فرزند باشد هم امکان پذیر است. همچنین با ارائه سند مالکیت یا سند اجاره و یا صفحه ی اول دفترچه حساب بانکی امکان تاییدیه ادرس سکونت وجوددارد.

لطفا دقت داشته باشید که برای استفاده از خدمات برداشت در لایت فارکس حتما می بایست احراز هویت کامل خود را انجام داده باشید. پس لطفا این کار جزو اولویت های اصلی شما باشد.

انواع حساب معاملاتی بروکر لایت فایننس (لایت فارکس)

بروکر LiteForex از نظر تنوع و تعدد حساب بسیار عالی است. در واقع، این کارگزاری با در اختیار قرار دادن حساب‌های مختلف با شرایط متفاوت، شرایط را برای هر نوع معامله‌گر فارکس فراهم کرده است. مهم نیست شما یک تریدر حرفه‌ای فارکس هستید، یا یک تریدر آماتور که به تازگی با این بازار آشنا شده اید. انواع حساب در بروکر لایت فارکس به شیوه‌ای است که در هر دسته که باشید، تمامی نیازهای شما را بر آورده خواهد کرد. در حالت کلی، این بروکر سه دسته حساب در اختیار شما قرار میدهد:

نحوه ساخت حساب دمو و شارژ حساب دمو در بروکر لایت فایننس

LiteFinance برای معامله گران مبتدی، یک نسخه رایگان آزمایشی (دمو) از حساب کاربری خود را ارائه می دهد تا به کمک آن، این افراد بتوانند تمرین کنند. رابط کاربری حساب دمو برای آن دسته از معامله گرانی که به دنبال یادگیری تکنیک های معاملات با ریسک معاملاتی صفر هستند، مناسب می باشد.

شما می توانید با کمک یک پروفایل شخصی و ظرف کمتر از یک دقیقه، نسبت به افتتاح حساب دمو در لایت فایننس اقدام کنید. برای افتتاح حساب در این صرافی باید مراحل زیر را دنبال کنید:

برای ساخت حساب دمو ، در قدم اول به بالای سایت جایی که اسم شما نوشته شده کلیک کنید و فعال سازی معاملات آزمایشی را کلیک کنید. ( در موبایل منوی سمت راست را باز کنید و فعال سازی معاملات آزمایشی را انتخاب کنید )

حساب دموی لایت فایننس

از نوار سمت راست ، به تب متاتریدر بروید. ( در موبایل منوی سمت راست باز کنید و گزینه متاتریدر را انتخاب کنید )

حساب های دمو یا آزمایشی حساب های دمو یا آزمایشی حساب دموی لایت فایننس

در صفحه باز شده ، شما میتوانید اکانت های دموی که قبلا ساختید را مشاهده کنید. برای ساخت ، یک حساب آزمایشی یا دمو به پایین صفحه اومده و گزینه حساب باز کنید را انتخاب کنید.

حساب دموی لایت فایننس

هم اکنون بر اساس نیاز خود ، نوع حساب ، اهرم و ارز ( بهتر است usd باشد ) را انتخاب کنید و در نهایت بر روی دکمه آبی حساب های دمو یا آزمایشی رنگ باز کردن حساب آزمایشی کلیک کنید.

حساب دمو

حساب آزمایشی یا همان دموی شما با موفیقت ساخته شد و اطلاعات ورود به ایمیل شما ارسال شد.

نحوه شارژ حساب دمو در بروکر لایت فایننس

برای شارژ حساب دمو باید در نوار پایین صفحه اصلی کابین بر روی گزینه ی سپرده کلیک کنید تا به وسیله ی آن بتوانید حساب دموی خود را شارژ کنید. به خاطر داشته باشید آن حسابی شارژ خواهد شد که در بخش متاتریدر در حالت حساب اصلی قرار دارد.

نحوه ساخت حساب واقعی در بروکر لایت فایینس

معرفی و آموزش انواع راه های شارژ و برداشت بروکر لایت فایننس

انواع روش‌های واریز و برداشت و میزان کمیسیون آن‌ها را می‌توانید در تصاویر زیر مشاهده کنید. واریز در این بروکر شامل کمیسیون نمی‌شود اما برای برداشت این بروکر از شما کمیسیون کسر خواهد کرد.

لایت فارکس لایت فارکس

نحوه ارتباط با پشتیبانی بروکر لایت فارکس

داشتن پشتیبانی فارکس، برای اکثر ایرانی‌ها ملاک مهمی محصوب می‌شود. خوشبختانه لایت فارکس پشتیبانی فارسی زبان دارد. شما می‌توانید بعد از ثبت نام، از طریق پنل کاربری خود در سایت لایت فارکس، با پشتیبانی فارسی این بروکر ارتباط برقرار کنید.

ابتدا وارد حساب کاربری خودتون در لایت فایننس بشید. و بالا سمت چپ روی ایکون مشخص شده بزنید تا صفحه چت برای شما باز شود.

پشتیبانی لایت فاینسس

در صفحه باز شده ، با انتخاب گزینه تیم پشتیبانی ، میتوانید با پشتیبانی لایت فایننس چت کنید.

لایت فایننس

بونوس چیست ؟ انواع کد های هدیه بروکر لایت فایننس

چه چیزی می‌توانم در لایت فارکس معامله کنم؟

تنوع نمادهای قابل معامله در بازار فارکس در مقایسه با سایر بروکرها نسبتاً بالا است و همین مسئله به عنوان یکی از دلایل محبوبیت آن به شمار می‌رود. مهم‌ترین نمادهای قابل معامله در لایت فارکس عبارت‌اند از:

 • تمامی جفت ارزهای اصلی را با نرخ متقابل
 • فلزات گرانبها مانند طلا و نقره
 • شاخص بورس‌های بزرگ دنیا
 • سهام شرکت‌های معتبر بین الملی
 • مجموعه‌ای بزرگ از کریپتو کارنسی
 • نفت و گاز

برخی امکانات لایت فایننس (حساب های دمو یا آزمایشی لایت فارکس)

سیگنال دهی بروکر با اندیکاتورها

یکی از بخش های مورد علاقه خودم در سایت لایت فارکس آن بخشی است که سیگنال های اندیکاتور های مختلف را به شکلی جالب و تفکیک شده نمایش می دهد.

آموزش فارکس

یکی از برنامه های مستمر و منظم بروکر لایت فارکس این است که این بروکر هم برای مبتدیان و هم برای حرفه ای ها آموزش هایی را منتشر می کند و در اختیار تریدر هایش قرار می دهد.

چت با تریدرهای لایت فایننس (لایت فارکس)

اوج جذابیت را می‌توانیم در بخشی از کابین کاربری این سایت مشاهده کنیم که امکان چت با دیگر تریدرهای مشغول در این بروکر را برای ما فراهم می آورد. شما می توانید هم با تریدرهای ایرانی مشغول در لایک واریز به هم با عموم حساب های دمو یا آزمایشی تریدرها، در چت رومی اختصاصی، تبادل نظر کنید و با هم در ارتباط باشید.

سایت جذاب لایت فارکس

کابین کاربری سایت بروکر فارکس به شکلی خاص طراحی شده که برای افراد خوش سلیقه می تواند مورد پسند باشد. لایت فارکس تقریباً هر امکانی را که یک تریدر برای سودآوری و در جریان بازار قرار گرفتن، نیاز دارد را به راحتی می‌تواند در سایت لایت فارکس و در کابین کاربری خودش در اختیار داشته باشد.

برگزاری مسابقات حساب آزمایشی فارکس

همچنین مسابقات ماهانه به بروکر لایت فارکس که در حساب های دمو و با شرایط از پیش تعیین شده ای برگزار می شود، چالش بسیار جذابی برای تریدرهای این بروکر است. پیشنهاد می دهم حتماً بعد از ثبت نام و تایید هویت در بروکر لایت فارکس،برای شرکت در این مسابقه نیز اقدام کنید و شانس خود را برای برنده شدن جوایز هر ماه این بروکر امتحان کنید.

قرعه کشی های لایت فارکس بین تریدرها

قرعه کشی های وسوسه انگیز بروکر لایت فارکس با جوایز بزرگی از طرف بروکر همراه است که سالانه با برگزاری مراسمی در دبی، این جوایز به مشتری های لایت فارکس اهدا می شود.

ریبیت ( کش بک ) چیست ؟ نحوه فعال سازی ریبیت در بروکر لایت فایننس

ترفند کاهش اسپرد و کمیسون

کش بک

کش بک (cashback) یعنی دریافت تخفیف در اسپرد یا کمیسیون های پرداختی شما در طی کلیه معاملاتی که انجام میدهید. (کش بک در لغت به معنای « بازپرداخت نقدی» است)

همانطور که میدانید هنگامی که در بازار فارکس معامله می کنید، برای هر معامله کارمزد یا اسپرد به بروکر پرداخت می کنید. این مقدار اسپرد بسته به نوع حساب معاملاتی شما و همچنین نماد مورد معامله متفاوت است. حال اگر از نمایندگان بروکر کش بک دریافت کنید ؛ بخشی از این کارمزد به حساب شما برگردانده خواهد شد. این تخفیف بصورت اتوماتیک به ولت شما برگردانده میشود که هم قابل برداشت و هم قابل معامله است.

اگر در بروکر لایت فارکس معامله میکنید شما میتوانید کش بک را برای خودتان فعال کنید. هر شب ساعت دو و نیم به صورت خودکار کش بک خودتون رو دریافت کنید.

برای مثال : شما در طول یک روز برای پنج معامله در مجموع 10 دلار به عنوان کمیسیون پرداخت کردید ، با فعال بودن طرح ریبیت ساعت دو و نیم شب به صورت خودکار 4 الی 6 دلار به حساب شما بازگردانده خواهد شد .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.